Vendéglősök Lapja, 1907 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1907-02-05 / 3. szám

1907. február 5. VENDÉGLŐSÖK LAPJA 7 fejezi ki a megválasztatásért és ígéri, hogy az Ipartársulat ügyeit lelkesedéssel és ügy- buzgósággal, erejéhez és tehetségéhez ké­pest szivén fogja viselni, azután köszönetét mon da megjelenteknek a közgyűlés iránt tanúsított érdeklődésükért, id. Bakos Sán­dornak a közgyűlési terem átengedéséért és F. Kiss Lajos követségi titkárnak a közgyűlé­sen való megjelenéséért. Kneffel Ede elnök behatóan ismerteti ama erkölcsi kötelezettségeket, amelyek az Ipartársulat megalapítása folytán minden egyes szakiparosra különbség nélkül hárul­nának, miért is felkéri őket, hogy az Ipar­társulati ügyek iránt, úgy, mint ma, a jö­vőben is állandó érdeklődéssel és szeretettel viseltessenek és ezzel a közgyűlést bezárja. (Lelkes éljenzés és taps.) K. m. f. Dósay Jenő jegyző, Kneffel Béla titkár, Kneffel Ede el­nök, id. Bakos Sándor , Némedy Vargha Vincze hitelesítők. Fekete Géza megnyitóbeszéde, (Tartotta a székesfehérvári vendéglősök közgyűlésén.) Tisztelt kartársak! Amidőn itten űnök elé állok, nem szerepéisi viszketekségből teszem azt, hánem azért, mert nagyon is szükségét látom annak, hogy nemcsak egye­sek, de az egész összes italmérők előtt fel­tárjam helyzetünk szomorú voltát, úgyszin­tén annak több oldalról való megvilágítását. Hogy erre égető szükség van, azt hiszem azt hiszem azt mindnyájan érzik, különösen most midőn az italmérők helyzete mind éli viselhetetlenebbé válik. Mi, mint az állam legnagyobb adófizető alanya, részesülünk a legkevesebb védelem­ben, mi több! nem csak nem véd, hanem a szerződéses viszony oflytán a szó szoros értelmében csaposai vagyunk, akikkel egy a mai napon finánczruhába bujt pénzügyi közeg kénye-kedve szerint paczkázhat. Fizetünk fogyasztást, fogyasztás után jö­vedelmi adót, jövedelmi adó után kereseti adót, illetéket szivaradót, mi fizetjük a leg­nagyobb aránytalan házbéreket, mi foglal­koztatunk legdöbb embert, mi fizetjük szin­tén kormányrendeletre személyzetünk után a betegsegélyzőket stb. mindenekután pe­dig mi vagyunk az állam legmostohább in- dividiumai, akiket még xiQgy fináncz is megefnyegethet azzal, hogy ha 8 nap alatt illetékét be nem fizeti, úgy italmérési en­gedélye bevonatik. (ügy-e bár igy van?) Elmaradottság. És mi okozza azt, hogy mi az államnak ily mostoha gyermekei vagyunk semmi más mint az elmaradottságunk. Vájjon nem az elmaradottság netovábbja-e az, hogy vannak köztünk olyan italmérők (n e zsenirozza magát senki se), akik még azt sem tudják, hogy az italmérési ille­téknek hány fokozata van és fogyasztása után melyik fokozatba tartozik, sőt mitöbb azt sem tudja, az I-ső, vagy a III. foko­zat-e a magasabb, engedélye korlátolt avagy korlátlan-e. Bizony szomorú dol­gok ezek, de pirulva is helyben kell, hogy hagyják, Személyesen győződtem meg erről azért is hozom fel. Megesett például az idei illeték-tárgyalásnál, melynek egyik kiren­delt szakértője én is valék, hogy egy ital­mérő, ki a második fokozatba tartozott, de tényleges fogyasztása után az elsőbe, vagy­is a legkisebbe tartozott volna, a harma­dik fokozatba kérte magát felvétetni, vagyis 40 korona helyett ilyenformán 120 koronát fizetett volna, útbaigazítottam. Bölcs megbirálásukra bízom, nem-e égető szükség van itt egy olyan erős, tömörült testületre, mely képes legyen az italmérő­ket kellő tanácscsal ellátni, őket irányítani és czéltudatosan érdekük megvédésében a kellő útmutatással ellátni? Ugy-e bár ige? Italmérési engedélyekl Ma már az italmérési engedélyek, da­czára annak, hogy törvényben van lélek- számhoz kötve és igy számhoz kell, hogy kötve legyen, mégis úgyszólván minden fo­lyamodónak megadatik. És miért? mert nincs, aki azt ellen­őrizze, a hatóságot tudtommal eddig még arra senki nem figyelmeztette, hogy a tör­vényben megállapított szám már régen túl terhelve, sőt többet mondok ennél, ezideig még az a szám sincs megállapítva, vájjon hány italmérőnek szabad lenni Székesfe­hérvárott ; mitlátunk ebből? azt, hogy a fehérvári italmérők nem állnak helyze­tük magaslatán, az ellen még soha senki föl nem szólalt, de ezt nem is tehette, mert nem birt arról tudomással, hogy ennek is gátat lehet emelni, ha máskép nem, hát törvénykönyvvel a kezünkben, már pedig a törvényt tartozik minden forum betartani, nem csak a hatóság és a pénzügyigazga­tóság, de a törvény őre, a miniszter is, de még maga a király is, miután azok szen­tesítve vannak, a magyar alkotmány ga- rancziái alatt. Italmérési illeték kiszabás. Az Ipartársulat fennállása óta az idén elő­ször eszközölte ki azt, hogy egy tagot a pénzügyigazgatóság a társulat kebeléből je­löljön ki szakértőnek, az illeték megálla­pításánál; e szakértő az én csekélységem volt. Hogy ez az eljárása az Ipartestület­nek milyen eredménynyel járt, azt kellően igazolja a felebbezőknek a lehetőségig le­szállított italmérési illetéke, emelve senki sem lett. Ellenkezőleg, a fehérvári italmé­rők az utolsó 3 évi cziklusban körülbelül 9000 koronával kevesebb illetéket fizetnek, mint az elmúlt cziklusban, 4 leszámítva, (kik a régiben maradtak) mindnek le lett szál­lítva. Ez az egy eset már maga is eléggé bizo­nyítja, hogy mily nagy szükség van a tömö­rülésre, az összetartásra és mi mindent le­het egyöntetű eljárással elérni. Tehát hogy czélunkat megvalósíthassuk, feltétlen szükséges, hogy összefogva és együttesen védjük érdekünket; egy hatal­mas intelligens testület mindég eléri czél- ját, különösen akkor, ha czéltudatosan ha­lad kitűzött czélja felé. Törvényhozó testületek. Sajátságos helyzetünk illusztrálására még valamit tartok szükségesnek felhozni. Magyarországnak hozzávetőleges számí­tás szerint mintegy 250 ezer italmérője van; ezek az állam összes bevételeinek mintegy (tessék jól figyelni!) 15-öd részét fi­zetik és csodák csodája, az állam legna­gyobb adóalanyának, vagyis legnagyobb adózóinak nincsen egyetlen egy tagja a törvényhozó testületben, aki alkalomadtán az állam e sanyargatott hadát védelmébe venné. Bizony: mi oly fonák helyzetben vagyunk szervezetlen és tudatlan voltunk folytán, hogy rajtunk bárki is basáskodhatiák. Önökre bízom annak megítélését, vájjon muszáj ennek igy lenni? Hisz mi magunkat intelligens testületnek tartjuk; leeht, hogy azok is vagyunk: de tudatlanok és szer­vezetlenek, ez a hibánk. Teljes meggyő­ződésből állítom, hogy az egyszerű mun­kás osztály határozott fölényben van mi felettünk. Miért? Azért mert össze tart, szervezett és egymást kellőkép támogatja. Amig mi is nem igy cselekszünk, addig mindig egyforma szomorú marad az ital­mérők helyzete. Záró beszéd. Mint méltóztattak hallani, főhibánk szer­vezetlen voltunk, tudatlanságunk, indolen- cziánk, főleg pedig egymás nem becsülése; szomorúsággal mondom ezt, de sajnos, ez igy van. Hogy ezen változtassunk, szükségünk van egy erős, összetartó testületre, e tes­tületnek minden egyes italmérő kell, hogy tagja legyen. Ezt czélozza mai összejövetelünk, nem is hinném, hogy az egyesület tagjai is ne ezt kívánnák, épp azért felszólítom ismé­telve a jelenlevő italmérőket, hogy érde­kük hathatós megvédése érdekében az ipartestületet kellőkép, tőlük telhetőleg tá­mogassák, a vezetőség csak úgy tehet va­lamit az érdekükben, ha egy tömör tes­tület áll a háta mögött. Azt hiszem, tisztelt kartársak, megértet­tek engem; látják tarthatatlan helyzetünket, melyet tőlem telhetőleg igyekeztem önök előtt feltárni. Ezen változtatni, segíteni csak úgy lehet, ha a vezetőségnek kellő erkölcsi erő áll rendelkezésére; enélkül egy tapod­tat sem mehetünk előre. Amidőn tehát be­szédem zárom, kérem önöket, az itten fel­hozott argumentumok kellő méltatására, csakis igy boldogulhatunk. Társas reggeli: Ipartársulatunk tagjai pénteki társas­reggelijeiket a következő helyeken tart­ják meg : Február 8-án: Ladányi Józsefnél, V., Li- pót-körut 21. Február 15-én: Putnoki Istvánnál, VIII., József-körut 44. Február 22-én: Prlndl Nándornál, VI., Andrássy-ut 51. Márczius 1-én: Wágner Vilmosnál, VI., Andrássy-ut és Gyár-utcza sarok. Márczius 3-án: Neiger Jakabnál, VI., Teréz-körut 4. Márczius 15-én: Kclss Bélánál. VI., An­drássy-ut 25. „Jó barátok“ összejövetelei. Február 13-án: Mohos Ferencznél, VIII., Reviczky-utcza 9. Február 20-án: Kamarás Mihály nál, VIII., Köztemető-ut 25. Február 27-én: Fürst Tivadarnál, IV., Városház-utcza és Zsibárus-utcza sarok. Márczius 6-án: Hollósy Kálmánnál, VIII., Baross-utcza 93. Szakácsok összejövetelei; A Magyar Szakácsok Körének tagjai minden kedden délután Stettner Ferencz vendéglőjében. IV., Régi posta-utcza 11. szám alatt tartják társas összejöveteleiket. Minden hónap utolsó kedd napján pedig rendes választmányi ülés tartatik a kör uj helyiségében: Márk Károly kávéházában, IV., Sütő-utcza. KÜLÖNFÉLÉK, r Óvás. Több oldalról vettünk panaszt Weisz (Vámosi) Emil hirdetési ügy­nök viselt dolgairól. Weisz ugyanis „Vendéglősök és Kávésok közlönye“ czimmel lapot adott ki s legtöbb elő­fizetőinkhez azzal ront be, hogy az ő lapja az egyedüli hivatalos szaklap, azt állitván, hogy a mi lapunkat ő megvette s az előfizetéseket is — tévedésbe ejtvén a főnökök helyette­seit — saját lapja részére felszede­geti. Hirdetési ügyfeleinknél, bankok-

Next

/
Oldalképek
Tartalom