Uj Budapest, 1934 (12. évfolyam, 1-50. szám)

1934-01-27 / 4. szám

8 UJ BUDAPEST 1984 január 27 Februárban eietbeiep az ui Közszaiiitasi szabályzat a lövarosi intezmenyeK as üzemen halvan hiiiDnvaiemaniie — Az Uj Budapest tudósitójától. — Müller Antal országgyűlési kép­viselő, törvényhatósági tanácstag nyilatkozata kapcsán közölte az Uj Budapest, hogy a keresztény ipar és kereskedelem éles harcot indí­tott a Közszállitási Szabályzat meg­felelő módosításáért. Müller Antal erélyes nyilatkozatban sorakoztatta fel a kisipar és kiskereskedelem sé­relmeit és kijelentette, hogy Buda­pest kisiparos- és kereskedő-társa­dalma nevében a javaslat tárgya­lása során a legélesebb álláspontot fogja elfoglalni és a parlamentben is rámutat a tervezet sarkalatos hibáira. A főváros közgazdasági ügyosz­tályához már beérkeztek az egyes üzemek és intézmények véleményes jelentései a Szabályzat tervbevett reformjáról. A nagyüzemek és a központi Anyagszertár beszerzési, a műszaki ügyosztályok építési, a pénzügyi ügyosztály adózási, a tiszti ügyészség pedig jogi szem­pontból látta el véleménnyel a mi­niszter tervezetét, amelyet már a jövő héten tárgyalni fog a közgaz­dasági szakbizottság. A legutóbbi napokban már el is készül a jelen­tés, amely a szakvélemények össze­hangolásával a közgazdasági szak- bizottság részére tárgyalási alapul fog szolgálni. Az egyes intézmények és üzemek általában helyeslik a miniszter re­form-törekvéseit. Nagy eltérések az egyes szakvélemények között nin­csenek, mégis több mint hatvan mó­dosítást ajánlanak az egyes szak­hivatalok és intézmények a terve­zetet illetően. A legtöbb aggodalom a hazai be­szerzések ellenőrzésére vonatkozóan merül fel az egyes szakvélemények­ben. A miniszter azon intenciója, hogy az üzemek anyagbeszerzése a legszigorúbban ellenőriztessék, mél­tánylással találkozik a fővárosi üzemek részéről, az üzemek azon­ban sokalják azt a felelősséget, amely a beszerzendő anyagok ha­zai származásának ellenőrzésével jár. A legtöbb üzem ez okból a mi­niszter felügyeleti és ellenőrzési jo­gát akarja az ellenőrzés tekinteté­ben a tervezeten túlmenően kiszéle­síteni. Több üzem aggodalmaskodik a kézműiparosoknál történő beszerzé­sek tulmagas értékhatára tekinteté­ben. Az értékhatár beszerzéseknél 5000, építkezéseknél 20.000 pengő. A versenytárgyalásokon elért árakat illetően általánosságban a javaslat által kontemplált rendszert fogad­ják el a fővárosi üzemek, egyikük sem foglal állást az egyes ipari ér­dekképviseletek által kívánt közép- arányos rendszer mellett. A főváros a szakbizottság jelen­tését, nemkülönben az egyes üze­mek által beküldött hatvan külön­véleményt a legközelebbi hetekben felküldi a kereskedelemügyi mi­niszterhez, aki a főváros javaslatát állandóan sürgeti. Értesülésünk sze­rint a kereskedelemügyi miniszter az uj Közszállitási Szabályzatot még februárban életbe kivánja lép­tetni. Iguunh „Harmat-vizei! Megrendelhető Székesfővárosi Ásványvíz-üzemnél (I., Gell ért-rakpart 1. Telefon : 53-0-03) Hajni Imre oh!, mérnök, Kövezömester Budapest, IX., Gllöl-yt 55 Telelőn: SÖ-6-93 ALTALÁNOS NYOMDA, KÖNYV­GAZDMJÍGi ÉIB1 Közmunka-körinterju a műszaki ügyosztályokban Teljesen és tökéletesen megszűnt az épitési engedélyek kérése — Gondosan készülnek a tavaszra az utépitési és csatornázási, továbbá a magasépítési ügyosztályok — Az Uj Budapest tudósítójától. — A fővárosi reform-törvény körül kavargó áradat a legsúlyosabb ki­hatással van a városházi admi­nisztrációra is, amely az izzó at­moszférában ha el is végzi minden­napi teendőit, a holnapra már gon­dolni is teljesen képtelen. A város­házán megállt minden terv, előké­szület és munka: és éppen azokban a napokban, amikor a téli hónapok­ban kiéhezett iparos- és vállalko­zótársadalom epedve vár azokra a csekély közmunkalehetőségekre, amelyek minden esztendőben ja­nuár utolsó napjaiban már tökéle­tesen előkészítve várták a végrehaj­tást. Az Uj Budapest munkatársa végiginterjuvolta a mérnöki ügy­osztályokat, hogy illetékes helyek­ről szerzett értesülések alapján helyzetképet adjon a tavaszi köz­munka-lehetőségekről. Az ut- és csatornaépítési ügyosz­tályban — mint azt az Uj Budapest leg­utóbbi számában jelentette — telje­sen elő vannak készítve a porolajo- zási, a kerületi kövezet-karbantar­tási, a kőszállítási és az aszfaltjavi- tási versenytárgyalások. Úgy volt, hogy ezen a héten már napvilágot is látnak az ajánlati felhívások, el­sősorban a makadám-utak olajjal való portalanitására vonatkozó hir­detmény. A zavaros politikai hely­zet következtében azonban a ver­senytárgyalások meghirdetése egy­előre elmaradt és igy február első napjaiig nincsen közmunkalehető­ség az ut- és csatornaépítési ügy­osztályban. Az ut- és csatornaépítési inség- munkák közül kettő maradt a ta­vaszra, két makadám-munka: a Tö- rökvész-ut és Gábor Áron-ut kiépí­tése, egyenkint mintegy százezer- százezer■ pengő költséggel. Ennek a két inségmunkának az elvégzését eddig kisajátítási nehézségek gátol­ták, amelyeket csak a legutóbbi hó­napokban sikerült eliminálni. Több kisebb jelentőségű inségmunkának a befejezése szintén a tavaszi hóna­pokra marad. Rövidesen dönteni kell atekintetben is, hogy a kilenc­millió s inségmunka keretből fenn­maradt 600.000 pengőből kezdemé­nyezzen-e a főváros újabb hitelmun­kákat, tekintettel arra, hogy az in­ségmunka eddigi rendszerét nem óhajtja fenntartani a polgármester. Ebben az irányban a döntés szin­tén február havában várható. A magasépítési ügyosztályban a hosszú betegségéből felgyógyult Wossala tanácsnok irányítása mel­lett élénken folynak a tavaszi köz­munkálatok előkészületei. Az ügy­osztály ellenőrzi a pezsgőfürdő épí­tését, készíti a lágymányosi elöljá­róság^ céljaira megvett Verpeléti- úti ház átalakítási munkálatait, elő­készül a Rudasfürdő átalakítására. A tatarozási munkálatokat ille­tően folyamatban van az iskolák igénylése. A különféle tatarozási munkálatok bejelentésére az egyes iskolák részéről eddig több mint kétezer akta futott be a magasépí­tési ügyosztályba. Megkezdődött a kórházakban szükséges tatarozási munkálatok bejelentése és össze­írása is. Ezek a tatarozások, főleg a belsők, természetszerűen csak a nyári szünetben végezhetők el, fő­leg az iskoláknál. Amint azonban a fagy felenged, Wossala tanácsnok elgondolása szerint egyes külső ta­tarozási munkálatok már meg fog­nak indulni, hogy az iparosok ál­landóan foglalkoztatva legyenek. A városrendezési ügyosztály az építkezéssel foglalkozó iparokat illetően a leg siralmasabb képet mu­tatja. A magánépitési tevékenység tökéletes megszűnését illusztrálja az építési engedélyek iránti kérvények hiánya. Uj építkezés engedélyezése iránt heteken át nem nyújtanak be egyetlen kérelmet ujesztendő óta a fővároshoz, holott más években ilyenkor már a tavaszi építkezési szezon lendületét mi sem jellemezte jobban, minthogy munkával volt tulhalmozva a magánépitési albi­zottság és az ügyosztály magánépi­tési álosztálya. A városrendezési ügyosztályban az az általános vélemény, hogy amennyiben a legrövidebb időn be­lül nem történik intézkedés az adó- mentesség meghosszabbítása kérdé­sében, katasztrofális lesz az idei ta­vasz az építkezéssel foglalkozó ösz- szes iparágakra. Az ügyosztály ter­mészetszerűen nem foglal állást a rendkívüli házadómentesség kiter­jesztésének mikéntje irányában, egyszerűen megállapítja, hogy az építkezési tevékenység apró átala­kításokra és belső tatarozásokra zsugorodott össze, a szó szoros értel­mében sporadikus jelenséggé vált egy-egy uj építkezés engedélyezése iránt benyújtott kérvény. A Tabán rendezését illetően a vá­rosrendezési ügyosztály erősen te­vékenykedik, bár a zavaros város- politikai helyzet következtében bi­zonytalan, hogy az illetékes ténye­zőknek mikor fog eszébe jutni a ta­báni probléma. Az ügyosztály, kap­csolatban a most lezárult kiállítás­sal, a tervekből tervezetet készít. Hol legyen a fővonal? Hol kezdőd­jön a villa-rayon? Milyen legyen a beepitettség? — ezek a kérdések fog­lalkoztatják az ügyosztályt, amely egyelőre azt sem tudja, hogy a Fő­városi Közmunkák Tanácsa nem fogja-e egyetlen tollvonással eltöröl­ni az ő tervezetüket, homlokegye­nest ellenkező elveket állitván fel, mint az legutóbb a Rudasfürdő ese­tében is történt. A Kereskedelmi Bank mérlege. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igaz­gatósága e hó 22-én Weiss Fülöp elnök­lete alatt ülést tartott, amelyben megr állapította, hogy az 1933. üzletév 3,357.162.49 P tiszta nyereséggel zárult a7 előző évi 4,546.817.71 P-vel szemben. A nyereségáthozattal együtt a nyereség 4 millió 686.746.94 P, mig az 1932. üzlet­évben 5,544.188.52 P volt. Az eddigi gya­korlatnak megfelelően több, már lebo­nyolított üzlet nyereségének elszámolása ezuttal is későbbi időpontra tartatott lenn. Elhatározta egyben az igazgató­ság, bogy a február 6-áu délután fél 5 órakor megtartandó 92-ik rendes évi közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 1933. évi osztalék kifizetésére 1,500.000 P, vagyis részvényenként 3 P (tavaly 4 P) fordittassék, továbbá, hogy a rendes tartalékalap — ugyanúgy, mint a múlt évben — 1,000.000 P-vel, az intézeti épü­letek értékcsökkenési alapja 200.000 P- vel, az alkalmazottak jóléti intézményei pedig 60.000 P-vel javadalmaztassanak, mig az 1934. üzletévre 1,356.044.19 P nye­reség vitessék elő, szemben a tavalyi 1,329.584 45 P-vel. Jan. 28-dn9sfebr.2-dn d. u. Vsj órai kezdettel Ogelfluerseniieli Uj kiírások: Lábbeliek elkészítésére és szállítására a székesfőváros közigazgatási altisztiéi, taka­rítónői, hivatásos tűzoltói legénység és já- vadakni őrség stb. részére. Határidő: 1994. évi január hó 29. (hétfőn) délelőtt 11 óra. A Fővárosi Cirkusz bérletére. Határidő: 1994. évi február hó 5. délelőtt 9—41 óra. 250 drb különféle méretű keményfa- 300 „ „ „ III. osztályú 350 „ „ „ IV. 400 „ „ „ V. . „ 500 „ ,. VI. 500 „ „ „ VII. fenyőkoporsó, 40 „ I. o. magasállásu, babérlevél disz­szel és 6 fogantyúval ellátott, úgynevezett V. 36., 20 „ alacsonyállásu, gyöngystábos, úgy­nevezett A. 55. érckoporsó, vala­mint 30 „ hozzávaló fejüveges ércbetét, 400 ,, V. osztályú kivert, organtin, egy­szerű nyomással, 400 „ IV. osztályú sima lustrin arany vagy ezüst nyomott, 350 „ III. osztályú kétfodros lustrin arany vagy ezüst nyomással, 200 „ II. osztályú kétfodros tullomine, selyem hímzett, 150 ,, I. osztályú kétfodros Chrystalin selyem brokát szemfedelek szállí­tására a Községi Temetkezési Intézet ré­szére. Határidő: 1934. évi február hó 5-én d. e. %11 óra. Papíráruk szállítására a székesfőváros üzemei részére. Határidő: 1934. évi február hó 14-én d. e. 11 óra. Portalanítás! munkálatokra a főváros mintegy 700.000 m> makadám ut területe részére. Határidő: 1934. évi február hó 28-án (szerdán) d. e. Vili óra. Az Uj Budapest minden héten szombaton reggel Jelenik meg és egyes példányok a kiadóhivatalban kaphatók. * A szerkesztésért és kiadásért felelős: DOBY ANDOR dr.- m ijzólámp**' . - * *bb a To"9sr.®^ „yártmány, dragoob ° ctlen sdany 9Y órain- fogad\°n el. TUNGSRAM Szerkesztő: RASKÓ OSZKÁR. ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST. VI.. NAGYMEZÖ-UTCA 3. Felelős: Dr. Uj István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom