Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-22 / 51-52. szám

1930 december 22, tU BUDAPEST 3 A Keresztény Községi Pórt a valós? fásokon megőrizte hatalmi pozícióját A szociáldemokraták szaporították mandátumaik számát, viszont a demokratapárt letört — A Rassau-párt ieltiinö terioglaiása es rriedrichCk visszaesése — Rengeteg ni embert loglal magában a megválasztottak listája — Az Uj Budapest tudósitójától. — Kedden a késő hajnali órákig' tar­tott a választási elnökök irodáiban a szavaztok összeszámlálása. Rész­ben a felébredt polgári öntudatnak, részben az elöljáróságok által kisza­básra kerülő pénzbírságnak tudható be, hogy olyan nagy százalékban szavaztak le a választópolgárok, mint még soha választás alkalmá­val Magyarországon. A választások eredményéből nyil­vánvalónak tetszik, hogy a Keresz­tény Községi Párt eddigi számará­nyát és ezzel kapcsolatosan termé­szetszerűen hatalmi pozícióját a vá­rosházán megtartotta. Várakozáson felüli számban jött be az Egységes Községi Polgári Párt is, emelkedett, mégpedig jelentékenyen, a szociál­demokraták pártaránya, ezzel szem­ben a demokraták számaránya csök­kent. A Friedrich István vezetése alatt álló Keresztény Ellenzék szin­tén nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és elenyésző kis szám­ban jöttek be a frontharcosok is. A választások részletes eredménye a következő: I. kerület: Szociáldemokrata Párt: Báuóczi Lász­ló dr., Németh János. Keresztény Községi Párt: Wolff Ká­roly, Lampel Vilmos, Pakányi Ferenc, Spur Kálmán dr. Községi Polgári Párt: Zellinger Vil­mos dr., Krivoss Árpád dr., Máté István. II. kerület: Szociáldemokrata Párt: Peidl Gyula, Blaskó Artur, Kervolt Alajos, Mandl Oszkár dr. Rassay Párt: Rassay Károly dr. Friedrich Párt: Friedrich István. Községi Polgári Párt: Kozma Jenő dr., Harrer Ferenc dr. Keresztény Községi Párt: Wolff Ká­roly dr., Molnár László, Vizdos Géza dr. rezni azt a 2500 négyzetméter terü­letet a Sión ormán, melyen a bazi­lika romjai állottak. A szultán ba­rátsága jeléül II. Vilmos német csá­szárnak ajándékozta a telket, aki viszont egy előkelő gesztussal a né­met katolikusoknak kedveskedett vele. Huszonhárom évvel ezelőtt építet­ték föl a német katolikusok a mai díszes bazilikát, mely nemes vonalú karcsú tornyával a legjellegzete­sebb ismertető jele Jeruzsálem táv­lati képének. A templom belső kiképzése még ma sincs teljesen készen, mert azt a németek teljes önerejükből akar­ják berendezni. És mégis! Minket az a kitüntetés ért, hogy amikor 1929 őszén a magyar zarándokok, a ka­locsai érsekkel az élén meglátogat­ták a szentélyt, mély meghatottság­gal ajánlottak föl nekünk egy ká­polnát Szűz Anya elszenderülési oltára mellett, még pedig azt, ame­lyik legközelebb esik az utolsó va­csora terméhez! Csak az, aki ismeri a német sovinizmust, tudja mérle­gelni ennek a fölajánlásnak a sú­lyát és horderejét. A világ egyik legelső szentélyé­ben magyar kéz alkotta magyar kápolna, „A magyarok Nagyasszo­nya kápolnája“ fogja hirdetni öt világrész zarátulokainak, hogy Tria­non ellenére is élünk még és rendü­letlenül bízunk országunk föltáma­dásában, melynek patrónája a bol­dog ságos Szűz Anya. A kápolna mozaikja, oltára és ezüstből vert hármas oltárképe és összes berendezése Budapesten ké­szül. A tervező művész, Muzsinszki Nagy Endre oly művészi bravúrral oldotta meg feladatát, hogy a Köln­ben székelő művészi bizottsság, Frontharcosok: vitéz árvátfaly Nagy István dr. Demokrata Párt: Pakots József. III. kerület: Községi Polgári Párt: Andréka Ká­roly. Szociáldemokrata Párt: Bücliler Jó­zsef, Bresztovszki Ede, özv. Knur Pálnc. Rassay Párt: Rassay Károly. Frontharcosok: Studinka Béla