Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-09-21 / 37. szám

8 zmmuDAPEsr 1935. szeptember 21. hogy büntetve még nem volt, ellenben súlyosbító körülménynek Vette, hogy mint a fővárossal évek hosszú során át szállítói viszonyban levő Bienenstok József és fia cég egyik tagja követte el a bűnözést.Az ítélőtábla különféle bizo­nyításkiegészítési kérelmeknek adott he­lyett, és a múlt héten megkezdett főtar- gyalást szombaton, e hó 21-én folytat­ják. ítéletre a jövő héten fog sor ke­rülni. II I ......................... 1 '«■■■' wMn mozÁs Amig egy közmunka eljut odáig... Még mindig nincs döntés a csatornaiszap-elgázositó berendezés vállalatba adása ügyében A bánatpénz tekintetében a fentebb említett „Ajánlati Feltételek“ rendelke­zései irányadók. A vonatkozó kiírási nyomtatványok, valamint a szállítási feltételek a pol­gármesteri VIII. ügyosztályban (Köz­ponti Városháza II. emelet 212. ajtó­szám alatt) hétköznaponként 12—14 óra között átvehetők. Az ajánlatok 1935. évi október hó 4-én délelőtt 10 óráig Ymutáialási hirdetmény Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei igazgatósága ajánlattételre hív­ja fel mindazokat, akik az alanti te­lepeken tárolt, részletesen felsorolt, ki­selejtezett anyagokat megvenni kíván­ják. A pályázat benyújtásának helye: Bu­dapest Székesfőváros Elektromos Mü­vei, Budapest, V. Váci-ut 74. II. em. 201. sz. Levelezési osztály. A pályázat benyújtásának határideje: 1935. október hó 15. d. e. 10 óra. a) Eladásra kerülő tárgyak részle­tezése : Tutaj-u. 5. sz. alatti raktártelepen tárolt: 20.467 db különféle gyártmányú és áramerősségü árammérő, 65.348 db kétsarku kis föbiztosító porc. alapra szerelve, 18.700 db A.3.-as porc. biztosító aljzat, 8.146.44 kg különféle fémhulladék, Dráva-u. 26. sz. alatt tárolt: kb. 60.000 kg. különféle ócskavas hul­ladék, kb. 22.000 kg kovácsolt és öntöttvas­csövek, tégla, Budafoki-út 52. sz. alatt tárolt: kb. 43.690 kg 34 SK chamotte idom­50.000 kg. különféle ócskavas hulladék, 40.000 kg. ócska chamotte tégla-törme­lék, b) A pályázók kötelesek az Elektro­mos Müvek főpénztáránál az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg az összeg 5 %,-át óvadékul letenni. Ezen összeg szolgál annak biztosítására, hogy az ajánlattevők a benyújtástól számított 6 (hat) hétig ajánlataikkal szóbanmarad- nak. c) A felsorolt anyagok a tároló he­lyeken fognak átadatni a vevőknek. d) Az eladásra kerülő anyagok meg­jelölt telepeiken bármely hétköznap megtekinthetők. Azok, akik pályázni kívánnak, V. Váci-ut 74. sz. IV. emi, 404. sz. ajtó alatt 0.50 P. lefizetése el­lenében megkaphatják az eladandó tár­gyak részletes kimutatását, a jelen pá­lyázati felhívás feltételeivel együtt, mely egyszersmind jogosítványul is szolgál arra, hogy a felsorolt telepe­ken az érdeklődök a tárgyakat megte­kinthessék. e) A vevő tartozik ajánlatának elfo­gadása esetén a megvett tárgyak érté­két tiz napon belül kifizetni és azokat elszállítatni. Ajánlatot lehet tenni bár- mjely tételre külön-külön, vagy a téte­leknek tetszés szerinti csoportokba való összefoglalásával. f) Az Elektromos Müvek igazgatósá­ga fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon választhasson, amennyiben pedig a be­érkezett ajánlatokat kielégítőnek nem találja, a szóbanforgó tárgyak eladásá­tól letekinthessen. Budapest, 1935 szeptember hó 11-én. Budapest Székesfőváros Elektromos Művei igazgatósága. — Az Uj Budapest tudósítójától — A fővárosi önkormányzat illetékes fórumai még a tavasz folyamán elha­tározták, a csatornaiszap-elgázositó be­rendezés felállítását és a valóban nagy­arányú, sőt az egész világon figyel­metkeltő, új rendszerű műszaki beren­dezés kivitelét a Ganz R. T. kapta. A főváros törvényhatósági bizottságának errevonatkozó határozatát a főpolgár­mester május elején felterjesztette jó­váhagyás céljából a belügyminiszter­nek. :A lefolyt öt hónap alatt a főváros közgyűlésének egyhangúan hozott dön­tése furcsa és változatos utat futott he a különböző minisztériumokban. Fe- lebbezéssel támadta meg a főváros döntését a konkurreneiában lemaradt egyik cég is. Hosszú és beható tárgya­lások vették kezdetüket a főváros és különböző szakminisztériumok között: az aktacsomó bejárta a kereskedelem­ügyi és a pénzügyi minisztériumot, volt az újonnan felállított iparügyi mi­nisztériumban is, de döntés ezideig nem történt. Az elmúlt napokban olyan hírek kel­tek szárnyra, hogy a fővároshoz leér­kezett a belügyminiszter olyan irányú döntése, amely a törvényhatósági bi­zottság határozatát jóváhagyja. A jóvá­hagyásról szóló hír nem felel meg a valóságnak, a polgármester sem írás­beli, de szóbeli értesítést sem kapott a döntésről. Az illetékes tényezőknek egy­általában sejtelmük sincs arról, mi­kor fog a kormányhatóság a hónapok óta húzódó ügyben határozatot hozni. Két uf iskola A Soproniéul! iskola 33, a Horthy Miklós* nil 29 pengőbe került légköbméterenként — Az Uj Budapest tudósítójától — W o s s a 1 a Sándor tanácsnok, a pol­gármesteri magasépítési ügyosztály ve­zetője az elmúlt héten mutatta, be a ma­gasépítési szakbizottság tagjainak és a sajtó képviselőinek a főváros két uj elemi iskoláját. Mind a két uj elemi is­kola, amelyekben már folyik is a ta­nítás, a S ze n t-I m r e-városban van; az egyik a Soproni és Bánát utca sarkán a másik pedig a Hor­thy Miklós út 14 1. szám alatt. A Soproni-út és Bánát utca sarkán levő elemi iskola és ovoda építése még az elmúlt évben megkezdődött. Az épü­let elemi iskolai része kétemeletes (a tornatermi szárny földszintes) az ovodai része egyemeletes, illetve földszintes. Az épület legnagyobb ré­sze alá van pincézve. Az építkezés ösz- szesen 47 2.5 78 pengőbe került, amiből a nyers épületre esik 315.891 pengő, a gépészeti berendezésre 68.799 pengő. A berendezés 41.923 pengőt, a telekrendezés, kerítés és kertészet 17.129 pengőt emésztett fel. A nyers épület köbméterenkinti előállítási ára 21.78 pengő. Végeredményben 33 pengőbe került köbméterenként a teljesen berendezett iskolaépület. Egy tanteremre 15.494 pengő építési költség esik. A H o r t h y-M i k 1 ó s-ú t 14 1. s z. alatt elemi leányiskolát épített a fő­város. Ebben az épületben tizenhárom tanterem, igazgatói és tantestületi szo­ba, szertár, orvosi rendelő és várószoba, tornaterem, ezzel kapcsolatban öltöző és zuhanyozó helyiség, egy külön WC. csoporttal van elhelyezve. A helyszínen fellépett keserű talajvizek mi­att az épület szigetelése különös gon­dot igényelt. Ennél az iskolánál a teljes építési költség 29 2.2 40 pengőt tett ki. Egy köbméterre eső építési költség 28.8 1 pengő. Az épület beépített te­rülete 813.50 m2, köbtartalma 10.200 köbméter. Vi Kiírások Burkoló munkákra a IX., kér. Guba­csi-úti sertésközvágóhídon létesítendő hütöház építéséhez. Határidő: 1935. évi szeptember hó 24-én délelőtt 9—10 óra Lakatos munkákra a IX., kér. Guba­csi-úti sertésközvágóhídon létesítendő építésekhez. Határidő: 1935. évi szep­tember hó 24-én délelőtt 9—10 óra. Föld-, kőműves-, vasbeton- és elhe­lyező munkákra a IX., kér Gubacsi-úti sertésközvágóhídon létesítendő hűtő- ház építéséhez. Határidő: 1935. évi szeptember hó 24-én délelőtt 9—10 óra. Hőszigetelő munkákra a IX., kér. Gubacsi-úti sertésközvágóhídon létesí­tendő hütőház építéséhez. Határidő: 1935. évi szeptember hó 24-én 9—10 óra. Asztalos munkákra a IX., kér. Gu­bacsi-úti sertésközvágóhídon létesíten­dő hütöház építéséhez. Határidő: 1935. évi szeptember hó 24-én délelőtt 9—10 óra. Föld-, kőműves és elhelyező munkák­ra a IX., kér. Mester-u. 19. sz. polgári iskola részére. Határidő: 1935. évi szep­tember hó 24-én délelőtt 9—10 óra. Versenytárgyaidsi hirdetmény Utalással a Fővárosi Közlöny „Hiva­talos hirdetések“ rovatának élén közölt Általános Ajánlati feltételekre, nyilvá­nos versenytárgyalást hirdetek Buda­pest székesfőváros közkórházi, népjólé­ti intézményei, valamint a hatósági ét­keztetés részére 1935. október 4-től 1936. szeptember 30-ig bezárólag szük­séges élelmiszereknek a szállítási fel­tételekben meghatározott módozatok szerint való szállítására. a polgármesteri VIII. (közélelmezési) ügyosztályban II. emelet 212. ajtószám alatt adandók be. Az ajánlatok ugyancsak 1935. évi október hó 4-én délelőtt 11 órakor ugyanazon ügyosztály üléstermében (II. emelet 195. ajtőszám alatt) nyil­vánosan fognak felbonttatni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 16. A székesfőváros polgármestere. Versenytárgyaiáii illetmény 1. Utalással a Fővárosi Közlöny „Hi­vatalos hirdetések“ rovatának élén kö­zölt általános ajánlati feltételekre, nyil­vános versenytárgyalást hirdetek az I., kerület Mészáros-utca és Koronaőr- utca sorkán építendő „Erzsébet leány- liceum,“, föld-, kőműves-, elhelyező-, és vasbeton munkáira. A közszállítás költ­ségei szabályszerűen biztosítva vannak. 249.606—1935. pm. XIII. szám. 2. A köz3zállítás megkezdésének és befejezésének időpontja, valamint a jót­állás időtartama tekintetében a vonat­kozó költségvetési kiírás feltételei az irányadók. 3. Az ajánlatot a rendelekzésre álló ajánlati minta felhasználásával és a jelen hirdetményben, valamint az ezt kiegészítő általános ajánlati feltételek­ben foglaltak értelmében olykép kell szövegezni, hogy az ajánlat és mellék­letei a szerződés mjinden adatát és fel­tételét tartalmazzák. 4. Az aláírt és megfelelően előkészí­tett ajánlatokat sértetlen borítékban el­helyezve, pecséttel lezárva a megren­delő hivatalnál (Központi Városháza, III. em. 350. ajtószám alatt) 1935. évi október hó 8. napján d. e. 9—10 óra közt személyesen vagy megbízott útján kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok a benyújtási határidőt követő 1 órán belül a megrendelő hivatalos helyiségé­ben kerülnek nyilvánosan felbontásra. 5. Azt az ajánlatot, amelyen az aján­lattevő nem a kijelölt helyen, a kijelölt időben nyújt be, vagy pedig nem a megállapított feltételek és előírások ér­telmében készít el, a Közszállítási Sza­bályzat idevonatkozó rendelkezései sze­rint figyelembevenni nem lehet. 6. Az ajánlati minta, a feltételek, költségvetési űrlapok a megrendelő he­lyiségében: III. em. 342. a hivatalos órák alatt 3 P 60 fill, áron megszerez­hetők. Műszaki kérdésben szükséges felvilágosítások pedig Táby Ervin mér­nöknél III. em. 337. (mansard) nyerhe­tők, ahol a tervek és rajzok is megte­kinthetők. 7. Ugyanott nyerhetők a szükséges felvilágosítások is a közszállítással kapcsolatosan felmerülhető kérdésekre. 8. A szerződési ületéket a vonatkozó pénzügyi szabályok szerint kell leróni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 19. napján. A polgármester rendeletéből: Szinte s. k. tanácsnok h. Az UJ BUDAPEST minden héten szombaton reggel jelenik meg és egyes példányok a kiadóhivatalban kaphatók. A szerkesztésért és kiadásért felelős: DOBY ANDOR DR. Szerkesztő: RASKÓ OSZKÁR. Kellner Albert könyvnyomdája, Buda­pest, VI., Hajós-utca 27. Tel.: 29—0—71, 18—9—98. — Felelős: Kellner László dr

Next

/
Oldalképek
Tartalom