Uj Budapest, 1931 (8. évfolyam, 1-51. szám)

1931-01-10 / 1. szám

Ifill, évfolyam #. szám ■Tlä /ff 3 7 Budapest, 1931 janu UJ BUDAPEST T6jí,ií'ővá.í»n^ , __, Ut könyvtár * 1 sv-Gr.ivarolyi u. 8. VAR0SP0U1+~™ <- A­KÖZGAZDASÁGI P HETILAP Előfizetési érák: Egyes széna éra 60 fillér FELELŐS SZERKESZTŐ : DOBY ANDOR DR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV-, Kaas Ivor-utca g Telefon; Állt. 828-23. Postatakarékp. chequeszámla: 30013 (fetwovácx Gyula: A városházi adminisztráció legfőbb irányí­tásában semmiféle változás nem várható ff Jfcveszténu Mözségi (Tárt változatlanul Segncag wfo&b pántja marad a ftözgwjülésnél* — Meinet atzamalz biztosí­tani az uj állásait betöltésénél a fiatal enöbneb is — Ifjabb afcció a vnüszabi alpolgármesterség és bárom uj müszabi tanácsmohi állás megszervezésére A programm A programm, amelyet Wolff Ká­roly, dz egyhangú lelkesedéssel újólag megválasztott vezér, a Ke­resztény Községi Párt csütörtök esti értekezletén kifejtett, a maga széles- vonaluságával, részletességével _ és rendíthet ellenség év el egyetlen jot­tányit sem ad fel a párt eddigi városházi célkitűzéséből, hanem azt, amennyiben ez egyáltalában lehet­séges még, kiterebélyesiti. Az ad­minisztráció területén a puritániz­mus érvényesülésének: követelése, elsősorban a vállalkozások^ kiadásá­ban, az egyházak támogatása, az al­kotások terén a polgárság teher­viselő képességének határáig való elmenés, a nagykapitalizmus mohó érdekeinek hátraszoritása, Budapest fürdőváros megteremtése, a budai oldal rendezése, a mamutfizetések lenyesése, a keresztényszociális munkásszervezkedésnek a fővárosi üzemekben való erősítése, a munka- szabadság törvénybe iktatásának követelése és általában a marxiz­mussal szemben a polgári társada­lom védelme azok a posztulátumok, amelyeket mint világitó fáklyákat lobogtatott meg a régi és uj bizott­sági tagok előtt Wolff Károly al­kotó géniusza. A programm kitűzése ment az országos politikai vonatkozások­tól, aminthogy a választási küzde­lem során a párt minden szónoka hangoztatta, hogy a város parla­mentje csak gazdasági törekvések arénája lehet, dolgozó testület, mely- nek vajmi kevés köze van az orszá­gos politika vonatkozásaihoz. És amint a választási harcban egyetlen párt sem tudta magát az országos politika jelszavaitól felszabadítani, aminthogy városi programm hijján a Keresztény Községi Párt kivételé­vel valamennyi párt országos poli­tikai jelszavak és zászlók kizáróla­gosságával indult a választási küz­delembe: most is a Keresztény Köz­ségi Párt az első és az egyetlen, amely mentesen az országos politi­kától, gazdag és erőteljes program- mot tud adni a városháza célkitű­zései számúra, olyan programmot, amelyet lelkiismeret fúr dalás nélkül aláírhat e város minden polgára, legyen az keresztény vagy zsidó, ébredő vagy szélső radikális, de ok­vetlenül polgári elem. Ebből a pro­gramúmból elvenni, vagy ahoz hozzá­tenni való nincsen: tökéletes egész ez a maga teljességében, magába foglalja a múltat, a jelent és a jö­vendőt. A fontos most már csak az, hogy a szépen elhangzott programm meg­maradjon a realitás mezején és azo­kat úgy a párt, mint a városháza belső életében meg lehessen valósí­tani. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyakorlati keresztülvitelt illetően is mutassa meg a párt azt az erélyt, amely Wolff szavaiból annyira komolyan és megbízhatóan csendül ki. Ebből a szempontból szerencsés ös szét ét elitnek véljük az uj pártvezetőséget, különösen az ügyvezető elnök és az ügyvezető al- elnök személyét illetően. Wolff Ká­roly hajlithatatlan puritánizmusa és rendíthetetlen meggyőződése, Csilléry András tettrekész energiája és gyors elhatározó képessége, Bed- nárz Róbert nagy taktikai képes­sége és diplomáciai művészete ’ az a triász, amelyek hivatva vannak a keresztény gondolatnak a harmadik lusztrumban is a budapesti város­házán a választási diadalhoz méltó komoly gyakorlati eredményeket biztosítani. — Az Uj Budapest tudósitójától. — A fővárosi főtisztviselők körében fokozódó izgalmakat okoz a tiszt­id j it ás terminusának a közeledése. Ezek az izgalmak nemcsak a külön­böző állások elnyerése iránt meg- inditott korteskedésben nyilvánul meg-, hanem abban az izgalmas ér­deklődésben is, amely Seitovszky i Béla belügyminiszternek az uj állá­sok jóváhag’yására vonatkozó dön­tését megelőzi. A harmadik alpol­gármesteri és a három uj tanácsnoki állásnak a megszervezéséről már két évvel ezelőtt határozatot hozott a törvényhatósági bizottság köz­gyűlése, a belügyminiszter azonLaU mindezideig nem nyilvánított véle­ményt. Teljesen beavatott kormány­körökből azt a megbízható informá­ciót kaptuk, hogy a belügyminiszter a harmadik alpolgármesteri állás megszervezésének jóváhagyását vég­leg elhatározta, a három uj tanács­noki állás megszervezésének az en- J geclélyezésére pedig szintén hajlan­dóságot mutat, bár e tekintetben még különböző informativ tanács­kozásokat folytat. Külön gondot okoz annak a kérdésnek az eldön­tése, vájjon a harmadik alpolgár­mesteri állás műszaki képesítésű legyen-e. Erről a kérdésről, vala­mint más aktuális városházi problé­mákról beszélgetést folytattunk Petrovácz Gyulával, aki a követ­kezőket mondotta az Uj Budapest munkatársának: — A harmadik alpolgármesteri állás betöltése körül heves viták és nagy erőfeszítések lesznek mindjárt az első közgyűlésen. Már 1920-ban el akarta határozni a törvényható­sági bizottság közgyűlése, hogy öt műszaki ügyosztályt állit fel. Most is az a tendencia nyilvánul meg — és pedig magában az uj fővárosi törvényben — hogy a műszaki ügyosztályok száma szaporittassék és a törvényben kifejezetten bent szereplő har­madik alpolgármesteri állás, amely nincs jogi minősítéshez kötve, műszaki minősítésű legyen. Ennek a közgyűlési akaratnak az érvényesülése elé ismét ugyanolyan nehézségek gördülnek, mint 1920- ban, tudniillik általános tisztujitás előzi meg a szabályrendelet meg­alkotását, holott az uj műszaki ügy­osztályok megalkotása előzetes sza­bályrendelet elkészítését kívánja meg és csak a szabályrendelet meg­alkotása után lehet az uj állásokat betölteni. Ebben a szabályrendelet­ben kell majd intézkedni arról, hogy hány uj műszaki ügyosztály szer- veztessék és ugyanitt kell intéz­kedni arról is, hogy az egyik alpol­gármesteri állás műszaki minősítésű főtisztviselővel legyen betöltendő. j Az 1920-as közgyűlés összehívásakor a mérnöki kamarának akkori el­nöke, Zielinski Szilárd vette magá­hoz a kezdeményezést és mindjárt az alakuló közgyűlésen olyan ér­telmű indítványt tett, hogy a tiszt- ujitás tartassék függőben mind­addig, amig a műszaki ügyosztályok jós a harmc.d.ik, műszaki minősítésű alpolgármesteri állás megszervezése kérdésében a törvényhatósági bi­zottság nem nyilvánította a, maga akaratát. Tartozom kijelenteni, hogy nem akarom kivenni a mérnöki kamara elnökének a kezéből a kez­deményezést, de szükségesnek tar­tom, hogy minden illetékes ténye­zőt figyelmeztessek arra a lehetet­len helyzetre, ami előáll, ha előbb tartjuk meg a tisztujitást és csak azután hozunk szabályrendeletet, amely utólag dönt a műszaki ügy­osztályok felállítása és a műszaki minősítésű alpolgármesteri állás megszervezéséről. — Nem akarok elébe vágni a köz­gyűlés állásfoglalásának és épen ezért hangsúlyozom, hogy a közgyű­lés akarata lesz döntő ezekben a részletkérdésekben, én azonban szük­ségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a törvényhatósági bizottság legelső közgyűlésének módot kell nyújtani akaratának nyilvánítására. Ha a törvény az autonómia kezébe tette le a jogot, hogy adminisztrációját a gyakorlati, gazdasági életnek meg­felelő módon reformálhassa, akkor lehetetlenség az autonómia részére biztosított jog érvényesülésének út­ját állani azzal, hogy a törvényható­sági bizottság kénytelen legyen a maga munkáját a tisztujitással kez­deni, ahelyett, hogy a törvényben neki biztosiott joggal élve, előbb szabályrendeletet alkotna és csak azután választana. Expeclienst is lehet találni. Be kell tölteni előbb csak két alpolgármesteri állást, a harmadik alpolgármesteri állás be­töltésével várjunk addig, amig a közgyűlés ezt a szabályrendeletet megalkotja. Ugyanez a helyzet a tanácsnoki állásokat illetően is. Most csak 12 tanácsnoki állást kell betöl­teni, a három uj tanácsnoki állás betöltésével szintén meg kellene várni az uj szabályrendelet elkészí­tését és jóváhagyását. Annyi bizo­nyos, hogy a közgyűlésnek előbb ezekben a kérdésekben kell a maga felfogását kifejezésre juttatnia, mert különben fordított munkát fogunk végezni. Miután rendkívül sürgős ügyről van szó, hiszen a pályázatok kiírása előtt mindezeket a kérdése­ket tisztázni kell, —■ én a dolog ter­mészetes rendjének azt tartanám, ha a mérnöki kamara elnöke, aki tagja a törvényhatósági bizott­ságnak, megbeszélésre ülne össze a műszaki minősítésű örökös tagokkal és a mérnöki kamara által megválasztandó érdekkép­viseleti tagokkal. Ezen a megbeszélésen részletesen megvitathatnák a helyzetet és ál­lásfoglalásukat illetékes hely elé terjeszthetnék. A szakemberek állás- foglalása nyomós érvként hatna. Szóba hoztuk a beszélgetés során a Keresztény Községi Párt köve­tendő magatartásának a kérdését — a legelső közgyűlésen. Petrovácz Gyula ezeket mondotta: — A párt szerepe magától adódik erőhatalmi pozíciójából. A mai szituációban a Keresztény Községi Párt a legerősebb pártja a törvényhatósági bizottság köz­gyűlésének. Az örökös tagokkal együtt pártunknak 57 tagja van, a ílipka-párt tagjainak a száma csak 32, a szociáldemokratáké pedig 37. A demokraták Í6, Ras- sayék 15, Friedrichék 10 mandá­tummal rendelkeznek. Mindenekelőtt ebből az arányból származó követeléseinknek igyek­szünk majd érvényt szerezni úgy a bizottságok, mint a törvényhatósági tanács megválasztásánál. Ebben az arányban követeljük magunknak az örökös tagokat, akiket a második közgyűlésen fog majd megválasz­tani az uj törvényhatósági bizott­ság. Ugyanebben az arányban akar­juk magunknak biztosítani az ér­dekképviseleti tagságokat is. — Ami a tisztujitással szemben elfoglalt álláspontunkat illeti, mi mindenesetre meg akarjuk védelmez­ni a szerzett jogokat, vagyis arra törekszünk, hogy a vezető pozíciókban levő fő- tisztviselők helyükön maradhas­sanak. Természetesen gondoskodnunk kell

Next

/
Oldalképek
Tartalom