Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-09-21 / 37. szám

6 na wjrEwmpr.sT 1935. szeptember 21. HÍREK Rákosváros lesz Zugló ujj neve Küldöttség megy Szendy polgármesterhez — Az Uj Budapest tudósítójától — Mint az Uj Budapest legutóbbi szá­mában jelentette, a főváros XIV. kerü­lete a folyó év október elsejével kezdi el a maga önálló életét. A polgármes­ter a legutóbbi napokban rendeletet bocsátott ki, amelyben közli, hogy a főváros VII., VIII., és X. kerületéből a fővárosi törvény értelmében mely te­rületek fognak a XIV. kerülethez át- csatolódni. 1 Mint megírtuk, a XIV. kerület nem fogja a köztudatban élő Zugló nevet kapni. Senkisem tudja, honnan szárma­zik ez a Zugló név, arpely minden va­lószínűség szerint idegen eredetű elne­vezés. A kerület polgársága, élén Petrovácz Gyulával, akinek nagyszerű energiája hozta létre az új fővárosi ke­rületet, a kerület új elnevezése mellett foglal állást. A XIV. kerület közhan­gulata azt kívánja, hogy Rákosváros le­gyen Zugló új neve, annál is inkább, mert az új kerületben fekszik a Rákos­mező, ott folyik keresztül a Rákos pa­tak. A Rákosváros elnevezésnek tehát megvan az a történelmi jellege is, amely egyébként annyira hiányzik fő­leg a pesti kerületek nevéből. A polgármestert a zuglóiak nagyobb küldöttsége a közeli napokban fogja felkérni, hogy a XIV. kerületnek Rá­kosváros legyen a neve. A döntés joga a főváros törvényhatóságát illeti meg, amely egyik őszi közgyűlésén fog vég­legesen nevet adni a legfiatalabb fővá­rosi kerületnek. Nem hosszabbítják meg a főváros idegenforgalmi fénykép-pályázatának beküldési határidejét. A székesfőváros idegenforgalmi fénykép-anyagának fel- frissítése és kibővítése céljából K o- vácsházy Vilmos tanácsnok által 1933-ban kezdeményezett és a múlt év­ben rendezett fénykép-pályázat nagy sikerére való tekintettel, a székesfővá­ros ebben az évben is pályázatot hir­detett. A pályázaton bárki résztvehet olyan fényképekkel, melyek az idegen- forgalmi propaganda céljaira használ­hatók. A pályadíj-nyertes fényképek be­küldői között a székesfőváros összesen ötven díjat fog szétosztani 2.380.— pen­gő összegben. A pályamüveket a Szé­kesfőváros Idegenforgalmi Hivatalába (V. Deák Ferenc utca 2.) kell bekülde­ni. A pályázat határideje 1935. évi szep­tember hó 30., amely határidőt semmi körülmények között sem fogják meg­hosszabbítani. A fénykép-pályázatra vonatkozólag mindennemű felvilágosí­tással szolgál a Székesfőváros Idegen- forgalmi Hivatala (délelőtt 9—1 és délután 4—6 óra között), ahol a pá­lyázati feltételek is megkaphatok. Biehn János IX., Ferenc-körut 46. Telefon : 87-8-03. Aszfaltozás, szigetelés, fedéllemez - tetőfedés, motorbenzol, paraffin. Németek és belgák, fyarca a főváros rááiumssálliíásáért A Bakács-téri szülészeit Kórház betegeit az állami klinikákra telepítették át — Megkez- áöáött a rádium-kórház átalakítása és az Uj-Szent-János kórház nőgyógyászati pavil- Ionjának felépítése — Az Uj Budapest tudósítójától — — A főváros közegészségügye a Bakács-téri rádium-kórház felállítá­sa kapcsán korszakos változás előtt áll. Azzal a nagyvonalú intéz­kedéssel, hogy Szendy polgármester intenciója szerint külön kórházat kap­nak Budapest rákbetegei, a magyar fő­város a rákbetegség elleni küzdelemben vezető helyre kerül. A Bakács­téri szülészeti kórháznak rádium-kór­házzá való átalakításáról és a kórház megnyitásához szükséges rádium meg­szerzéséről Salamon Géza ár. tanácsnok, a közegészségügyi osztály érdemes vezetője, a következőket mon­dotta az Uj Budapest munkatársá­nak: —■ A Bakács-téri szülészeti kórház ezen minősége megszűnt. Uj bete­geket már hosszabb idő óta nem ve­szünk fel a Bakács-téri kórházba, az ottlevöket is sikerült többi kórházaink­ba és az állami klinikák nőgyógyászati osztályaira átszállítanunk. A klinikák­kal azt a megegyezést kötöttük, hogy azok nem tartják meg szoká­sos nyári szüneteiket, orvosi létszámuk a téli marad, hogy a Bakács­téri százhúsz nőgyógyászati ágy megszűnése révén nálunk előálló betegtöbblet zökkenő nélkül elhelyezést nyerhessen. Igen fontosnak tartom, hogy az ide­genforgalmi kérdések állandóan fog­lalkoztassák a várospolitikai és város- gazdasági hírlapok olvasóit. Ma, ami­kor laz összes közigazgatási és közgaz­dasági tényezők összefognak, hogy a külföld bizalmából egyre terebélye­sebbé váló idegenforgalmunkat növel­jék, nem közöiribös a legapróbb rész­let sem, ami hozzájárul a jelentős for­galom fokozására. Mert az idegenfor­galmat nemcsak csinálni kell, de meg­— A rádium-kórház reményeink sze­rint még ebben az évben, legkésőb­ben azonban a jövő esztendő első n a p j a i b a n megnyílik. Min­den az átalakítási munkálatok tempó­jától függ. A rádium-kórház berendez­kedését illetően utalok ifjabb Wolff Károly közkórházi igazgató főorvos is­meretes külföldi útjára. — Arravonatkozóan, hogy a szüksé­ges, mintegy hétszázezer pengő értékű rádiumot a törvényható­sági bizottság közgyűlése által előírt hitelmüveleti alapon honnan fogjuk be­szerezni, döntés még egyáltalá­ban nem történt. Belga és német cégek tettek ajánlatot a fővárosnak, de hogy kiktől rendeljük meg a rádiumot, abba beleszólása van a Nem­zeti Banknak is. Egy bizonyos: rádium van bőségesen a nem­zetközi piacon és kétségtelen, hogy megfelelő áron, megfele­lő árut fogunk kapni. — Elmondotta még munkatársunk­nak Salamon tanácsnok, hogy a magasépítési ügyosztálytól szerzett ér­tesülése szerint rövid időn belül meg­kezdődik az Uj Szent-János-kórház uj nőgyógyászati pavillonjának építkezése, s igy a klinikák vendégszeretetét a női betegek elhelyezése tekintetében nem kell a fővárosnak hosszabb ideig igénybe vennie. tartani is. Sőt! Mindenképen arra kell törekedni és berendezkedni, hogy azok az idegenek, akik hazánkat egy­szer megismerték, ide visszavágyakoz­zanak és másokat is arra buzdítsanak, hogy hazánkat felkeressék. Ebben a tö­rekvésben csak akkor lesz sikerünk, ha itt minden egyes ember tudatában lesz az idegenforgalom nagy, nemzeti jelentőségének és előzékeny, nyájas modorával, a gazdasági lehetőségek becsületes kiaknázásával, — főleg ab­ból a szempontból, hogy ne nyúzzák meg az idegeneket és a pénzért tisztes ellenértéket is nyújtsanak, — az ide­geneknek kellemessé és emlékezetessé teszik az itteni tartózkodást. Mondhatnám, hogy (napjainkban a városokban és falun egyaránt, minden magyar embernek valóságos „idegen- vezetőnek“, kalauznak kell lennie és mindig felkészülve arra, hogy nemze­tünk hirnevén csorba ne essék. A szol­gálatkészségben el kell menni a leg­végsőbb határokig. De nemcsak az ide­geneket kell megtisztelni színvonalas modorral, hanem egymás iránt is igen nagy kíméletet és türelmet kell tanúsí­tanunk, nehogy ía külföldi emberek, akik velünk a saját otthonunkban érintkeznek, megbotránkozzanak egy­másiránti nyersességünkön és belső perpatvarainkon. Ebből a nézőpont­ból az idegenforgalmi érdekek szinte nevelő hatást válthatnak ki és társa­dalmi érintkezésünket csiszolják, ami felettébb hasznos lesz. Az idegenfor­galmi érdekek megkövetelik, hogy a magyar társadalom egyedei egymás ténykedését folyton ellenőrizzék és ha mindenki a magyar becsület megóvá­sára törekszik, akkor az idegenek bi­zalma még verőfényesebben fog a ma­gyarságra áradni és még sokkal töb­ben fognak ide seregleni, hogy hazánk természeti szépségeit és városaink kul­túráját, népünk aranyos szívét és a vi­lágon talán egyedülálló szokásait meg­ismerjék, Magyarországban igazán és őszintén jól érezzék magukat . . . * A gyógyhelyi bizottság nagyszerű közlést adott ki a minap arról, hogy szeptember 15-ig a budapesti gyógy­fürdők szállodai szobái mind le van­nak foglalva és hogy az idegenforga­lom a tavalyi 2%-ról, már az év első felében 5.2%-ra növekedett. Kétségte­len, hogy az idegenforgalom, egyik leg­főbb tényezője a lakáskérdés. Nem­csak a férőhelyek ára fontos, hanem a minősége is. Gyógyszállóink és a fo­gadósipar hatósági ellenőrzés alatt áll­nak, de szakképzett vezetőik is mindent elkövetnek, hogy a követelményeket kielégítsék és a színvonalat megtart­sák. Persze, főleg a tisztaság, a kénye­lem és a csend azok a tényezők, amiket az utasok keresnek, — a jutányos ára­kon kívül. Az iparszerüleg berende­zett szállodák és vendégfogadók te­vékenysége nemcsak ellenőrizhető, ha­nem szabályozható is. Nem így áll azonban az eset az egyre jobban burjánzó panziókkal és ú. n. utazószobákat alkalomszerűen kiadó magánosokkal, akik a kockáza­tos szállodásipart megrövidítik és őszintén szólva ellenőrizetlenül tevé­kenykedvén, igen sok visszásságot kel­tenek az idegenforgalom! terén. Egyfe­lől az ötletszerűen megszabott magas árakkal, másfelől a rend, a tisztaság és az igényelt kényelem tekintetében. Sürgős intézkedésre volna szükség, hogy olyan szégyenteljes eset, mint amely röviddel ezelőtt egy a lapokban is szellőztetett Kristian Möyes nevű norvég hírlapíróval történt, egy ilyen polo.skás alkalmi „utazószobában“, ne ismétlődhessék. Mert az ilyenféle, — nem is kicsiség, ha a hír szárnyára veszi, többet árt a magyar hírnévnek, mint amit kijavítani és tatarozni lehet e téren. Mindazokat a magánosokat, vagy panziókat tehát, akik vendégszo­bák 'és férőhelyek kiadásával foglal­koznak, a hatóságnak még fokozottabb ellenőrzése alá kell gyorsan helyezni, mint az iparszerüleg berendezett üze­meket. Ha pedig akár az eddigi tapasz­talatok szerint erkölcsi színvonal, akár Dil tesz! ha ezt veszi TUNGSRAM RÁDIÖCJÖ------- —■—■ ■ Iría: vitéz PESTHY-MÜLLER JÓZSEF

Next

/
Oldalképek
Tartalom