dr. Demokrata Párt: Vörösvári Miklós dr. Friedrich Párt: Friedrich István. Keresztény Községi Párt: Woiff Ká­roly, Botzenliardt János dr. IV. kerület: Keresztény Községi Párt: Ernszt Sán­dor dr., Raffay Sándor dr., Szőke Gyula dr., Bednárz Róbert, Frühwirth Mátyás. Demokrata Párt: Pakots József, Láng Lajos, Franki Kornél, Deutsch Mór. Községi Polgári Párt: Gaár Vilmos. V. kerület: Keresztény Ellenzék: Fridrich István. Keresztény Községi Párt: Lázár Fe­renc dr., Domonkos Gyula dr. Községi Polgári Párt: Glücksthal Sa­mu dr. Rassay Párt: Rassay Károly, Sándor Pál, Madarassy Beck Gyula báró. Demokrata Párt: Gál Jenő dr. Szociáldemokrata Párt: Györki Imre dr., Bánóczi László dr. VI. kerület: Demokrata Párt: Bródy Ernő dr., Vá- zsonyi János dr., Hoffmann Mihály. Keresztény Községi Párt: Ernszt Sán­dor dr., Kirchner Béláné. Szociáldemokrata Párt: Buchinger Manó, Kiss Jenő dr., Halász Alfréd. Rassay Párt: Rassay Károly, Sándor Pál. Községi Polgári Párt: Bayer Antal. Friedrich Párt: Friedrich István. VII. kerület: Friedrich Párt: Friedrich István. Szociáldemokrata Párt: Weltner Ja­kab, Deutsch Jenő, Lévai Sándor, Stein- herz Simon. melyben Németország legelső mű­vészei foglalnak helyet, a legna­gyobb elismeréssel nyilatkoztak a bemutatott tervekről. Egy nemzet­közi festőkből álló bizottságnak is bemutatták a terveket, akik a kö­vetkező bírálatot hozták: „Minden tekintetben kiválóan sikerült terve­zés. A térkihasználás, a jellegzetes­ség, a szinhatás és csoportosítás, a stilszerü összhang kiváló szép.“ A kápolnát a kalocsai érsek fogja 1931 május 2-án a magyar zarándo­kok jelenlétében fölszentelni. A ma­gyar zarándokokat egy németor­szági előkelő diszküldöttség fogja kikisérni a Szentföldre, a Sion- hegyi Dormitió pr okurát órának ve­zetése alatt, hogy jelen legyenek a magyarok jeruzsálemi nagy ünne­pén. Kívánatos lenne, ha a keresz­tény fővárosi bizottsági tagok kö­zül is minél többen részt vennének ebben a kivételes alkalmi zarándok­latban, melynek programja messze tid lépi egy közönséges zarándoklat kereteit. Talán sohasem voltunk úgy rá­utalva égi patrónánk támogatásá­ra, mint éppen most. A Dormitio szentélyében nemso­kára ismét föl fog sírni a magyar zarándokok ajakán az ősrégi fo­hász: Boldog Asszony Anyánk ___ És én hiszem, hogy kérésünk meg­hallgatásra fog találni, ha. mind­nyájan legalább szívből és lélekből egyesülünk a magyar zarándokok könyörgésével: „Patrona Hungá­riáé ora pro Regno Mariano“ — mert Isten anyjának könyörgését az Ur meg fogja hallgatni. Isten adja, hogy úgy legyen! Pilismarón BOZÓKY GYULA ny. vezérkari ezredes. Rassay Párt: Rassay Károly dr., Sán­dor Pál. Keresztény Községi Párt: Tabódy Ti­bor, Szabó Imre. Demokrata Párt: Fábián Béla dr,, Magyar Miklós. Községi Polgári Párt: Dési Géza dr. VIII. kerület: Demokrata Párt: Fábián Béla dr. Szociáldemokrata Párt: Farkas Ist­ván, Horovitz Gábor, Berkes Jenő dr., Gonda Béla dr. Friedrich Párt: Friedrich István. Józsefvárosi Községi Polgári Párt: Bohu József. Rassay Párt: Rassay Károly dr. Községi Polgári Párt: Szabó Sán­dor dr. Frontharcosok: vitéz Perley Lajos. Keresztény Községi Párt: Ernszt Sán­dor, Müller Antal, Ilovszky János, Pászti János. IX. kerület: Községi Polgári Párt: Usetty Béla, Popelka Béla. Rassay Párt: Rassay Károly dr. Demokrata Párt: Pakots József. Szociáldemokrata Párt: Révész Mi­hály dr., Kertész Miklós, Pajor Rudolf. Keresztény Községi Párt: Buday De­zső, Verebély Jenő, Hunkár Géza, Ra­vasz Árpád. Friedrich Párt: Friedrich István. X. kerület: Szociáldemokrata Párt: Farkas Ist­ván, Reisz Móric, Farkas Zoltán dr. Keresztény Községi Párt: Wolff Ká­roly, Sémann Mihály, Szabó József. Rassay Párt: Rassay Károly. Friedrich Párt: Friedrich István, Községi Polgári Párt: Payr Hugó, Hatolkai Kázmér. XI. kerület: Keresztény Községi Párt: Wolff Ká­roly, Bitter Illés, Kossalka János dr., Császár Ferenc. Friedrich Párt: Friedrich István. Frontharcosok: vitéz Martsekényi Imre. Községi Polgári Párt: Becsey Antal. Rassay Párt: Rassay Károly. Szociáldemokrata Párt: Peyer Károly, Rechtler Péter. XII. kerület: Friedrich Párt: Friedrich István. Községi Polgári Párt: Koznia Jenő dr., Petracsek Lajos dr. Demokrata Párt: Pakots József. Keresztény Községi Párt: Wolff Ká­roly, Hochenhurger Antal, Kasics Mar­git. Frontharcosok: vitéz Barcy-Barczen Gábor. Rassay Párt: Rassay Károly dr. Szociáldemokrata Párt: Kéthly Anna. XIII. kerület: Szociáldemokrata Párt: Peyer Károly, Szepessy Albert. Biró Dezső, Horváth Pál, Csapó Sámuel. Demokrata Párt: Bródy Ernő dr., Földváry Béla dr. Községi Polgári Párt: Dinich Vidor, Keresztény Községi Párt: Homonnay Tivadar, Hufnagl Imre, Schlachta Mar­git. XIV. kerület: Községi Polgári Párt: Martin János, Bánó Dezső. Szociáldemokrata Párt: Propper Sán­dor, Pásztor Imre, Gyürey Rudolf, Bár­di Imre dr. Keresztény Községi Párt: Petrovácz Gyula, Paulheim Ferenc, Mihálovich Zsigmond, Nagy István. Ahol örökös tagok a listavezetők, ott természetesen a soron következő póttagok fognak bejönni. A legkö­zelebbi napokban fog az is eldőlni, hogy azok, akiket több kerületben választottak meg, melyik kerület­ben tartják meg mandátumukat. Karácsonyra fiSCHWIIiDIm GSCHUIIKDT GSCHIDDTSm «IDT« GSCHUIIIIDT BarnanaMkai bschiiidtss GSCHUIIIIDT SS* GSCHUIIIIDT S«, vásároljunk, mert minőségileg egyen­rangúak a legjobb külföldi gyártmá­nyokkal, árban pedig lényegesen olcsóbbak Kaphatók az ország összes szakma- mabeli üzleteiben Sza’ay Ferenc építőmester Budapest, VII., Rákóczi-ut 14. Telefon : J. 408-04. Üveg-, porcellánáruk karac-onyi alkalmi ajándéknak, asztali- kávés- ké°zletek, üvegcsillérok nag>ban és kicsinyben is gyári árban kaphatok. DUZSEK LAJOS IV., Prohászka Ottokár-utca 8. sz., félemelet, lépcsőház. DEtR SÁNDOR V.. Őröl Tisza Islvön-ulca S. Telefon : 824-29. Zománctáblái közismertek tDittfer Serene épitömesler Dili.. Söross-utca 30. sz. FSÁS7AR I M R F linóleum- és gummi- tid L IMIVÉ padlóburkolás, vóllalai Budapest, IX., Lónyay-utca 96 Telefon: J. 325-58 Beton-, Estrich- és Asbesfallzatok készítése. Szakszerű munka. Afánlatnk dllmentesen MEGJELENT A KALLÓS JÁüOS-féle „Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz“ 1930/1931. évi évfolyamának második része két kötetben, több mint 1400 oldal terjedelemben. Tartalmazza: az összes budapesti és vidéki ipari, kereskedelmi, biztositó stb. vállalatok legújabb adatait. A már elő­zőleg megjelent két kötettel együtt — amely a budapesti és vidéki pénzinté­zetek adatait közölte — most már négy kötetből áll a nagymérvben kibővített komplett konipasz. Mind a négy kötet ára együtt — több mint 2200 oldal terjedelemben 60 pengő. Megrendelhető: a Pesti Tőzsde kiadó- hivatalában, Budapest, IV., Városház- ucca 6. szám. Telefon: Aut. 896—96. MEGRENDELÉS. Levágandó és beküldendő. KALLÓS JÁNOS-féle Gazdasági, Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz BUDAPEST IV., Városház u. 6. Ezennel megrendeljük Kallós Jánosnak, a Pesti Tőzsde főszerkesztőjének: GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPASZ 1930/31. ÉVRE cimii évkönyvét egy példányban 60.— pengőért, mely összeget a Kompasz leszállításakor kifizetjük. cégszerű aláirás. Vitéz Siposs Sándor Különleces «zársz vegytisztító és ruhafestő üzeme HAJO-UCCA 12 TELEFON : Aut. 812 - 40 Munkáért házhoz küldök és elszállítom

Next

/
Oldalképek
Tartalom