Vendéglősök Lapja, 1903 (19. évfolyam, 1-24. szám)

1903-10-20 / 20. szám

6 Vendéglősök Lapja 1903. október 20. szedelmet s ezért ellenzik, hogy a fogyasztási adók községi kezelésbe adassanak. Hogy iparunk pang, az bizonyos s hogy nekünk is okunk van az aggodalomra, az kétségtelen. A köz­ségi kezelésre sok esetben irtózva gondolhatunk, főleg, ha eszünkbe jut a némely községünkben ural­kodó példás rend, a sógor-koma politika szabad burjánzása. Még csak elképzelni is hátbor­zongató, mennyi boszantásnak, mél­tánytalan fosztogatásnak leszünk ki­téve mi, vendéglősök ha majd az utolsó kisbirótól, vagy utczai ren­dőrtől még adóügyi íensőbbséget is el kell szenvednünk. Valóban, amugyis jajkeserves állapotunk két- ségbeejtőnek mutatkozik ebben az uj perspectivában. Éppen ezért helyén volna, ha ipartársulataink szót emelnének a fogyasztási adókezelés községesitése ellen s ha már az állam sehogy sem nélkülözheti a bor vételárával egvenlő magasságú fogyasztási adót, legalább arra törekedjünk, hogy ennek az adónak a behajtása ne váljék zaklatóbbá, sőt a mainál is enyhébbé tétessék. A termelők között fölmerült az a nézet, hogy a bor fogyasztási adója jövedelmi adóként, mint löldadó, megfelelő kulcs szerint, a szőlőbir­tokra vettessék ki. Ezzel megszűnnék a fogyasztási adókkal járó költséges, bonyolult kezelés, a zaklató s vérig boszantó eljárás. Az eszme helyesnek és ellő- gadhatónak tetszik, éppenezért szük­séges hogy a vendéglősök is állást foglaljanak ebben a kérdésben. Vagy megint be akarják várni azt az időt, a mikor káromkodni majd káromkodhatnak eleget, de a bajukon már nem segíthetnek. Mi idejében hangoztattuk figyel­meztető szózatunkat. Levelek tengerentúlról. Johannesburgból Végh Miklóshoz ér­kezett levélből közöljük az alábbi, közérdekű sorokat: Kedves barátom ! Minthogy többen tudatták velem pinczér- társaim közül, hogy ide szeretnének vándo­rolni, figyelmeztetem őket, hogy ettől óva­kodjanak. Pusztán a magam esetére hivat­kozom. A mikor ide értem 200 fontom volt, ámde ezt, a mellett hogy halálra dolgoztam magam, csakhamar elkallódott üzleteimben. Ez velem történt, pedig én az itt divó nyelveket jól beszéltem. Végre is ennek köszönhettem, hogy nem kellett elzüllenem. Nehezen, nérmileg tűrhető munkához jutot­tam s nagy takarékosság mellett egy kevéssé gyarapodtam, de két év múltán megint ott voltam, a hol kezdetben. Körülbelül 4 éve, bogy jónak mondható állásban vagyok, úgy hogy ma már egy kis pénzzel is dolgoz­tatom. Nehéz az itteni viszonyokat az idege­nekkel megértetni, annál is inkább, mert az újságok mindent hazug színben tüntetnek föl. Elhiheted, hogy itt is nehéz és bizony­talan az élet. Sokat ismerek, a kik pénzzel és nyelvtudással jöttek ide s bizony keser­vesen megbánták, hogy elhagyták hazájukat. A pinczérekre éppen nem kecsektető a helyzet. Ha mint pinczér havonkint 10 font (120 frt) fizetést kapsz, talán megtakarít­hatsz 7 fontot abban az esetben, ha magadtól a szó szoros értelmében minden élvezetet megtagadsz, mert itt minden drága: egy pohár sör is 30 kr. Ha az utazást 60 font (720 frt) szá­mítod, úgy az első évi munkádat teljesen a veszteség-számlára Írhatod. Még rosszabb a helyzeted, ha nem tudsz angolul, mert igy havonkint legfölebb csak 6 fontot kereshetsz meg. Es a helyzet napról napra rosszabbodik, mert egyre jobban özömlik ide a vagyonta­lan népség s ezek bármily áron készek munkát vállalni. Ha otthon kevesebb is a kereset, de az élet is aránytalanul olcsóbb és jobb s mégis, hiába, hazádban vagy és nem az idegenben. A mig az ember otthon van, nem tudja átérezni hogy mi a haza, ám ha az idegen világ tömkelegébe lépünk, mindjárt észrevesszük gyászos tévedésünk. Különösen pinczéreknek nem ajánlatos a kivándorlás, mert a legtöbb és a jobb helyeket indiai pinczérek foglalják el, a kávéházakban pedig csak nőket alkalmaznak, szóval, a mi foglalkozásunk itt kevés jóval jutalmaz. Néhányan, hogy helyzetünkön javitsunk, akartunk egyletet alakítani; ámde ez eddig- nem sikerült. Ennyit addig, a mig közelebb a „Ven­déglősök Lapja“ számára bővebben, beha­tóbban irok. Gnszner József. Társas reggelik. A „Budapesti Szállodások Ven­déglősök és Ivorcsmárosok Ipartársulata“ minden pénteken társas reggelit tart- A legközelebbi reggeliket a következő helyeken tartják: Október 23-ikán May6r J-nél IV. Egye- tem-utcza 5. sz. („Erzsébet szálloda.“) Október 30-ikán: ÜVOTZSák Jánosnál VII. Dohány-utcza és Szövetség-u. sarok November 6-ikán : Mádaí Lajosnál VII. Kerepesi-ut 30 sz. HÍREK. Esküvő. Bauchwarter Mihály ven­déglős az erzsébetvárosi plébániatemplomban vezette oltárhoz Feik Gásztáv leányát, Anna kisasszonyt. Házasságuk boldog és szeren­csés legyen ! Esküvő. Özv. Hadán Jánosné úrnőt, Leyrer János szaktársunk sógornőjét, októ­ber 8-án vezette oltárhoz a Kőbányai plébá­nia templomban Kuptics Pál ur. Násznagyok voltak: Mencze 1 István, Gergely termény- kereskedő és Poős István vendéglős. A la­kodalmon Kőbánya számos előkelő polgára vett részt, a meghívott vendégek között la­punk szerkeszője is megjelent, A boldog uj pár házasságához sok szerencsét kívánunk! ®*.ÍeSyz^s- Géczy Irma kisasszonyt, Géczy Kálmán szaktársunk bájos leányát, a hó 18-án eljegyezte Gyurkovits István előnyösen ismert mészárosmester. Sok szeren­csét és boldogságot találjanak a kötendő frigyben! Szomorít l»Ir. Poppel Károly, a székesfővárosi közvágóhíd ny. igazgatója, budapesti ipartársulatunk titkárának, Poppel Miklósnak édes atyja, 83 éves korában jobb­létre szenderült, A megboldogult érdemes polgárt gyermekei, unokái gyászolják s nagy­számú tisztelői részvéttel kisérték az örök nyugalom helyére. Béke hamvaira! Bimt>ó-hervadás. Pumpa Feren- czet, Maloschik Autal borkereskedő köz- tiszteletten álló utódát, súlyos csapás érte: Két éves leánykája 2 éves korában elszállott az angyalok seregébe. A kis angyal szelleme csepegtessen a megszomorodott szülők szivére vigasztalást! Jubileum. Makkó Rezső érdemes szaktársunk, föpinczér, a minap töltötte be pinczérkedésének 30-ik esztendejét. Makkó pályáját Győrött Linbech Ferencznél kezdette, a ki Limbay Elemér név alatt a magyar zeneirás terén is szép nevet vívott ki magá­nak. Sokat tapasztalt, hivatott, jó kartársnak bizonyult hosszú pályáján, éppen ezért jubi­leumát csöndesen, de szívből ünnepelték meg barátai és tisztelői az Erzsébet-köruton levő, Horváth István vezetése alatt levő vendég­lőben. Felköszöntőt mondott rá Bródy Lajos hírlapíró, Ihász György szerkesztő s az ünnepelt érzéssel és talpraesetten válaszolt. Őszintén kívánjuk, hogy Makkó barátunk még sokáigegészségben, régi munkakedvvel működ- hessékközöttünk. Magyar emberből orosz bank­igazgató. Már egy Ízben megemlékeztünk arról, hogy nagyérdemű szaktársunk. El- ked Antal kiváló tehetségű fia, ifjú Elked Antal Oroszországban vivott ki magának szép állást egy moszkvai banknál Most arról ér­tesülünk, hogy a derék ifjú szorgalmával, tudásával annyira megnyerte elöljárói bizal­mát és elismerését, hogy a kormány bank- igazgatóvá nevezte ki Jokohamába. Ifjú Elked Antal még alig 27 éves s igy még fényes jövő áll előtte s mi büszkék lehetünk rá, hogy hazánk fiának mondhatjuk, Üzleti hírek. A Mária-Valéria-utczai „Lloyd“-kávóházat Ungerleider József vette meg, mig a volt tulajdonos, Heszmann Károly, a budai Kutschera-féle „Margitpark“-kávéhá- zat vette meg. — Antony István, ki legutóbb a „Büchler*-kávéház föpinezére volt, megvette a Csömöri-ut 87. szám alatt levő „Gizeila“ kávéházat s azt fényesen átalakítva „Kurucz„ kávéház czimen nyitotta meg.—Szendefi József, kinek a Ráczvárosban volt nagyobb vendéglője, át-vette az Ilka-utcza 3. szám alatt levő vendéglőt, hol a VII. kerületi „Bohémeknek“ van kedvelt találkozó helye. A piiiczérek Rákóczinak. A pin- ezérkar hazafias érzületének, művelt gondol­kozásának szép jelét adta azzal, hogy a kassai Rákóczi-szoborra 217 koronát gyűj­tött. A mikor ezt büszkén említjük föl, egyút­tal buzdításul említjük meg, hogy a nemzeti mozgalmakban való ilyetén való részvételünk segít leginkább a mi ügyünknek, állásunk megbecsülésének a társadalomban. Éppen ezért tiszteletünk jeléül megörökitjük azoknak a neveit, a kik alkalmat adtak a sajtónak és nekünk e sorok megírására. Adakoztak : Mitrovátz Adolf gyűjtő ivén a Pannónia szálloda személyzete. Ebenhő Károly ivén az „Országos kaszinó“ személy zete. — Tilcser János ivén (Éhm János ét­terme). Szeiff Alajos (ugyanott) — Haraszti Miklós (Nemzeti kaszinó) Kolb Gusztáv („Royal“ szálloda). Fuchs János („Fehér ló“) Kovácsik Ignácz (Prindl étterein) Körössy József („Angol királynő“ szálloda.) Stölzl Nándor („Vadász kürt“) Braun Lipót (Vi­rágbokor) Skaliczky Károly („Hungária szálló*) Krassy Bódog („Bristol“ szálló) Gelbmann András (Braun étterem.) Csiz­madia János („István főherczeg“ szálloda) Patonay Géza („Fővárosi Mulató“)

Next

/
Oldalképek
Tartalom