Uj Budapest, 1933 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

Budapest, 1933 január 7 XL évfolyam I. szám S c ■/ c A üJBUmPJEST Tek Fővárosi Nyilvános Könyvtár, Bpest, VIII.,Revitzky-u.1. Előfizetési Arak: Egész évre ..............................................30 pengő r< l évre........................................................13 pengő Eg yes szám őrá 60 fillér I FELELŐS SZERKESZTŐ: ÜOBY AN BOR DR Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, IV., Kaas lvor-ulcft g. Telefon: Sut. 828—23. Postatakorékp. chequeszámla: 30013 Wolfi* Károly üdvözlete sí juliihiló Í j Biidiipesthez A fővárosi tisztviselők őszinte megértéssel Köszöntik az Uj Budapestet, a fővárosi alkalmazottak szószólóját — A Kemény Legények Társasága a keresztény igazság harco= sát üdvözli lapunkban Közlekedési holtponton A Helyiérdekű Vasutak igazga­tása néhány héten belül átköltözik a Beszkárt akácfautcai palotájába, uj ilövedékkel duzzad Budapest köz­lekedési vállalata, amely eddig is vágányhosszát, alkalmazottai létszá­mát és teljesített kocsikilométereit illetően a legnagyobb közlekedési társasága volt Európának. Hogy az •uj tag a mammut-test mely részén helyezkedilc el: teljesen mellékes, élni fogja továbbra is a maga ön­álló életét, növeli a kakofóniát, aminthogy a legutóbbi évek során a Beszkárthoz csatolt Fogaskerekű, a sikló, vagy az Autóbuszüzem mind­máig nem tudtak a Beszkártba an­nak szerves részeiként beolvadni; folytatják ugyanott, ahol elhagy­ták, a maguk divergens féltékeny- kedését, kicsinyes malomalatti poli­tikáját. Nem a Beszkárt egyébként hiba nélkül funkcionáló adminisztrá­ciója, hanem egyéb várospolitikai körülmények az okai annak, hogy a legfontosabb programok lógnak esztendők óta a levegőben, Budapest éli egyik napról a másikra a maga vegetativ életét, anélkül, hogy amig gyakorlatilag amúgy sem lehet, leg­alább papirosán megrajzolná a jö­vendő Budám> t keim! W o I f f Ká­roly tette szö'Pá leguxööoi ícohsey- vetési beszédeben, hogy hiányzik a nagy városépítési program. Nem­csak a városépítési programot nél­külözzük, híjával vagyunk a fürdő­város-programnak, a tanügyi épí­tési programnak, a közműfejlesztési programnak, és amiről jelen alka­lommal van szó: a közlekedési pro­gramnak is. Hebe-hurgyán, össze­vissza épül és minden gazdasági válság ellenére fejlődik e város, anélkül azonban, hogy komoly és szorgos kezek a maguk okos előre­látásával évtizedekre előre kimér­nék és rugalmas, de mégis szigorú szempontok közé jelölnék ki a fej­lődés útját. Három évvel ezelőtt, amikor első íz­ben lett divatos jelszó a városházán a közlekedés egységesítése és közleke­dési diktátor kiküldése, elhatározták az illetékes tényezők, hogy végre megcsinálják a nagy átfogó közle­kedési programot, hogy ne egymás­sal konkurráló magán- vagy köz- vállalatok, hanem a közérdek nagy szempontjai irányítsák Budapest közlekedését. Szalmaláng-politikánk szomorú bizonyítéka, hogy a nagy elgondolás csak annyiban valósult meg, hogy az Autóbuszt lenge for­mában magához kapcsolta a Besz­kárt. Most azonban, hogy a Helyi­érdekű is a főváros birtokába és tu­lajdonába került, továbbra nem vá­rathat magára a program megalko­tása, mert a fővárosnak nemcsak nagy közlekedési és politikai vonat­kozásai. hanem súlyos közpénzek is a kockán forognak. Le kell ülni tehát a tárgyalóasz­talhoz, külön közgyűlési bizottságot kérünk, nem vicinális lassúsággal, hanem gyorsvonati sebességgel ki kell jelölnünk Budapest jövendő közlekedésének és az ezzel össze­függő városrendezési és telekpoliti­kájának célkitűzéseit. Jól tudjuk, hogy Budapest mai súlyos anyagi helyzetében csak üres keretekről lehet szó, amelyeket uj vasútvona­lakkal, uj építkezésekkel egyelőre fájdalom, betölteni nem lehet. De kell hogy az előre szabályozott me­derben szabályszerűen és céltudato­san áramoljon a fejlődés folyója, té- és céltalan kanyargás helyett előre, mindig nyílegyenesen előre. Wolff Károly, a Keresztény Köz­ségi Párt vezére a következő levelet intézte Doby Andor dr.-hoz, az Uj Budapest felelős szerkesztőjéhez: Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Békés viszonyok között is nagy idő tiz esztendő, pedig a háborút meg­előző időkben a teljes harmónia je gyében röpke órákként múltak az évek. Az uj nemzedék, amelyhez az U j Budapest is tartozik, nem mondhatja ezt azokról az évekről, amelyek legutóbb zajlottak le a fe­je fölött. A legutóbbi időkben sok­szor hónapok alatt, egész évtizedek eseményeit élte át a társadalom és a nemzet egyaránt. Az elmúlt esz­tendőket éppen a nagy horderejű u.i rszniéiiet ten^lő esenierye1.' r; - próbáltatásai avatják történelmi időkké, Ezek a megállapítások vo­natkoznak nemcsak a nemzeti élet­re, hanem a nemzeti életnek minden egyes intézményére is. A sajt ó, amely az élet hü tükre, ugyanezek­nek a. törvényeknek a hatása alatt áll. A most lezajlott tiz esztendő alatt az életrevalóságnak, a harcra- készségnek, a dolgozni akarásnak és dolgozni tudásnak sokkal több bizonyítékára volt szüksége annak, aki élni és hatni akart, mint a világháborút megelőző békés idő­ben. Az U j Budapest ezeknek az uj időknek, a kavargó eseményeknek a méhében született meg. Átélte a sú­lyos gazdasági helyzet minden meg­rázkódtatását, ránehezedtek a gaz­dasági élet folyton romló változásai­nak összes megpróbáltatásai és ha ezekután is él és ma tiz éves jubi­leumát ünnepli, fényes bizo­nyítékát adja harcrakész­— Az Uj Budapest tudósítójától Aki a városházának a kulisszák mögött lefolyó politikai életét figye­lemmel kiséri, megcsinálandó az elmúlt esztendő várospolitikai mér­legét, — az okok és okozatok érde­kes láncolatát állapíthatja meg. Egyrészt a főpolgármester és a pol­gármester között létrejött szoros együttműködést lehet megállapí­tani, amelynek elmélyülését erősen hangsúlyozza beszédeiben úgy Hu­szár Aladár, mint Sipőcz Jenő, más­részről azonban azt kénytelen kon­statálni a vizsgálódó szem, hogy ségének, életképességé- ii e k. Maga az a körülmény, hogy az ti j Budapest é 1, sőt tízéves jubileumot ünnepel, már döntő bizonyíték amellett, hogy hivatását be tudja t ö 11 en i. A legnagyobb ö r ö m ömre szol­gál, hogy e jubileum alkalmából az üdvözlők sorában lehetek és azt kívánom, hogy az U j B u d a p e s - tét ugyanazok az erők tartsák élet­ben még s z á mo s évtizeden keresztül, amely erők eddig harerakészségének és életképességé­nek éltető elemei voltak. Van azon­ban egy kérésem is és ez az, hogy az U j Budapest az ezután elkö­vetkezendő évtizedeken is u g y a n- azzal az odaadással és hit­beli meggyőződéssel s z o1 - '<• á íja a V e resztén?- nemzeti felt á m a d á s ü g y é t, m int e d- d i g. A Fővárosi Alkalmazottak Nem­zeti Szövetség-ének tisztviselő osz­tálya Liber Endre alpolgármester elnök és Búd6 Jusztin dr. levéltár­nok, főtitkár aláírásával a követ­kező levéllel köszönti a jubiláló Uj Budapestet: Az U j B u cl a pest tízesztendős jubileumát üli. Tiz esztendő gond­terhes, válságos viszonyok között hosszú idő. Ezalatt az idő cdatt az U j Budapest a székesfőváros alkalmazottainak mind en k o r me g é r tő és hathatós szó - szól ó j a volt. Ebből az alka­lomból fogadja a tekintetes Szer­kesztőség a szövetségünk részéről megnyilvánuló őszinte elis­merés kifejezését. Őszintén a guvernamentális pártok, ame­lyek között oszlott meg eddig a fő­város irányításának gondja és kor­mányzatának politikai felelőssége, bizonyos vonatkozásokban már nem a régi elválaszthatatlan fegyver- társak többé és mindkét oldalon jól tudják, hogy akadhatnak problé­mák, talán már a közel jövőben, amelyek megoldásánál nem egy­más mellett, hanem egymással hom­lokegyenest szemben fog küzdeni a törvényhatósági bizottság két leg­nagyobb pártja. Kétségtelen, hogy a városi poli­lúvánjuk, hogy az elmúlt tiz esz­tendő után további s i k e r e k - ben g a z cl a g j ub ile u m o t érjen el. A Kemény Legények Társasága részéről Nagy Ferenc törvényható­sági tanácstag a következő levelet intézte az Uj Budapest szerkesztő­jéhez: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Urunk! Kedves Barátunk és Bajtársunk! A keresztény gondolat harcosai­nak sorából mi Kemény legények is sietünk az U j Budapest lapot és annak érdemdús főszerkesztőjét a lap 10 éves fennállásának jubileuma alkalmából üdvözölni. Hogy mily nehézségek mellett le­be* ma olyan tartalmas és nívós la­pot, mint az U j-1 Budapestet fenntartani, azt minden újságol­vasó tudja, de azt csak kevesen tud­ják, de mi Kemény Legények igen, hogy olyan lap, amely a keresz­tény igazságért harcol, csak a leg­nagyobb küzdelemmel tartható fenn. Ezen küzdelmes tiz évi sikeres munka jubileuma alkalmából kö­szöntjük az U j Budapest szer­kesztőségét és kívánjuk Néked, Fő- szerkesztő Uram, á 1 d j o n m e g a jó I s t e n, hogy áldásos m u n- kádat még hosszú éveken át gyümölesöztethesd az Uj Budapest hasábjain. Tarts meg bennünket továbbra is szereteted- ben és m a r a d j velünk to- v ábbra is harcos t á r s n a k. ❖ Az Uj Budapest szerkesztője a hozzáérkezett gratuláló magánleve­leket ezen az utón hálásan meg­köszöni. tika fordulatainak: végső eredője­ként Gömbös Gyula miniszterelnök személyét kell megjelölni. Nem ál­lapítható meg világosan — a mi- niszterelnök erre vonatkozóan nem nyilatkozott — a városi politikában melyik párt áll szivéhez közelebb, a Wolff Károlyé-e, vagy a Kozma Jenőé, de bizonyos, hogy a Keresztény Községi Párt és a miniszterelnök belső lelki kapcsolatai ma sokkal mélyeb­bek, mint akár Károlyi Gyula, akár Bethlen István idejében. Egustgcs városházi többséget egységes kormányzati Koncepciót! Beszélgetés Lázár Ferenccel

Next

/
Oldalképek
Tartalom