Uj Budapest, 1933 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

1933 január 7. ujBim/kwsr % • • Ot üzemigazgatóság dirigál egy üzemigazgatót Néhány szó a iürdőüzemek egyesítéséhez Irta: Szőke Gyula dr. felsőházi tag A fürdőüzemek egyesítése és evei­hez a Hungária forrás- és ásvány viz-üzem vezetésének a hozzákap csolása annak a régi óhajnak a tel jesitése, hogy a székesfőváros tulaj donában lévő gyógyforrásokat és gyógyfürdőket egységes vezetés alá kell helyezni, hogy egységes irányí­tással és egységes elgorulolással Budapest fejlődésének a javára szolgáljanak. Sokan Budapest fürdő városi jel­legének a kidomboritásától és a vá ros legalább egy részének ilyetén kiépítésétől várják az idegenforga­lom fellendülését és gyakran fan tasztikus tervekkel és a mai pénz­telenségbe]! milliók beruházásával gondolják a város fejlődését szol­gálhatni. Tény, hogy a főváros gyógyforrásai és azok kihasználása nagy szolgálatára lehetnek az ide genforgalomsnak és e célból még a magánkézben lévő gyógyfürdőket is valamelyes kapcsolatba kell hozni a főváros forgalma fellendítése ér deliében a hatósági tulajdonban lévő fürdőüzemekkel. A legelső és legfon tosabb azonban az a lépés volt, ame­lyet egyébként az elnökletem alatt működött üzemvizsgáló bizottság a jelentésében is nyomatékosan ki­emelt, amikor azt javasolta, hogy a Szent Gellert-, Rudas- és Szé ehenyi-fürdő-üzemek az ásványvíz üzemmel és a. Ilungária-f orr ássál egyesitendők. amelynek következté­ben a közös igazgatás alatt nemcsak a helves irányítás történhetik meg, de pénzügyi megtakarítás is elér­hető uav a vezetés olcsóbbodása, mint a közös beszerzések utián anél­kül. hogy uj állásokat kellene fel­állítani. Az üzemvizsgáló bizottság­nak ezt a javaslatát a volaármester soron kívül honorálta és ebben nem­csak a bizottság munkájának az el­ismerését lát^m. de a mi gondola­tunknak a helyességét is és annak a közös munkának a bekövetkezését, amelyet a polgármester, az ügyosz­tály, az üzemvizsgáló bizottság és a tatja jobban, minthoau már 1928-ban két évi iaazantói működése után a hágai Nemzetközi Statisztikai Inté­zet, tagjai, sorába választotta. Ehhez a, kitüntetéshez, amebmél nagyobbat tudományos működéséért statisz­tikus nem, kanhat. most méltóan csatlakozik a kormányzói elismerés megnyilvánulása. * MTHALOVICS ZSIGMOND DR-RÓL, a Herminám,ező népszerű plébánosáról, a Katolikus Ka­rit á s z érseki biztosáról megír­tuk, hoay magas egyházi kitünte­tés fogjai közhasznú tevékenységét, jutalmazni Most már megírhatjuk, magát a kitüntetést is: Mihalo- v i c s pápai pr el át u s les z. ez­zel a kitüntetéssel honorálja egyháza, az ő fáradhatatlan buzgalma tevé­kenységét Budapest, szegényeiért. A maaas kitüntetés alkalmából b a­rátainak és tisztelőinek nagy tábora, szerencsekivánatai- val halmozza el az uj pr elét, üst. * A RÉGI, GON nr ALAN IDŐK DERŰS SZILVESZTER-ÉJSZA­KÁJÁNAK könnyű,szárnyú vidám- sémát hozta, vissza a Sas-Körnek Szilveszter-estje. E patinás, régi kör régi hagyomám/ai szellemében ren­dezte estjét. amelyen az élettől duz­zadó körnek szóim,os tagja jeleni meg családtagjaival együtt. A tria­noni árnyékra való emlékezés Nagy Ferenc, tanácstag, ügyv. el­nök és Klaus z Gyula rövid felszó­lalásaiból csendült ki. majd az igaz vidámság színe terjedt el az estén. Jeles színészek adtak elő tréfás szá­mokat, majd reggelig tartó tánc kö­vetkezett, amelyet csak a Sas-Kör­nek hagyományos szilveszteri tré­fás szokásai szakítottak meg egy- egy időre. Szent Gellért Gyógyfürdő és szálló üzemigazgatósága — amelynek én is tagja nagyok — egyaránt óhaj­tott a főváros érdekében. A mostani rendelkezés szerint a polgármester megbízta a Szent Gel­lért igazgatóját az egyesitett üze­mek vezetésével és elrendelte, hogy megfelelő szabályzat állíttassék fel, amellyel ezután az egyesitett öt üzem vezettetni fog. Voltaképpen a Rudas-fürdő már eddig is a Szent Gellért-fürdő igazgatójának az irá­nyítása alatt állott és a könyvelés és pénztárkezelés is itt végeztetett, azonban szerves összekapcsolódás az intézmények között még nem volt. Bizonyos előkészítés tehát már megvan és az együttes kezelés be­állítására is gyakorlati tapasztalat áll Bánlaky igazgató rendelkezé­sére. Csak a sokkal távolabb fekvő Széchenyi-fürdő nem kapcsolódik oly harmonikusan be az egészbe. A Szent Gellért- és Rudas-fürdők, va­lamint a Hungária-forrás és az Ás­ványüzem szinte cl sem, képzelhetők másképpen, mint a legszorosabb együttes kezelésben, nemcsak az egymáshoz való közelség miatt, de a cél ugyanazonossága, a szükség­letek egyező volta és a főváros fej­lődésének egyirányú szolgálata kö­vetkeztében. Elsősorban az ottlévő és feltárható források csak egységes elgondolás alapján kezelhetők és fejleszthetők. Azután ezen forrás­vizek értékesítése egészen természe­tesen van kapcsolatban a fürdők használatával és a Szent Gellért gyógyszállóval. Egyrészt a jól rek- lamirozott jó források idevonzzák az üdülni és gyógyulni vágyó bél­és külföldieket, másrészt az egyéb­ként^ idejövő idegenek, ha azok a források kellően szem elolt vannak, azokat használják és ezzel az igy egyesített intézmények mintegy egymást hirdetik és ajánlják. A fontos az, hogy a polgármester ódtal elrendelt szabályzat-elkészítés mielőbb megtörténjék. Mert ma még csak az igazgató személye és KOHN GYULA KEFE« ECSETGYÁROS Aranykoszorus mester GYÁR: VH.,RÓZSA-U.20 Telefons József 302—45 Ifj. HALÁSZ HUBERT építési vállalkozó VASSZÁDFAL KÖLCSÖNZŐ BUDAPEST, VII., ARÉNA-UT 70 TELEFON: 39-0-50 az igazgatás egyesítése történt me de mindegyik intézménynek külön üzemigazgatósága van, amely arra az intézményre külön tesz ajánláso kát a polgármesternek és külön ren delkezik. Már pedig lehetetlen do log, hogy az igazgatóis öt üzemigaz gatóság hatásköre, alá tartozzék é a vezérigazgató) ugyanannyi üzem igazgatóság kívánságait kövesse és mindegyik intézmény meglévő ve zetősége az egységes igazgatóis da cár a külön üzemigazgatóságnak en gedelmeskedjék. Már régóta várjuk az összes üzemekre kiterjedő egysé­ges szabályzatot, amely az üzem igazgatóságok hatáskörét és jogkö rét megszabja. Addig is azonban amíg ez elkészül, kell. hogy az öt egyesített üzemek külön-külön volt üzemigazgatósága feloszlottossék és egy üzemigazgatóság rendeltessék ki. amely most az eddigi gyakorlat szerint, de az egyesitett egész iize mekre kiterjedő hatáskörrel intéz kertiek. Éneikül nemcsak a kezdet nehézségeivel kell az igazgatónak küzdenie,'de annyi félreértés kelet ke zh étik, hogy minden jószándék jó terv és jó munka a félreértések sorozatán megdőli) et. Sokat várok ettől az egvesitéstől! Egyrészt Bánlaky igazgató eddigi működése igazolja, hogy ő az egye­si tett üzemek vezetésére kénes, más­részt a számvevőség az eddig befek­tetett tőkék helyes leszámolásával kell hogy megszüntesse ezeknek az üzemeknek a kamatszolgáltatási túl terheltségét és akkor helyesen ve­zetve, ezek az üzemek nemcsak a fő­város fejlődésének és idegen forgat mának lesznek a tényezői és köz­vetve a fővárosnak hasznothozó va­gyontömegek. hanem közvetlenül is meghozzák a beléjük fektetett tőkék kamat- és törlesztő szolgálatát és igazolják azt az állítást, hogy házi­lag is lehet eredményesen vezetni közüzemet, ha az közérdekű és nem fog elveszni a bürokratizmus út­vesztőjében, ha jó szabályokkal, he lyes beosztással vezetik. ßeton, maiadéin asa,^'g Herüomoressopl Liska Jenő oki. gépészmérnök kompressor-DérDeadö Vili., Ba?oss-u. 77. Tel. i J. 33-5-02 Dávid és Kertész Kazán- és Gépgyár Rt. Budapest, VI., Máglya-u. 75-77 Telefon: Sí-4-46 IDEÁLIS OTTHONA BETEGNEK ÉS ÜDÜLŐNEK a Dr. Pajor Szanatórium és Vizgyógyintézet Budapest, Vili., Vas-utca 17. szám Bel-, ideg-, asztma-, szívbetegek stb. felvétele SEBÉSZET, SZÜLÉSZET, ORTOPÉDIA, ZANDER Rádiumkezelés, bélfürdők (Darmbad) Hátizsák, sátor és ponyva, pokróc, kötél és zsineget vehet o'csón Telefon: 41—5—07 94 éves cég NEDELKO SÁNDOR cégnél, Budapest, VII., Károly kirá!y-ut 15 DEBRECEN ETTEK Elül RÁKÓCZI UT 88 DELI MENÜ P 1.40 Kóstolja meg Szekszárdi világhírű borait! © ÁLLANDÓ borszükségletét szerezze be a Szekszárdi borpincében, meri a legjobb borok a legolcsóbban kaphatók, már 5 üveggel ház­hoz szállítunk. Borkimérés poharazással, ingyen kóstoló: SZEHSZÁRD BORVIDÉKI BORTERMELŐK állami ellenőrzés alatt álló PINCESZÖVETKEZETÉNEK TERMELŐI BORKIMÉRÉSE Budapest, József-utca 19. sz„ a Baross-kávéház közelében Telefon : 32-0-63 BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ELEKTROMOS MÜVEI A fogyasztó közönség szives figyelmébe ajánljuk állandó kiállításunk megtekintését, ahol a szabályszerű szerelések módjait, a különböző helyiségek helyes megvilágítását, a villamos háztartási eszközöket és gépeket üzemben is tanul­mányozhatja. A kiállítás az V. kér., Honvéd-utca 22 (Markó-utca sarok) szám alatt van és díjtalanul megtekinthető minden hétköznapon délelőtt 8—2 és délután 4 7 óra között A közlekedés 15. sz. autóbusszal és a 2, 16, 22 és 48 számú villamossal. MUNKÁCSY GYULA szab. takaréktuzhely, kályha, kéménytoldó és lakatosárugyár Budapest, VII., Rózsa-utca 39. Telefon : J. 31-2-80 J. 35-9-16. Az összes állami és városi intézmények szerződéses szállítója SCHUBAUER JÓZSEF órAs és ékszerész BUDAPEST, IV., HAJÓ-UTCA 8-10. TELEFON: 80-5-03. Dohacéh és Társa parketta és asztalosáru gyára Budapest, Vácí-ut 66. Telelőn: 90-6-02 Gyárt és vállal minden parkettázási munkákat Karteien kívüli olcsó árak

Next

/
Oldalképek
Tartalom