Uj Budapest, 1933 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

UJ BUDAPEST 1933 január 7. * A*' ^sA.e>v 3\v A* <> A' Vv Í\9V fe," X ­.- \ö "> t* pfA' 4$s <v Hasznos tudni mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természe­tes hashajtó ásványvizek iránt nagyobb bizalommal viseltetnek, hogy Sciimítítliaiier Igmándi keserű­vize hatékony forrás-sókban egész Európa leggazdagabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már kisadag: % vagy z/2 pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb. Azt sem kell bizonyítanunk, hogy a Keresztény Községi Párt célkitűzé­sei, homogén összetétele, vezetőinek az országos politikában elfoglalt közös platt form ja a legmesszebb­menő mértékben jönnek számítás­ba, ha az Egységes Községi Polgári Párt heterogén összetételét és ve­zetőinek az országos politikában el­foglalt divergens pozícióit, tekint­jük. Azok az események, amelyek a közelmúltban a törvényhatósági bi­zottság porondján lejátszódtak — hogy csak a felsőházi tagválasztást, az Operaház szubvenciója körül ka­vargó vitát, vagy az egységespárt- nak a felsőházi póttagválasztás el­len 'beadott peticióját említsük — egyáltalában nem voltak alkalma­sak arra, hogy a két párt közötti harmóniát helyreállítsák. Akik a városi politika célkitűzéseit nem pártvillongásokban, hanem a mai súlyos gazdasági helyzetben a fő­város nyugodt és viharoktól men­tes kormányzásában látták, aggód­va állapítják meg, hogy a mostani helyzet kezd mihamarabb tartha­tatlanná lenni és nemcsak a fővá­ros, de az egész ország érdekei is paranosolóan követelik, liogy a fővárosnál kialakuljon az az egységes erős guvernamentáiis többség, amely önmagára tá­maszkodva tudja a többség jo­gán a főváros vezetését irányí­tani. Ennek a mozgalomnak, amely a fővárost egyetlen többségi párton alapuló kormányzását tűzte ki cél­jául, Lázár Ferenc dr. felsőházi tag a látható képviselője. Lázár Ferenc, aki Gömbös Gyula legszemélye­sebb hivei közé tartozik, már Beth­len idejében több ízben adta azt a tanácsot a kormánynak, hogy a fő­város irányítására ki kell alakítani azt az egységes többséget, amely előrelátó és hosszabb időre szóló kormányzati koncepció alapján biz­tosítani tudná a főváros vezetését. Lázár Ferenc dr,, akit illetékes tényezők az elmúlt esztendő folyamán két alkalommal is kombináltak a főpolgármesteri állásra (egyszer 1932 tavaszán, má­sik alkalommal Ripka távozása után), de azt egyik alkalommal sem fogadta el, — ezekről a nagyfontos- ságu kérdésekről a következő nyi­latkozatot tette az Uj Budapest mu nka t á rs á nak: — Amikor a múltra és jövőre a főváros vonatkozásában egyidejű­leg gondol az ember így az óv ele­jén és a Keresztény Községi Párt sajtóorgánumában kell nyilatkoz­nom, kénytelen vagyok akaratla­nul is ismétlésekbe bocsátkozni. — Bizonyos rezignációval kell ugyanis megállapítanom, hogy ami­nek szükségessége annyira kézen­fekvő és amely helyzet nélkül egy nagy metropolis' egészséges és terv­szerű vezetése szinte elképzelhetet­len — a kormányzó többség egészsé­ges kialakítása, aminek szüksé­gességét e lap hasbájain is már annyiszor hangoztattam és ami­nek hiányára vezethető vissza a főváros kormányzatában tapasz­talható legtöbb hiba. ennek az egységes kormányzó többség­nek a kialakítása még mindig nem képezi az illetékes fakto­roknak komoly gondját. A mai országos politika konstellá­cióját ezen többség kialakítására nemcsak alkalmasnak tartom, de az adott helyzetben olyan lehe­tőségeket látok és tudok, amely­nek ki nem használása s elmu lasztása olyan mulasztás és po­litikai hiba volna, amiért a fe­lelősséget nehéz vállalni és amely alkalom nehezen térhet vissza. — Éppen ezért, bár utóbbi időben még kedves Főszeidresztőnk lapjá­ban is ritkán nyilatkoztam, mégis úgy érzem, hogy nekem is kötelességem erre a könnyen elmúlható alkalomra a legnagyobb nyomatékkai fel­hívni a figyelmet s rámutatni arra, hogy az egységes, nem kapkodó, előrelátó, komoly és hosszabb időre szóló kormány­zati koncepció hiánya nemcsak ingadozóvá, színtelenné, terv- és alkotásnélkülivé teszi a főváros ügyeinek vitelét, mely most mindig csak az adottságok jól, rosszul, valamiképpen való meg­oldásában meríti ki innen-onnan összeszedett erejét, hanem a fő­város pénzügyi kormányzatát, a főváros fejlődését, jövőjét és fejlődésének irányát hibássá, je­lentéktelenné és kisszerűvé is teszi. — Ezen -— mint mondottam — változtatni kell és lehet s ezt a köny- nyü alkalmat vétek elmulasztani s az 1933. esztendőnek ez volna a leg­több eredményt Ígérő programja. Biehn János IX., Ferenc-hörul 46 Telefon 87-8 03 Aszfaltozás, szigetelés, fedéllemez - tetőfedés, motorbenzol, paraffin. Családi házak tervezése, financirozása oki. építészmérnök és kőművesmester tagjaink által a legtökéletesebb sikerrel jár. mnGVAR építő iparosok szövetkezete Budapest, IV., Párisi-u. 1. Telefonszám: 88 3-97. HYPEROL Ideális torok- és szájferteílenitő PBRQF9HÖGYÍR R.-T. ezelőtt KLEINER ÉS BOKMAYER Tárást Irodák: Bpest, Főh. Sándor-tér 4. Telefon: József 301—14 és József 301—16. Gyár: Bpest, Noszlopl-n. 2. T. J.: 390-46. GYÁRT: mindenféle hőszigetelő anyagokat, gőz- | készülékek, csővezetékek. hütőhelyisé- gek szigetelésére. „Kabe jelű kovaföld építési és szigetelési lemezeket. Száraz ripsztáblafalak, rabltzfalak, mennyeze­tek,- stncco-munkák stb. szállítása és ké­szítése. Beretvás pasztilla fejfájás ellen Városházi notesz WOLFF KÁROLYNÉ a karácso­nyi ünnepek alatt súlyos tüdőgyul­ladáson ment keresztül, de immá­ron, hála Istennek, a biztos gyógyu­lás utján van. A kegyelmes asszony betegségéről szóló híreket az egész keresztény Budapest aggódó szere­tettel leste, örömmel és bensőséges együttérzéssel véve tudomásul a be­tegség jobbrafordulásáról szóló hí­reket is. * KÉTSÉGTELEN, HOGY ALAPO­SAN EL VOLT RONTVA azoknak az uj esztendeje, akik végigmulat­ták a szilveszteri éjszakát, viszont arra is kötelezve érezték magukat, hogy a hivatalos városházi üdvöz­lésekről ne maradjanak el. A fiatal­ság volt természetszerűen a legfá­radtabb, álmos szemmel bóbiskolt valamennyi, olyan is akadt, aki a szilveszteri mulatságról egyenesen a városházi üdvözlésre sietett. A fiatalok között a legfrissebb mindenesetre Joanovic h állam­titkár ur, mindnyájunk szeretett Pali bácsija volt, aki, gomlyukában a ha- diékitményes Lipót-rend emblémá­jával, már jóval az üdvözlésre kitű­zött idő előtt megjelent a párthelyi­ségben. Kialudva, frissen borotvált, gyüretlen arccal fogadta Pali bácsi a szeretetteljes újévi üdvözléseket, majd mikor megkérdezték tőle, meddig lumpolt, az ő szokott ked­ves bonhomiájával felelte: — Nyolcig, öcsém, nyolcig! De ne­hogy félreértsétek: nem reggeli nyolcról, hanem a tegnap esti nyolc órár ól van szó, mert én bizony akkor már lefeküdtem ... AZ ÜDVÖZLÉSRE VÁRAKO­ZÓK KÖZÖTT FRONT ALAKULT KI az üdvözlés mai rendje ellen: — Nem újév délelőttjén kell az üdvözlést megrendezni — mondot­ták az iirak álmosan, de haragosan, — Egy nappal előbb vagy később: egyre megy! Nemcsak a Szilveszteri esti fennmaradás miatt, hanem azért is. mert újév délelőttjén m i n- denkin e k dolga van a kerü­letében. Mivel ezek a kívánságok az illetékes tényezők előtt is el­hangzottak, valószínűnek látszik, hogy 1934-ben már más lesz az új­évi üdvözlések rendje. * .RUCK ANTALNAK, a Községi Élelmiszerüzem érdemes igazgató­jának édesanyja, Hevesi Antalné szül. Brückner Emilia nyolcvanéves koi'ában meghalt. Temetése általá­nos részvét mellett Gyöngyösön folyt le. VOGEL DÉNES DR, fővárosi fo­galmazót és testvéröccsét, Vogel István dr. rendőrfogalmazót örökbe fogadta nagybátyjuk, Or bay Dé­nes dr., budapesti kir. Ítélőtáblái bíró. Különleges engedéllyel Vogel dr., aki különben