Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-22 / 51-52. szám

1930 december 22. UJBUDAPEST A HÉV közgyűlése A racionalizálás folytán a brutto bevétel csökkenése dacára jelentős nyereséggel zárult a múlt évi mérleg — A részvénytársaság nyugdíjalapjától a Parkváros R.-T. eredeti vételi árfolyamon vette át a Nova részvényeket — Az Uj Budapest tudósitójától — A Budapesti Helyiérdekű r. t. de­cember 30-ára hívta össze ezévi közgyűlését, a közgyűlési meghívó­val kapcsolatosan a hivatalos lap­ban publikációra került az elmúlt esztendei mérleg is. A kereskedelmi törvény és a vonatkozó miniszteri rendeletek szerint a vállalati köz­gyűléseket az év első felében kell megtartani, újabban mind ritkáb­ban ad a pénzügyminisztérium az ebből a célból hozzáforduló vállala­toknak engedelmet a közgyűlés el­halasztására. A Hév közgyűlési ter­minusának elhúzódását korántsem pénztechnikai nehézségek okozták: az igazgatóság a legutóbbi napokig bízott abban, hogy a fővárossal a Hév eladása tárgyában folytatott ismeretes tárgyalások rövidesen eredményre fognak vezetni és a közgyűlésen már a főváros dele­gáltjai lesznek az igazgatóságba beválaszthatok. Kiderült azonban, hogy a Hév ügyében már csak az uj törvényhatósági bizottság fog dönthetni, miért is váratlanul az év utolsó előtti napjára összehívásra került a rendes közgyűlés. A nyilvánosságra hozott mérleg szerint az 1928. évi 1,094.718 pengő tiszta nyereséggel szemben az el­múlt esztendőben 1,106.988 pengő tiszta nyereséggel zárult. Figyelem­reméltó a mérlegben az 1929. évben szerepelt beruházások feltüntetése, ami a beruházási értéket 5.6 millió pengővel emeli. A beruházások so­rán megépítette a vasút igazgató­sága a Császár fürdő—F Hat őri-gát második vágányát és a dunajobb- parti körvasutat. E beruházások nagyrészét hitelekből fedezte és erre vezethető vissza a hitelezők tételé­nek 5.6 millió pengőről 9.1 millió pengőre való emelkedése. Természetes, hogy a gazdasági válság bizonyos tekintetben a He- lyiérdeküt sem kímélte, ami abban jut kifejezésre, hogy a részvénytár­saság nyers bevétele 1929-ben mint­egy 200.000 pengővel kevesebb, mint a megelőző esztendőben. Csökkent az utasok létszáma, a pestkörnyéki gyárak nagyrésze leállt, jelentős üzemredukció van a pesti gyárak­ban is, a munkásság otthon ül és nem költ vasutara. Hogy a nyers jövedelem csökkenése ellenére még­is fokozott nyereséget sikerült a társaságnak kimutatnia, annak oka elsősorban abban rejlik, hogy az igazgatás és az üzemi kiadások te­rén jelentős csökkenéseket jelentett az okosan és erélyesen keresztülvitt racionalizálás, ami különben a tár­gyalások során a fővárosi urak ré­széről tartatott kívánatosnak. Ha már az eladási tárgyalások során emelt fővárosi kifogásoknál tartunk, említsük meg a Hév nyug­díjalapját is, amelynek vagyonál- lagában nemrégiben mélyreható változás állt be. Mint ismeretes a nyugdíjalap 1927-ben 80.000 darab Nova részvényt vásárolt 45 pengős árfolyamon. A Nova-részvények időközben való árhanyatlása foly­tán ez a tranzakció az alap részére jelentős veszteséggel járt. Hogy et­től a veszteségtől a társaság nyug­díjalapját megóvja, és a nyugdíj­alapot a vasúti szabályzatban előirt nívón tartsa, a nyugdíjalap rész­vénypakettjét a szintén Nova ér­dekkörébe tartozó Parkváiros r. t. vette át az eredeti 45 pengős árfo­lyamon, úgy hogy e tranzakcióból kifolyóan a nyugdíjalapot végered­ményben semmiféle veszteség nem érte. Amennyiben tehát a Hév fő­városi átvételére sor kerül, a fővá­ros a nyugdíjalapot sértetlenül és érintetlenül kapja meg. A Baross Szövetség és közüzemek. A Baross Szövetség memorandum­mal fordult a fővárosi közüzemek tárgyában a kereskedelemügyi mi­niszterhez, megállapítván, hogT a magánkereskedelem és magánipar megélhetését veszélyeztető közüze­mek sürgős leépítésére vonatkozó­lag több oldalról ismételten elhang­zott Ígéretek eddig nem váltattak be és hogy ezeknek az üzemeknek a leépítése vontatottan halad. A Szövetség a legélesebben elitéli és helytelennek tartja, hogy hatósá­gok a kisiparnak és kiskereskede­lemnek ezekben a válságos nehéz időkben közüzemeikkel szükségte­len konkurrenciát okoznak és a ha­tósági pénznek a magánipar és ma­gánkereskedelem versenyviszonyai­ba való beavatkozását az egyébként is éles versenyre való tekintettel mint a háborús gazdálkodásra em­lékeztető, idejétmúlt állapotot szük­ségtelennek látja. Felhívja a szö­vetség a kormány figyelmét a kis­kereskedő- és kisiparostársadalom pusztulását okozó ezen községi üze­mek működésére és kéri a kor­mányt, hogy vagy felügyeleti jogá­nál fogva, vagy előterjesztendő tör­vényjavaslattal biztosítsa a kiske­reskedelem és kisipar életbevágó érdekeit a községi üzemekkel szem­ben. A memorandum a polgármes­tert is felkéri, hogy az összeülő uj törvényhatósági bizottságnak azon­nal tegyen javaslatot mindazon köz­üzemek megszüntetésére, illetve át­alakítására, amelyek a kisiparnak és kiskereskedelemnek indokolatlan versenyt okoznak, hangsúlyozva azt, hogy ezeknek a községi üzemeknek további fenntartása által a székes- főváros pénzügyeit is állandóan ve­szélyeztetve látja. A szövetségnek elsősorban a főváros közélelmezési üzemei ellen van kifogása és szük­ségesnek tartja, hogy ezek az üze­mek a fennmaradásukhoz elkerül­hetetlenül szükséges mértékre kor- látoztassanak, azonban gyártmá­nyaik eladásával foglalkozó eladási helyeik működését feltétlenül szün­tessék be és a fogyasztók részére kicsinyben történő árusítást telje­sen engedjék át a magánkereskede­lemnek. A Magyar Kereskedelem és Pénzügy jubileuma. Szatmáry Sándor dr. gazdaságpolitikai folyóiratának húsz­éves juhilenma alkalmából terjedelmes ünnepi számot adott ki, mely rendkí­vül érdekes, gazdag tartalommal jelent meg. A lap előfizetési ára évi 24 pengő és megrendelhető a kiadóhivatalban, IX., Soroksári-ut 40. __________________________15 DF TDA1 “ttcszAKi ts ^FLIKVL OLAJKERESHEDES ezelőtt v. Gyurkovich és Társa BUDAPEST, V., NÁDOR-UTCA 6. Telefon: 902-29. szám. NagasepitkczeseKhez szükséges vasszerkezetek (műhely, csarnok, telvonOhidak síd. részére) gyárunkban évtizedek óta készülnék Budapest székesfőváros uj autobuszgarageja. Vasszerkezetét készítette a budapesti m. hír. állami gépgyár. Jlagy szilárdságú anyag, megbízható munka! védjegyű egyéb hÖZlSIHCrl gyártmányok, IIl€ZŐgdZddSágÍ gépek, UlépitÖ (uthengerelő-, utgyalu- és utfelszakitó) $CpCh. JODDÁGY féle íolytonégő kályhák, vas-, acél-öntvények, vízvezetéki öntöttvascsövek, kereskedelmi öntvények és különböző hengerelt árukstb. A „mAvag-mercedes-denz“ teherautók, autóbuszok es gyorsteher­autOk kiváló szerkezettel, kitűnő anyagból készülnek. fxüfiségreléneft bessserssése efőtt bérien praspebtust és fefvifáéositástl Budapest, X., Kőbányaiul 21. — Telelőn: JOzsei 400—29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom