Vendéglősök Lapja, 1908 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1908-02-20 / 4. szám

4 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1908. február 20. Czegléden a „Nemzeti“ szállodát O/oszváry László visszavette Kapeller Mihály tói. — Zilahon ifj. Diószeghy József „Központi“ elnevezéssel uj vendéglőt nyitott. — Pan- csován a „Hungária“ szállodát Fanczelter Károly vette át. — Újvidéken az „Erzsé­bet“ szállodát Ottó Mihály vette át. Vendéglő átvételek Budapesten az Üllői-ut 64 szám alatt levő vendéglőt Sáska Gedeon vette át. — Pápán a Hindler-féle vendéglőt Singer Antal vette át. Egy nemesszivü ember. Nagyon kevés helyen tapasztalható a mai zavaros időben, midőn a főnök és alkalmazott csak mint ellenség tekintik egymást, olyan szép, szinte családias összetartás, mint amilyen Sprung János a „Központi“ szálloda tulaj­donosa és személyzete között van. Ezen üdvös és helyes megegyezésen, mely úgy a főnök, mint az alkalmazott munkáját ezer­szeresen megkönyiti, mind két fél foly­ton munkálkodik. A napokban is szép jelét láttuk ennek, amidőn egyik alkalmazott megbetegedvén s így az üzletben csak egy napig volt alkalmazva, a főnök, akinek mindjárt tudomására jutott a dolog, azon­nal intézkedett, hogy a megbetegedettnek egész hetibére kiutaltassák és biztosította további jóindulatáról is. Ha ilyen összhang uralkodna minden vendéglőben és kávéházban, azt hisszük, hogy sohasem fordulnának elő olyan elté­rések a főnök és alkalmazott között, mint amilyen, sajnos, napjainkban majdnem mindennaposak, mely úgy a főnökre, mint az alkalmazottra egyáltalán károsak, s mely lassankint egész üzleti életünket megbénítja. S igazán óhajtjuk, hogy végre is az alkalmazott nem csak mint ellenségre tekintsen a főnökére, hanem lássa benne a jóakarót, aki mindenkor szivén viseli alkalmazottja érdekeit és megvédi azt. Az „Egyetértés Sport Klub“ e hó 6-án megtartott II. évi rendes közgyűlésén a tisztikar a következőképen alakult meg: Elnök: Mitrovátz Adolf, alelnök: Beer László, titkár: Cseke Lajos, pénztáros: Lang János, ellenőrök: Arány József, Nagy ' János, szertárosok: Juhász Lajos, Miloins J Béla, körgazda: Eidenspume Antal. Itt | említjük meg, hogy a Törley József és ; Társa czég mint alapitó tag 100 koronával í belépett a főpinczérek sport-clubjába. A ; Törley czég mindenütt ott van, ahol tet­tekkel kell bizonyítani és nem szájjal. Hogy mennyire becsüli kartársaink minden hasznos és jótékonyságra czélzó törekvé­seit, azt most is megmutatta. Köszöntjük az egylet nevében. A győri vendéglősök és pinczérek bálja. Győri kartársaink f. hó 18-ikán tartottak meg ezidei tánczvigalmukat. A siker teljes volt erkölcsileg is, anyagilag is. A bálon mindenki ott volt és senkisem hiányzott. A négyeseket 50 pár táncolta és Rosen- krancz Márton rendezte. A vidám, szép és nagy társaság kivilágos-kivirradtig maradt együtt, sőt még azon túl is. A jelenvolt j hölgyek névsorát a mindenben figyelmes rendezőség a következőkben bocsátotta rendelkezésünkre: Asszonyok : Halbritter Károlyné, Wölföl Pálné, Oros Ignácné, Bujtás Jánosné, Szabó Józsefné, Németh Józsefné, Greiner Já­nosné, Takács Jenőné, Rosenkrancz Már­tonná, Molnár Jánosné, Kramveher Elekné, Schuck Józsefné, Mátray Istvánná, Oláh Lajosné, Csomay Jánosné, Klauz Mártonná, Jungi Györgyné, Dénes Miklósné, Fettik Ferencné, Ziffer Miksáné, Remes Mihályné, Steiber Mártonná, Marschal Kálmánná, Szabó Jánosné, Templa Dezsőné, Szabó Mihályné, Stelczer Sándorné, Nagy Lász- lóné, Rögler Lipótné, Bauer Mihályné, Buchler Lukácsné, Orbán Józsefné, Kiss Károlyné, Apfel Sándorné, Krausz Gyuláné, | Milich Ödönné, Tóth Pálné, Guzmits An- talné, Csukovits Istvánné, Schöpf Károlyné, Pernitz Lajosné, Tüske Sándorné, Sokoray Sándorné, Kardos Antalné, Fürst Mórné. Leányok: Lakat Lujza, Kardos Tercsi, Bujtás Jolán és Mariska, Kramveher Erzsi, Póder Erzsi, Szolga Malvin, Irén és Erzsi, Jungi Margit, Gindl Karolin és Róza, Németh Gizella, Lichtig Etel és Hermin, Mayer Irma, Stoller Jolánka, Pollák Erzsi, Szabó Róza, Ring Róza, Stelczer Cuza, Orbin Anna, Urfy Mariska, Matuschek Anna, Győri Aranka, Kropp Mariska, Mos- ser Teréz. Meghívó a Budapesti szállodások, ven­déglősök és korcsmárosok ipartársulata által 1908. évi március hó 10-én a „Vigadó“ termeiben rendezendő jótékonycélu bálra. Bálanya: Schárhán Jánosné. Tiszteletbeli elnökök: Gundel János, Glück Fiigyes, Maloslk Antal, Müller Antal, Palkovics Ede, Stadler Károly, Pelzmann Ferenc. Rendező-bizottsági elnök: Petanovlts Jó­zsef. Alelnök: Bokros Károly. Pénztárnok; Wllburger Károly. A tiszta jövedelem 10%-a a szállodások, vendéglősök, pincé­rek stb orsz. nyugdíjintézete javára, 10°/o-a a vendéglősök és pincérek menedékház- alapja javára, a többi a budapesti ven­déglős-szakiskola és az ingyenes munka­közvetítő-iroda fenntartására fog fordit- tatni. Jegyek a meghívó előmutatása mel­lett válthatók: az ipartársulati irodában (Ferencz József-rakpart 16.); WilburgerKk- roly pénztárnok urnái (VII., Óvoda-utca 51.); továbbá minden szállodában, ven­déglőben és este a pénztárnál. A zenét Bachó karmester vezetésével a honvéd­zenekar szolgáltatja. Pénzküldemények Petanovits József ur czimére intézendők (,,Metropole“-szálloda). Felülfizetéseket a jótékonyczélra köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Kezdete 9 órakor. Személyjegy 6 ko., családjegy (egy ur és három hölgy) 10 korona. Rendező-bizott­ság: Aich János, Appl János, Baar József, Balika György, Barta Béla, Bauer János, Belatiny Arthur, dr. Benedek János, Bernhardt Ferenc, Bessenyei Géza, Bitt­ner Alajos, Blaschka István, Bokros Ká- íoly, ifj. Borhegyi Ferencz, Braun Samu, Brückner József, Brückner Nándor, Bur­ger Károly, Buzik András, Christe Károly, Csuti Gyula, Czettel Gyula, Deli Sámson, Demeter K. Sándor, Deutsch Pál, Doktor László, Dokkor Ferencz, Ebner Ferencz, Ehm János, Eisenbacher György, Fejér Gyula, Fenkl Gyula, Fischer Emil, Fischer Gyula, Fliegenschnee Mihály, Francois Cézár, Francois Lajos, Förster Konrád, Fürst Tivadar, Glück Erős János, Grego- rits Ferencz, Gundel Károly, Gürsch Fe­rencz, Hack István, Hámor József, Házas Nándor, Herz Rezső, Herzer Konrád, Hol­stein Zsigmond, Horváth Dániel, Horváth János, Horváth Nándor, Hruska János, Huber Antal, Ihász György, Illits József, Jajczay János, Jajczay Mihály, Jajczay Nándor, Kamarás Mihály, Kaps József, Kapy Miklós, Kass Béla, Kass Gusztáv, Kaszás Lajos, Katona Géza, Kerécz Fe­rencz, F. Kiss Lajos, Klecker Alajos, Kli- vényi Ferencz, Klosz Hermann, Kommer Alajos, Kommer Antal, Kommer Ferencz, Kori István, Kovács E. M., Krajcsovits Rezső, Kramer Miksa, Kreisz István, ifj. Krist Ferencz, Krist Károly Ferencz, Kuncz Ferencz, Kuncz Károly, Leheti István, Leheti József, Lerner Mihály, Lip- pert Lajos, Littke J. E., Lobmayer M. K., Lukács János, Mádai Alajos, Maloschik Ferencz, Marchal József, ifj. Marchal József, Marchardt András, Mayer Ferencz, Meh- ringer Rezső, Merkl Adolf, Mohos Ferencz, Molnár Sándor, Mosch Béla, Neisiedler Géza, Némái Antal, Nemény Béla, Nősek Ignácz, Paládi László, Páris Vilmos, ifj. Pelzmann Ferencz, ifj. Petanovits József, Pfendtner Emil, Pitzek Ferencz, Podoletz István, Poppel Miklós, Prindí Nándor, Putnoki István,^ Rajágh Lajos, Rácski Já­nos, Riegler Ágoston, Riegler Ferencz, Salacz Nándor, Salzberger Bernát, Schaff- hauser Endre, Schermann ándor, ifj. Schlotter Antal, Schmidt Konrád, Schmidt Rezső, Scnmitt Károly, Schnell József, ifj. Schuller Ferencz, Schumitzki Venczel, Seich Károly, Seltenmayer Gusztáv, Si­mon Pál, Skoupil József, dr. Solti Ödön, ifi. Sprung János, Steger Károly, Steiner Pál, Stöckl Tamás, Stölzl Nándor, Strum József, Sverteczky Gáspár, Szántó Fe­rencz, Szente Imre, Szimon István, dr. Szuly Aladár, Szüts Lajos, Törley Bálint, Ungár Samu, Wagner Vilmos, Walter Károly, Wampetifs Ferencz, ifj. Wam- petits Ferencz, Weisz Antal, Wilburger Antal, Wurglits Antal, Wurglits Vilmos, Zeidl Venczel. A székesfehérvári pinczérbál. A székes- fehérvári pinczérkar f. évi február 25-én a „Magyar Király“ szálloda termeiben Saára Gyula orsz. képviselő és Havranek József polgármester védnöksége alatt — a helybeli önkéntes mentő-egyesület ja­vára — tánczvigalmat rendez. A bálanyai tisztet Trümmer Sándorné úrnő vállalta magára, a bál diszelnöke Trümmer Sán­dor lesz, a rendező-bizottság elnökei Dop­ier Ferencz, Rédey Vilmos, Messinger József; alelnökei Endersz Jenő, Freyslin- ger József, Fekete Ferencz; jegyzők Maut­ner Sándor, Pálfy Károly, pénztárnok Unterberger László; ellenőrök Schwartz Marton. Deimel Károly; titkár Berger Nándor; főrendező Izsák Géza.^ Francois Lajos kitüntetése. Ő felsége a király megengedte, hogy Francois Lajos pezsgőborgyáros, cs. és ki”. udvari szál­lító, orsz. nyugdijegyesületünk felügyelő­bizottságának elnöke a román I. Károly jubileumi érmet elfogadhassa és visel­hesse. Iparunk e lelkes hívének ujabbi magas kitüntetéséhez tiszta szívvel gratu­lálunk! „A Reklám.“ Ezen a czimen indult meg egy uj iráríyu szaklap Barta Béla tisztelt bará­tunk szerkesztésében, mely a modern üzletfejlesztest szolgálja és külső kiállítá­sával azonnal megnyeri az olvasó érdek­lődését arra, hogy belső, szakszerű és hasznos tartalmát is figyelemmel olvassa. Barta Béla, aki mint országos szö­vetségünk idegenforgalmi osztályának jegyzője, iparunkban nevét az Örszá- gos Vendéglős Czimtár szerkesztésével is megörökítette, uj lapját rendkívül érdekes tartalommal bocsátotta útnak. Az első számban Zilahi Simon „a reklámról“ irt igen érdekes bevezető czikket, melyet Gelléri Mór levele követ, aki indokoltan fejti ki annak szükségét, hogy az iparo­soknak előnyös volna az okos reklám igénybevétele. Amerikai és angol hirde­tési minták gazdagítják a rendkívül tar­talmas és művészi Ízléssel összeállított lapot, melyekből a hirdetők sok tapasz­talatot meríthetnek. — „A Reklám“ kiadó- hivatala Budapesten VIII., Bérkocsis-utcza 18. szám alatt van. Minden egyes száma az összes magyar lapok ujságjegyzékét tartalmazza. Vendéglő átvétel. Herkner Ferencz, a józsefköruti Bányai-vendéglő kedvelt, de­rék főpinczére, átvette a Baross-utcza 74. szám alatt levő Watzula-féle vendéglőt, melyet eddig albérletben Mirk Mátyás ke­zelt. Herkner Ferenczet előzékeny modo­ráért, a vendégekkel való finom bánás­módjáért a fővárosi előkelő közönség már a Bányai-féle keresett vendéglőben is megkedvelte s igy remélhető, hogy mint

Next

/
Oldalképek
Tartalom