Uj Budapest, 1938 (16. évfolyam, 1-48. szám)

1938-02-19 / 7. szám

4 mjsumpjEsr 1988. február IS. Fontos szerep vár a takarékossági bizottságra a zárszámadás és a jövő esztendei költségvetés összeállitásánál Az ezévi költségvetés jóváhagyását illetően még nem kezdődtek meg a közvetlen tárgyalások a belügyminisztérium és a főváros között — Az Uj Budapest tudósitójától — Jelentette az Uj Budapest, hogy a főváros a belügyminiszteri leirat ki vánságai szerint kiigazított költségve­tését felterjesztette a belügyminiszté­riumba. Mint az Uj Budapest munka­társa illetékes helyen értesül, a belügy­minisztérium szakreferensei már meg­kezdték az átrevidiált költségvetés ta­nulmányozását. Ezekben a munkála­tokban természetszerűen résztvesznek a pénzügyminisztérium illetékes fakto­rai is. Mindezideig nem került sor arra, hogy évtizedes szokás szerint a kor­mány-tényezők szóbeli felvilágosításo­kat kérjenek a költségvetést illetően a főváros vezetőségétől. A pénzügyi ügyosztály természetszerűen készen áll arra, hogy a szükséges felvilágosí­tásokkal a belügyi, illetve pénzügyi — Az Uj Budapest tudósítójától — Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítő főbizottsága mindent elkövet abban a® irányban, hogy a nagy idegen- járás idején Budapest külső megjelené­sében is ünnepi módon fogadja vendé­geit. A városdíszítési feladat tökéletes megoldását az előkészítő főbizottság csak a fö útvonalakon fekvő házak tu­lajdonosainak és lakóinak önzetlen köz­reműködésével látja megoldhatónak. A kongresszus ünnepségeinek színhe­lye a Hősök-tere, a Kossuth Lajos-tér és a hajó-körmenet keretében a Duna lesz. Az ünnepségek színhelyének díszí­téséről az előkészítő főbizottság gondos­kodik, a felvonulási útvonal zászlódísz- szel való ellátását pedig a főváros vál­lalta magára. Az utca-díszítéshez azon­ban hozzátartozik az útvonalakat szegé­lyező házak díszítését is, amit az előké­szítő főbizottság a házak tulajdonosaitól és lakóitól kér. A szabályrendelettel megállapított kö­telező zászlókitüzés hoz ugyan már bizo­nyos ünnepi színt és hangulatot a város­képbe, a házakon elhelyezett egyetlen szál nemzeti lobogó azonban az előké­szítő főbizottság véleménye szerint nem fejezné ki méltóképen azt az örömet, amellyel a székesfőváros a kongresszus egészen egyedülálló és kivételes alkal­mára a vü'ág minden részéből összese- reglett vendégeit fogadja. Ezért a főbi­zottság arra kéri a főbb és a kongresz- Bzus ünnepségei által érintett útvonala­kormányzatnak bármely pillanatban rendelkezésére álljon. A folyó esztendei költségelőirányzat módosításával kapcsolatosan megin­dultak a folyó évi költségvetés előké- szitési munkálatai is. Ezek a munkála­tok a folyó esztendőben azért kezdőd­tek el korábban, mint más években, mert úgy az önkormányzat, mint a polgármester a takarékossági bizott­ság szerepét továbbra is fenntartani kívánja. Sőt nemcsak fenntartani, hanem kibővíteni is — abban a vonat­kozásban, hogy a takarékossági bizott­ságban helyet foglaló pártvezérek már a zárszámadás és a költség- vetés összeállítása során segítségére legyenek a polgármesternek abban, hogy az önkormányzat szempont­jai, egyben az önkormányzat fe­lelőssége is, már a költségvetés össze­köti fekvő házak tulajdonosait és lakóit, hogy házaik feldíszítéséről ez alkalom­mal a kötelező mértéken felül gondoskodjanak. A szóbajöhető útvona­lak: a pesti és budai Körút, a Vilmos császár-út, Károly-körút, Vámház-körút, az András&y-út, a Tisza István-utca, a Clark Ádám-tér és a Hunyadi János-út a Kossuth Lajos-tér, az Alkotmány-utca, a Hősök tere, a Kossuth Lajos-utca; a Rákóczi-út, a Baross-tér, a pesti és bu­dai Dunapart. A házak díszítésére elsősorban a 1 o- b o g ó dí s z í t é s jöhet szóba. Ennek a bőséges alkalmazását kéri a főbizottság, és pedig nemcsak nemzetiszínü, hanem — a kongresszus nemzetközi voltára való tekintettel — a kongresszus, vagy bármilyen résztvevő nemzet színeit szem­léltető zászló formájában is. A nagy eucharisztikus körmenet útvonalának (Hősök tere — Andrássy-út — Vümos császár-út — Alkotmány-utca — Kos- suth-tér) díszítésére az előkészítő főbi­zottság egységes tervet dolgozott ki. En­nek a megvalósítása érdekében az elő­készítő főbizottság által az egységes terv kivitelével megbízott Cserkészből i Szövetkezet képviselői fel fogják keresni az útvonalon fekvő házak tulajdonosait. Az egységes terv az útvonal díszítésén kívül a házdíszítésre is kiterjed, erre vonatkozó részének az elfogadása termé­szetesen minden háztulajdonosnak sza­bad elhatározásától függ. A házdíszítés­nek a díszítési egységbe való bevonásá­állitása kapcsán megfelelően kidom- borittassanak. Minden valószinüség szerint már a jövő hét folyamán sor kerül a taka­rékossági bizottság egybehivására. A takarékossági bizottság legközelebbi ülésének napirendje nem lesz, inkább fesztelen eszmcseréről lesz szó, amely­nek során el fognak hangzani bizo­nyos kívánalmak és állásfoglalások az önkormányzati pártok vezetőitől. A ta­karékossági bizottságban helyetfoglaló pártvezérek megállapításai a polgár- mester helyzetét a költségelőirányzat összeállítását illetően jelentékenyen megkönnyítik, egyben arra is biztosí­tékot nyújtanak, hogy az önkormány­zat által előzetesen approbált költség- előirányzat az őszi pénzügyi bizott­ságok tárgyalása során zökkenő-men­tes elfogadásra talál. val csak az veit az előkészítő főbizott­ság célja, hogy az alkalomnak és a cél­nak legmegfelelőbb és aránylag a leg­kevesebb költségbe kerülő díszítésre ad­jon irányítást és útbaigazítást a háztu lajdcnosoltnak — abban a reményben, hogy segítségét a háztulajdonosok kö­zül sokan igénybe is veszik. Az előké­szítő főbizottság egyébként zászlódíszí­tési ügyben, levélbeli megkeresésre bár­milyen házat illetőleg, bárkinek szívesen áll útbaigazítással és tanáccsal rendel­kezésére. Közvetve a háztulajdonosokhoz, de el. sösorban és közvetlenül a lakókhoz irá nyúl az előkészítő főbizottságnak a há­zak más irányú feldíszítése ügyében in­tézett az a kérése, hogy az ablakokat este, illetve a sötétség beálltával a fel­vonulások alkalmával égő gyer­tyákkal díszítsék. Különösen az esti hajókörmenet alkalmával nyújtana fe­lejthetetlen látványt, ha a Dunapart min­den ablakában gyertyafény lobogna. A nagyváros körengetegében a leg­szebb, szeme, lelket gyönyörködtető disz a virág. Ezt a díszítési lehetőséget is ki akarja használni az előkészítő főbizott­ság és ennek minél szélesebb körben való megvalósításával az Országos Ma­gyar Kertészeti Egyesület kebelében működő „Virágos Budapest — Virágos Magyarország" (VIBUMA) mozgalmat bízta meg. A VIBUMA részletes tervet dolgoztot ki arra, hogy a kongresszus idejére a főbb útvonalak ablakait, erké­I lyeit ol c s ó pénzen szép virág­dísszel lehessen ellátni. Ez a díszl­I tésd módozat is elsősorban a házak la­kóinak a dolga, a háztulajdonosokhoz i csak azzal a kéréssel fordul az előké­szítő főbizottság, hogy a VIBUMA ki­küldött embereit, akik a házakat majd végigjártják, megértéssel fogadják és munkájukat jóindulatúlag támogassák, A felsoroltakon kívül más díszítési le­hetőségek (szőnyeg, felírások stb.) is vannak, amelyeket a helyi adottságok szerint lehet alkalmazni. Az előkészítő főbizottság minden díszítésért, amely íz­léses módon hozzájárul a város ünnepi képének emeléséhez, már előre köszöne­tét mond Budapest háztulajdonosainak és lakosságának. Ä Baszkért — közintézmény! # Nagy közlekedési vita a Budai Polgári Kaszinóban — Az Uj Budapest tudósítójától — Buda keresztény társadalma termé­szetszerűen élénk érdeklődéssel viselte tik a közlekedési problémák iránt. A közóhajnak tett eleget Bocsáry- S p u r Kálmán dr. törvényhatósági bi­zottsági tag, a Budai Polgári Kaszinó elnöke, amikor meghívta P a t z Sán­dor igazgatót, a Beszkárt forgalmi osz­tályának vezetőjét és VVohlmuth Ödönt, az autóbuszüzem forgalmi igaz­gatóját, hogy az I. és XII. közigazga­tási kerületek közlekedési problémáiról tartsanak előadást. P a t z Sándor ismertette előadása so­rán a Beszkárt fő közlekedés-poliPkai problémáit, majd a kaszálóban az elő­adáson résztvevő egyesületi kiküldöttek közül Szabó Árpád dr., Ka péter Géza, V i d 6 k y Emil, Korányi Fe.. renc és mások közölték a közönség kí­vánságait. Kérték az 51-ee villamos­reláció visszaállítását a 71.es és 44-es relációk sűrítését, a 49-es villamosnak Kelenföldtől Kelenföldig körforgalom- jellegű járatását. Az autóbusz-reláció- Icat illetően kérték a felszólalók, hogy a 8-as autóbuszon az Erzsébet-hld és a Hegyalja-út között 16 filléres szakasz­jeggyel lehessen utazni, kérték továbbá a 30-as járatnak a iSzéna-térig való meg­hosszabbítása esetén nem a villamossal amúgyi9 ellátott Alkotás-utcán, hanem a Böszörményi-úton való vezetését. Az elnöki zárszó során Bocgáry- Spur Kálmán dr. foglalta össze a kí­vánságokat. Rámutatott arra, hogy a Bestzkárt nem nyerészkedésre alakult magánvállalat, hanem közintézmény, amelynek közszolgáltatásokat kell tel­jesítenie. Épen ezért a Beszkárt közle­kedési politikáját nem lehet kizáró lag pénzügyi alapra fektetni, hanem mindenkor tekintetbe kell venni a közérdekű szempontokat i s! ÉpUletiivég es Glats András tábla- és tükörüveg nagy raktára. Budapest, Vili : Baross ucca 66-68, az udvarban jobbr . 72 évei cég. — Telefon i 1-324 87. Siehn János H. t. Budapest, V., Ikotmány-u. 21 Telefon: 1-153—50. Aszfaltozás, szigetelés, fedéllemez - tetőfedés, motorbenzol, p^afin. Zászlóval, szőnyeggel, virággal várja a főváros az Eucharisztikus Kongresszust Á nagy felvonulási útvonal diszitését a főváros vállalta magára — A háztulajdonosok o kötelező mértéken felül is diszitik házaikat a százezer főnyi vendégsereg tiszteletére

Next

/
Oldalképek
Tartalom