Vendéglősök Lapja, 1907 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1907-09-20 / 18. szám

307. szeptember 20. VENDÉGLŐSÖK LAPJA 3 InnniA ná t a Iprtinhh \)i Ián ifi * kastélyok, villák, uradalmak, kórházak, aenoia-gaz a legjopp vnagiiab hotelek vendéglők gyárak ia5oratoriu_ tok, állomások, kaszárnyák, te mplomok, iskolák, községek és kisvárosok részére. — költségvetés ingyen min- Magyar Benoid-gáz r.-társ. Arad. en kötelezettség nélkül. Iroda és raktár: Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 17. szám. Nem acetylen ! Nem acetyten . 50 normálgyertyafényü láng óránként 1'6 fil.-be kerül Legegyszerűbb kezelés ! Robbanás veszélye kizárva Bel- es külföldi elismerő nyilatkozatok és szabadal mák. Számos kitüntetés. — Érdeklődőknek bő fel világositást adunk. Telefonszám 28-60. amely ez évben megakadályozta az gyesületet rendes, természetes fejlődésé- en. De örvendetesen mutat rá arra a :örülményre, hogy ez a secessálás nem udott visszaesést előidézni, mert az egye- ületnek az év végén mégis több tagja an, mint volt az elején. Majd egyenként orolja fel mindama fontos lépéseket, melyeket a szövetség igazgatósága meg- ett a vendéglős ipar érdekében. így be- idványban fordultak a kormányhoz az talmérési illeték méltányos és igazságos negállapitása tárgyában. Ugyancsak be- idványt nyújtottak be az adók egysége- itése tárgyában is, hogy megszüntessék ízt a méltánytalan eljárást, amit azáltal cell elszenvedni a vendéglősöknek, hogy i szeszes ital háromszoros adókulcscsal ran megadóztatva. Kérte a szövetség a :árórák eltörlését, ha nem is mindjárt nindenütt, legalább a nagyobb városok­ban. Erősen szorgalmazta az ipartörvény ’eviziójával kapcsolatosan azt, hogy az talmérési engedély kiadását képesitéshez cössék és pedig olyanformán, hogy csak íz kaphat engedélyt, aki elvégezte a pin­cér szakiskolát és legalább 3 évig vala­mely üzletben mint pinczér volt alkal­mazva. De ezek csak a fontosabb lépések az év történetében, mert a szövetség mindenben lelkiismeretesen eljárt, ami a vendéglős ipar megerősítését czélozta és a jobb jövő alapozását segítette elő. A szónokok. A kimerítő jelentés általános tetszéssel találkozott, azt egyhangúlag tudomásul vették. A felszólalók is inkább csak buz­dító szavakat hallattak és egyes fontosabb kívánságoknak meesürgetését óhajtották, így Lukács János (Budapest) hosszú és szónoki tűzzel előadott beszédében azt hangsúlyozza, hogy az ipartestületek min­denütt igazi otthonok, a vendéglős kar érdekeinek igazi védőbástyái legyenek és akik most itt a közgyűlésen összejöttek, mint apostolok távozzanak innen, hogy a szövetség ügyét minél lelkesebben pro­pagálják és minél több tagot toborozza­nak az egyesületnek. Molnár Gyula (Komárom) arról beszél, hogy milyen súlyos adóterhek nyomják a vendéglősök vállait. Ennek csökkenté­sére kell megtenni a lépéseket. Belenkey Bálint (Komárom) utal arra, hogy milyen lelkiismeretlen könnyelműséggel adják ki most az italmérési engedélyeket. Előfor­dul, hogy egyes helyeken, igy Komárom­ban is, 125 lakóra (beleszámítva még a csecsszopókat is) esik egy korcsmáros. Ez lehetetlen állapot. Meg kell nehezíteni az italmérési engedélyek kiadását és a szatócsok italmérési engedélyét is korlá­tozni kell. Siklósi Ede (Kaposvár) arra hívja fel a szövetség figyelmét, hogy egyes helyeken, igy Kaposvárott is, még egy negyedik adóforma is nehezedik a vendéglősök vállaira pótitalmérési illeték alakjában, amely városi adó és tisztán csak a korcsmárosokat sújtja. Indítvá­nyozza, hogy a szövetség ez irányban te­gye meg a lépéseket a kormánynál, hogy a városoknak ne legyen joguk ilyen adó­nem kivetésére. Ezután az elnök a Törley pezsgőgyár átiratát olvastatja föl, amely 2000 korona alapítványról számol be, amit a közgyűlés hálás köszönettel vesz tudomásul. A szakosztályok. A szakosztályok jelentései következnek. A nyugdíj egyesület jelentését, amely a tegnapi közgyűlésen már ismertetve lett, Bokros Károly elnök terjeszti be. A tanonczügyi szakosztály alapos és ki­merítő jelentését Walter Károly, a buda­pesti szakiskola igazgatója, szakosztályi titkár olvassa fel. Az országban ez idő szerint 8 működő és 2 alvó szakiskola van: közülök kettőt, a kolozsvárit és nagyváradit az idén állították fel. Őszinte örömmel üdvözli a pécsi szaktársakat is, akik áthatva az önzetlen munkásság nagy fontosságától, nem kiméivé anyagi és er­kölcsi áldozatokat, a pécsi szakiskola fel­állításával, amelynek holnap lesz ünne­pélyes megnyitása, uj kulturintézménynyel gazdagították a szövetséget. Azt kívánja, hogy fejlődjön és virágozzék ez a szak­iskola. Végül Glück Frigyes nemesszivü alapítványairól emlékezik meg, aki csak a budapesti szakiskola számára tett egy 10.000 koronás alapítványt, amelynek évi 400 korona kamatát mindig egy-egy nö­vendék kapja meg külföldi tanulmányútra ösztöndíjul. Az idén ezt az ösztöndíjat az illetékes tényezők Sziráky Mátyásnak Ítél­ték oda. A közvetitésügyi szakosztály jelentését F. Kiss Lajos terjeszti be, ugyan ő em­lékezett meg az idegenforgalmi szakosztály működéséről is általános évi jelentése ke­retében. Ezután Wilburger Károly pénztáros számolja el az elmúlt év bevételeit és ki­adásait, amit tudomásul véve, a közgyű­lés megadja a felmentvényt. Önálló bank. Az indítványok során Nagy Lajos (Mis­kolc) fölveti azt az eszmét, hogy igen helyes lenne Budapest székhelylyel egy önálló bankot felállítani, amely a vendég­lősök hiteligényeit volna hivatva kielégí­teni, hogy ne kelljen, mint sokszor most, uzsorapénzhez folyamodniok. A kongreszusok székhelye. Bokros Károly pedig oly értelemben tesz indítványt, hogy ezután a szövetség csak minden harmadik évben menjen vi­dékre, egyébként pedig Budapesten tartsa meg közgyűléseit. Mindkét indítványt az igazgatóság elé utalja a közgyűlés, amely elhatározza, hogy a jövő évi közgyűlést Budapesten tartja meg. Ezután az üdvözlő sürgönyöket olvas­tatja fel az elnök. Üdvözölték a kongresz- szust Stadler Károly, a szövetség lelkes megalapítója, Benedek János orsz. képvi­selő és a debreceni ipartársulat. Végül az elnök köszönetét mond a vá­ros polgármesterének a közgyűlési terem átengedéséért, a sajtónak azért a szere­tetteljes figyelemért, amelylyel a kon­gresszus ügyeivel foglalkozik, az előadók­nak fáradságos és lelkiismeretes munká­jukért és az összes tagoknak a gyűlésen való megjelenésért, viszont Kommer Fe- rencz indítványára a közgyűlés kitörő örömmel szavaz köszönetét az elnöknek azért az odaadásért és nehéz munkáért, amelylyel az egyesületet vezeti. Ezzel a köz­gyűlés véget ért. A bankett. Déli 2 órakor fényes bankettre gyűltek össze a kongresszusi tagok a Vigadó nagytermében. A terem hatásosan és Íz­léssel volt feldíszítve. Az asztalokon sor­jában óriási virágállványok voltak, eleven virággal és szőlőfürtökkel. A pódiumon, ahol ifj. Kóródy Gyula zenekara helyezke­dett el, délszaki növények ... Az egész terítésen, a terem egész berendezésén meglátszott, hogy a vendéglős ki akar tenni magáért a szaktársak előtt. A szem­nek jóleső volt az az eleven és mégis diszkrét dekoráczió. A teremben volt el­helyezve az ipartársulat hatalmas, kék selyem zászlaja is, amely mint egy figyel­meztető volt, hogy ez a pazar lakoma a derék munka utáni jól megérdemelt la­koma. Mikor a zászlóanya belépett a terembe és elhelyezkedett az asztalfőn, kitörő éljen fogadta. Mellette foglalt helyet Gundel János, a szövetség ősz, érdemes elnöke. Nendtvich Andor polgármester, Glück Fri­gyes, Bokros Károly stb. Ott láttuk még többek között Tróber Aladár dr polgár­mesterhelyettest, Makay István tanácsost, Schultz Ferencz rendőrkapitányt a Littke testvéreket, igen sok pezsgőgyár tulajdo­nosát vagy képviselőjét, bornagykereske­dőket, a kongresszusi tagokat teljes szám­ban, úgy hogy lehettek vagy kétszázan. A pecsenyénél elsőnek Nendtvich Andor polgármester emelkedett szólásra, aki utalva arra, hogy a magyar ember szivé­ben, lelkében él a hagyományos loyalitás, a királyt éltette. A pohárköszöntőt a ven­dégek állva hallgatták végig és utána a hymnuszt énekelték el. Gundel János elnök azt mondja, hogy nincs kellemesebb valami az életben, mint egy kellemes csalódás. Ilyen kellemes csa­lódásban részesültek, mikor a pécsi sze­retetteljes fogadtatást tapasztalták. Párhu­zamot von ezután a magyar országos ven­déglős szövetség és a nemzetközi szállo­dások közgyűlései között. Mindig örült, ha külföldön azt látta, hogy milyen tekin­télynek, milyen tiszteletnek örvend a ven­déglős kar. Ott minden évben más-más városban tartják meg a közgyűlést. Ezek­ről elevenít fel egyes dolgokat. így meg­említi, hogy Stuttgartban az egyik köz­gyűlés alkalmával egy színházi díszelőadá­son a király a páholyába hivatta a kon­gresszus elnökét és vele barátságosan el­beszélgetett. Fájó szívvel látja ezzel szem­ben a hazai állapotokat. De él benne az Budapesti főpinczérek óvadék letéti társasága mint szövetkezet ee=3 BUDAPEST, *===a VII. kér., Baross tér 18« Tudatjuk úgy a fővárosi, mint vidéki t. Kartárs urakkal, hogy eddigi rendszerünket teljesen megváltoztatva, teljesen uj alapon — melynél a kamat, dij és részjegy mindig csak egy heti időtartamra számittatik, — oly előnyös és couláns módozatot hoztunk be az óva­dékok folyósításánál, mely az eddigi összes módokat előnyök tekintetében jóval felülmúlja. . __ Ajánljuk t Kartársainknak, hogy mielőtt óvadékot folyósittatnak győződjenek meg előnyös feltételeinkről. Felvilágosítással minden hányban szolgál a társulat vezetősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom