Vendéglősök Lapja, 1909 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1909-04-05 / 7. szám

Alajostól Rákosi Károly, a »Király«-kávé- ház volt kedvelt főpinczére vette át. R á- k o s i minden igyekezetével azon lesz, hogy a vendéglő eddigi jóhirnevét nem csak meg­tartsa, hanem azt növelje is. Üdvözöljük. Beadvány. A „Jóbarátok társasága“ ré­széről az ipartársulathoz intézett s lapunk- . ban már egész terjedelmében közölt memo- randumot, melyet Farkas István bátyánk irt, Palády László már benyújtotta az anyaipartársulathoz. Tavaszi kiállítás. A IV-ik tavaszi kiállí­táson iparunk egyik érdemes tagjának, K a- s z á s Lajosnak, éttermi kelengye és vászon asztalneműit állította ki Kertész Pál. Kartársaink nagv elragadtatással szemlélték Kertész Pál kiállítását, melyet főüzleté- j ben, VII. Rákóczi-ut 40. szám alatt is a j közönség megtekintésére bocsájt. Hazai Márton vendéglője. Budapesten, a Türr István-utca 3. szám alatt levő (volt Kishid-utca), a hírneves »Zöld hordódhoz j címzett vendéglőt Hazai Márton jeles kar­társunk vette át. Hazai Márton nagy gon­dot fordít vendégei igényeire, kedves neje pedig, mint kiválóan kéjtzett gazdaasszony, jó konyhájával, magyaros ételeivel a bel­városi előkelő közönség elismerését már is j kiérdemelte. Valódi, tisztán kezelt borokat i és az »Első magyar részvény serfőzde« ki- ! tűnő söreit méri, minélfogva megérdemli a j fővárosi és vidéki közönség minél nagyobb ! mérvű pártolását. Egy öreg pinczér halála. Wohl J. a »Pannónia« kávéház régi, derék, öreg mar- querja e hó 2-án hirtelen elhunyt. Mint a vitéz a csatatéren múlik el, akként érte a halál az öreg tekeasztal-őrt is szolgálatának teljesítése közben. Nemes lelke szivszélhü- dés következtében költözött el az élők közül az egek Urához. Temetése az ág. evang. j hitv. szertartása szerint nagy részvét mel­lett ment végbe. Pelzman Ferencz és a »Pannónia« személyzete egy jó munkatársat gyászolnak benne. Béke poraira! Halálozás. Csapó János erzsébetfalvai vendéglős, a IX. kér. Kossuth Ferenc asz­taltársaságnak és a dr. Keller harczos egy­letnek tagja, folyó évi március hó 6-án, este II órakor, életének 43-ik és boldog házasságának 13-ik évében csendesen el­hunyt. Oroszország és a pálinka. Az orosz mi­nisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy a dumában törvényjavaslatot nyújtsanak be a pálinkaeladásra vonatkozó határozmá- nyok megváltoztatása iránt. E változtatá­soknak az a czélja, hogy a pálinkafogyasz­tást korlátozzák és pedig azáltal, hogy a legkisebb vásárolható mennyiséget föleme­lik és az eladási helyek számát leszállítják. A falusi lakosoknak jogot adnak arra, hogy községi határozattal a falujokban levő pálinkaméréseket bezárják és újak nyitását megtiltsák, valamint a pálinka el­adási idejét korlátozzák. A törvényjavaslat intézkedik továbbá az iszákosságot büntető eljárásról és a titkos pálinka-eladás meg­büntetéséről. Nyugdijegyesületünk vagyona. A nyugdíj- egyesületi választmány jelentése szerint az egyesületnek a fővárosi takarékpénztárnál 111,117 K 54 f., az országos központi ta­karékpénztárnál pedig 178,083 K kész­pénze s 167,400 K értékű értékű érték­papírja van. Az italmérési engedély-illetek eltörlése. Mint az „A. Sz.“ Írja: Az italmérési enge­dély-illeték eltörlése iránt ismét mozgal­mat indítanak meg, azzal érvelve, hogy miután ugyanazt a keresetet terheli, me­lyet a III. osztányu kereseti adó már meg­adóztat, az italmérők tulajdonképpen két­szer fizetik meg ugyanazt azt az adót. VENDÉGLŐSÖK LAPJA Vendéglő-átvétel. Mirth András fővá­rosi vendéglős szaktársunk, kinek a Sip- utcza és Dohány-utcza sarkán volt virágzó üzlete, átvette a Nagymező-utcza 21. szám alatt levő vendéglőt. Sok szerencsét kívánunk t. barámnknak. Halálozás. Schrettner Márton fővá­rosi vendéglős kartársunk érzékeny családi veszteségben részesült szeretett édesanyjá­nak, Schrettner Istvánná úrnőnek 70 éves ko­rában történt elhunvtával. A boldogult ne- messzivü úrasszony porhüvelyét nagy részvét mellett kísérték az örök nyugalom helyére. Béke lengjen porai felett! Sági József fővárosi vendéglős bará­tunkat és kedves családját is mélységes bá­nat érte, jólelkületü, kedves édesanyjának, idősb Sági Józsefné született Biró Teré­ziának március 28-án, életének 71-ik élet­évében történt elhunvtával. A boldogult matróna temetése Várpalotán a róm. kath. egyhjz szertartásai szerint nagy részvét mellett ment végbe. A gyászoló családot vi­gasztalja meg az őszinte részvét, mely bá­natuknál megnyilatkozott, a boldogult jó anyának pedig adjon az Ur örök nyugodal­mat. Béke hamvaira! A Budapest székesfőváros duna jobb­parti szállodások, vendéglősök, bor- és sör- mérők ipartársulata által f. hó 4-én te­metkezési alapja javára rendezett táncmu­latsága alkalmából következő felülfizetések érkeztek a rendező bizottsághoz, melyeket ezennel köszönettel nyugtáz. — Dreher A. serfőzde 200, Wagner, Werner, Schlesin­ger 71, Pathó István 6, Noszek Ignác 5, Fisch Márkus 4, Haggenmacher Henrik 69, Dömötör Sándor 20, Zwack és tsai 6, Édes- kuty L. 10, ifj. Sprung János 10, Artesia szikvizgyár 20, Gázizzófény r.-t. 40, Aczél Samu 6, Nagy Ignác 10, Mattoni Henrik 10, Csillaghegyi forrásvíz 6, Hermann J. L. 10, Abelves Dávid 10, Glück Frigyes 10, Fiedler Gusztáv 4, Hüttl Tivadar 20, Marschal N. 10, Polgári serfőzde 50, Stadler Károly 10, Hajós Károly 10, Steiner József 1, Dr. Botzenhardt János 10, Littke L. 25, Ferner Mihály 10, dr. Platthy György 10, dr. Né­meth Imre 10, dr. Szebenyi Antal 10, Kommer Ferenc 20, Francois L. 25, Ruda és Blochmann 25, Részvény serfőzde 100, Salacz N. 20, Weber József 2, Lindmeyer Ferenc 4, Aigner Károly 4, Tilly Károly 4, Kappl Samu 4, Hauberl István 1, Péczely és Gebhardt 14, Pejkó János 3, Manner István 1, Rajkay Mihály 2, Bagyik Vince 4, Ádány József 2, Meditz Endre 4, Kova- csics János 4, Kubanek Vencel 4, Remprecht Alajos 4, Neuhauser Ferenc 14, Borhegyi Ferenc 10, Gerbeand 20, Löwenstein !és horváth 20, Berndorfi ezüstgyár 5, Singhof- fer Ágost 4, Oláh Sándor 4, Egyed György . 10, Forgó Károly 4, Hack N. (Graz) 10 koronát. A Rákospalotai Vendéglős Ipartársulat folyó hó 18-án zászlóalapja javára a Bru- novszky-féle vendéglő összes termeiben zártkörű táncmulatságot rendezett. — Az estély fésyes sikere Offner Gyula tiszte­letbeli elnök, Novák József elnök, Land­stoff György alelnök, tM é s z á r o s József pénztáros és Gábor Ferenc titkár agilis vezetésének, a nagyszámú bájos, szép hölgy­közönség részvételének és a rákorpalotai Ipa­ros Ifjak Otthona kitűnő táncosainak köz­reműködésének az eredménye. A tánc pont 9 (órakor, a bálanyák, Offner Gyuláné, Novák j Józsefné és Landstoff Györgyné úrnők bevonulásával vette kezdetét és világos ! reggelig tartott. — A figyelmes házigazda, Brunovszky' József, Offner Gyuláné, No­vák Józsefné és Landstoff Györgyné ; úrnőknek a szervezés és megvalósítás kö­1909. április 5. rüli fáradozásaikért gyönyörű virágcsokrok­kal (kedveskedett, a rendezőség pedig az ösz- szes hölgyekkel kedves kis táncrenddel és cukorkákkal. Szupé alatt az ifjúság dalai gyönyörködtették a közönséget. A termek díszítése és a vendégek lukullusi ellátása Brunovszky Józsefné úrnő, a legked­vesebb és leggondosabb háziasszony ér­deme. Az Ipartársulat zászlóalapja javára a kö­vetkező összeget, illetőleg felülfizetéseket nyugtázunk: a Rpalotai függetlenségi kör 5, Tűzoltó testület 5, Törley pezsgőgyár lü, az Iparos Ifjak Otthona 5, újpesti szikviz­gyár 6, Dombauer 18, Fischer Dezső 10, Brunovszky József 10, Zsarnovszky Dániel 6, Bárok Miksa 6, Ikilés János 5, Molnár Ferenc (Széchenyi-telep) 5, Gózán Pál 4, Off­ner Gyula 3, Varga Fervenc 3, T. Varga Antal 2, Bolkis Sándor 2, Takács András 2, Térén Ede 1, Dián Mihály 1, Reich Mik­lós 1, Cidlik János 1, Lerch Rezső 1, Ano- nimo 1, Szupper József 4, Podrusek Fe­renc 2, Juhász Mihály 10 korona. A hölgyek névsora a következő: asszo­nyok: Bárok Miksáné, Brunovszky Józsefné, K. Bolkis Sándorné, Bognár Sándorné, Cidlik Józsefné, Demetrovits Istvánné, Dombauer Antalné, Dián Mihályné, Eckstein Izidorné, Fischer Dezsőné, Huszár Andrásné, Hoff­mann Józsefné, Hedlicska Sándorné, Illés Jánosné, König Ferencné, Landstoff György­né, Lerch Rezsőné, Lukács Istvánné, Mészá­ros Józsefné, Mika Józsefné, Novák Jó­zsefné, Offner Gyuláné, Osváth Istvánné, Pelák Istvánné, Pázsit Péláné, Spreicer Jó- Józseíné, Szuhánszky Pálné, Takács András­né, Térén Edéné, Varga Antalné, Zzarno- vicky Dánielné, Feith Antalné. Áranvossy Józsefné, Balogh Józsefné, Tnsell Mikíósné, Vajnay Sándorné. Leányok: Illés Mariska és Margitka, Hoff­mann Boriska, Offner Ilonka és Jolánka, Aranyossy Ilonka, Tóth Mariska (Komárom), Bárdy Irénke és Annuska, Fehér Fánika, Mészáros Erzsiké, Laky Mariska, Mika Ju­liska, Nagy Erzsiké, Szabó Ilonka, Szalon- tay Jolánka, Lukács Etelka, Scháffer Ter­csiké, Gallay Bözsike, Tóth Erzsiké, Szul- csány Margitka. Köszönetnyilvánítás. A Szombathelyi Szál­lodások, vendéglősök, kávésok és pincérek febr. 17-én tartott táncmulatságán felül­fizetni kegyeskedtek: Puntigámi sörgyár (Wé- csey) 18 K, Herczeg Ferenc 16 K, Schuth Vince Villány 12 K, Első Magyar Serfőzde r.-t. Budapest, Hermann I. J. Budapest, Lak- ner József, Messer Gyula, Berglesz Sándor főp., Grimm Kálmán, Bolla Márkusz, Le- gáth Gábor, Schuth Vilmos Villány, dr. Glück Gyula Tarcsa fürdő, Mitrovátz Adolf Budapest 10—10 K, Wieselmann Mór, Moór Károly és Ferenc 8—8 K, Mészáros Mór kőszegi sörgyár képv. 7 K, Breiner Dávid Sorok-Ujfalu, Edenhofer Ferenc, Takács Sándor, Horváth Antal Pósfa, Stubner Jó­zsef, Rössbaum Gyula főp., Seper Mihákly főp., Mikó Gyula, Köhler György, Balassa Mihály, Dénes Miklós Győr, Gosztolya Imre Körmend, Papp János 6—6 K, Nika Samu Sopron, Heigli Ignác Körmend, Bassa Fe­renc Szabadka, Boross József Szabadka, Straid Ferenc, Feiner János, Marton Gyula Tapolca, Seifert Henrik Budapest, Reismann Ignác Vác, Krammer Bernáth, Strém Már­tonná, Kemény József, Veder Pál, Hanisch József, Lenek Kajetánné, Kisfaludy József rendőrkapitány, Harach Gyuláné, Hacker József, Mózer Sándor, Hass Lajos, Taschner György Pozsony, Rechnitzer (kádár), Wel- lisch Viktor, Klein Ferenc Szentgotthárd 5—5 K, Deutsch nővérek, Straid Istvánné, Deutsch Sándor, Hacker Muki, Laky Zsiga, Hacker János Körmend, Böhm Mihály Keszt­hely, Karner János Léka, Hajdú Géza H.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom