Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-08-17 / 32-33. szám

1935. augusztus 17. ußwirmPESi 3 Van-e szükség az OTI-kórház megépítésére? A főváros a közkórházak elnéptelenedésétől fél az OTI telek-adományozási kérelmével kapcsolatban — Az Uj Budapest tudósítójától —­Az Országos Társadalombiztosító In­tézet még a főváros nyári szünete elölt azzal a kéréssel fordult a polgármester­hez, hogy a főváros a létesítendő OTi kórház céljaira a Tisza Kálnján-téren ingyen telket adományozzon. Az OTI- nak ez a kérése újból felszínre hozta az ÜTI és a jóvárosi kórházak kapcsola­tát, amplyet csak ideiglenesen rende­zett, az OTi és a főváros között néhány hónappal ezelőtt létrejött egyezmény az OTI betegeknek fővárosi kórházakba való beutalása ügyében. Erről a nagy- lontosságú problémáról, melynek mesz- sze kiható jelentősége van a fővárosi kórházak jövője szempontjából, illetékes helyen a következőket mondották az Uj Buda­pest munkatársának: — Abban a kérdésben, hogy áten­gedi-e a főváros a kért telket az OTI önkormányzatának ingyenesen, kórház- építés céljaira, természetszerűleg az ön- kormányzati szervek jognak határozni. Egyelőre csupán embrionális jellegű tárgyalásokról van szó, amelyek Weis István dr., az OTI vezérigazgatója és Salamon Géza dr. tanácsnok, a köz­egészségügyi ügyosztály vezetője között folytak le. Ezeken a tárgyalásokon ter­jesztette elő az OTI telekadományozás iránti kérelmét, amely azonban még végleges jormában nem konkretizáló­dott. — Kétségtelen, hogy a telekajándé­kozás kérése felszínre hozza a főváros és az OTI között fennforgó problémák egész komplexumát. székesfővárosi házinyomda végtele­nül agilis, nagy művészi érzékű és kiváló tehetségű vezérigazgatójára hárult. Hogyan fogott hozzá a nagy mun­kához Kurfürst? Elsősorban is meg­felelő papirost kellett szereznie, az­után el kellett készíttetnie R ic h t e r Aladárral, a pompás tehetségű raj­zoló művésszel a kötvény rajzát. Kurfürst kifinomodott műízlésére vall, hogy az új fővárosi kötvény el­tér a szokott barokkos cirádáktól, és merész újításképen inkább óriási nagyságú bankjegyhez hasonlít. Pa­pír, szin és betűrajz remek összhang­ban reprezentálják az új kötvényt, melynek első példányát kellő ünne­pélyességgel mutatta meg Kurfürst vezérigazgató a Városházi Notesz szerkesztőjének. Hogy pedig senki ne higyje, hogy egy ilyen kötvénykibocsájtás techni­kai része százezrekbe keiül a fővá­rosnak, közöljük, hogy mindössze ötezer pengőre rúg az az összeg, amelybe nyomásostól, festékestől és ellenőröstől az egész előállítási munkálat került. (Azért ellenőröstől, mert az efajta, a bankjegynyomás­hoz hasonló vigyázatot követelő munkát speciális ellenőrzési mód­szerrel kell előállítani.) Végered­ményben tehát alig két és fél pengő­jébe, a névérték két-tizezredébe ke­rül a fővárosnak az OTl-kötvények egy-egy darabja. Mindenesetre nagyon meg fogja gon­dolni a főváros, teljesíli-e az OTI kéré­sét, amely végeredményben a fővárosi kórházak teljes elnéptelenedéséhez egy újabb lépés. Önálló OTI-kórház esetén ugyanis a főváros teljesen és véglegesen elveszti az OTI beutalásokat a fővárosi kórházakba, már pedig kétségtelen, hogy a mai gaz­dasági válság idején, amikor mindenki csak végszükség esetén veszi igénybe a kórházi ápolást, az OTÍ-betegek elvesz­tése igen érzékeny csapás lenne anyagi szempontból is a fővárosi kórházakra. — A fővárosi kórházakban jelenleg 7400 ágy van, ebből átlagosan 5600— 5700 van állandóan igénybevéve, vagy­is legalább 1000—1200 ágy mindig üres. A fővárosnak az az álláspontja, hogy amikor ennyi férőhely van a fővárosi kórházakban kihasználatlanul, akkor felesleges a kórházi férőhelyek szaporí­tása. Sokkal helyesebb, véleményünk szerint, ha a mostani ideiglenes szerző­dést, amely a kórházi ágyak tekinteté­ben a főváros és az OTI között van, — Az Uj Budapest tudósítójától — A várnai Ulászló ünnepségeken Bu­dapest székesfőváros közönségét a pol­gármester megbízásából Némethy Ká­roly dr. tanácsnok, a közművelődési ügyosztály vezetője és Medriczky An­dor dr. tanácsi fogalmazó képviselték. A magyar főváros kiküldötteit ünnepé­lyesen fogadták Bulgáriában, a bolgár király Némethy tanácsnoknak a bolgár polgári érdemrend parancsnoki kereszt­jét, Medriczky fogalmazónak pedig ugyanezen érdemrend tiszti keresztjét adományozta. Bulgáriai utazásáról Némethy Károly dr. tanácsnok, aki már hazatért Budapestre, a következőket mondotta az Uj Buda­pest munkatársának: — Valóban feltűnően szeretetre­méltó fogadtatásban volt részünk Bul­gáriában, ahova a kormány által kikül­dött katonai küldöttséggel együtt ér­keztünk le. Szófiában a pályaudvaron a bolgár főváros polgármestere foga­dott bennünket, aki autón megmutatta a város nevezetességeit és külön vacso­rát is rendezett tiszteletünkre. A szó­fiai polgármesternek Szendy polgár- mester úr megbízásából Budapest szép­ségeit bemutató metszet-gyűjteményt véglegesítik abban a formában, hogy az ÜTI a megfelelő méltányos áron 1Ü00 ágyat foglal le magának a fővárosi kórházakban és ezeken a férőhelyeken helyezi el a kórházi beutalásra rászo­rult betegeit. — Egyet ugyanis nem szabad feledni: akármiféle kórházi palotát is épít az OTI, orvosi szempontból olyan tökéletes kórházat létesíteni, mint a főváros kórházai, az OTI önkormányzat nagyarányú meg­terhelése nélkül semmi körülmé­nyek között nem lehetséges. A fővárosi kórházak ötféle sebészeti osztálya, speciális laboratóriumai és különleges felszerelései nem létesíthe­tők sem az OTI, sem semmiféle más szervezet számára, azon egyszerű okból, mert egy ilyen nagyarányú, a modern gyógyászat legapróbb részleteire is ki­terjedő struktúra csak egy akkora be­teglétszám mellett fizeti ki magát, ak­kor sem teljesen, mint amekkora lét­szám jelenleg is van a fővárosi kórhá­zakban. Áll ez úgy az OTI-ra, mint a Segítőalapra, amelynek kórházépítési terve jelenleg minden vonatkozásban meghiusúltnak tekinthető. nyújtottunk át, átadtuk továbbá a fővá­ros idegenforgalmi kiadványait díszkö­tésben: azt a kötetet a szófiai városi múzeumban helyezték el. — A bolgár király őfelsége felesége társaságában kihallgatáson fogadott. A hosszú és rendkívül szívélyes kihall­gatás során őfelségével német nyelven, a királynéval pedig franciául beszélget­tem. A német beszédet a bolgár király magyar mondatokkal tette számomra mindörökké felejthetetlenné és élveze­tessé. Kiváló kiejtéssel és hiba nélkül mondotta a király, hogy nagyon szereli Budapestet, ahol többízben megfordult, dicsérte a magyar főváros kultúráját és természeti szépségeit. Nagyon kedves momentum volt, midőn a király elné­zésemet kérte, hogy nem csak magya­rul beszélget velem, de — mint mon­dotta — nem bírja annyira a magyar nyelvet, bogy végig magyarul folytas­son le egy beszélgetést. — Őfelségének a polgármester úr megbízásából gyönyörű metszet-gyűjte­ményt nyujtotam át, a legkiválóbb ma­gyar festő és rajzművészek munkáit Budapestről. A király örvendezve for­gatta az album lapjait és szemmellát- hatóan megörült a számára ismerős ké­peknek. Tudva azt, hogy a király kiváló történelem-tudós és régész, a főváros kiadásában megjelent, a régi Budapest­ről szóló illusztrált köteteket is átnyúj­tottam, számszerűit nyolc darabot. Némethy tanácsnok részletes jelen­tést tett a polgármesternek útjáról, egy­ben megkezdte nyári szabadságát. k porra panaszkodnak a zuglóiak — Levél a Szerkesztőhöz — Tekintetes Szerkesztőség! Alulírott zuglói lakosok panaszt emelünk az A n g o 1-utcának és a Kövér Lajo s-utcának tűrhe­tetlen állapota miatt. Ugyanis ezen ut­cák igen mostoha bánásmódban része­sültek és míg a körülötte lévő utak mind olajjal lettek portalanítva, addig ezeknél érthetetlen módon ez elmaradt, miért is kénytelenek vagyunk egész nyá­ron át a porban fuldokolni. Eddig azt reméltük, hogy a főváros tesz valamit az érdekünkben, de ez nem történt meg. Kérjük tehát a tek. Szerkesztő­séget, szíveskedjenek b. lapjukban ezt felemlíteni, hátha akkor panaszunkat az illetékesek is meghallják és a mi ut­cánkat is fogják talán portalanítani. A tekintetes szerkesztőségnek a közlé­sért előre is köszönetét mondunk és va­gyunk tisztelettel (Aláírások.) Procselier Bálint kiirezö mester Budapest, X., Kcroonai-u. 11. Telefon; 48-1-32. Nagyon szerelem Budapestet — mondotta Boris bolgár király magyarul Némethy tanácsnoknak A székesfőváros küldöttségét a várnai Ulászló-ünnepségen nagy ünnepélyességgel és igen szívélyesen fogadták

Next

/
Oldalképek
Tartalom