Uj Budapest, 1937 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1937-07-17 / 27-28. szám

1937. július 17. wumnAmegr 3 Hatalmas összegeket vesz fel Szendy polgármester a jövő évi költségvetésbe az eucharisztikus világkongresszus elökészitési munkálataira Rövidesen megkezdődik a kegyúri templomok renoválása — Nagy* arányú utátépitéseket hajt végre a főváros a Hősök terén — A pol* gármesíer fontos intézkedéseket tett elutazása előtt a világkongresz* szussal kapcsolatos nagyszabású közmunkák tárgyában művészi kép , ÉS HOFFMANN KEPKERET AS IOAZI OTTHON DISZK! — Az Uj Budapest tudósítójától — Az Uj Budapest hasábjain (néhány hónappal ezelőtt Szendy Károly pol­gármester a székesfőváros és a maga nevében is ünnepélyesen kijelentette, hogy a legnagyobb odaadással támo­gatják az egyházi tényezőket és a ren­dező főbizottságot abban a feladatban, amely Budaipestet egész esztendei mun­kával akarja felkészíteni a Szent István évben megtartandó eucharisztikus kon­gresszus hatalmas ünnepségeire. A , polgármester, mielőtt nyári szabad­ságát megkezdte volna, a legfontosabb •eendői közé sorolta arravonatkozólag a megfelelő utasítás kiadását, hogy az új költségvetésben, amely tudvalévőén szeptember 15-ére már ki is lesz kéz­besítve a pénzügyi bizottság tagjainak, j megfelelő összegek álljanak a világ egyik legnagyobb idegenforgalmi meg­mozdulásának rendelkezésére. Az eu­charisztikus világkongresszus előkészí­tése tárgyában Szendy Károly polgármester a következőket mondotta az Uj Budapest munkatársának: —- Az eucharisztikus világkongresz- szushan, a jövő esztendő legnagyobb idegenforgalmi megmozdulásában nem­csak idegenforgalmi konjunktúrát és i gazdasági lehetőséget látunk. A kon­gresszus sikeres lebonyolításával, a ven. dégszeretet erejével — mint azt a - stzenitév ünnepélyes megnyitása alkal­mával a Vigadóban tartott beszédem­ben is kijelentettem — az emberiség hitbeli és lelki kiegyensúlyozottságát és ezzel a nemzetek békéjét akarjuk elő­mozdítani. — Ami most a jövő esztendőben Eu­rópa legnagyobb idegenforgalmi meg­mozdulását, a Budapesten tartandó vi­lágkongresszust illeti, utasítottam a fő­városi Idegenforgalmi Hivatalt, hogy a maga jól bevált szervezetével álljon az elhelyezést előkészítő főbizottság rendelkezésére. Kétségtel ennek tartom, hogy a hivatal ezt a munkát megfelelő j módon fogja végrehajtani. Idáig tart a polgármester nyilatko­zata. Mint az Uj Budapest munkatársa illetékes helyen értesül, a főváros ille­tékes ügyosztályai, amelyek a Szent Ist­ván év előkészítésével kapcsolatban ér­dekelve vannak, hatalmas előkészítő munkával tesznek elegei a polgármester kívánságának. A legfontosabb termé­szetszerűen a pénzügyi ügyosztály mun. kássága: megfelelő költségvetési kere­tet biztosítani azon közmunkák számá­ra, amelyek a Szent István év, illetőleg az eucharisztikus világkongresszus al­kalmával okvetlenül szükségesek, hogy Budapest megfelelő felkészültséggel és külső csínnal is fogadja az idejövő kül­földi zarándokok százezreit. * Az eucharisztikus világkongresszus előkészítése hatalmas munkát ró az üt­és csatornaépítési ügyosztályra. A sza­badságon levő Király Kálmán tanács- hók távollétében Viola Rezső dr. mű­szaki főtanácsos, az út- és csatornaépí­tési ügyosztály útügyi csoportjának ve­zetője, a tőle megszokott energiával és nagy készséggel iparkodik azon, hogy a főváros útjai és terei kifogástaJn'~ ál­lapotban bizonyítsák a külföldié /őtt hogy Budapest az úttesteket illetően is Európa legelső kultúrországai közé tar­tozik. A legnagyobb feladatot az ügyosz­tályra a Hősök terének és a hozzá veze­tő felvonulási utaknak jókarbahozatala rójja. A Hősök terén lesz ugyanis az eucharisztikus kongresszus előkészítő főbizottságának tervei szerint a kon­gresszus központja. Itt fog állni a ha­talmas oltár és a szabadban lévő oltár körül fognak felvonulni a tízezrek és a százezrek. A jövő esztendei költségve­tésben már megfelelő összeg fog ren­delkezésre állni, hogy a legkorábbi ta­vaszi hónapokban a térnek és az ahoz | felvezető utaknak teljes átépítése befe­jezést nyerjen. Ugyancsak megfelelő átépítést igé­nyel a római katolikus templomok kö­rüli tereknek átépítése is, az úttestek szempontból. A templomok környé­kének úttestei igen-igen elhanyagolt ál­lapotban vannak, főleg azon templo­mok környékén sok a panasz az úttes­tekre, amelyek terekent feküsznek. A templom körüli úttestek átépítésére is megfelelő összegeket irányoz elő a jö­vő esztendei költségvetésbe az út- és csatornaépítési ügyosztály, annál is in­kább, mert a kongresszuson résztvevő nemzeteknek — mint azt az Uj Budapest részletesen megírta — a kegyúri temp­lomok lesznek a felvonulási pontjai. Az eucharisztikus világkongresszus­sal kapcsolatban fokozott gondot for­dít a főváros a jövő esztendei költség- vetésben a közterületeken fekvő kertek­nek rendbehozatalára is. Különösen a Hősök terének környékét! kívánja az út. és csatornaépítési ügyosztály veze­tősége megfelelő módon kiképezni, hogy az idejövő külföldiek messzevigyék Bu­dapest kertészeti szépségeinek hírét is. Morbitzer Dezső, a fővárosi kertészet kiváló igazgatója, agilis munkatársai­val — élükön Szilágyi főfelügyelővel — nagyszabású terveket dolgozott ki, hogy májusi virágpompában várja egész Budapest az eucharisztikus világkon­gresszus öt világrészből idezarándokoló részvevőit. Folyamaiban van a római katolikus kegyúri (templomok megfelelő tataro­zása is, amiről dorogi Farkas Ákos dr. tanácsnok, az elnöki ügyosztály veze­tője nyilatkozata alapján részletesen be­számolt az Uj Budapest. A templomok restaurálását illetően a vonatkozó köz­gyűlési határozatot a belügyminiszter már jóváhagyta és immáron semmi aka­dálya nincs annakt, hogy ezeket a re­Móczár Gábor egészségügyi berendezéseket tervező és kivitelező vállalata Miiest, (111., Magdolna ncca 4. «ám. Telefon: 1—435—47 és 1—347—80. Havas Gyula kefe- és ecsetgyáros Aranykoszorus mester Gyár: VII., Rózsa-utca 20. szám. Telefon: 30^2^45. ■ - ---­LI SKA JENŐ okleveles gépészmérnök vállalkozó Budapest, Vili., Orczy-ut 22. Telefon i 1-429-51. SszéKesfóvárosi :Pavilon WEIHGRVBE.R Város liget HOFBAUER és PlflZZB építőmesterek telefon: M88-5B. Telep: VI., Béke-tér 5. Iroda: VI., Szondy-u34. noválásokat még az ősz folyamán meg­kezdje és be is fejezze a főváros. Budapest kitárja a szívét a magyar emlékévvel kapcsolatos eucharisztikus világkongresszus elé. Helyesen állapí­totta meg Szendy polgármester, amikor a főváros feladatait az eucharisztikus világkongresszussal kapcsolatban a kö” vetkező tömör szavakban állította össze: — Hisszük, hogy a magyar emlékév lelki és emberi értékeket fog adni nem­csak a magyar nemzetnek, de az égész világi iák. Azon leszünk, hogy kt-z itt­megforduló idegenek jól érezzék magu­kat, élvezhessék idegenforgalmi kultú­ránkat. a mi szép Budapestünket, de ugyanakkor a szellemi nemességek, az örök eszmények, a kultúra és a munka, népét lássák bennünk! Teljes komforttal berendezett, parkos, központi fütéses, modern villában csa­ládi otthont talál teljes ellátással Reinprectft-néi (Hosszú éveken át a bala­tonkenesei üdülőtelep volt üzletvezetője.) Budapest, I., Muskátli utca 9 szám. Telefon: 153—933 S serépkályhák nagy raktáré átrakást, javítást jutányos áron vállal HTjurger József kályhásmester I n. ] utóda miiül Budapest, IX., Msstar u. 5 Telefon —342—29 ÉRDEMRENDEK és mlnlatflrOk, nemesi elmerek zománcozott Jelvényei JEROUSCHEK-nél, Porasky és Stielitz Rt. Aszfalt, fedéllemez és kátrány. vegyitermék gyéir Budapest, V. Zsllvay Leó u. 13. (Volt Sólyom u.) T elefon : 1-228-29, 1-282-85. CCCI ßCH szallffző- jjEOELUE berendezései SCHUBAUER FERENC magánmérnök Budapest, 111., Föld-u. 51. TELEFON: 1—622—06. PHOKISCH JÁNOS oki. építész, építőmester, hites törvényszéki és árvaszéki Szakértő Budapest,!., Csaba-u. 11/a. Tel.: 1-683-H. CALDERONI est ars a láíszerészek Budapest, V., Vörösmarty tér 1. T a I • f • ■ : I—SÍI— 48. Qzemüvegek, orresiptetők, lorgnettek, színházi lát­csövek. a legjobb kivitelben. Ha lló-készülékek riklrplr. I...A VavnáI mérnök útépítési ÜIISI IVUlllBI vállalkozó. Kövező mester. V., Arany János-utca 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom