Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-12-22 / 51-52. szám

1930 december 22. niMTWAPFSJ 1931 még tulajdonképpen átmeneti esztendő lesz - mondja Petrovácz Gyula A Keresztény Községi Párt rekordszámot ért el az aján­lások terén — Vizkereszt után összeül az ui közgyűlés, melynek első feladata a tisztufitás lesz — A harmadik alpolgármesteri állást maguknak követelik a mérnökök — Az Uj Budapest tudósítójától. — Lezajlottak a fővárosi választá­sok. A Keresztény Községi Párt megerősítette pozícióját a város­házán. Az Uj Budapest legutóbbi számában Petrovácz Gyula a Ke­resztény Községi Párt vezető tagja seregszemlét tartott „Ötvenezer vá­lasztó“ cimii cikkében és megállapí­totta, hogy az ajánlások számában is nagyarányú emelkedés mutatko­zik, egyben levonta azt a következ­tetést is, hogy a szavazatoknál is gyarapodás fog jelentkezni. A kö­vetkeztetés bevált, ami iránt egyéb­ként sem lehetett kétség. Az Uj Bu­dapest munkatársa most ismét Petrovácz Gyulához fordult, hogy csinálja meg a választá­sok mérlegét. Petrovácz a következőket mondotta az Uj Budapest munkatársának: — Az Uj Budapest legutóbbi szá­mában a Keresztény Községi Párt ajánlásairól irva, az ötvenezres szá­mot jelöltem meg, mint ajánlóink­nak a számát, mert ez volt az a maximális szám, amit elérni remél­hettünk. Az ajánlások napján ki­derült, hogy a tényleges eredmény még ezt a számot is felülmúlta. A Keresztény Községi Párt rekord­ajánlási számot ért annak az 55,077 választónak a személyében, akik aláirták a Keresztény Községi Párt ajánlási iveit. Ilyen hatalmas szá­mú ajánlót pártunknak fennállása óta egy Ízben sem sikerült felsora­koztatnia. Annak ellenére, hogy túl vagyunk már a választásokon, szükségesnek tartom, hogy az egyes kerületekben elért pél­dátlanul nagy arányszámokat a jövő számára emlékezetünkbe véssük. Az ajánlók száma és arányszáma az egyes kerületekben a következő­képpen oszlott meg-: Kerület Választók szama Ajánlóink száma »0 i. 9176 2387 26 ii. 18759 3500 19 ni. 15697 3020 19.5 IV. 9110 3002 33 V. 22677 3221 14 VI. 31465 3580 12 VII. 40963 5089 12.5 Vili. 41132 8103 20 IX. 26532 6236 24 X. 16634 3442 20.5 XI. 15067 3343 22 XU. 14037 2814 20 XIII. 14747 2906 20 XIV. Összesen : 16588 292508 4530 55077 27.5 19 — Ha összehasonlítjuk az arány- számokat, akkor megállapíthatjuk, hogy számbelileg a legtöbb ajánlót a Józsefváros adta, 8103-at, utána a Ferencváros következik 6236-tal, az­után az Erzsébetváros 5089-cel. Ezek csupán nagy kerületek. Százalékos arányokban a kiskerületek adtak több ajánlót. Ebben a tekintetben az első helyen áll a Belváros, amely 33%-kai szerepelt. Másodiknak a Zugló következik 27.5%-kai, majd a Vár 26% -kai. Csak azután jön az első nagy kerület a nagy Ferencváros, amelynek arány­száma 24 százalék. — Fel fogjuk dolgozni az ünnepek után a választások statisztikai ada­tait is, amelyeket szintén az Uj Bu­dapestben fogok majd ismertetni. Szükségesnek tartom ezt már csak azért is, mert ezek a számadatok minden idő­ben a legdöntőbb bizonyítékai annak, hogy a Keresztény Köz­ségi Pártnak állandó, megingat­hatatlan és folytonosan növe­kedő tömegei vannak. A beszélgetés további során az­iránt érdeklődtünk, hogy az uj tör­vényhatósági bizottság mikor ala­kul meg és az alakulás után mik lesznek legfontosabb teendői. Pet­rovácz Gyula a következőket mon­dotta: — Mindjárt Vizkereszt ünnepe után meg kell tartani az uj tör­vényhatósági bizottság alakuló köz­gyűlését, mert gyors tempóban át kell esni a tisztujitáson. Az uj tör­vényhatósági bizottság tulajdon­képpen a tisztujiiáskor ad program- mot azoknak a személyén keresztül, akiket a városházi adminisztráció élére állit. Abban a tényben, hogy az ügyosztályok számát hárommal szaporítani fogjuk és két alpolgár­mester helyett hármat választunk, az a programmkitüzés fog megnyil­vánulni, hogy a városigazgatás mindinkább közgazdasági jellegűvé váljék. — Az uj törvényhatósági bizott­ság legfontosabb feladatának az uj városszabályozási tervek elkészíté­sét tekintem, mert csak igy lehet irányt szabni az építkezéseknek. A mai gazdasági viszonyok között pe­dig csak állandó beruházások, fő­ként építkezések megindítása révén lehet munkaalkalmakat teremteni és ezeken keresztül a gazdasági vál­ságot enyhíteni. Feltétlenül szüksé­gesnek tartom az uj utprogramm kidolgozását. Hasonlóképpen sür­gős feladat az üzemek modern- irányú rekonstrukciója, az építési Programm i-endszeressé tétele, a fő­város közlekedésének modern esz­közökkel való ellátása, a műszaki ügyosztályoknak az összehangolása. Hamarjában elég lesz ezeket a fel­adatokat fölvetiteni az uj törvény- hatósági bizottság horizontjára. — Ami az ügyosztályok számának a szaporítását illeti, úgy tudom, hogy ebben a tekintetben az elnöki ügyosztály konkrét előterjesztést készített, amely az eddigi 12 helyett 15-ben kívánja megállapítani az ügyosztályoknak a számát. Ezt csak helyeselni lehet, de viszont meg kell követelni, hogy az uj ügyosztályok között leg­alább az egyik műszaki legyen és ugyancsak jogos az a követe­lés is, hogy a harmadik polgár- mesteri állást műszaki képesí­tésű főtisztviselővel kell betöl­teni. Azért említettem föl a legsürgősebb feladatok között az ügyosztályok­nak az összehangolását, mert tapasz­talatból tudom, hogy ezen a téren sok divergáló intézkedés látott már napvilágot. — Végeredményben az uj tör­vényhatósági bizottságnak egészen uj alapokra kell fektetnie a fővá­ros igazgatását. A legfontosabb szempont az, hogy az egész vonalon takarékoskodjunk, az uj városigaz­gatásnak tehát gazdaságosnak kell lennie. Ezek a szempontok csak az uj költségvetés keretében érvénye­sülhetnek, vagyis az 1931-ik esz­tendő tulajdonképpen átmeneti ál­lapot lesz. Az uj esztendőben uj rendszer kezdődik a városházán és ennek az uj rendszernek, amelynek mi vagyunk a döntő tényezői, min­den körülmények között takarékos­ságra, a közterhek csökkentésére, a gazdaságos városigazgatás feltéte­leinek a megteremtésére és kizáró­lag produktiv beruházások eszköz­lésére kell törekednie. Ezekben ismei*tette Petrovácz Gyula az uj törvényhatósági bizott­ság feladatait, amelyek — mint a nyilatkozatból kitűnnek — elég szé­les terjedelműek. Annyi bizonyos, hogy január havában sok izgalom lesz a városházán és az izgalmak legnagyobb részét a tisztujitás fog­ja okozni. 0ZAL1D, fény- és alumínium-másolatok Költséflvetérek, müizakl tarvek, térképek rejzo- MANCI IJ7 CSTRFNP Budapest, Viil.,József-u. 12 lását c-8 sokszorosítását több színben is vállalja I L. 1 Telefon : József 431—47 m ES MIS sodronyfonat-, kerítés-, ágybetét- és vasbutorgyár Budapest, ti., FO-uica as suéú goii/ús- es eörgűs- csapägyäK • pec. autú- müiopi erÉHpőp cscp-gyah Teljes fecslömü beresícSesásek Svéd Gocvós csapágy RészvényiársasAO Büdanesl, IX Üllői út 55. Baranyai Béla és Társa I., kér. Bercsényi-utca 5. Telefon: Lá. 265. Központi etage-fütési, vizmü-berendezések és műszaki vállalata. Nonolus ultra ka­zánok gyéitó vá'lalata. FRATRICSEVíCS ERNŐ éoitömes ei, építési vállalkozó BUDAPEST, VII., KAZLNCZY-U. 8 Telefon: József 324-49 Alapfttatott 1888 Alapittatott 1888 Palm Albert és Tsa különlegességi üzem-leszmérők gyártása BUDAPEST, IX., RÁDAY UCCA 3 Az Orsz. Gőzkazán­vizsgáló Egyesület hivatalos szállítója Feszmérők (Manome- erj.LósUrmérök (Va- cummetei). Hőmérők (Thermometer), Fém- pyrométer (Metall- Pyrometer', Hozómé, terek (Zugmesser). Rugőegyensulyzó (Springbalancen), Vizálláeniérők (Hy­drometer), Vízmérle­gek (Wasserwaagen' Dr. KUGLER JÓZSEF SZÉNNAGYKERESKEDÉS Központi iroda: IX., GÖNGZY PfiL-U. 2. (Kálvin-lér mellett) Városi telep: V., WAHRMANN-UTCA 7. Telelőn : Aut. “55-53 Lmót 902-06. Telefon : Aut. 517-87. Alapítási év 1893. THERMOSONUS íJí*?!*“ * btzhatóbb autamatikm I fi z ] el z ő-k é s z U I é k. Gyára, biztos, olcsót — A ksietkező tüzet ós helyét is, bár­mily távolságban, másodpercek alatt jelzi. — A gyakorlatban fényesen bevált. — Előkelő referenciák. Részletes folvilágositási ad és a készüléket működésben bemutatja: Ipartermék Érté­kesítő Részvénytársaság. Budapest. V., Zoltán-o. 7—9. Telelőn - Automata 110—18 VÁLLALAT Épit, javít, álalakit és karbantart .mindennemű felvonókat !H.. Léngal-u. 49. lel.: Sut. 87784. GATTYAN PÁL kövezőmester és útépítő vállalkozó BUDAPEST, VU.,EGRESSY-UTI5 NAGY GYULA lakatos árugy ár a BUDAPEST, VÍL, Kőris-ucca 10 Telefon: J. 348-15 evőeszközök és disztárgvak HENGER ANTAL ezüstárugyár IV., DALMADY-UTCA 9. SZ. Üzv. Frafrichevich Istvánné szobafestő és mázoló Budapest, VII., Dembinszky-u. 33. TAPETAK legnagyobb választék­ban, elsőrangú kivitel­ben és legolcsóbban HAHN és PREYSS cégnél V.y GRÓF TISZA ISTVAN-UTCA 12. Telefon: Automata 816-61. 00* Minták és költségvetések díjmentesek

Next

/
Oldalképek
Tartalom