Uj Budapest, 1936 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1936-05-23 / 21. szám

■ ■ mH UJ BUDAPEST 19S6 május 23 U{ Uücás Főid-, kőműves-, elhelyező- és vas­beton munkákra a X., Maglódiúti Horthy Miklós-kórházban létesítendő fertőtlenítő épület építéséhez. Határ­idő: 1936. évi május hó 26-án délelőtt 9—10 óra. Utak és járdák javítási, átkövezési, illetve kiegészítési munkáira a Buda­pest Székesfőváros Gázmüvei óbudai gyára részére. Határidő: 1936. évi május hó 27-én délelőtt 10 óra. A székesfővárosi községi iskolákban 1936/37. tanévre szükséges 1. fizikai, chémiai taneszközök fém­ből, fából, üvegből, bőrből, kaucsukból, optikai cikkek, 2. térképek, szemléltetőképek, föld­rajzi segédeszközök, 3. természetrajzi segédeszközök (praeparatumok) situsok, bonctani tan­eszközök, 4. kísérleti vegyszerek, 5. egyéb tantárgyak keretébe tartozó különböző taneszközök szállítására. Határidő: 1936. évi junius hó 5-én dél­előtt 9—10 óra. Egyenruhák javítási munkálataira A Budapest Székesfővárosi Közlekedési rt. részére. Határidő: 1986. évi junius hó 9-én, délelőtt negyed 10 óra. VMMLKOZAS Versenytárgyalási hirdetmény Budapest Székesfőváros Gázmüvei utalással a „Fővárosi Közlöny“ hivatalos hirdetések rovatának élén jelenleg közölt általános aján­lati feltételekre, a VIII., Tisza Kálmán-tér 20. sz. a. telepén levő műszaki igazgatósági földszintes épület emeletráépítésének és egy­emeletes toldalék építésének 1, ács-, Z. tetőfedő- és 3, bádogos munkái külön-külön vállalatba adására egységáras nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet. A szabályszerűen kiállított, pecséttel le­zárt, sértetlen borítékban elhelyezett aján­latok Budapest Székesfőváros Gázmüveinél /VIII., Tisza Kálmán-tér 20., Anyagbeszerző osztály) legkésőbb 1936. június R-án délelőtt 10 óráig az ácsmunkánál az „A/3120“, a tetőfedő munkánál „A/3121“ és a bádogosmunkánál az „A/3122“ számra va­ló hivatkozással közvetlenül nyújtandók be. A Cá&szló és fflum cég 30.000 pengős előlege Kétféle mértéKKel alkalmaszsza asz üt­és csatornaépítési ügyosztály a Köszsxállítási Sszabályszatot ■— Az Uj Budapest tudósítójától — A székesfőváros polgármestere által kiírt nyilvános versenytárgyalásokra kötelező Ajánlati Feltételek 40. §-a szerint a vállalkozói járandóság kifize­tése a Közszállítási Szabályzat 80—81. ai szerint történik. A Közszállítási Szabályzat ezen szakaszai szerint, ame­lyeket az egyes vállalkozókkal kötött szerződésekben a főváros mindig külön le is szegez, — a főváros a tényleg el­végzett részmunka értékének megfele­lően tteljesít részfizetést. A vállalkozó által benyújtott kereset-kimutatások szerint húszezer pengőt meg nem ha­ladó vállalati összegnél hetenként. azon felül pedig kéthetenként lehet részfizetés iránti kérelmet benyújtani. A Közszállítási Szabályzat réeszletesen meghatározza azt is, hogy a munkál­tató hatóság által ezen kereset-kimu­tatások folyósítása kapcsán milyen té­telek hozhatók levonásba. Budapest Székesfőváros Gázmüvei. ProczelBer Bálint kövezd mester Budapest, X., Korponal-u. 11. Telefon: 48-1-31. XomúnciúbláK a legolcsóbban "Beér Sándor V.f Gróf Tisza István-u. 5. Tel. 82-4-29. Jímoii lilái és Mai ut-, csatorna- és beton- épitési vállalkozó Budapest. Vitt, Futó-utca 10. Telefon; 30—3—85. A főváros ezt a szigorú, de igazságos szabályt, — hogy csak a teljesített munka értékének megfelelően teljesít részfizetést —■ nem szokta megszegni. Ily körülmények között általános fel­tűnést kelt vállalkozói körökben, hogy egy igen tekintélyes, anyagiakban bő­velkedő fővárosi vállalkozó cégnek a kereset-kimutatáson túlmenő előleg ké­relmét nem utasította vissza minden tárgyalás nélkül a székesfőváros út- és csatornaépítési ügyosztálya. A Soroksári-úti főnyomócső-telep építését több mint félmillió pengő vál­lalati összeggel a László és Blum vál­lalkozó mérnöki cég végzi. A cég egyi­ke a szakma legjobb nevű és legvagyo­nosabb vállalkozóinak, amikor a fővá­ros annakidején nekik, mint legolcsóbb ajánlattevőknek, juttatta a kényes és nehéz közmunkát, bizonyosra vette mindenki, hogy helyesen cselekedett a polgármester, mert tőkeerős, kiváló szakértelemmel rendelkező céget válasz­tott ki. Ily előzmények után állott elő a cég nemrégiben azzal a szokatlan kérelem­mel, hogy 30.000 pengő előleget fo­lyósítson részükre a főváros. Ez a 30.000 pengő túlmegy a kereset-kimu­tatásokon és a végszámlákból lenne le­vonásba hozandó. Elterjedt hírek szerint a kérelem azzal az indokolással érke­zett be a fővároshoz, hogy a különlege­sen nehéz közmunkához igen sok gépi berendezés létesítése szükséges, amelyek ellenértékét a kizárólag munkabért tar­talmazó heti vagy kétheti kereset-kimu­tatásokba nem lehet felvenni. Kisiparos-érdekeltségek körében ke­serűen beszélnek arról, hogy amikor kisvállalkozókkal szemben drákói szi­gorral jár el a főváros és kizárólag a kereset-kimutatásokban foglalt össze­geket folyósítja, azt is sokszor jelentős késedelemmel, akkor a milliomos cég előleg-kérési kérvénye még mindig nincs elutasítva, sőt az sincs kizárva, hogy a kérelmet teljesítik. A László és Blum cég előleg-kérése, továbbá a Köz­szállítási Szabályzat 80—81. §-ainak valamennyi közmunka vállalkozóval szemben való egyenlő alkalmazása tár­gyában különben az út- és csatornaépí­tési szakbizottság legközelebbi ülésén éles formában fognak kérdést intézni az út- és csatornaépítési ügyosztály ve­zetőségéhez. Higiéné és útépítés Biehn János R. t. Budapest, V., Alkotmány-u. 21.| Telefon: 153-50. Aszfaltozás, szigetelés, fedéllemez ~ tetőfedés, motorbenzol, parafin. Viola főtanácsos érdekes tanulmánya — Az Uj Budapest tudósítójától — Valóban értékes és érdekes előadást tartott az Országos Közegészségügyi Egyesület tudományos szakosztályában Viola Rezső dr. műszaki főtanácsos, a főváros vezető mérnöki gárdájának egyik legképzettebb és legtehetségesebb, legszorgalmasabb tagja. Az előadás, melynek szövege a Városi Szemlében és most különlenyomatban is megje­lent, az útépítésnek és a közgészség- ügynek rejtett kapcsolatait tárja fel a figyelmes olvasó előtt. Értekezésében Viola főtanácsos rámutat arra, hogy az útnak a köz­egészség szolgálatában mindig igen nagy szerepe volt. Az emberiség létének, fejlődésének egyik legelső és alapvető eszköze: az út, orvosi vonat­kozásban igen sok bajnak is volt okozója. A ragályok terjesztője volt az út, az oly vidékek, amelyek a közlekedő út­vonalaktól és a forgalomtól távolestek, az epidémiáktól meg voltak kímélve, mert a nagy járványok, a nagy közle­kedő útvonalak mentén és azokkal összefüggésben terjedtek el. Az útak azonban nemcsak a betegsé­gek terjesztését mozdították elő, hanem a közlekedés révén szolgál­ták nagy céljaikat. Érdekes, hogy midőn már a gépkocsi lépett a modem közlekedés és az egészségügy szolgálatába, a paripa és a szekér he­lyébe, az egészségügy és az útépítés összefüggése és egymásra való hatása változatlan. Viola főtanácsos ezek után dolgo­zatában részletesen ismerteti az útépí­tés fejlődését, a római rendszertől, amely a legutolsó évszázadig úgyszólván min­tául szolgált, az útépítésnek az ipar mechanizálásával járó legutóbbi nagy fejlődéséig. Az útépítők már egy fél év­századdal ezelőtt felismerték a higié­nének az útépítésben való nagy fontos­ságát és szerepét. A párisi kon­gresszus már 1909-ben a por elleni küzdelem jelszavával megállapította a modem útépítés alap­vető szabályait. A gépjármű, főleg a teherautó-köz­lekedés fejlődése eddig előre nem látható nagy fellendülést biztosított az útépí­tésnek. Kötött makadámok készülnek, amelyekben a makadám út zuzottkő- vázának összeragasztását különféle anyagokkal igyekeznek elérni. A kő­burkolatokat hézagmentesen, plaszti­kus kiöntéssel építik, ezenfelül a mo­dernizált asztfaltutak, az öntött zúzalé­kos és hengerelt aszfaltok, valamint a betonutak terjednek el. A tudós főtanácsos ezután részletesen ismerteti Budapest útburkolásának fej­lődését és rámutat arra, hogy a főváros útépítésében alkalmazott burkolatok nemcsak a felső, koptató rétegében fe­lelnek meg a mai követelményeknek, de úgy a tömörség, valamint a szerke­zetek alapozása tekintetében is a kor­szerű igényeket a nagyterhelésí és gyorsjárású modem közlekedési esz­közöknek dinamikus terhelése által elő­idézett többlet igénybevételek vonatko­zásában is kielégíti. Az UJ BUDAPEST minden héten szombaton reggel jelenik meg és egye9 példányok a kiadóhivatalban kaphatók. A szerkesztésért és kiadásért felelős: DOBY ANDOR DR. Szerkesztő: RASKÓ OSZKÁR. Kellner Albert könyvnyomdája, Buda­pest, VI., Hajós-utca 27. Tel.: 29—0—71, 18—9—98. — Felelős: Kellner László dr Május hó 23 án és 30-án délután fél 3 érakor ügetfiversenyek fi

Next

/
Oldalképek
Tartalom