Vendéglősök Lapja, 1907 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1907-02-05 / 3. szám

6 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1907. február 5. sét és a budapesti pinczéregyesület mun­kaközvetítő osztályának kötelező elismerését. Kéri a heti szabadnap megadását. Kívánja annak kimondását, hogy minden szállós és vendéglő sköteleztessék arányos számú ta­nulók tartására, akik lehetőleg alkalmazásuk helyén lakjanak és akiket a gazda csak bün­tetendő cselekmény elkövetése esetén bo­csáthat el. A frakk helyett más alkalmasabb viselet meghonosítását kéri a pinczérség. Kí­vánja továbbá a főpinczérek felelősségének a törékeny leltári tárgyakra való megszün­tetését és a koiupon-rendszer behozatalát. Vé­gül kéri, hogy az ipartársulat ismerje el a pinczérek szervezkedésének jogosultságát. Az ipartársulat választmánya behatóan fog­lalkozott a memorandum minden egyes pont­jával és javaslatait a következőkben ter­jesztette a mai közgyűlés elé: 1. Az ipartár­sulat hivatalosan elismeri a budapesti pin­czéregyesület helyközvetitő osztályát és al­kalmazottait ott kívánja beszerezni. Ha azon­ban a helyközvetitő osztály egyes esetekben 24 órán belül nem tudna eleget tenni a ke­resletnek, a munkaadó bárhonnan beszerez­heti személyzetét. 2. A heti 24 órás munka­szünetet az ipartársulat helyesli és kívána­tosnak tartja, hogy minden munkaadó a pinczéreinek megadja a heti szabadnapot. Ki­vétel csupán a nyári üzleteknél (junius 1-étől szeptember 1-éig) van, ahol a munkaszü­net szabad egyezkedés tárgya. 3. A tanuló- ügy rendezése dolgában az ipartársulat kí­vánatosnak tartja, hogy minden szállós és vendéglős, a pinczérek számarányához ké­pest tanulókat tartson, akik lehetőleg alkal­mazásuk helyén lakjanak. A tanulók többi vi­szonyát az ipartörvény amúgy is szabályozza. 4. A főpinczérek felelősségének a törékeny leltár alól való fölmentésére vonatkozólag az ipartársulat kimondja, hogy a főpinczéreA' csak abban az esetben felelősek, ha a gazda a forgalom arányában kárpótolja őket. 5. frakk-viselet eltörlésére vonatkozó kérelem tekintetében az ipartársulat kimondja, hogy ez a kérdés minden üzletnek legbelsőbb ügye. 6. Végül a pinczérek szervezkedéséről kimondja az ipartársulat, hogy az alkalma­zottak szervezkedését nem gátolhatja meg, de kívánatosnak tartja, hogy ez a szervezke­dés békés mederben és hazafias szellemben történjék. A közgyűlésen Evva Lajos, Kommer Fe- rencz, Petanovics József, Némethy Mátyás, Jajczai János, Matskássy Sándor és Lukáts János fölszólalása után egyhangúlag elfo­gadta a választmány összes javaslatait. A köz­gyűlés végén Stadler Károly köszönetét (és elismerését nyilvánította a pinczérség iránt, amely azzal, hogy kívánalmaival a munka­adókhoz fordult, a bizalom legnagyobb je­lét adta. Kéri kartársait, tegyenek meg min­den lehetőt a pinczérség sorsának enyhíté­sére, a pinczéreket pedig arra kéri, érjék be azzal, amit az ipartársulat jónak látott megadni. A közgyűlés éljerzéssel fogadta Stadler szavait, mire Gundel János elnök né­hány szóval berekesztette a tanácskozást. Alakuló közgyűlés. A «Kiskunfélegyházla s vidéki szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Ipartársulata» 1907. január 16-án tartott alakuló közgyűlé­sének jegyzőkönyvi kivonata: Jelen voltak: Lajos Sándor, Fekete Ma- káry József, Feuer Julia, Rádi Ágoston, Csillag Géza, Csillag József, Már Mihály, Nagy László, Kneffel Ede, Kiss József, Ha­lász János, Darányi József, Tóth Mátyásné, Pallagi Ferencz, Berta Imre, özv. Borbényi Gyuláné, özv. Fazekas Ágostonná, Szabó István, Nagy József, Schweiger Lajos, Hi­deg János (Jász-Szt.-László), Róth Salamon, Sallai Márton, Ágai Mártonná, Decker Já­nos, Ring Lajos, Némedi Vargha Vincze, Perényi Sándor, Mahay Béla, Dósay Jenő, Kneffel Béla, Schweiger Mór, ifj. Bakos Sán­dor, Wernitzer Gyula, Ónodi Benedekné, id. Bakos Sándor, kiskunfélegyházai szállodások, vendéglősök és korcsmárosok. Némedy Vargha Vincze üdvözli a meg­jelenteket, kijelenti, hogy a mai értekezlet és illetve a mai közgyűlés czélja Ipartár­sulat alakítása lévén, mindenekelőtt egy korelnök választása szükséges, mely tiszt­ségre Lajos Sándor megválasztását ajánlja. A közgyűlés ezen inkitványt egyhangú he­lyesléssel elfogadja és a tárgyalások veze­tésére korelnöknek Lajos Sándort választja meg. Lajos Sándor elfoglalván az elnöki szé­ket, szívből jövő szavakkal köszöni meg p. nem várt megtiszteltetést, felkéri a jelen­levőket, hogy a közgyűlés fontosságára való tekintettel a tárgyalásokon egész érdeklő­déssel és komolysággal vegyenek részt, vé­gül a jegyzőkönyv vezetésére Dósay Jenőt, hitelesítésére pedig Némedy Vargha Vinczét és id. Bakos Sándort kéri fel. Tudomásul vé­tetett. Lajos Sándor korelnök bejelenti, hogy miután a mai közgyűlésnek czélja az Ipar­társulat végleges megalakítása, szükségessé vált a kötelező belépési nyilatkozatok egy­begyűjtése. E czélból felolvastatja a jegy­zővel a belépési nyilatkozat teljes szövegét. A «Nyilatkozat» felolvastatván, a jelen jegy­zőkönyvben felsoroltak által kivétel nélkül elfogadtatott és aláíratott, mire a közgyűlés nevében korelnök határozatilag kimondja, hogy ezen nyilatkozat, mint az Ipartávrulat első okmánya, jelen jegyzőkönyvhöz fűzendő és örök időkre az alapítók emlékezetéül meg­őrzendő, megjegyeztetvén, hogy ezen ok­mány aláírására az 1907. évi február hó vé­géig esetleg önként jelentkező kartársaknak is joguk van. A napirendi tárgyalások előtt F. Kiss Lajos országos szövetségi titkár kér szót és a mai ülésre történt meghívását szívélyes szavak­ban megköszönve, biztosítja a közgyűlést, hogy úgy a szövetség vezetősége, mint ő maga is az Jpartársulat érdekeit mindenkor lelkesedéssel és Önzetlenül fogják előmoz­dítani. Helyesléssel tudomásul vétetett. A napirend értelmében Kneffel Béla hosz- szabb beszédben részletesen kifejti a léte­sítendő Ipartársulat közérdekű czéljait és be­hatóan ismerteti ama erkölcsi, anyagi, ipari érdekeket, valamint ama sérelmeket és pa­naszokat is, amelyek az uj ipartársulat részé­ről egyrészt megvalósításra, másrészt orvos­lásra szorulnak. Nagytetszéssel fogadott be­szédében utal a tanonczoktatás létesítésének szükségességére, valamint arra is, hogy a nyugdijegyesületi eszmének is tért kell te­remteni a helybeli és vidéki szakiparosok körében, amely körülmény viszont szüksé­gessé teszi, hogy a létesítendő Ipartársulat módot és alkalmat keressen a központtal való érintkezés megteremtésére. Ezen előterjesztések osztatlan tetszéssel fo- godtatván, a közgyűlés határozatilag ki­mondja, hogy a kiskunfélegyházai és vidéki szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Ipartársulatát a mai napon véglegesen meg­alapítja, működése programmjába a pinczér- tanoncz-szakiskola mielőbbi megalapítását felveszi, a nyugdijegyesületi eszme propagá­lását megkezdi és e czélból megbízza Kneffel Bélát, hogy Glück Frigyes és dr. Solti Ödön urakkal Budapesten lépjen mielőbbi szemé­lyes érintkezésbe. Az elnökség, illetve tisztikar és választ­mány megalakítása kerülvén napirendre, kor­elnök bemutatja az e czélból kiküldött ki­jelölő bizottság javaslatát, mely felolvastat­ván, egyhangú éljenzéssel és lelkesedéssel elfogadtatott, mire korelnök határozatilag a következőkben hirdeti ki a választások ered­ményét : Elnök: Kneffel Ede, alelnökök: id. Bakos Sándor, Lajos Sándor. Pénztáros: Makay Béla. Ellenőrök: Némedy Vargha Vincze és ifj. Bakos Sándor. Ügyész: dr. Desskó József. Titkár: Kneffel Béla. Jegyző: Dósay Jenő. Választmányi tagok: Ring Pál, Ring Lajos, Decher János, Kiss József, Perényi Sándor, Schweiger Mór, Schweiger Lajos, Sallai Már­ton, Halász János, Mák Mihály. A választásra vonatkozó határozat kimon­dásával egyidejűleg elnök elrendeli a kije­lölő bizottság javaslatának ezen jegyzőkönyv­höz való csatolását. Dósay Jenő jegyző a napirend értelmé­ben bemutatja 1. Kecskemét s Vidéki Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata; 2. Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata; 3. Magyar Vendéglősök Országos Szövet­sége alapszabályait, felolvassa pontról-pontra a kecskeméti alapszabályokat, mire a köz­gyűlés határozatilag kimondja, hogy a há­rom bemutatott alapszabály közül mintául a kecskemétit, mint a legjobban megfelelőt fo­gadja el, egyben pedig egy Ring Lajos, Né­medy Vargha Vincze és Kneffel Béla tagok­ból álló albizottságot küld ki oly czélból, hogy a bemutatottt minták alapján az alap­szabályokat véglegesen szövegezze meg és a február hó második felében tartandó első ipartársulati választmányi ülésen 3 példány­ban lemintázva, mutassa be, hogy az alap­szabályok ugyancsak februárban megerősítés czéljából a magas kormányhoz felterjeszt­hetek legyenek. Ifjabb Bakos Sándor a napirend értelmé­ben a Magyar Vendéglősök Országos Szö­vetségéhez való csatlakozásnak szükségessé­gét fejtegeti, amit szerinte főleg a tanoncz- szakoktatási, nyugdijügyi és személyzeti ügyek és az országos mozgalmakban való hogy az Ipartársulat 10 taggal lépjen be tagul az országos szövetségbe és fizesse egyúttal ezek szövetségi tagdijait. Kneffel Ede helyesli az indítványt, de ellene van annak, hogy a helybeli szaktársak most egyszerre kétféle tagdíjjal is terhel­tessenek. Szerinte helyesebb és az országos szövetség jelentősége is megérdemli, hogy az egyesek külön-külön lépjenek be oda ta­gul és maguk fizessék tagsági dijaikat. A közgyűlés ifjabb Bakos Sándor indít­ványát Kneffel Ede módosítása értelmében fogadja el és helyesléssel veszi tudomásul, hogy Kneffel Ede, id. Bakos Sándor, Né­medy Vargha Vincze, Perényi Sándor, Ma­hay Béla, ifj. Bakos Sándor, Schweiger Lajos, Máh Mihály, Rádi Ágoston és Ring Lajos kötelezőleg kijelentik, hogy a szövetségbe tagokul belépnek. Id. Bakos Sándor indítványozza, hogy a közgyűlés alkalmából a közgyűlés üdvözölje táviratilag dr. Holló Lajos urat, a város ér­demes országgyűlési képviselőjét, Gundel Já­nos urat, a Magyar Vendéglősök Országos szövetsége és a Budapesti Ipartársulat el­nökét, Glück Frigyes urat, az Országos Szö­vetség tanonczügyi szakosztályának elnökét és as zakoktatási ügy lelkes és áldozatkész megteremtőjét. A közgyűlés ezen indítványt egyhangú he­lyesléssel elfogadja és a táviratok szerkesz­tésével és szétküldésével a megválasztott Ipartársulat elnök urat, Kneffel Edét bízza meg, illetve kéri föl. A napirend tárgyai ki lévén merítve, La­jos Sándor korelnök köszönetét fejezi ki az iránta tanúsított bizalomért és átadja helyét az immár megválasztott ipartársulati elnök­nek. (Lelkes éljenzés.) Kneffel Ede elnök elfoglalván helyét, mindenekelőtt úgy a maga, mint az elnök­ség és választmány nevében hálás köszönetét

Next

/
Oldalképek
Tartalom