Borvendég alpol­gármester szimpatikus titkára, a jö­vőben az Orbay családnevet fogja használni, hogy ilyképpen a több mint hétszázesztendős Orbay-csa- ládnak magva ne szakadjon. * A HALOTTAK MÉG SEM LO­VAGOLNAK ANNYIRA GYOR­SAN, ahogyan azt a német közmon­dás tartja. Ezt bizonyltja az a meg­ható ünnepség, amelyet a kará­csonyelőtti pénteken rendeztek N é- m eth y Béla barátai és tisztelői a farkasréti temetőben síremlékének leleplezése alkalmából. Ott voltak á kegyeletes ünnepségen a szükebb családtagokon kívül Szendy ta­nácsnok, Édes Endre nyug. tanács­nok, C z e b e f őjegyző, Édes Imre főigazgató, Honi oly ay, D ellet- D on na és Bárány tanácsjegy­zők. Keil, Hahn és Ro d é fogal­mazók, Ad am y és Fekete igaz­gatók és családjaik, A Köztisztasági Hivatal énekka­réinak gyászdala után H o moly ay Rezső dr. tanácsjegyző helyezte el beszéd kíséretében a volt munkatár­sak, barátok és tisztelők nevében a koszorút: — Németh y Béla — mondotta Homolyay — tisztelegni jöttünk ma Hozzád egy pár szál virággal, mi, akiknek kenyerét a jó Isten a ^Vá­rosházán tette le és akik a városi szolgálat alatt megismertünk, tisz­teltünk és megszerettünk. — Ahogy múlnak az évek, az em­lékeink megtisztulnak, uj alakot nyernek. Minden emlék először egy zűrzavaros kaleidoszkóp, amelyben a színek szeszélyes hangulatokban érvényesülnek. De ahogy múlik az idő, az emlékek kikristályosodnak a lelkűnkben, hatéirozott alakot ölte­nek, távlatot, plasztikát kapnak, megelevenednek, Ha most vissza­emlékezünk Némethy Bélára, aka­ratlanul is az ötlik az eszünkbe, — amit nem tudunk elfelejteni róla soha — hogy melegszívű, igaz, jó ember volt, aki élete fogytáig a sze­retet lámpásával kereste a földön az isteni igazságot. — Manapság sokszor halljuk a nagy és kiváló férfiaktól~emlegetni, hogy a válságos helyzetünknek, ba­jainknak oka a túlzottan anyagias gondolkodásunkban rejlik. Némethy Béla, Te sohasem voltál materiális gondolkodású. Te az örökké álmodó költők közül való voltál. A lelked a mennybolt tiszta magasságaiban járt és mintha a csillagok örök törvé­nyeit kerested és kutattad volna. Mintha sohasem tudtad volna meg­érteni, miként lehetséges az, hogy az emberek élete a földön nem, az ilyen ny''*** tiszta és örök isteni törvényekhez igazodik. — És harcba szállottál e törvé­nyek földi érvényesüléséért. Ebben a harcban, igaz, sok baleset és csa­lódás ért, De minden csalódás elle­nére a végén mindig kiderül az, hogy az álmodok azok a héroszok, akik az emberiség sorsát előbbre viszik egy lépéssel a szélmalmokkal vívott, látszóan naiv harcaikkal. — Amikor ma eljöttünk Hozzád, hogy hűséges szeret etünkkel, tiszte­letünkkel megsimogassuk a Te em­lékedet, önmagunkat gyászoljuk, ön­magunkat sajnáljuk, amiért elmen­tél közülünk és szegényebbek let­tünk egy melegszívű, jó emberrel. A mester elment és mi, az ittmara­dott tanítványaid folytatni szeret­nénk a harcot az álmaidért, ugyan­olyan hittel, mint ahogyan Te tet­ted, aki rendületlenül hittél az em­beri jóságban és az isteni igazsá­gosságban. — Ahogy ezt a díszes, uj síremlé­ket nézem, amit a jóságos hitvesed állított Néked, nem tudok szaba­dulni attól a gondolattól, amit a te­metőben olvastam egy sírkereszten: Csak az halt meg, akit elfeledtek. — Némethy Béla, drága, jó, volt gazdánk, atyai jóbarátunk, mi Té­ged nem fogunk elfelejteni — soha... * A KORMÁNYZÓ ILLYEFALVI I. LAJOS DR.-t, a fővárosi Statisz­tikai Hivatal igazgatóját a kor­mányfőtanácsosi címmel tüntette ki. Illyefalvi kitüntetése nagy és őszinte örömet kelt barátainak és tisztelőinek táborában. Az ő nevéhez fűződik a főváros Statisztikai Hi­vatalának újjászervezése és meg­szervezése. 1926 óta igazgatója a Sta- tisztilmi Hivatalnak, tudományos működésének nemzetközi viszony­latban való értékelését mi sem mu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom