Uj Budapest, 1931 (8. évfolyam, 1-51. szám)

1931-01-10 / 1. szám

UJBUDAPESr 1931 január 10­A három nagyüzem életében a beruházások és alkotások esztendeje következik Borvendég tanácsnok az Elektromos Müvek harmincmil­liós uj progframmjának végrehajtásáról, a Gázmüvek fokozott propagandájának nagy eredményéről, az uj viz- termelőtelep építésének megkezdéséről — Az őszi hóna­pokra elkészül a víztisztító berendezés — Kispest határá­ban rövidesen megkezdik a gázcsövek lefektetését sok íiatal ambíció kielégítéséről is. Az uj állásoknál kizárólag ezeket a íiatal erőket vesszük figyelembe. Nemcsak az uj tanácsnoki állások­nál, hanem a négy uj kerületi elöl­járói állás betöltésénél is a fiatal erőket akarjuk érvényesüléshez se­gíteni. Petrovácz Gyula elmondotta még az Uj Budapest munkatársának, hogy a városházi adminisztráció leg­főbb irányításában semmiféle változás sem várható. A Keresztény Községi Párt kezében marad továbbra is a vezetés, mint­hogy ez a párt a közgyűlés legna­gyobb pártja. Pro Ecclesia et PontiHce" pápai érdemkereszttel kitüntetne -Magyarország aranykoszorus mestere. SZLEZÁK LÁSZLÓ harang- és ércöntőde. harangfelszerelés és haranglábazati gyára Budapest, 11., Franeepón-utca n. szám Telefon: Aut. 913-53. Budapesti Bazilika 7945 kgr-mos uj „Szent Imre- Hősök- harangja“ gyáramban készült. Az 1900. évi párisi világ­kiállításon díszoklevél­lel. 1921-23. vasipari ki­állításokon aranyérem­mel. az 1925 —26. évi kéz­műipari tár­latokon dísz­oklevéllel, 1927-28. évi budapesti, székesfehér­Budap est—Belvárosi Főplébánia templom vár>. szen‘ 2500 kgr-os „Polgár mester-harangi a“ tes> és szom­bathelyi ki­éllilésokon nagy aranyéremmel és 1930. évi -Nem­zetközi Vásáron“ emiéklapoal kitüntetve. Teherautomobilok, autóbuszok, utcaseprögépek, tűzoltó- és lo­csoló-autók. Automobilok kü­lönleges célokra a legjobb anyagból készülnek. Kiváló egyéb gyártmányok: Ipari stabilmotorok, lokomobilok, mezőgazdasági gépek, traktorok, vizhordó- és öntözőkocsik. Különféle hengerelt áruk( acél- és vasöntvények, keres­kedelmi ön vények, öntött vascsövekés karikás kályhák. Jobbágy-féle folytonégö kályháink felülmúlhatatlanok! MAGYAR KIR. ALLAMI VAS-, ACÉL- ÉS GÉPGYÁRAK Budapest, X„ Kőbányai-ut 21. Telefon : József 460-29. BienensioK József és Fia írógép, papír, nyomtatvány és Irodafelszerelési osztálya, rug­gyanta bélyegző-gyár, vésőin­tézet, zománctábla-gyár Budapest, Vili., Rákóczi-ut 27. Telefon: József 421—84. — Az Uj Budapest tudósitójától — A főváros 1931. évi költségveté­sében igen kevés rendkívüli beru­házás szerepel. Annak a szigorú takarékosságnak a következtében, amivel az uj költségvetést összeál­lították, úgyszólván kizárólag kar­bantartási munkálatokra szorítkoz­nak az összes dologi kiadások, ami azt jelenti, hogy az 1931. év folyamán a főváros nem tudja teljesíteni azt a kö­telezettségét, aminek eddig sok­szor súlyos áldozatok árán is, az ipar és vállalkozás irányá­ban mindig eleget tett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez év folyamán nem kerülne sor nagyobbarányu beruházási munká­latokra. Ezek a munkálatok leg­nagyobbrészt a három nagyüzemet érintik, amelyek különböző forrá­sokból megkapták a fedezetet beru­házási programjuk végrehajtására, ügy az Elektromos Művek, mint a Vízművek hatalmas fejlesztési pro- grammot dolgoztak ki és ennek a végrehajtásához megkapták a szük­séges fedezetet. Beruházási progra­mot dolgozott ki a Gázművek is, az ehhez szükséges fedezetet ez év fo­lyamán fogja a pénzügyi ügyosz­tály megjelölni. A három nagy fő­városi közüzem ez évi munkapro­gramjáról beszélgetést folytattunk Borvendég Ferenc tanácsnokkal, az üzemi ügyosztály vezetőjével, aki a következőket mondotta az Uj Budapest munka­társának: — Az Elektromos Művek beruhá­zási programját még 1918-ban állí­tottuk össze. Ennek a programnak a végrehajtása 65 millió pengőt igé­nyelt, Az első részletet még 1928 ban megkaptuk a dollárkölcsönből. Ez az első részlet 20 millió pengőt tett ki. Az Elektromos Művek tar­talékaiból 16 millió pengőt használ­tunk fel, a függő kölcsönből leg­utóbb 12 millió pengőt kaptunk, az utolsó 17 millió pengős fedezetet pedig úgy teremtettük elő, hogy ennek az összegnek az erejéig áru­hitelt vettünk igénybe. Ez év vé­géig, de legkésőbb a jövő év első feléig befejeződik az Elektromos Művek beruházási programjának a végrehajtása. Ezek a munkálatok sürgősek, mert mielőbb le kell kapcsolnunk a Váci-uti és Berzenczey-uti tele­peket, amelyek drágán termel­nek. De sürgős e beruházási program végrehajtása azért is, mert a mai nyomasztó ipari helyzet enyhülése remélhetőleg olyan többletfogyasz­tást fog eredményezni, amelyet csak a teljesen modernizált és ki­épített kelenföldi telep elégíthet ki. A munkálatok tervszerűen folynak és eddig semmiféle fennakadás a végrehajtásában nem következett be. — A Vízművek beruházási pro­gramjának a végrehajtására első részletként 18 millió pengőt kap­tunk. Ezt az összeget részben a régi berendezések biztonságát szolgáló építmények létesítésére, részben pe­dig a tervezett uj telep első részé­nek a megépítésére használjuk föl. A régi berendezések biztonságát szolgáló építmények megépítését még ebben a hónapban vállalatba adjuk és a munkálatok előrehala­dásához képest követni fogja ezt a vállalatba adást a gépi berendezé­sek megrendelése is. Két Duna alatti alagutat és két géj>házat épí­tünk, a még hátralévő munkálato kát rövidesen teljes egészükben ki­adjuk. — Az uj víztermelő telep munká­latai tavasszal indulnak meg. Előbb ezeket a munkálatokat nem kezd­hetjük meg, mert a víztermelő te­lep a széntendrei szigeten épül és a téli időjárás nem alkalmas az építkezés megkezdésére. Az előké­születek folyamatban vannak, hogy a vállalatba adás azonnal megtör­ténhessék, mihelyt a munkálatokat a tavaszi időjárás beálltával meg lehet kezdni. A telephez tartozó cső­fektetési munkálatokat megkezdtük már és a tél folyamán teljes erővel folytatjuk. A beszélgetés során érdeklődtünk az iránt is, hogy mikor tisztul meg végre a szennytől a budapesti viz? Borvendég tanácsnok a víztisztítási munkálatokról ezeket’ mondja: — Az első víztisztító készüléket a Ganz—Danubius részvénytársaság­nál megrendeltük. E készülék föl­szerelése folyamatban van és ja­nuár hó folyamán azt már üzembe is helyezzük. Amennyiben ez a ké­szülék beválik, további készüléke­ket rendelünk meg. Bizonyosra veszem, hogy még ennek az évnek az őszén a bu­dapesti vizet minden szennye­ződéstől megtisztíthatjuk. Érdeklődtünk ezután a Gázművek fejlesztési program ja iránt. Az ügy­osztály ugyanis a Gázművek igaz­gatóságának javaslata alapján elő­terjesztést készített a további fej­lesztésről és ezt az előterjesztést a törvényhatósági bizottság közgyű­lése is elfogadta, a végrehajtásra azonban nem került sor, mert a fedezétet nem sikerült még előte­remteni. Borvendég tanácsnok a Gázművek végrehajtására váró be­ruházási programjáról ezeket mon­dotta: — A Gázművek fejlesztési pro­gramja 13 millió pengőt igényel. Ebből négy és fél millió pengőt for­dítunk az uj igazgatósági épület megépítésére. Nyolc és fél millió pengőbe kerül az óbudai gázgyár kibővítése, benzolgyár építése és az uj cső­fektetés. Nagy súlyt helyezünk a gázpropa­ganda kiszélesítésére. A törvényha­tóság eddig 1,050.000 pengőt engedé­lyezett propagandára és e propa­ganda révén az elmúlt év második felében ötezer uj fogyasztót szerez­tünk. A Gázművek egyfelől a költ­ségek viselésével csinál propagan­dát, másfelől azzal szerez uj előfi­zetőket, hogy a berendezés költsé­geinek a kifizetésére hosszú részlet- fizetési kedvezményt ad. De folytat­juk a propagandát az iránt is, hogy a környékbeli városokat és községe­ket bekapcsoljuk a főváros gázháló­zatába. Kispest városával már meg­kötöttük az uj szerződést. Ennek a szerződésnek a tervezetét a város­házi fórumok már jóváhagyták, sőt elfogadta azt a közgyűlés is. Mi­helyt a belügyminiszter úrtól meg­érkezik a szerződés jóváhagyása, Kispest határán megkezdjük a cső- fektetést. Más pestkörnyéki váro­sokkal és községekkel egyelőre nem folytatunk ilyen irányú tárgyalá­sokat, de remélem, hogy még ennek az évnek a folyamán újabb orientá­lódás lesz ilyen irányban. KUSCHLOSZ-UCHTIG REPÜLÖ6fP6VAR ES FAIPAR R.-T. BUDAPEST-ALBERTFALVA. TEL : Lá. 11-79- Városi iroda : IV. KÉR., ESKÜ ÚT 3. TELEFON: AUT. 890-47 Gyárt: Parkettát, épttletasztalosmankát, hajlított botort és mindennemű latomegárnt Irodaberendezések Pénzszekrények állandó bútorvásár a Központi Városháza épületében BUDAPEST, IV., KÁROLY K1RMY-UT 28 Telefon : Aut. 896-06. háló, ebédifi és uriszoba bútorok szalongarniturák, rekamierek, Kedvező fizetési feltételek. Karo tos és Peszomamios mesterek orsz. sz. A főváros Szív- és legkedveltebb érbetegek gyógyintézete külön osztálya /GS5K Dr. PAJOR mám szanatórium és vizgyógyintézet # BUDAPEST. VIIL, VAS-U. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom