Uj Budapest, 1934 (12. évfolyam, 1-50. szám)

1934-11-03 / 43. szám

1934 november 3. XU BUDAPEST 5 HÍREK Elmen Mm? miért kesm a megüresedett anasoR letoiiese? - Ki lesz a Kei ni tanácsnok? — Az Uj Budapest tudósítójától. — A városházán az elmúlt napokban az a hír terjedt el, hogy a polgármes­ter még ezen a héten betölti a meg­üresedett állásokat, természetszerűen azokkal a tisztviselőkkel, akik jelenleg is be vannak helyettesítve a szóban- forgó állásokra. Mint az U] Budapest munkatársa értesül, a behelyettesített tisztviselőknek még néhány hétig vámiok kell, a polgármester a meg­üresedett állások betöltését arra az időre halasztotta, amikor már a fővá­ros jövő esztendei költségvetése le lesz tárgyalva. A késedelem oka az, hogy a polgármesternek az állások be­töltésére vonatkozó intézkedését előbb le kell tárgyalnia a főpolgármesterrel, aki azonban tudvalévőén a költségve­tési kampány megkezdéséig szabadsá­gon van, azután pedig annyira le fogja őt foglalni a költségvetési vita, hogy erre az adminisztracionális tényke­désre csak a budget-vita után lesz ideje. Ugyancsak a költségvetési kampány befejezési utáni időre maradt a nagy­üzemek egyesítésére vonatkozó főpol­gármesteri elhatározás megvalósítása is, amelyet előbb a 17-es szanáló bi­zottságnak fog bemutatni a főpolgár­mester. A főpolgármester a két nagy­üzem egyesített vezérigazgatói pozí­ciójára változatlanul Bornemisza Géza frontharcos törvényhatósági bizottsági tagot, a Hungária Villamossági Rt. vezérigazgatóját kívánja kinevezni. Ezzel a kinevezéssel kapcsolatosan fog sor kerülni Véssey Ede dr. kormány­főtanácsosnak, a Gázművek vezérigaz­gató-helyettesi pozícióra való kineve­zése is. Ugyanekkor fogják Papp Géza folyamőrkapitányt a Vízművek vezér- igazgatójává kinevezni. Bornemisza kinevezésével kapcsolatosan az Elek­tromosművek vezetőségében is olyan előléptetések lesznek, amelyek enyhí­teni fogják az idegen vezérigazgató odahozatala folytán előállott természet- szerű izgalmat is. Ezen a héten nagyjelentőségű bizal­mas tárgyalások folytak a Beszkárt vezérigazgatói pozíciójának betöltése tárgyában is. A főváros vezetősége és a törvényhatósági pártok változatlanul Homonnay Tivadar dr. országgyűlési képviselő kinevezése mellett foglalnak állást, aki elsőrendű vasúti szakember és legutóbb a főváros pénzügyi bizott­ságában tartott beszédével is beiga­zolta, hogy nagyszerűen ért a Beszkárt ügyeihez is. Komolyan számbajönnek még a vezérigazgatói pozícióra Márkus Jenő dr., a Beszkárt jelenlegi vezérigazgató-helyettes és Perezd György dr. kormányfőtanácsos, Beszkárt-igazgató is. Változatlanul tartja magát az a hír, hogy a főpol­gármester és a törvényhatósági pártok junktimot fognak kötni Bor­nemisza és Homonnay kinevezése között. Itt említjük meg, hogy még novem­ber folyamán sor kerül az üresedésben lévő két tanácsnoki állás betöltésére is. Erre vonatkozóan a pályázatot min­den valószínűség szerint már a jövő héten kiírja a főpolgármester. Kétség­telennek tetszik, hogy igen erős küzdelem fog kialakulni a két új tanácsnok megválasztása körül, amint­hogy a legutóbbi tanácsnok-választást IVolff Károly tesz a költségvetési vita első szónoka Ernst Sándor éles megjegyzései a főváros egyes adminisztratív tényezőiről — Az Uj Budapest tudósítójától. — A Keresztény Községi párt keddi érte­kezletén, amelyen Csilléry András dr. el­nökölt, elhatározták, hogy a hétfői rend­kívüli közgyűlésen a párt számos tagja felszólal a kartelek ellen. Az értekezleten Csilléry András ismertette a rendkívüli közgyűlés programját: a tej, burgonya, fa, élelmiszerek drágítása ellen fognak határozatot hozni, ezekkel a fontos prob­lémákkal a párt állandóan foglalkozott és különösen mezőgazdasági vonatkozás­ban, a környék megszervezése tekinteté­ben juttatott már el számos javaslatot az illetékes tényezőkhöz. Az értekezleten Miklós Ferenc dr. rá­mutatott arra, hogy mióta kartelek van­nak, minden megdrágult. Már hónapokkal ezelőtt ő indítványozta, hogy hívjanak össze a kartelek ellen rendkívüli közgyű­lést. Összhangba kell hozni a főváros ér­dekeit a környék érdekeivel, le kell ülni a vármegyékkel megtárgyalni azt a kér­dést: hogyan lehetne az árdrágító köz­vetítő kereskedelmet kikapcsolni. Nemes Nagy Mihály dr. szintén követelte a kar- tel-törvény szigorú végrehajtását. Ernst Sándor rámutatott arra, hogy a főváros tehetetlen a kartelekkel szem­ben, felháborító, hogy a termelők hat­nyolc fillért kapnak a tejért, amelyet aztán harminckét fillérért árúsítanak a kartelek Budapesten. A gazdákat nem érdekli — mondotta Ernst Sándor —, a sok üres és komplikált magyarázat. Itt sürgősen és erélyesen tenni kell va­lamit a pártnak. A fakartel zs) két bankból alakult meg és senki más nem kap engedélyt, csak az, aki a két bank­kal jóban van. Hibáztatta Ernst Sándor a főváros adminisztrációját is, mert elhanyagol­ják a környék érdekeit. Egyes admi­nisztratív tényezők még ma is kiskirá­lyoknak képzelik magukat. Energikusan kell fellépnünk és kötelességünk ol­csóbbá tenni a főváros élelmezését. Szőke Gyula dr. nagyon érdekes momentumokra hivatkozott: Mióta meg­szüntették a községi zöldségüzemet, azóta tudnak garázdálkodni a kartelek. Egy Düsing nevű kartelalapítót már 1920-ban feljelentettek a közélelmezési miniszternél, akkor lehetetlenné is tet­ték működését, de akadtak később miniszterek, akik visszahozták ezt az embert és ma ő csinálta meg a tejkar- telt. Nem igaz, hogy a hűtés pénzbe kerül a tejkartelnek, mert a termelő hűti a tejet. — Drága a 32 filléres kenyér is, drága a fa is, — mondotta Szőke Gyula. — És amíg azok a közéleti ténye­zők, akik hatalmat tartanak a kezükben, helyükön ülnek, addig hiábavaló minden kartelellenes küzdelem, mert hiszen ép­pen ők hívták életre a karteleket. Még a háború alatt sem volt ilyen nagy ár­drágítás, mint most! Csak meg kell nézni, hogy milyen ártatlan karteleket szüntettek meg: mosolyogni kell az in­tézkedéseken. Kimondta a párt, hogy a kartelek ellen hozott határozatra megadja a sür­gősséget a hétfői közgyűlésen. Csilléry András dr. elnöki javaslatára elhatá­rozták, hogy a 7-én kezdődő költségve­tési vita alatt Bednárz Róbert és Nagy László fogják irányítani a vitát. Beje­lentette az elnök azt is, hogy az első ülésen Wolff Károly is felszólal. is csak hosszú és nehéz tárgyalások után sikerült olyképpen lebonyolítani, hogy a behelyettesített tanácsnokokat válassza meg a törvényhatósági bi­zottság. A soron levő főjegyzőkön kívül szó van két, úgy korra, mint szolgálati időre igen fiatal központi főjegyző megválasztásáról is, akik közül az egyik a főváros egyik legfon­tosabb ügyosztályának a vezetője, a másik pedig egy nemkevésbbé fontos ügyosztály vezetőjének másodhelyet­tese. Jeszenszky János papi és polgári szabó TrunKhahn cég volt papi szabásza. — Szolid arad, pontos kiszolgálás. Budapest, IV., irányi utca 21. sz. fölemelet 7. (Irán-yi-utca és Veres Pálné-utca sarok). fiiMit Aulai U Fiai uk csatorna- és beton- építős! vállalkozó Budapest, um, fuiő-u, 10 Telefon: 30-3-85. Zománctáblák a legolcsóbban Beér Sándor V., Gróf Tisza István-u. 5. Telefon: 82—4—29. rFniannJa meséi' C^Kqtfincuui ÁépisareAz Bőszéi bépharoía.. £imii!immimiimifiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiMmimiiimiiiiiimjimmtiiMHiimiimmtQiM)uwwt! | KRÁLGYÜIAI I KŐFARAGÓMESTER § | SÍREMLÉK £££££*” I | Budapest, ill., Lafes-utca 77-79. Tel. 624-80. § ifiiiiiiiiiUHiiiiuUMUimiiii'iiiidiiiiiiiiiiimiiiiimuLMiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiMiiw^ ILKOVITSJ. h ö z p o n Hl im s- es ulzuezetöHl uailalaia l„ ATTILA-UTCA 29. Telefon 53-0-69. £iiiiUiiiiiiuiinmuHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiimmiiiiiMim>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiH4mjiiiii: Tóth Lajos | pala- és cserápfedő-mester i | Vállal: Eternit-, cserép-, facement- és bőrlc- | | mezfedést,lelök jókarbantartását és tatarozást | f Budapest, ik. KözraHiár.u. 24. Telelőn 87-7-26 1 %iiiiiiiiMiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii(iiiitiiiiiuiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiui!imiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiimmuiiiiuö: partéiéi a Ferencvárosiján uereíeiy Jent) nagy heszede — Az Uj Budapest tudósítójától. — A Ferencvárosi Keresztény Gazdasági és Szociális Párt csütörtök este megtar­tott pártösszejövetelén Verebéig Jenő dr. felsőházi tag, pártelnök nagyszabású be­szédben számolt be a kül- és belpolitikai állapotokról. A Népszövetség politikáját teljesen elhibázottnak tartja, mert ott nem az igazság érvényesül, hanem Fran­ciaország nagyhatalmi törekvései. Akkor, mikor Oroszországban halomra gyilkol­ják az embereket, akkor éppen Francia- ország ajánlására felveszik a Népszövet­ségbe Szovjetoroszországot. Ezt az igazság arculcsapásnak tekinti. A forradalmak korát éljük, de láthatjuk, hogy a forradalmak legtöbbször rombol­nak és nem építenek. A legutóbbi spanyol forradalmat is a Szovjet és a francia kommunisták ké­szítették elő. A belpolitikában egyedül a keresztény és nemzeti alapon álló pár­toknak van létjogosultságuk. A kerese- ténypárt ma, ezekben a legnehezebb idők­ben is ugyanazt vallja, amit 1919-ben, a kis emberek felsegítését, keresztény em­berek érvényesülését a gazdasági élet­ben is, és erőteljes, revíziót követelő kül­politikát. Verebéig Jenő dr. nagyhatású beszédét a termeket zsúfolásig megtöltő hallgató­ság lelkes tapssal és éjenzéssel köszönte meg. Állatorvos -sérelmek — Levél a Szerkesztőhöz — Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Becses lapjának f. évi október hó 27-iki számában a „Szanálás és a tisztviselői front” cím alatt megjelent cikkében az állategészségügyi szakra vonatkozólag — nyilván tévedésből — helytelen adatok foglaltatnak. A hivatkozott cikk ugyanis azt tartal­mazza, hogy az állategészségügyi szak létszáma 1912 óta 16-ról 42-re szaporo­dott volna. Ezzel szemben tisztelettel ér­tesítjük, hogy szakunk létszáma az 1911. évi státusrendezés alkalmával már ó2-ben — köztük 16 kerületi állatorvos — álla­píttatott meg és ezen felül még 9 ideig­lenes minőségű állatorvosi állás volt rend­szeresítve. Eltekintünk az 1923. és 1926. évi státusrendezések, a karunkat érintő számadatainak közlésétől és csak annak a megemlítésére szorítkozunk, hogy ka­runk létszáma ez idő szerint — az állat­egészségügyi telep igazgatóját is beleszá­mítva —- 43 végleges, 5 ideiglenes minő­ségű és 5 gyakornok állatorvosból áll. Kitűnik tehát, hogy az állategészség­ügyi szak létszáma, a békeidők létszámá­hoz viszonyítva, egyáltalában nem jelent szaporulatot és ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy időközben új munka- területek, így például a piaci- és üzlet­vizsgálatok is bekapcsoltattak tevékeny­ségünk körébe, a kar jelenlegi létszáma távolról sem kielégítő. Nagyon kérjük a mélyen tisztelt Szer­kesztő Urat, nehogy a közönség, de fő­ként az intéző körök részéről az állat­orvosi státust illetőleg ilyen téves véle­mény alakuljon ki, hogy a megjelent cik­ket e való adatoknak megfelelően helyes­bíteni szíveskedjék. Kiváló tisztelettel: (Aláírásuk) CSALÁDI HAZAK RÉSZLETFIZETÉSRE Budapest Kőrnyehén nagy uaiasztékban FŐVÁROSI TISZTVISELŐKNEK Engel László VII, Rottenbiller-u. 6/B Telefon : 35-i-ea.

Next

/
Oldalképek
Tartalom