Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-10-05 / 39. szám

6 ajmwAPFSi 1935 október 5. Voisenyiárgyaissi üiniy 1. Utalással a Fővárosi Közlöny „Hi­vatalos hirdetések“ rovatának élén kö­zölt általános ajánlati feltételekre, nyil­vános versenytárgyalást hirdetek a IX., Gubacsi-úti sertésközvágóhidon építendő hütőbáz elektromos szerelési mun­káira. A közszállítás költségei szabályszerűen biztosítva nincsenek. 2. A közszállítás megkezdésének és befejezésének időpontja, valamint a jót­állás időtartama tekintetében a vonat­kozó költségvetési kiírás feltételei az irányadók. 3. Az ajánlatot a rendelkezésre álló ajánlati minta fölhasználásával és a je­len hirdetményben, valamint az ezt kiegészítő általános ajánlati feltételek­ben foglaltak értelmében olykép kell szövegezni, hogy az ajánlat és mellék­letei a szerződés minden adatát és fel­tételét tartalmazzák. 4. Az aláírt és megfelelően elkészített ajánlatokat sértetlen borítékban elhe­lyezve, pecséttel lezárva a megrendelő hivatalnál, IV., Központi városháza, III. em. 350. ajtószám alatt 1935. évi október hó 18 napján dél­előtt 9—10 óra közt személyesen, vagy megbízott útján kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok a be­nyújtási határidőt követő egy órán belül a megrendelő hivatalos helyiségében ke­rülnek nyilvánosan fölbontásra. 5. Azt az ajánlatot, amelyet az aján­lattevő nem a kijelölt helyen, a kijelölt időben nyújt be, vagy pedig nem a meg­állapított feltételek és előírások értel­mében készít elő, a Közszállítási Sza­bályzat idevonatkozó rendelkezései sze­rint figyelembevenni nem lehet. 6. Az ajánlati minta, a feltételek, költségvetési űrlapok, a megrendelő he­lyiségben, III. em. 342. alatt a hivatalos órák alatt 90 filléres áron megszerezhe­tők. Műszaki kérdésekben felvilágosí­tást nyújt szerdán és szombaton Alberti Gyula műszaki tanácsos vagy Kalmár István id. segédmémök Központi város­háza II. em. 197. ajtószám alatt. 7. Ugyanottt nyerhetők a szükséges egyéb felvilágosítások is a közszállítás­sal kapcsolatosan felmerülhető kérdé­sekre. 8. A szerződési illetéket a vonatkozó pénzügyi szabályok szerint kell leróni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 26. napján. A székesfőváros polgármestere. * III. Versenytárgyalási tiiröetraény Utalással a Fővárosi Közlöny „Hiva­talos hirdetések“ rovatának élén közölt általános ajánlati feltételekre, nyilvá­nos írásbeli versenytárgyalást hirdetek a székesfőváros üzemei részére szüksé­ges 60.000 ív valódi, famentes, fehér münyomópapir szállítására. A teljes kiírási művelet (vállalati fel­tételek, ajánlati űrlapok, minták) Bu­dapest székesfőváros központi anyag­szertárában (IV., Központi Városháza, III. udvar) hétköznapokon 8—2 óra kö­zött díjmentesen beszerezhetők, illetve megtekinthetők. Az ajánlatokat Budapest székesfővá­ros központi anyagszertárába 1985. október hó 15.-én déleló'tt 10 óráig kell benyújtani. Az ajánlatok a polgár- mesteri XI. ügyosztály hivatalos helyi­ségében (Központi Városháza, II. em. 235.) ugyanaznap 11 órakor kerülnek felbontásra, ahol az ajánlattevők, vagy azok igazolt képviselői jelen lehetnek. Budapest, 1935. évi szeptember hó 25.-én. A székesfőváros polgármestere. Havas Gyula kefe- és ecsetgyáros Aranykoszorus mester Gyár: VII., Rózsa-utca 20. szám. Telefon : 30^2^45. ’ GA1DASXGI ÉlET Cammogó akták Szabadságra ment egy pénzügyminisz­teri osztálytanácsos: négy hónapig nem hagytak Jóvá egy fővárosi közmunkát — Az Uj Budapest tudósítójától — A városházán a műszaki ügyosztályo­kat vezető tanácsnokok most állítják össze a jövő évre fenntartandó költség- vetési hitelek tételeit. Ez a szakszerű ki­fejezés azt jelenti, hogy azoknak a köz­munkáknak a fedezetét, amelyeket a folyó esztendőben valamilyen ok miatt végrehajtani nem tudtak, átviszik a jövő esztendőre, hogy a közmunkát el­lehessen végezni és a fedezetül kijelölt költségvetési tétel, amelyet a közgyű­lés és a belügyminisztérium is már jóvá­hagyott, ne menjen feledésbe. Az út- és csatornaépítési ügyosztály azon költségvetési hitelei között, ame­lyek a jövő esztendőre átmennek, van egy feltűnő tétel. A főváros tör­vényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a parlament szellőztető aknáit har­mincötezer pengő költséggel áthelyezi. Az áthelyezést magát tulajdonképen a parlament elnökségének kérésére ter­jesztette a törvényhatósági bizottság elé a polgármester. Vagyis a jelen esetben nem olyan közmunkáról van szó, ame­lyet a maga számára végeztet el a fő­város közönsége, hanem egy olyan köz­munkáról, amelyet az idegen hatóság megkeresésére és javára, mint jótékony tündér, teljesen ingyen csináltat meg a főváros. A közgyűlési határozatot még má­jus havában annak rendje és mód­ja szerint jóváhagyás céljából felterjesz­tette a főpolgármester a belügyminisz­tériumhoz. Az akta elindult a belügy­minisztériumból és rövid utazás után a pénzügyminisztériumban kötött ki. A pénzügyminisztériumnak kell őrködnie afölött, hogy a kormányzat kedvenc gyámoltja, a székesfőváros közönsége ne tékozolja el a saját pénzét. A főváros illetékes tényezői tudván azt, mekkora úr szent Bürokrácius, ál­landó figyelemmel kísérték, mondhatni nyomon követték az aktát. Az akta a folyó esztendő júniusának első napjai­ban egy pénzügyminiszteri osztálytaná­csos íróasztalán telepedett le. Az osztálytanácsos úr megígérte az aktát személyesen sürgető fővárosi tiszt­viselőknek, hogy azt még nyári szabad­sága előtt elintézi, azaz jóváhagyólag terjeszti vissza a belügyminisztériumba. Az ígéret azonban csak ígéret maradt: az osztálytanácsos úr a nyaralási előké­születekben megfeledkezett a parlament szellőző aknáiról. Annyira megfeledke­zett, hogy hathetes nyári szabadságára elutazott anélkül, hogy ezt a fővárosi aktát elintézte volna. Távollétében vi­szont azt a kijelentést kapták a főváros érdeklődő közegei, hogy amíg az osz­tálytanácsos úr haza nem jön, az aktát senki el nem intézheti, mert ezekben az ügyekben az osztálytanácsos úr az intéz­kedés jogát fenntartotta magának. Szaladtak a fővárosi urak: miniszteri tanácsostól államtitkárig és vissza, de hiába, amíg az osztálytanácsos úr augusztus második felében haza nem ér­kezett, hozzá nem nyúlt senki a poro­sodó aktacsomóhoz. így lett szeptember vége, mire több hónapos bujdokolás után a jóváha­gyás megérkezett a pénzügyminiszté­riumtól a belügyminisztériumba és on­nan a polgármesterhez. Közben a munka tényleges végrehajtására nem kerülhe­tett sor, mert hiszen rövidesen elkezdő­dik a képviselöház őszi ülésszaka, mikor a parlament épületében nem lehet mai­teres kőműveseknek dolgozni. A par­lament elnökségének a célja és kérése a polgármesterhez épen az volt, hogy a parlament nyári szünete alatt hajtsák végre a szellőzöaknák elhelye­zését. Ezért kellett a harmincötezer pengős munka végrehajtását tavaszra halasztani. Ami végeredményben nem nagy kázus, de jellemző arra a cammo- gásra, amíg egy közgyűlési határozat a jóváhagyásig eljut. Amit, amikor ál­landó korholásokat hallunk a különféle minisztériumok részéről a főváros köz- igazgatásával szemben, érdemes és szükséges külön is megállapítani. l/f Kiírások 31.800 drb. tölgytalpfának, 183.5 mJ tölgyváltófának és 4 m3 tölgyhídfának részletekben való szállítására a Buda­pest Székesfővárosi Közlekedési Rt. és a Budapesti Helyiérdekű Vasutak ré­szére. Határidő: 1935. évi október hó 8-án délelőtt 9. óra. Várócsarnok (1.16 m. széles, 6 m hosszú, 2.7 m. magas, elöl 3 m nyílású, üvegezett falú) építésére a Budapest Székesfőváros Közlekedési R. T. részére. Határidő: 1935. évi október hó 14-én délelőtt 9 óra. Várócsarnok építésére (3x1.3 m mé­retű) a Budapest Székesfőváros Közle­kedési R. T. részére. Határidő: 1935. évi október hó 14-én délelőtt 9 óra. Az UJ BUDAPEST minden héten szombaton reggel jelenik meg és egyes példányok a kiadóhivatalban kaphatók. A szerkesztésért és kiadásért felelős: DOBY ANDOR DR. Szerkesztő: RASKÓ OSZKÁR. Kellner Albert könyvnyomdája, Buda­pest, VI., Hajós-utca 27. Tel.: 29—0—71, 18—9—98. — Felelős: Kellner László dr CALDERONI ÉS TÁRSA látszerészek Budapest, V., Vörösmarty tér 1. Telefon: 81—1—48. ^zemiivegek, orrcsiptetők, lorgnettek, színházi lát­csövek. g legjobb kivitelben. Halló-készülékek í-ényképésxeíi cikkek. A Székesfővárosi Segitéalap szállítója. Verseoytárgyslási Siriräy 1. Utalással a Fővárosi Közlöny „Hi­vatalos hirdetések“ rovatának élén kö­zölt általános ajánlati feltételekre, nyil­vános versenytárgyalást hirdetek a IX. kér., Gubacsi-úti sertésközvágóhidon építendő hütöház teherfelvonók szállítására és sze­relési munkájára. A közszállítás költségeik szabálysze­rűen biztosítva nincsenek. 2. A közszállítás megkezdésének és befejezésének időpontja, valamint a jót­állás időtartama tekintetében a vonat­kozó költségvetési kiírás feltételei az irányadók. 3. Az ajánlatot a rendelkezésre álló ajánlati minta fölhasználásával és a jelen hirdetményben, valamint az ezt kiegészítő általános ajánlati feltételek­ben foglaltak értelmében olykép kell szövegezni, hogy az ajánlat és mellék­letei a szerződés minden adatát és fel­tételét tartalmazzák. 4. Az aláírt és megfelelően előkészí­tett ajánlatokat sértetlen borítékban el­helyezve, pecséttel lezárva a megrendelő hivatalnál, IV., Központi városháza III, em. 350. ajtószám alatt 1935. évi október hó 18. napján dél­előtt 9—10 óra közt személyesen, vagy megbízott útján kell' benyújtani. A benyújtott ajánlatok a benyújtási határidőt követő egy órán belül a megrendelő hivatalos helyiségé­ben kerülnek nyilvános fölbontásra. 5. Azt az ajánlatot, amelyet az aján­lattevő nem a kijelölt helyen, a kijelölt időben nyújt be vagy pedig nem a meg­állapított feltételek és előírások értel­mében készít elő, a Közszállítási Sza­bályzat idevonatkozó rendelkezései sze­rint figyelembevenni nem lehet. 6. Az ajánlati minta, a feltételek, költségvetési űrlapok a megrendelő he­lyiségében, III. em. 342. sz. alatt a hi­vatalos órák alatt megszerezhetők. Mű­szaki kérdésekben felvilágosítást nyújt szerdán és szombaton Alberti Gyula mű­szaki tanácsos vagy Kalmár István id. segédmérnök Központi városháza, II. e. 197. ajtószám alatt. 7. Ugyanott nyerhetők a szükséges egyéb felvilágosítások is a közszállí­tással kapcsolatban felmerülhető kér­désekre. 8. A szerződési illetéket a vonatkozó- pénzügyi szabályok szerint kell leróni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 26. A székesfőváros polgármestere. Versenytárgyalási lirdetny Utalással a Fővárosi Közlöny „Hiva­talos Hirdetések“ rovatának élén közölt Általános Ajánlati Feltételekre, nyilvá­nos versenytárgyalást hirdetek Budapest székesfőváros hatósági ínségenyhítő tevékenységének cél­jaira 1935. évi október hó 15.-étől 1936. évi december hó 31.-éig bezá­rólag szükséges tejmennyiségnek a Szállítási Feltételekben meghatáro­zott módozatok szerint való szállítására. A bánatpénz tekintetében a fentebb említett Szállítási Feltételek rendelke­zései irányadók. A vonatkozó kiírási nyomtatványok a polgármesteri VIII. ügyosztályban (IV., Központi városháza II. em. 212. ajtó­szám alatt) hétköznapokon 12—14 óra között vehetők át. Az ajánlatokat 1935. évi október hó 11.-én délelőtt 10 óráig a polgármesteri VIII. ügyosztályban ír. em. 212. ajtószám alatt kell beadni. Az ajánlatok ugyancsak 1935. évi ok­tóber hó 11.-én délelőtt 12 órakor az említett ügyosztály üléstermében (II. em. 195. ajtószám alatt) nyilvánosan fognak felbontatni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 27.-én. A székesfőváros polgármestere. Proczeller BáSint ! 1cövesö mester Budapest, X., Korponal-u. 11. Telefon: 48-1-32. LOPOS GYULA Budapest, III. Bécsf-ut 85. sz Iskolapadok, tornaszerek, Játszótéri bérén-, dezések, tenlszfltók és hajlított sportcikkek TELEFONSZÁM: 62—5-05

Next

/
Oldalképek
Tartalom