Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-22 / 51-52. szám

TIT BTlDtXPEST Az UJ BUDAPEST legközelebbi száma a karácsonyi és újévi ünne­pekre való tekintettel január 10-én jelenik meg. Kitüntették Purébl tanácsnokot. A TESz vezetősége csütörtökön dél­előtt küldöttséggel kereste fel Pu­rébl Győző tanácsnokot, a tanügyi ügyosztály vezetőjét és az Eötvös József reálgimnázium 75 éves fenn­állása alkalmából átnyújtották a közoktatásügy és a gyermekvéde­lem terén szerzett érdemei elisme­réséül a TESz jubileumi érdem­jelvényét. Saját maga fogja ügyrendjét meg­állapítani az uj törvényhatósági bizottság. Az utolsó közgyűlés napi­rendjére felvették a törvényható­sági bizottság közgyűlésének uj ügyrendi tervezetének tárgyalását, amelyet Szemethy Károly dr. tiszti főügyész dolgozott ki az uj tör­vényben foglalt rendelkezések és utasítások alapján. A közgyűlést megelőző törvényhatósági tanács­ülés azonban annyi rengeteg módo- sitani valót talált az ügyrendi ter­vezeten, hogy a főpolgármester el­nöki megnyitójában kénytelen volt az ügyrendi tervezetnek a napi­rendről való levételét bejelenteni. Mivel a régi törvényhatósági bi­zottság több ülést már nem tart, az ügyrend letárgyalása az uj közgyű­lésre marad, mely egyik legelső ülésén fogja a főügyészi tervezetet vita tárgyává tenni. Amig az uj ügyrendet azután a belügyminisz­ter jóvá nem hagyja, a törvényha­tósági bizottság a régi ügyrend alapján fog ülésezni. Az uj segédfogalmazók küldöttség­járása. Ripka főpolgármester tudva­lévőén 56 tanácsi és 6 árvaszéki ideiglenes segédfogalmazót helyet­tesitett be az újonnan engedélyezett segédfogalmazói állásokra. Az uj segédfogalmazók az elmúlt hét szombatján tették le a főpolgármes­ter kezébe az esküt, onnan Sipőcz polgármester elé járultak, akinek szintén megköszönték az elért elő­léptetést. Kedden a behelyettesitett tanácsi segédfogalmazók képvisele­tében Nyékhegyi István dr., Vár- hidy Imre dr. és Gottl Ervin dr., az árvaszékiek nevében Prückler András dr. küldöttségileg jelentek meg a belügyminisztériumban Bla- ha Sándor államtitkárnál és Tatits Árkád h. államtitkárnál, a pénz­ügyminisztériumban pedig Vargha Imre államtitkár és Lukács Ödön miniszteri tanácsos előtt, akiknek köszönetét mondtak az állások en­gedélyezéséért. Mindannyian meleg rokonszenvvel fogadták a küldött­séget és kijelentették, hogy a jövő­ben is hasonló szeretettel fogják felkarolni kívánalmaikat. ZONGORÁK DEHNAU. ¥1.1., RAlfÓCZIÜT 19. legna yojb laktara uj és keveset ha-znait zongo a. pianino és har mon umo ban OlCSÖ hölCSÖÜ­zés, hangolás, javítás. Telelőn: Jftzsel 421-04. ERDÉLYI mmtmmmmmmi múintézete udvari fényképész IV., SeflMlBlWllS-B 2. Bieoensiok Jűzsei és Fia írógép, papír, nyomtatvány és Irodafelszerelési osztálya, rug­gyanta bélyegző-gyár, vésőin­tézet, zománctábla-gyár Budapest, Vili., Rákóczi-ut 27. Telefon: József 421—84. A miniszter vezércikket ir A karácsonyelőtti választási had­járat izgatott kakofóniájában elke­rülte a figyelmet az a szerény fu­vola, amelyen a kultuszminiszter egyik napilapunk vezércikkében el­recitálta a fővárost illető fájdal­mait. A vezércikk abból az alka­lomból Íródott, hogy a fedett uszo­da avatásán a polgármester sajná­lattal emlékezett meg azokról a né­zeteltérésekről, amelyek a főváros és a közoktatásügyi minisztérium között időnként felmerültek. Annak megállapítása mellett, hogy ezek a nézeteltérések mindig tárgyiak vol­tak, közli Klebelsberg gróf, hogy egy reszort-miniszternek nem az a feladata, hogy magának népszerű­séget gyűjtsön, hanem kizárólag az, hogy a nemzeti életnek azt az ágát, amelynek ápolása rá van bízva, si­kerrel képviselje és felvirágoztassa, Ennek a szempontnak vezércikke szerint mindent alárendel a minisz­ter, sőt esetleges népszerűtlenséget is ha jlandó a magasabb cél kedvéért elviselni. Nézzük most már, hogy ezek a magasabb célok hogyan festenek a gyakorlatban és a miniszter közis­mert animozitása a fővárossal szemben mifajta. kívánságokban nyilvánul meg. Tudjuk ugyanis, hogy a kultuszminisztérium alá tartozó művészi intézmények ha­nyag és felületes módon viselked­nek, a Népszínház épületének elma­radt házbérét majdnem bírói eljá­rással kellett a szociálpolitikai ügy­osztálynak a kultuszminisztérium­tól kiverekednie, százezrekre rúg az az összeg, amellyel az állami szín­házak világítás és vigalmi adó el­mén a fővárosnak tartoznak, annak a fővárosnak, amely nem akar kul- turbotrányt és a közpénzen előállí­tott elektromos áramot fizetés hiá­nya miatt nem kapcsolja, ki vala­melyik operaházi előadás előtt, amint azt bármelyik magánféllel szemben habozás és kímélet nélkül megcsinálja, Megállapítja a miniszter, hogy az állami színházak elsősorban Buda­pest népét gyönyörködtetik és mű­velik. (Amit különben senki kétség­be nem von.) Mit csinál már most Budapest székesfőváros az állami színházakkal? — kérdi a miniszter. Szubvenciót nem ad, a Városi Szín­házzal konkurrenciáit csinál az Ope­rának és azonfelül vigalmi adó alakjában elveszi a deficites állami színházaktól még a kultuszminisz­térium által juttatott állami szub­venció egy részét is. Mit kíván ez­zel szemben a miniszter? Rendes évi szubvenció alakjában áldozatot az állami színházak fenntartásáért. Vagyis a főváros a maga ezer és ezer terhe mellett még külön ösz- szegekkel támogassa az állami szín­házak egyébként minden tekintet­ben tiszteletreméltó művészetét is. A legkategórikusabban kell kije­lentenünk, hogy a szép miniszteri vezércikk ellenére erre nincs pénze a fővárosnak, Kezdve a kórházi hátralékokon és végezve az állam­rendőrség fenntartásához való évi hárommillió pengős fővárosi hozzá­járuláson, alig van ága az állami adminisztrációnak, amelyik kisebb- nagyobb fővárosi hozzájárulást — dacára a szépen hangzó vezércik­keknek — önkéntes vagy kényszerű formában ne élvezne. Újabb terhe­ket nem bir el ez a szerencsétlen főváros, amelynek polgársága ép­pen eléggé nyög a községi terhek alatt és a maga kommunális életé­ben kénytelen a legmesszebbmenő takarékosságot kifejteni. A szük­séglakásokon és útépítéseken meg­spórolt filléreket nem fogjuk az egy­re jobban szétterpedő állami szín­művészet molochjába vinni, annál kevésbé, mert éppen elég olyan fő­városi kulturigény és kulturcél van, amelyeknek megvalósításában a ma- gárahagyatott főváros a kultuszmi­niszter ur őnagyméltósóigától sem­miféle támogatást nem remélhet és nem várhat. Honmentő idea a pirostaxisok fel­segélyezésére. Néhány nappal ez­előtt nagygyűlést tartottak a piros- taxisok, amely alkalommal végre csodaszert találtak, hogy összes ba­jaikon segítsenek. Nem volt szó ezen a nagygyűlésen a legutóbbi kocsivizsga tapasztalatairól, szó sem volt a viteldijak leszállításáról, arról sem beszéltek, hogy a közön­ség éi-dekében végre rá kellene szo­rítani a taxitulajdonosokat, hogy a balesetbiztosítási dijakat rendesen fizessék. Két fontos témája volt a nagygyűlésnek, az egyik az, hogy közös standokat követeltek az Autó­taxi R. T. kocsijaival, a másik, hogy elhatározták, miszerint a pi­rostaxisok kocsijaikat haladéktala­nul szürkére mázolják. Hogy miért volt jó eddig a piros szin a kis- taxisok számára és miért kell most azokat megdöbbentő gyorsasággal szürkére átmázolni, azt csak a ma­gasságbeliek tudják, akik a Bérko­csis Ipartársulat bérautó-oszttálya vezetésében tevékenykednek. A gya­nú mindenesetre az, hogy a piros­taxik szürkére való átfestése ha­sonlóvá akarja tenni a kisemberek birtokában levő kocsikat a nagy­vállalatok kocsijaihoz. Ha pedig ez így van, nagyon szomorú bizonyít­óid állított ki magáról a nagy­gyűlés és az ipartársulat vezető­sége. Évtizedes küzdelem után ab­ban merüljön ki a pirostaxisok am­Halmos István és Fia kövezőmesterek é» útépítő vállalkozók Budapest, X., Halom ucca 23. Hl: J. 339-52 Tel.: J. 339-52 kim miusn BOSCH SERVICE IUP II IC TELEFON: J. 393-73. VHü II. Ili biciója, hogy utánozni próbálják a szürke kocsikat! Valóban lesújtó eredmény! Nem az iparra, hiszen küszködő és szenvedő kisexiszten- ciák dolgoznak a létükért, hanem arra a vezetőségre, amely efajta kültelki ideákkal kísérletezik, ahe­lyett, hogy a közösség jól felfogott érdekét okos és ügyes akciókkal iparkodna képviselni. A belvárosi községi reáliskola jubi­leuma. A belvárosi Eötvös József-reál- iskola fennállásának hetvenötesztendős jubileumát díszes ünnepségek keretében ülte meg. Ez alkalomból leleplezték az iskola hősi halált halt növendékeinek emlékművét, amelyet Ligeti Miklós ajándékozott az intézetnek. Délután a Vigadóban rendezett diszgyülésen a kormány részéről K o r n i s s Gyula ál­lamtitkár, a főváros részéről Bérezel Jenő alpolgármester üdvözölték a jubi­láló iskolát, majd Erődy Kálmán dr. tankerületi főigazgató az iskola törté­netét ismertette. Az öregdiákok részéről Schimanek Emil műegyetemi tanár, Pompéry Elemér, G ó t h Sándor, Karkas Rezső tanácsnok, Szteré- n y i József báró és még többen mások, a régi tanárok nevében Ge 11 é r t Jenő főigazgató, a szülők nevében S z i n a y Béla tábornok mondtak üdvözlő beszé­det. Esto a Gellért-szálló nagytermében vacsora volt, amelyen Erődy Kálmán dr. tankerületi főigazgatónak a társa­dalmi téren kifejtett működése elisme­réséül Altenburger Gyula átnyúj­totta a TESZ jubileumi nagy keresztjét. Egészséges, száraz lakások csak „ÍRflMLÓ LEVERŐ“ rendszerrel «rhetők el fe'létlen biz­tonsággal. Alkalmazha'ó régi nedves falaknál, valamint uj éoületeknél. Prospektus helyszíni szemle és ajanlat díjtalan PAULUS PÁL EDE Budapest. V., Nádor-utca 19 Tel. Aut 120-07 1930 december 22. Felemelt pótlékot kap a tűzoltóság. A tanács a törvényhatósági bizottság utján még az év tavaszán feliratban kérte a belügyminisztert, hogy a tűz­oltói tisztikar és legénység pótlékának felemelését engedélyezze. Most érkezett le a polgármesterhez a belügyminiszter leirata, amely a pótlék ötvenszáza­lékos emelésének engedélye­zését foglalja magában, visszamenő­leg január elsejétől. A belügyminiszteri leirat az érdekelt tűzoltói személyzet körében megelégedést keltett. A Lenke-uti társasházak építke­zése. A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége által kezdemé­nyezett társasház épitőakció kereté­ben építendő Lenke-uti, Gellért-, Lenke- és Béke-udvar társasházak­ban résztvevők névsora a székesfő­városnál jóváhagyás előtt áll. Előre­láthatólag1 ezen három társasház munkálatai a jövő év február havá­ban megkezdődnek s ez esetben a lakások augusztus 1-re beköltöz- hetők lesznek. Az építkezéshez szük­séges hitelt, mint 20 éves amortizá­ciós kölcsönt a népjóléti miniszté­rium nyújtja. Ezen kölcsön előnye, hogy a társasház nem szövetkezeti, hanem egyéni tulajdonok lesznek, minden lakás külön telekkönyvi birtoklappal, a társasház-törvény szerint. Nincs tehát semmi címen semminemű közösség, közös szava­tosság, vagy egyetemleges felelős­ség. Jóllehet a lakások már mind le vannak jegyezve, tekintettel ai’ra, hogy az építkezés tartama alatt eset­leg változások történnek, fennáll annak a lehetősége, hogy esetleg újabb jelentkezők is felvétessenek és ezen valóban altruista és ked­vező építési akcióban résztvehesse- nek. Esetleges érdeklődők lakás­igényüket akár levelezőlapon is je­lentsék be közvetlenül a társasház tervező építészénél, martonosi Barátit Lajos, II., Margit-rakpart 15. sz., IV. em. Zavarok a népszámlálás körül. Hlye- falvi statisztikai hivatali igazgató nagy igyekezettel dolgozik, hogy a tör­vény által az év utolsó napjára elren­delt népszámlálás lefolytatása elé ne gördüljön akadály, mégis felmerültek bizonyos momentumok, amelyek az adat­gyűjtés zavartalanságát veszélyeztetik. A parlament előtt levő javaslat szerint a népszámlálással egyidejűén meg kell történnie az országgyű­lési választók összeírásának i s, amely annyi munkával jár, hogy a fővárosi tanszemélyzet január 6-ig ter­vezett szabadságidejét meg kell hosszab­bítani, hogy a házakban összeszedett számlálólapok feldolgozása meg­történhessen. A tanszemélyzet ja­nuár 6-án túlmenően történő foglalkoz­tatása, illetőleg az iskolák karácsonyi szünidejének megfelelő meghosszabbí­tása tárgyában még karácsony előtt fog dönteni a polgármester. Tavaszi Zarándoklat a virágos Szentföldre. Gróf Zichy Gyula kalo­csai érsek vezetésével 1931. év tava­szán zarándoklat indul le a Szent­földre, hogy a magyar katolikusok hódolati ajándékát, a Sion-hegyi Dormitióban létesített „Magyarok Nagyasszonya kápolnája“-t fölszen­telje. A zarándoklat 1931. évi április hó 14-én indul Budapestről Triesz­ten át Istambulba, ott 3 napot tölt s azután a Taurus Expressen foly­tatja útját Syriába, Aleppo, BaaJ- beken át Damaskusba. Tizenkét napi szentföldi tartózkodás után (1400 km. autón) Kairó, Alexandria, Nápoly, Róma és Padován át május hó 23-án érkezik Budapestre. A Ró­mát mellőző csoport május 17-én. -- Résztvételi dij, melyben minden bennfoglaltatik, a következő: 40 na­pos ut Rómával: I. o. 3100 P, II. o. 2400 P, III. o. 1700 P. 34 napos ut Róma 'nélkül: I. o. 2850 P, II. o. 2200 P, III. o. 1550 P. Érdeklődők­nek válaszbélyeg ellenében részletes tájékoztatót küld és félvilágositás- sal szolgál a technikai vezető: Pilis- maróti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes, Felsőgöd, Pestmegye. moufiszi sirhífuek ZILAHI-BAL06H GYULA EmOfflESTER l Bornemissza-utca 36. TELEFOH: U 242

Next

/
Oldalképek
Tartalom