Uj Budapest, 1938 (16. évfolyam, 1-48. szám)

1938-02-19 / 7. szám

IIJ dß IW.APJ.H7 5 HÍREK Petrovácz Gyula képviselői beszámolója — Az Uj Budapest tudósítójától — Petrovúcz Gyula országgyűlési kép­viselő vasárnap, február 20-án, dél­előtt fél tizenegy órakor a zuglói Kul- turház földszinti nagytermében (Angol utca 26.) beszámoló beszédet tart. Beszélni fognak: Csilléry András, Ho- monnay Tivadar, Müller Antal, To- perczer Ákosné országgyűlési képvise­lők. A párt elnöksége minden keresz­tény választót szeretettel hiv és pon­tos megjelenést kér. 1938. február 19. Bediel és folynál tiszlBlea­tek az osztrák pedagógusok # Több názan ionaek az Euzbaiisztikas Világkongresszusra — Az Uj Budapest tudósítójától. — A magyar pedagógusok állandó kul- turkapcsolatokat tartanak fenn a. kül­földi országok pedagógusaival, igy el­sősorban az osztrák tanítókkal és ta­nárokkal. Most többszáz osztrák peda­gógusnak az Eucharisztikus Kongres­szusra való eljöveteléről tárgyaltak. Az osztrák pedagógusok egyhetes bu­dapesti tartózkodásának részletes pro_ gTarpmjjának előkészítése oéljából Bu­dapesten tartózkodott néhány napig Trubri g Valentin alsóausztriai tan­ügyi tanácsos, az ottani tanítóegyesület elnöke és Wittmann Miklós iparis­kolai igazgató, a bécsi tanítóegyesület elnöke, tisztelgő látogatást tettek Bed. nárz Róbert prelátusnál, a.Keresztény Tanügyi bizottság elnökénél, F e 1 k a y Ferenc tanügyi tanácsnoknál, H u. szár Károly v. miniszterelnöknél és vi­téz Farkas Ferenc ezredesnél, a buda­pesti vendég-fogadó hivatali vezetőjénél. Az osztrák tanügyi élet reprezentán­sai bucsuzás alkalmával felkeresték U r b á n y i C. Józ-sef felügyelő igazga. tót, hogy illetékes helyeken legyen tol­mácsa az osztrák pedagógusok azon óhajának, hogy a két szomszéd állam kulturkap os ólata;' t miinél 'intenzivebben akarják kibővíteni. Ezt célozták az ed­digi kölcsönös tanulmányutak és azt akarják bizonyítani a májusi Eucharisz­tikus Kongresszusra való jövetelükkel és az augusztusban Budapesten tartan­dó pedagógiai kongresszuson való népes részvételükkel. ELNÖKVÄLASZTÄS a ferencvárosi KERESZTÉNY POLGÁRI KÖRBEN. Buda­pest legrégibb Kaszinója: a B u d a y Dezső féle Kaszinó egyhangú lelkesedéssel újból elnökévé választotta Kövesligethy (Bűben) Miklós dr. székesfővárosi törvény- hatósági bizottsági tagot. Az elnök megnyitó beszédében hangoztatta, hogy a keresztény- nemzeti világnézet tántoríthatatlan hirdetője kíván továbbra is maradni. Megválasztása az egész Ferencváros keresztény társadalmában osztatlan megelégedést keltett. Steiner és Szimper Cégtulajdonos: Steiner Mór Disz-,templom-, szobafestők és mázolók Budapest, IX., Üllői-út 57. Telefon: 1-306 -29. Március öíödike: a tanügyi pályázatok, batárideje Összesen sxáxnegyvenegy állás betöltésére Kerül még ax idei tanév vége előtt sor — Az Uj Budapest tudósítójától — A közoktatásügyi ügyosztály Felkay Ferenc dr. tanácsnok irányítása mel­lett összeállította a betöltésre kerülő tanügyi állások pályázati hirdetmé­nyét. Eszerint a pályázati kérvények beadásának határideje március ötödi­ké. Betöltésre kerül három elemi iskolai igazgatói, három polgári iskolai igaz­gatói, egy fiúiparostanonc iskolai igaz­gatói, egy leányiparostanonc iskolai igazgatói, egy nőipariskola igazgatói és egy gimnáziumi igazgatói állás. Ezenkívül betöltenek négy óvónői, egy elemi iskolai tanítói, tizennégy elemi iskolai tanítónői, húsz tovább­képző iskolai tanítói, egy énektanitói, tizenhét polgári fiúiskolái tanári, tizen­egy leánypolgári iskolai tanári, egy gyógytorna tanári, egy testnevelési tanári, egy nőipariskolai tanítónői, két fiúipariskolai tanári, két leány­ipariskolai tanári, két iparrajziskolai, négy kereskedelmi iskolai tanári, egy fiúgimnáziumi rajztanári és öt leány- gimnáziumi tanári állást. Betöltésre kerül ezenfelül három fiú felsőkeres­kedelmi tanári és két leányfelsőkeres­kedelmi iskolai tanári állás. Arról természetszerűen semmi kö­rülmények között nem lehet szó, hogy ezekre az állásokra uj embereket ve­gyen fel a főváros. Kizárólag már jelenleg is a főváros alkalmazásában levő helyettes vagy ideiglenes minő­ségben szolgáló tanerők kinevezésére kerülhet sor. A szóbanforgó állások egyrészét a főpolgármester, egyrészét a polgár- mester tölti be. Illetékes helyen remé­lik, hogy az állások betöltésére még a tanév vége előtt sor kerülhet. Lehetségesbe Budapesten téli idegenforgalom? Hallósy István értékes előadása a Magyar Szállodaigazgatók Körében — Az Uj Budapest tudósítójától. — Hallóssy István kormányfötaná- csos, a Budapesti Nemzetközi Vásár ügyvezető igazgatója, a Magyar Szá'- lodaigazgatók Körének meghívására a Hungária nagyszálló különtermében ,,Lehetséges_e Budapesten téli idegenforgalmi sze­zon“ címen előadást tartott mindazok, ról a kérdésekről, amelyek a magyar idegenforgalmi iparoknak ezen ma leg­fontosabb problémájának megoldását szolgálják. A téli szezon megteremtéséhez szűk., séges kellékek felsorakoztatása után rátért arra a kérdésre, hogy mik volná­nak, azok a különleges lehetőségek, amelyek Budapestet teszik alkalmassá téli szezon kialakítására. Érdekesen osztályozta azután az előadó a télen utazni szokott idegeneket az utazás1 célja szerint tagozódó kategóriákra, amiből tiszta kép alakult ki arról, milyen ter­mészetű propagandát kell Budapestnek kifejtenie, hogy annak a közönségnek kösse ie érdeklődését nagy tömegben, akiknek érkezésével lehet számolni és akiknek Budapest és Magyarország a télen azt tudja nyújtani, ami őket tény­leg leköti, megelégedéssel tölti el. Rátért azután az előadó arra a kérdés­re: mily előkészületeket, szervező mun­kál, esetleg beruházást kell vállalnunk allhoz, hegy akciónk sikerre vezessen. Logikus összefüggésben, lehetőségek és a szükségességek pontos ismeretéből vezetett analízise következett most a teendőknek. A rendkívül reális tervezet senkitől sem kíván áldozatot, hanem csak olyan könnyebbségeket, melyek a maguk vonzó erejénél fogva forgalom­emelésre és ennek folytán jövedelemnö­vekedésre vezetnek. Ily értelemben vett árengedményeket a téli idegenek részére minimális költség- mellett maximális ellenértéket kért, az idegenfor- galmi iparoktól. A téli szezon előmozdí­tására az útiköltségek csökkentése is nagy kihatással lehetne. Viszonos­ságon alapuló egyezmények kötését javasolja az előadó a magyar és beutazó forgalom szempontjából fon­tos szomszédos országok vasúttársasá­gok között, amelyek lehetővé tennék, hogy téli látogatóink a tartózkodás tar­tama szerint 35—50%-os utazási ked­vezményben részesüljenek. Ugyancsak a téli szezon kialakítása érdekében nél­külözhetetlennek tartja H a 11 ős s y, hogy télen ne legyen vizűm, de ha ez nem menne, úgy egy pengőnél ne kerüljön többe a magyar vizűm. A szál­lodáknak könnyítse meg- a kormány a rendesnél olcsóbb távoli áruk számítá­sát a téli forgalom idejére szóló kedvez, ményes adókulccsal. A Magyar Nemzet Bank is segíthet, ha a befagyott pengőkből könnyebben és többet szabadit fel a téli tartózkodás céljaira. Télen Budapest legfőbb att. rakciója a színházak és az éjjeli élet. Ezekből a szórakozó iparoktól olcsóbb ár helyett magasabb nívót, monumentá­lis teljesítményeket és nemzetközi ért­hetőséget kér az előadó. Minden ^sze­zonénak kell, hogy legyen jellegzetes­sége. A budapest téli szezont a felfoko­zott és olcsóbbá tett rendes lehetősége­ken felül épp ezért ki kell egészíteni oly rendezéssel, amelyek Budapest vagy Magyarország különleges téli att rak cióiként szerepelhetnek ezután a világ utazóközönségének tudatában. Az ötletek, a gondolatok hosszú so­rát veti fel itt azi előadó. Betlehemes magyar karácsony, pesti karnevál, lát­ványos történelmi magyar diszruhás bálokat, gourmond-üunepeket disznó­öléssel, disznótorral, látványos téli va­dászatokat és halászatokat, agárverse­nyeket fedett, fütött csarnokokban ren­dezendő sporteseményeket javasol, ame­lyek mellett nagy szerep juthatna a legnagyobb magyar művészek és nem­zetközi világsztárok fellépésével rende­zett művészi eseményeknek, csak úgy, mint ahogy továbbfejleszthetöknek tart­ja a téli budapesti rheuma-kúrák pro­pagandáját. Az igazi specialista szólalt meg ez. után HalLóssyből, amikor rátért arra a kérdésre, miként s meiy eszkö­zökkel lehetne a budapesti téli szezon­nak a nélkülözhetetlen különleges propagandát \s biztosítani. Az elő­adást feszült figyelemmel kísérő, a köz­élet legkülönbözőbb köreihez tartozó előkelő hallgatóság az előadás befejezé­sekor ovációban részesítette az előadót. Mint illetékes helyen közölték az Uj Budapest munkatársával a főváros mértékadó idegenforgalmi tényzöi élénk figyelemmel vettek tudomást, Hal­lóssy István előadásáról. Rövidesen sor kerül arra, hogy a Nemzetközi Vásár kitűnő ügyvezető igazgatójának bekapcsolásával konkrét tárgy a- lásojk kezdődjenek a városhá­zán az általa felvetett elgondolások megvalósítása ügyében. A Nemzetközi Vásár vezetősége, amelynek élén tudva­lévőén a polgármester áll, mint elnök, büszke lehet arra hogy ügyvezető igaz­gatója ennyire termékeny talajra talá­ló értékes és érdekes gondolatokat ve­tett fel. Végre megszűnt a tisztviselők méltatlan kategorizálása a Segitőalapnál — Az Uj Budapest tudósítójától. — Az a takarékossági szellem, amely a főváros közigazgatásában fokozott erővel kénytelen megnyilvánulni a belügyminiszter ismeretes dficit-csök- kntő rendelete következtében, súlyo­san érinti a Segítőalapot is. Már a múlt év őszén szóba került, hogy az alkalmazottak bizonyos ka­tegóriáit csak a kórházi közös ter­mekben lehessen ápolni. A Segítőalap intézőbizottsága elhatározta, hogy a háromszáz pengőn aluli fizetésű alkal­mazottak kórházi ápolás esetén csak közös termekbe vehetők fel. A Segítő­alapnak ez az intézkedése élénk fel­zúdulást keltett a tisztviselő-társada­lomban, amely méltatlan kategorizálást látott az alapnak ezen intézkedésében. A legutóbbi intéző-bizottsági ülés ezt a valóban minden kritikát kihívó intézkedést megváltoztatta. Az új rend szerint minden segítőalapi tag igénybeveheti a külön-szobát, termé­szetesen abban a formában, hogy a kö­zös kórterem és a külön-szoba díjai közötti különbözetet megfizeti. A fő­orvosi felügyeleti díjat azonban, amely napi két pengő, külön-szoba igénybe­vétele esetén minden alkalmazottnak sajátmagának kell fizetnie. ns Aszfalt, fedóllemez és kátrány« vegyitermék gyár Budapest« V- Zsllvay Leó u. 13. (Volt Sólyom u.) Telefon c 1-228-29, 1-282-85. GÖTZ ALADAR parkett-asztalos mester és padlózási vállalkozó. Hadirokkant kisiparos. + Költségvetés díjtalan. Budapest, I., Bors*utca 24. sz. — Telefon : 1—507—34. . Cristofoli Vince Kőpadló és fayence faburkoló v állal at. Kizárólag: XIV. Gizella*uf31 Telefon: 2*969*07.

Next

/
Oldalképek
Tartalom