Uj Budapest, 1936 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1936-02-22 / 8. szám

1986 február 22. UFlBUmOPEST 3 Tizenkétmillió pengős új beruházó kölcsöní vesz fel a Vízművek Március elsején folyósítja az OTI a huszonegymillió pengős beruházási kölcsön második részletét — Nem kell huszonnégy fillérre emelni a vizdijat és változatlan marad a viz ára a hegyvidéken — Az Uj Budapest tudósítójától — A törvényhatósági bizottság jövőbeli közgyűlésével újabb lendületet vesz a várospolitikai élet. Noha liberális ol­dalról azt állítják,hogy az adminisztrá­ció játékot űz az autonómiával, amikor mellőzi az önkormányzati szerveket, a tényleges helyzet az, hogy a polgármes­ternek a folyamatban levő nagy ügyek előkészítése céljából valóban szüksége volt az elmúlt két hónap alatt a zavar­talan munkára. A polgármester a maga páratlan aktivitásával, energiájával és szorgalmával ernyedetlenül buzgólko- dik a tavaszi közmunkák előkészítésén és a nagy közmunka-programm meg­valósításán. A főváros vezetőségének legközelebbi közérdekű célkitűzéseiről illetékes helyen a következőket mondották az Uj Buda­pest munkatársának: — A polgármester legfontosabb és legsürgősebb teendője jelenleg: a tava­szi közmunkák megfelelő előkészítése és minél előbb való megindítása. A mű­szaki ügyosztályok a költségvetésben biztosított állandó munkaalkalmak ver­senytárgyalásait már mind meghirdet­NÉHAI HUFNAGL IMRE kormány- főtanácsos, sok esztendőn át keresztény­párti bizottsági tag fia: Hufnágl Imre gyáros szerdán tartotta esküvőjét a Krisztin a-téri plébánia templomban T ernovszky Edittel, kelemenfalvi Ternovszky Jenő dr. OTI aligazgató - főorvos leányával. Az előkelő esküvőn számos keresztény párti bizottsági tag is megjelent. * ID. PRESZLY GYULA, a Dunagőz- hajózási Társaság nyug. főtisztviselője kilencvenedik születése napján a halotti szentségek ájtatos felvétele után Vácott elhunyt. „Mindenki kedves Nagyapó jói­ban“ — ahogy a poetikus hangú gyász- jelentés mondja — Preszly Elemér dr. belügyi államtitkár, országgyűlési kép­viselő édesapját gyászolja. A temetés Vácott folyt le, az egyházi szertartást Hanauer István megyés- püspök végezte nagy segédlettel. Az elő­kelő gyászoló családon kívül a főváros­ból és a vidékről is igen sokan megje­lentek a temetésen. S i p ő c z főpolgár­mester képviseletében C s a n á d y Gusztáv dr. főjegyző gyönyörű koszorút helyezett a ravatalra. * LIBER ALPOLGÁRMESTER telje­sen felgyógyult, üdülési szabadságáról, Balatonfüredről frissen és egészségesen tért haza. A népszerű alpolgáirmester hétfőn már át is vette hivatala veze­tését. * * * A FŐVÁROS SZOLGÁLATÁBAN ÁLLÓ TANÜGYI tisztikar magas ní­vóját mi sem bizonyítja jobban, mint az a dicséretes munkásság, amellyel számos fővárosi tanügyi férfiú gazda­gítja a tudományos világot. ték, azok legnagyobb része el is dőlt és csak az időjárástól függ, mikor lesznek ezek a közmunkák megkezdhetők. Fo­lyamatban van a nagy beruházó kölcsön második részének: 4,200.000 pengőnek az Országos Társadalombiztosító Inté­zettől való lehívása is. Az OTI ezt a kölcsönt szerződésszerűen március el­sején utalja át a Községi Takarékhoz, ettől az időponttól kezdődően új lendü­letet fog venni a nagy beruházó Prog­ramm folytatása is. — A polgármester — folytatta infor­mátorunk — a közeljövőben egy újabb kölcsön felvételére fog az önkormány­zati fórumoknak előterjesztést tenni. Arról van szó, hogy a Vízművek beru­házásait csak részben fedezzék a vízdí­jaknak esztendők óta esedékes felemelé­sével, a beruházó szükséglet legnagyobb részének biztosítására ugyancsak az Or­szágos Társadalombiztosító Intézettől tizenkétmillió pengős amortizációs köl­csönt venne fel a főváros. A tizenkétmil­lió pengős kölcsön felvétele esetén ti­zennyolc fillérről nem huszonnégy fil­lérre, hanem csak alacsonyabb összegre kellene a vízdíjat felemelni, és azt is el lehetne kerülni, hogy a magasabban A legkiválóbb fővárosi pedagógusok közé tartozik P a l ó c z i Edgár, aki még mindig egyszerű polgáriskolai pro­fesszor, holott tudományos munkássága révén már legalább is múzeumi igaz­gatónak. vagy könyvtárigazgatónak kel­lene lennie. Egy ötven oldalas füzet van kezünk között: bibliográfiája Palóczi huszonöt esztendős irodalmi és tudomá­nyos működésének. A magyar-lengyel kapcsolatokról írt számos könyve és cikke, a magyar-francia, magyar-olasz és magyar-skandináv kapcsolatokra vo­natkozó oknyomozó munkássága, Buda­pest történetéről szóló kiváló mono­grafikus munkái, a magyar művelődés- történettel és régészettel foglalkozó dol­gozatai mindazt bizonyítják, hogy Pa­lóczi — fia a „magyar Mezzofanti"- nak, — kiváló értékű historikus, aki pá­ratlan szorgalmával, kiváló tudományos felkészültségével és nagyszerű stílusá­val, dísze és büszkesége a főváros tan­ügyi tisztikarának. A legutóbbi napokban a magyar Mickievicz-tár saságban tartott Dal­ma d y Győző centerániuma alkalmá- b.l előadást a kitűnő Palóczi. Dalmady lantját nem.i egyszer állította a magyar- lengyel barátság nagy és nemes eszmé­nyének szolgálatába, ezért teszi le a magyar-lengyel barátságot istápoló egyesület koszorúját Pestmegye ősi székháza falán a költő emléktáblájára. Felhívjuk a polgármester és Felkay tanácsnok figyelmét Palóczi Edgárra. Nem az ö kiváló tudományos működé­séhez méltó, hogy egy eldugott perifé­riális iskolában tanítson. Sokkal sze­gényebb a főváros annál, semhogy egy ilyen kimagasló értékű tudósa egy kül­városi katedrán menjen veszendőbe! * fekvő budai hegyvidék vízdíját külön­leges mértékben emelje a főváros. Fővárosunk fejlődés szempontjából egyik legfontosabb része Rákosvá­ros területe. A sorompó kihelyezésé­vel mág nagyobb fejlődésnek fog in­dulni ez a városrész, de közlekedés szempontjából nagyon el van hanyagol­va. Igaz, hogy a város szívéből Rákosvá­ros közepére sugárirányban megvan a Thököly-úti villamos közlekedés, azon­ban ez a mai lüktető városi életben elég lassú, mert a legszabadabb közle­kedést is feltételezve (nincs halálsorom­pó, — ez pedig mikor nincs?) legalább 35—40 percet igényel az Apponyi tér­ről. A kisszakasz tömeggel és sorom­póval legalább 45—50 perc a Hajtsár- útig, azaz Rákosváros közepéig. Az Ajtósi Dürer-sori, Erzsébetkirályné-úti villamos és Bart-autóbusz a XIII. és XIV. kerület határán igen jó, de nem szolgálja a kerület szívének érdekét. Most, hogy a XIV. kerület elöljárósá­ga immár öt hónapja működésben van: állandó panasza a közönségnek, hogy csak nehezen és csak gyalog tudja meg­közelíteni az elöljárósági épületet. Egyetlen közlekedési eszköze a 96, illet­ve 96/A villamos, ez azonban a kerület belső határától, az Aréna-úttól, már zsúfolt a belülről jövőkkel. Rosszabb a helyzet a rákosfalvaiak- nál és a XIII. kerület határában lakók­nál, akiknek egész körutazást kell ten- niök, ha az elöljáróságra jönnek s így nagyon sok időt vesztenek a nagy költ­ségeken kívül, avagy óraszámra gyalo­golhatnak, ha ügyes bajos dolgaikat el akarják intézni. Ezen mindenesetre minél előbb segíteni kell! Mire a villamos pá­lya akár a Hungária-körúton, avagy a Hajtsár-úton Rákosfalvára megépülne, addig az már tárgytalan lesz; mert ad­dig már nem villamoson lesz a közleke­dés, hanem mindenütt autóbuszon s így már most kell a bajon segíteni! Ez nem is nehéz feladat, csak egy kis megértés kell, amely reméljük, meglesz. Különö­sen az újabban beállítandó autóbuszok­kal lehet a dolgot minden nagyobb ne­hézség nélkül megoldani, ha nemcsak a jobban favorizált kerületek, hanem az elhagyatott Rákosv,áros is kapna egynéhányat. A félig-meddig jó közlekedés hiánya az akadálya az elöljáróság megközelí­tésének, ahol a legtöbb polgárnak van dolga, mert nemcsak az elöljárósági hivatalok vannak itt, hanem az adó­hivatal is, de ide jön az adófelügyelöség is, amely most a víztoronynál van, ide jör a kerületi rendőrség, stb. A legnagyobb baj az, hogy az arány­ProczelBer SáSint Kövező mester Budapest, X., Korponal-u. 11. Telefon; 48-1-3Í. — Ha tekintetbe vesszük, — fejezte be általános érdeklődésre számottartó nyilatkozatát informátorunk — bogy az OTI-kölcsön harmadik, szintén 4 millió 200.000 pengős részlete szintén szep­tember havában esedékes, akkor megál­lapíthatjuk, hogy Szendy polgármester intézkedései révén a rendes költségve­tési közmunkákon kívül a folyó eszten­dőben huszonegymillió pengőre rúgó, kölcsön által fedezett fővárosi közmun­ka és közszállítás fogja élénkké tenni a főváros gazdasági vérkeringését. lag elég centrálisán elhelyezett elöljá­rósághoz nincs semmiféle ke­resztirányú közlekedés, bár megfelelő utak rendelkezésre állanak. Meg kell csinálni a keresztirányú autóbusz-közlekedést Rákosfalva-Ál- mosvezér tér és Béke-tér között az Ál- mosvezér-utcán, Hajtsár-úton és Sze­gedi-utcán át, reggel 8—2 óráig, 10—12 perces időkben, később esetleg 15 per­ces közökben, mert épp ezen a két vég­ponton van a lakosság jó részének dol­ga az elöljáróságon. Ezen út két szakaszra volna osztható; a Bosnyák-tér és Thököly-út kereszte­zése volna a határ, az elöljáróság köz­vetlen közelében, miután ez az útnak is körülbelül a fele. Ily módon a kerület keresztirányú közlekedése meg lenne oldva s a mellett a közönség is hasz­nálná. A sugárirányú közlekedés a Thököly úti vonallal még nincs megoldva, mert a kerület baloldali része, illetve ennek belső és külső része még mindig igen nehezen tudja az elöljáróságot megkö­zelíteni. Itt vissza kell állítani a tavaly próbaképen beállított 24-es autóbusz vonalát. Igaz, hogy ez a Bart vonala volt s beszüntették, mert nem volt elég­gé jövedelmező, de az is igaz, hogy ak­kor még az elöljáróság sem volt m eg s így nem is lehetett jöve­delmező s ha még most kezdetben nem is hozna nagy jövedelmet, nem volna baj, mert van több olyan vonala az autóbusznak, amelyik még ennyit sem hoz. A Bart a folyó év végével a fővá­ros tulajdonába megy át s így akár ezt állítanák vissza, avagy minden második vagy harmadik 5-ös számú autóbuszt vinnék tovább az Ajtósi Dürer-soron, Hungária-, Thököly-úton, Mexikói és Gyarmat-utcán, illetve a megnyitás előtt álló Bácskai-utcán át ki a határig és vissza, ismét két szakasz beosztással a Hajtsár-úti szakaszhatárral, úgy ez is az elöljáróság közvetlen közelében lenne, ami a jövedelmezőséget minden­esetre fokozná. Ezen úton a forgalom még na­gyobb lenne! Ez ma Rákosváros egyik sürgős kérése a sok közül. Ez old­ható meg a legkönnyebben, a legkevesebb áldozattal. A polgárság, mely kínai fallal van el­választva a sorompó által, meg van győződve, hogy úgy az autóbuszüzem, de különösen a tettrekész polgármester: Szendy Károly ezt a kérdést tanul­mányozni s a nagy lehetőségek előtt álló Rákosváros kí­vánságát minél előbb telje­síteni fogja. Autóbuszt Rákosvárosnak! Irtai SCHODITSCH LAJOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom