Vendéglősök Lapja, 1907 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1907-02-05 / 3. szám

8 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1907. február 5. nál is rájöttünk gyalázatos eljárására. Tehát addig is, amíg a megtorlásra a kellő hivatalos lépéseket megtesz- szük, figyelmeztetjük t. szaktársainkat: ne üljenek fel ezen veszedelmes ügy­nöknek, ki előbb Barta Béla lapjánál, majd később nálunk volt, mint hir­detési ügynök alkalmazva. Visszaélései felől nálunk eddig a következők tettek ellene panaszt: Éder Antal (Császárfürdő), Preinzperger Ferencz vendéglős, Wilburger Károly, „Pesti magyar kereskedelmi bank“ „Egyesült fővárosi takarékpénztár“ Leyrer Károly vendéglős, „Schreiber J. és unokaöccsei czég“, Sipos Ferencz vendéglős. A „társas reggelik“ és a „jóbará­tok“ összejöveteleinek sorrendjét pe­dig rendesen lapunkból szokta minden engedelem nélkül átvenni, tévedésbe ejtvén ezzel is a jóhiszemüeket. Ne­hogy úgy tűnjék fel a dolog, mintha ezen egyénnel az ipartársulat vagy a „Jó barátok“ társasága szolidaritást viselnének: a társas összejövetelek sorrendének minden meghatalmazás nélkül való közlése ellen Wilburger Károly az ipartársulat pénztárosa és Steiner Pál a „Jó barátok“ elnöke itt e helyen hivatalosan tiltakoznak. A mi bálunk. Vendéglős-ipartársulatunk és a pinczér-egylet közös bálja márczius 12-én tartatik meg a „Vigadó“ összes ter­meiben. A meghivót lapunk mai számának élén közöljük. Az idei tánczrendeket Littke L. pécsi pezsgőgyáros, cs. és kir. udvari szállító volt szives magára vállalni. Szakácsok uj otthona. A „Magyar Sza­kácsok Köre“ hivatalos helyiségét Márk Károly sütő-utczai kávéházába tette át. Itt tartja a kör választmánya minden hó­nap utolsó kedd napján rendes havi ülé­seit. A legutóbbi ülésen Palkovics Ede elnök felolvasást tartott, melyet mai szá­munkban adunk közre. Szakácsok ingye­nes elhelyezése innen történik. Megkere­sések ide intézendők. Családi öröm. Schrettner Márton fővárosi vendéglős szaktársunk kellemes családi örömben részesült, ugyanis kedves neje egy egészséges fiúgyermekkel örvendez­tette meg február 2-án. Az újszülött Már­ton nevet kap a szent keresztségben. Adakozás. A kispesti evang. templom és papiak építésére lapunk szerkesztőjénél újabban a következő kegyes adományok folytak be: Frenyó Sándor 3 kor., Melha Armand 1 kor., Karikás Mihály 1 kor. Kö- szönetünk mellett, rendeltetési helyére juttatjuk. Közgyűlés. Az újpesti vendéglősök ipar­társulata folyó hó 20-án tartja évi rendes közgyűlését, melyen az elnökséget és a választmányt újra választja. Ipartársulati elnökül előreláthatólag ismét a buzgó és fáradhatlan Vfrnuck Józsefet fogják meg­választani. Esküvő. Jentsch Aladár, a „Vadásztanya“ ifjú vendéglőse, múlt hónap 31-én esküdött örök hűséget a terézvárosi plébánia tem­plomban Paga Anna kisasszonynak, Paga Ferencz és neje bájos és kellemdús leányá­nak. Az esküvőt az Aréna-ut 108. sz. alatt díszes lskoma követte, melyen szebbnél szebb felköszöntők hangzottak el. Az ifjú párnak sok szerencsét kívánunk. Vendéglő-átvétel. Erhardt József ismert nevű főpinezér tulajdonába vette a hársfa- utczai „gőzfürdő“ vendéglőjét. Erhardt József a helyiséget díszesen átalakítja, az utczára ajtót készíttetett, vendéglőjét pedig a legjobb borokkal látta el. Ünnepélyes megnyitása e hó 7-én este lesz. Mészárosok országos kongresszusa. A ma­gyarországi mészáros- és hentesiparosok márczius 31-én Budapesten, országos kon­gresszust tartanak. A kongresszus előké­szítését a budapesti mészáros és hentes- ipartestület intézi. Üzleti hírek. Érden a „Fehér macska“ vendégltő C z i d 1 i k József régi szaktársunk vette át. Budapesten a Gerlóczy-utcza 1. sz. alatt levő volt Egel-féle kávéház üzletvezetői állását Givizer Károly vette át. — Szamosuj- váron Szily Zsigmond szaktársunk uj kávé­házat építtet. — Gyulafehérváron a «Fehér Bárány» vendéglőt. M á 1 o v e t z Gyula vette át. Somogy-Csurgón a «Korona» szállodát Mórotz Imre barátunk vette át. — Buda­pesten a Baross-utcza 111. szám alatt levő «Szigetvári kávéházat», annak derék tulajdo­nosa, G a ra i Sándor barátunk díszesen átala­kíttatta. A magyar ipar remeke. Leyrer Károly, (B 1 a s c h k a István utóda) a király-uteza 110. szám alatt levő «kék palaczk»-hoz czimzett vendéglő tulajdonosa minden szaktársunkat közvetlenül érdeklő mintaszerű jégszekrény­nyel látta el jóhirnevü vendéglő helyiségét. Olyan jégszekrényt és kimérő asztalt készít­tetett, mely párját ritkítja, tartósságára, czél- szerüségére nézve pedig talán egyedül álló a fővárosban. Ónból és szilárd anyagokból ké­szült szekrényeit szaktársaink nagy számban szemlélik s a legnagyobb elismeréssel nyilat­koznak fellőe. A jégszekrényt Leyrer Ká­roly derék szaktársunk saját tervezete sze­rint G i n d e r t István jeles jégszekrény-gyá­rosunk készítette Klapka-utcza 5/ sz. alatt levő gyárában. Üdvözöljük. Gróf Esterházy pezsgője. A tatai uradalmi pezsgőgyár vez ^képviselője, Hoffmann Soma múlt hó 16-án a „Magyar fűszer- és csemegekereskedők országos szövetkezete“ helyiségében Rákóczi-ut 8. szám alatt ren­dezett hangverseny alkalmából a társas­vacsorán bemutatta a gyár pezsgő-borait, úgy az „Áldomás-sec“, a „Lakodalmas demi ec“, mint a „Billikom extra-dry“-t az elő­kelő közönség nagy elismeréssel fogadta. Fogéi Gyula elnök pedig elsőnek emelke­dett szólásra s ezen uj pezsgőmárkákat üdvözölve, sok sikert kívánt a vállalatnak. Számosán éltették a nemes grófot, kíván­ván, hogy a magyar ipar terén virágozzék fel vállalata. A társaság az „Áldomás“ pezsgő élvezete mellett reggeli 5 óráig együtt maradt. Ne küldjük pénzünket külföldre, midőn ide­haza több bizalommal és jutányosabban vásárolhatunk. A Weisz és Heimler-féle pozsonyi ipartelep közvetlen és legolcsóbb árban szállítja hírneves asztalnemű, törül­köző, törlőruha, pinezérkendő, vászon, schiffon-ágyhuzat, paplan, lepedő, matracz, valamint teljes vászon és fehérnemű be­szerzési czikket. Nevezett áruk beszerzé­sénél a mélyen tisztelt vendéglős uraknak saját érdekükbe ajánljuk e ezéghez for­dulni. Kin-cse. A földkörüli utazók, szerint a kí­naiak az éllelmiszer meghamisításban nagy mesterek; fából készült sonkát s kitömött kacsákat visznek piaczra s — a mi neveze­tesebb — túl is adnak rajta, sőt, ha rajta- kapatnak, nagy szemtelenséggel tudják ha­mis áruezikküket eltagadni. Uj dolog azon­ban, hogy a kínaiak is tudnak bort szőlő nélkül készíteni, a mit eddig csak a czivilizált világban tudtak. A kínaiak oly port készíte­nek, amelyben, mint hiszik, a bor esszencziája rejlik. A porból egy csipetnyit vízben fel­olvasztanak, mitől a viz bor- vagy likörizt kap. Ez ital természetesen nem bor. A bele­hintett port készítik zabból, árpából, vagy rozsból, vagy pedig mind a háromból, melyekhez, miután csöndes erjedésen men­nek át, néha még fűszeres, vagy orvosi fü­veket is adnak. A kínaiak kin-cse-nek neve­zik ezt az italt, mely ha jóll készült, két- három évig is eltartható megromlás nélkül. A műbőr nálunk is sok megtollasodott bor- kereskedő kincse. NYÍLT-TÉR. (Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelőssé­get a szerkesztőség.) A Bór- és Lithion­tartalmú Salvator-forrás kitűnő sikerrel használtaik vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmainál és köszvénvnél, a czukorbetegségnél, az emész­tési és lélegzési szervek hurutjainál. KEÓlgg 5TItlga,j fcó hatású ! Vasmentes! Könnyén emészthető! Teljesen tiszta! Kapható ásvány vizkeresk edesekben vagy a Szintje-Lipó^zi Salvator forr ás Vállalatnál Budapest, V. Rudolf rakpart b „SPRITZER© BORHOZ LEGJOBB! BELAT1NY PEZSGŐ Najman József hentes-mester Budapest, Vili., Német-utcza 21. sz. Szállít vendéglősök, kávésok, korcsmárosok stb. részére a legjobb minőségű virstliket, kolbászokat napi árakon. — Megrendelé­sek pontosan teljesittetnek. Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja! 1904. ST. LOUIS GRAND PRIX. Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdőí KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET! A KRISTÁLY-forrás szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy­zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és iegegészségesebb asztali és borviz. Hathatós szomjcsillapltó. — Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás. — Kérjen árjegyzést. — Szénsavtelités- nélküli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhe­sége folytán pótolja a franczia Evian és St. Gal- mier vizeket. Szt. Lukácsflirdö Kutvállalat Budác

Next

/
Oldalképek
Tartalom