Uj Budapest, 1935 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1935-09-28 / 38. szám

XIII. évfolyam 38. szám Budapest, 1935. szeptember 28. UJ BUDAPEST VÁROSPOLITIKAI Előfizetési érák: Egész évre .................................................. 30 pengő J Fé l évre.......................................................... 13 pengő 1 Egyes szám éra 60 fillér || FELELŐS SZERKESZTŐ : DOBY ANOOIÜ 5>R­Szerkesztőség és klatlóhlvíilal: Budapest, IV., Kanti Ivor-utca 9. Telefon: 82^8^-23. Postatakarékp. csekkszámla 30.913. Szcndy polgármesteri beiktatása egy jobb jövendő kapuját jelenti Petrovácz Gyula : Ne csak a beiktatási ünnepség tapsaival, hanem a munkás hétköznapokon is támogassuk a polgármester célkitűzéseit! — Nem az önkormányzattal együtt való szanálás, hanem parancs­uralmi megoldás a fizetéscsökkentés, a kedvezmények elvonása és az üzemi szolgáltatások árainak emelése Isten {/ele, János! Bár nehéz szatírát nem írni róla, tu­datosan mellőzzük a gúnyolódás és csipkelődés könnyű alkalmát Vázsonyi János legújabb politikai ténykedésével kapcsolatosan. Vázsonyi János, miután egyetlen egyszer sem szólalt fel a köz­gyűlésen, elment a polgármesterhez és bejelentette, hogy törvényhatósági bi­zottsági tagságáról lemond. Ha meg­rongált egészségi állapotára vagy más­irányú elfoglaltságára hivatkozik Vá- zsonyi, azt mondjuk: Rendben! Am olyanféle nyilatkozatok jelentek meg, hogy a képviselő úr lemond, mert be­látja tehetetlenségét a mai konok rend­szerrel szemben, Visszavonul egy szer s- mindenkorra a városházi küzdőtérről, annál is inkább, mert miiünk csak ál- parlameniáirizmus van és így minden szélmalomharc amúgyis hiábavaló. Az is krímen, hogy az öreg Vázsonyiról még mindig nem neveztek el uccát Bu­dapesten, holott ezt az arra hivatott szerv: a közmunkatanács, már régen elhatározta. Ez a zavaros és össze nem függő in­dokolás csak gyengén leplezi azt a lelki válságot, amellyel az önmagáved meg- hasonlóit Vázsonyi János ütközet nél­kül hagyja el a csatateret. Az ingadozó lelki egyensúlynak első megnyilatkozása az az elszólás volt, amelyik az ifjú Vá- zsonyi utálkozó magatartását jelentette be a gazdag zsidókkal szemben. Most a főváros parlamentjét utálta meg Jánosunk, talán a spleen, de lehet, hogy egy előzetes reverzális következ­tében . . . Erről, az egyébként jelentéktelen sze­mélycseréről a demokrata fronton azért nem írunk kétsoros bejelentést, hanem vezércikket, mert egy komoly kérdést kívánunk feltenni Vázsonyi Jánoshoz, aki mint felbukkanó és soha vissza nem térő üstökös tűnt fel rövid vendégsze­replésre a városházi firmamentumon. Arra vagyunk kíváncsiak, miféle prog- rammot adhatott és közéleti munkássá­gáról mifajta Ígéreteket tehetett egy, tagadhatatlanul súlyos név örökségé­vel gyenge vállain, alig hat hónappal ezelőtt a választóknak Vázsonyi János, ha rövia félesztendő múltán szubjektív szempontok alapján hisztérikusan és nyúlszívűen megfutamodik a küzdelem elől, amelyre pedig szóban és írásban elkötelezte magát? A mandátum, immáron nem bizott­sági tag. hanem csupán országgyűlési képviselő úr, nemcsak jogokkal jár, de kötelességeket is magában foglal még a Terézvárosban is! A politikusnak, aki a választók bizalmából helyet foglal a város, vagy az ország parlamentjében, hasonlítania kell az antik hőshöz, aki mindig megcselekszi, amit megkövetel a haza. A legnagyobb bűn a politiká­ban: gyávának és pipogyának lenni. Képviselő úr, Ön megméretett és köny- nyűnek, nagyon könnyűnek találtatott. Búcsúzunk öntől: Isten vele, János! — Az Uj Budapest tudósítójától — A jövő hét szerdáján első rendes köz­gyűlésére jön össze a törvényhatósági bizottság, a rákövetkező héten a pénz­ügyi bizottság kezdi meg a jövő eszten­dei költségvetés tárgyalását: a városhá­zán az egész vonalon megindul a munka! Szendy polgármester eskütétele is meg­történt ,a héten rendkívüli közgyűlés keretében, a jövő héten az alpolgármes­tereket fogják installálni, s így a sze­mélyi kérdések is végre valahára tel­jes nyugvópontra kerültek. A város­házi élet mozgalmasságát fokozni fog­ja Sipőcz főpolgármester azon intézke­dése, amely a tizenhetes szanálási bi­zottság összehívásáról intézkedik a leg­közelebbi hetekben. A minden vonatko­zásban mozgalmasnak ígérkező város­házi őszi szezon legfontosabb problé­máiról Petrovácz Gyula a Keresztény Községi Párt álláspontját a következőkben ismertette az Uj Buda­pest munkatársa előtt: — Nem kétséges, hogy Szendy Ká­roly polgármesteri beiktatásával most már semmi akadálya nincs az alkotó munka megkezdésének a városházán. Ami a polgármester szerdai programm- beszédét illeti, megállapítom, hogy be­szédének az a része, amely az ő egyéni­ségét mutatta és amelyben az autonó­miával való összhangját kívánta hang­súlyozni, őszinteségével és meggy őződéses voltával rendkívül kedvező hatást gyakorolt reám és pártunkra is. A beszédnek az a része viszont, amely­ben a közeljövő munkaorogrammját nagy vonásokban vázolta, annyira szé­les-skálájú lehetőségeket mutatott, ame­lyek igazolják, hogy az ő beiktatása a polgármesteri székbe egy jobb jövőnek kapuját is jelenti és hogy a székesfő­város az ő kormányzása alatt fejlődni, emelkedni és régi jólétére visszatérni fog­— Nagyon megfontolandónak és megszívlelendőnek tartom Szendy Ká- rolynak polgármesteri programmbeszé- dében hangoztatott arra vonatkozó kérel­mét, hogy az autonómia törekvéseiben bizalommal támogassa. Igen fontos, hogy ez a támogatás ne csak az ünnep­lés perceiben, hanem a munka hétköz­napjaiban is testetöltő valóság legyen. Hogy tehát azokat a javaslatait a polgármes­ternek, amelyeket gondos előkészí­tés és a szakbizottságokkal való megtárgyalás és alapos revízió után hoz döntés végett az önkormányzat elé, azokat bizalommal az ő szemé­lye iránt és az ő törekvéseinek ab­szolút korrektsége és jóindulata iránt emelje az autonómia határo­zatta. — A tapsokban megnyilvánult biza­lomnak, — folytatta emelt hangon nyi­latkozatát Petrovácz Gyula — határo­zatokban is kell jelentkeznie és lehetetlen valaki iránt oly módon bizalmat hangoztatni, hogy viszont előterjesztéseinek jóakaratú foga­dását nem biztosítjuk részére. Ha azt akarjuk, hogy a polgármester alkothasson és az autonómiával karölt­ve dolgozhasson, akkor ehez nemcsak a polgármesteri beszédben kihangsú­lyozott őszinte törekvés szükséges, ha­nem ezen törekvések megértése és érté­kelése a másik oldalról is — Ha ez nincs meg, akkor bármennyire autonómisták legyünk, túlságos szere­pet biztosítunk a felügyeleti hatóság­nak, amit éppen az autonómia barátai­nak kellene lehetőleg kizárniok és le­hetetlenné tenniök azt, hogy a kor­mányzat döntsön el olyan kérdéseket, amelyeket a polgármester és az önkor­mányzat együttműködésének kell el­dönteni. A fényes beiktatási ünnepséget kö­vessék hasonló emelkedett szelle­mű munkanapok és a polgármester törekvései találjanak megértésre és méltánylásra, nemcsak a beiktatás, hanem a hat esztendő minden egyes napján! Ezután a szanálási akció legközeleb­bi részletei iránt intéztünk kérdést Pet­rovácz Gyulához, kapcsolatban Sipőcz Jenő főpolgármesternek az Uj Buda­pest legutóbbi számában megjelent azon nyilatkozatával, amely szerint a főpolgármester a szanálást az önkor­mányzattal egyetértőén kívánja végre­hajtani, azon gondolat jegyében, hogy: Szanáljon maga az autonómia! — Olvastam a főpolgármester úr azon nyilatkozatát az Uj Budapestben, amely szerint változatlanul az az ő ál­láspontja, hogy az autonómiával együtt akar szanálni. Errevonatkozóan hétfőn a Keresztény Községi Párt zúglói szer­vezetében tartott beszédemben is meg­mondottam és most újból hangsúlyo­zottan jelentem ki, hogy az autonómiával együtt szanálni csak az autonómia célkitűzéseivel egy irányban haladva lehet. Az autonómia minden pártja többszö­rösen hangsúlyozta már, hogy fizetés- csökkentéssel, a kedvezmények elvoná­sával és az üzemi szolgáltatások árainak nyílt vagy burkolt emelésével nem kí­ván szanálni. Ezekhez az autonómia pártjai hozzájárulni nem tudnak. Ha tehát a kormányzat mégis ehez a mód­szerhez kíván fordulni, ezt megteheti, mert van reá törvé­nyes joga és törvényes szerve, de ezt én parancsuralmi megoldásnak tartom, nem pedig az önkormány­zattal együtt való szanálásnak. De talán helytelenül is beszélünk ezeknél a kérdéseknél szanálásról, mert hiszen itt végeredményben két-három millió pengő megtakarításáról van szó, ami a főváros budgejében éppen any- nyira jelentéktelen tétel, mint a kimuta­tott 5.7 millió pengő deficit! — Nem akarok elébevágni a költség- vetés tárgyalásának az önkormányzati fórumokon — fejezte be érdekes és ál­talános feltűnésre számottartó nyilatko­zatát Petrovácz Gyula — és ezért a költségvetéssel kapcsolatban csupán megelégedésemnek adok ez alkalom­mal kifejezést. Örömmel látjuk, hogy a költségve­tés egyensúlyban van. A kimutatott deficit nem az 1936-os gazdálko­dásra vonatkozik, hanem az előző és elmúlt évek zárszámadási hiá­nyainak a költségvetésbe való fel­vételéből áll elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom