Vendéglősök Lapja, 1907 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-01 / 1. szám

(„PINCZÉREK LAPJA“) A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. „Az első magy. orsz. pínczemesterek és pinczemunkások egylete“, a „Budapesti kávéházi segédek egylete“, a „Szatmár-Németi pinczér-egylet, a „Székes- fejérvári pinczér-egylet“, a Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egylet“, a Győri pinczér-egylet“, a Révkomáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata“, az „Aradi pinczér-egylet“-nek, a „Szabadkai pinczér-3gylet“-nek, -az „Aradi vendéglősök és kávésok egyesületé“-nek, az „Újvidéki szállodások, vendég­lősük és kávésok ipartársulatá“-nak, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek, a „Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és pinczérek egyletéinek, a „Székesfejérvári vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulatá“-nak, az „Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá“-nak és az Országos pinczér-egyesület budapesti központi mozgalmi bizottságának, a „Budapesti főpinczérek óvadék letéti társasága mint szövetkezet“, a „Győri vendég­lősök, kávésok, italmérők ipartársulatá“-nak, a „Temesvári kávés és vendéglős ipartársulat“-nak a „Magyar szakácsok köre“, a „Londoni Magyar Pinczér-Kör“ a „Pozsonyi pinczérek és markőrök Egyesületéinek HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár: Egész évre ... 12 kor. II Félévre . . . . C kor. Háromnegyedévre 9 „ || Évnegyedre . . 3 „ La^tuiajdonos és fejelés szerkesztő : j IHÁSZ GYÖRGY, ! í Szerkesztőség és kiadóhivatal: VH., kerület Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. 1907. Boldog újévet jó magyar vendéglősök és kávésok! Soha bensőbb, magyaros szívvel nem kí­vántuk, mint most. Sanyarú volt az ó-esztendő nagyon. Mikor az óramutató éjfélre kanyarodik és az ujszü- | lőttet ezer és ezer toaszt üdvözli, a régire nem gondolhat jó lélekkel senki. Ránk nézve hasonlatos a kiélt vén rué-hoz, aki bűnben fogamzott, törvénytelenül szüle­tett s a nyomor rovására csinálja orgiái utolsó leheletéig. Ravatalánál senkinek sincs oka könnyet hullatni. A rué mostoha volt hozzánk is. Az ó-esztendő ölében sötét fellegek tornyosul­tak a magyar vendéglős iparra. Egyébb nem hangzott el a vendéglősök aj­kairól, mint jogos panaszok, sóhaj és sopán- kodás. Vajh, ha kipirkadna! . . . Kívánatos volna, hogy az újszülött több örömöt, több vigaszt hozzon számunkra. Ennek a reményében üdvözöljük, ennek a reményében kívánunk boldog újévet, a de­rék jó magyar vendéglős iparosoknak. A szerkesztőség. Nyílt levél Ihász Györgyhöz a vendéglői műnyelv ügyében. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Régibb idő óta vagyok hü olva- lója, lapjában kifejtett törekvéseinek igyelmes szemlélője. Lelkem örül, ralahányszor kezembe veszem lapja gy-egy újonnan megjelent példányát; >röm fog el azért, mert az Ön lap- ának minden során meglátszik a ne­mes törekvés arra nézve, hogy közön­ségének hazafias szellemben szer­kesztett, jó magyarsággal megirt czikkeket nyújtson. Hangsúlyozom azt, hogy jó magyarsággal megirt czikkei vannak. Hangsúlyozom pedig azért, mert ennek tulajdonitom, hogy lapjában még nem olvastam czikket, amely a vendéglőkben levő magyar­talan kifejezéseket ostorozná, kiirtá­sukat tervbe venné. Ki ne ismerné azt, hogy a magyar pinczér szó rossz szó s a német kellner-bői csinálták. Mert a német kellner a német „pincze“ jelentésű keller-bői származik, hát 1812-ben csináltak a magyar pincze szóból pinczért. A helyes eljárás az lett volna, hogy felkutatták volna a régi magyar udvartartásról, korcs­mákról stb. szóló könyveket s meg­nézték volna, hogy a régi magyarok hogyan nevezték a pinczért. S ott azt látták volna, hogy a régi magyarok az ilyen ételhordót étekfogó-nak, tál- ! nők-nak, asztalnok-nak hivták. A pin­czér szót azonban, bár hibás alko- tásu, nem lehet ma már kiszorítani, s nem is tanácsos. Van azonban sok olyan magyar szóval megjelölt tárgy, cselekvés stb. a vendéglői műnyelv­ben, ami nem magyaros. Magyartalan pl. ha valaki azt mondja a vendéglőben, hogy „fizetni“, mert ez szolgai fordítása a német zahlen-nek. Jó magyarul csak igy beszélünk: „fizetek“, „fizetünk“, de sohasem „fizetni“. Helytelen, ha va­laki egy korsó sörét megakarván szerezni egy féllel, azt mondja, hogy kérek egy „vágást“-t. Magyarul fel lehet vágni az utat, vágni lehet fát, marhát, sőt főbe is lehet vágni, de sört nem lehet sem fel, sem le sem semmikép sem vágni. Ép azért hibás a magyar „vágás“ a német schnitt helyén. Jó magyar neve ennek „füles“, mert a csapos a „schnitt“-et kérő vendég korsójának a füléig csapolja a sört. Hibás és magyartalan a „bor- fiuu összetétel is, ez is magyar ruhába bujtatott német leventécske, mert a ,,weinbursch“ hamisítatlan for­dítása. A magyarban érthető a bor-kő, bor-betegség, bor-csap, bor-tömlő, borember (részeges), bor-iszák, bor­zsák, bor-viz stb., de érthetetlen a borfiu. Ép azért helyes volna a régi magyar nyelvhez fordulni tanácsért, hogy az ilyen tanulófiukat hogy hiv­ták egykor a czinkotai kántor uram korában. S ha igy felkutatjuk a régi iratokat, látni fogjuk, hogy az ilye­neket ö/?rÓ£/-oknak vagy gyermekek- nek hivták. Különösen a gyermek ki­fejezésre mogjegyezzük, hogy ez tel­jesen olyan, mint a franczia ,,garconu szó, amilyen tulajdonkép „fiút“ jelent, de jelent „pinczért“ is. A legtöbb hibás, magyartalan ki­fejezés azonban a konyhában s azo­kon az étlapokon van, amelyekre a ,,konyhafőnök ur“, kit a mi régi elő­deink jó magyarán ,,főkonyha-mes- ter“-nek neveztek, a maga remekeit ráíratja. Kétségtelen, nekünk jobbak az ő főztjei, mint volnának a régi magyar szakácstudomány szerint ké­szíttettek, de viszont a régi konyha- mesterek magyar nyelve hibátlanabb, kifogástalanabb a mai „konyhafőnök“ urak német gondolkodással megirt magyar mondatainál. Mert ezeken az étlapokon ott díszeleg a csirág (jó magyar neve: spárga, nyulárnyék) FANDA ÁGOSTON hr^zmester BUDAPEST (Központi Vásárcsarnok). Első budapesti mindennemű élő és jegelt halak nagy raktára. Szállít a legmagasabb királyi udvar, valamint József föherczeg Ö fensége udvara számára. — Budapest székesfőváros összes nagy szállodáinak és vendéglőseinek szállítója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom