Uj Budapest, 1930 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-04 / 1. szám

Budapest, 1930 január 4­ír \ VII. évfolyam 1. szám L UJ BUDAPEST Előfizetési érák: Egész évre ..................................................30 pengő Fé l évre..............................................................15 pengő Egyes széna éra GO fillér I FELELŐS SZERKESZTŐ : DOBY ANDOR D“ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Visegrédl-utca 19. Telefon: Aut. 028—23. Poslatakarékp. chequeszémla: 30013 Az 1930-ik év feladatai a városházán pss Irta: dr. Szőke Gyula felsőházi és törvényhatósági bizottsági tag Egyhangúlag A fővárosi tanács hétfői rendkí­vüli ülésén egyhangúlag választotta meg azt a százhét tanerőt, akiket a megtartott 'pártértekezletek után a közoktatási bizottság egyhangúlag első helyen jelölt. A választás után ■volt alkalmunk beszélni a tanács több tagjával, akik kijelentették, hogy egyéni nézetük szerint bizo­nyos vonatkozásokban változtatnia kellett volna a tanácsnak a jelölési listán. Ezeket a személyes vélemé­nyeket azonban a tanács, mint kor­poráció, feléje helyezte az egyete­mes érdekeknek, annak dokumentá­lására, hogy a főváros tanácsa, hí­ven és maradéktalanul teljesiti a közgyűlési pártok előírásait. A köz- oktatásügyi bizottság egyhangú je­lölése és a. tanács egyhangú válasz­tása még egy szempontból fontos, amikor a pártok képviselői és a fő­városi főtisztviselők ennyire impo­záns egyhangúsággal tudnak meg­állapodni a megválasztandó tanerők személyét illetően, akkor miért van szükség a kultuszminiszteri vétójo­gokra és egyéb változtatásokra. A jelölési és választási egyhangú­ság az uj fővárosi törvénytervezetet illetően két szempontból volt nagy- fontosságú dokumentum. Az egyik ■szempont a tanács szempontja, azé a hivatalnok-tanácsé, amelynek di­csőséges múltját, a városi életben és a nemzeti történelemben gyöke­rező hagyományait annyira kímélet­len kézzel cibálta meg a belügymi­niszter törvénytervezete, hogy jövő­jét annál szomorúbbá és kétségbe- ejtőbbé tegye. íme a tanács, tagjai­nak jobb belátása és más egyéni meggyőződése ellenére is, nem vá­logat, nem opponál, nem javít: a ta­nács a pártok által egyhangúlag el­fogadott listát formailag is meg­erősíti! A másik nem kevésbé fontos tanul­sága az egyhangúlag megejtett ta­nácsi választásnak', a fővárosi tan­erőknek a jövőben való kinevezése. A tervezet szerint, amelyet a képvi­selőház közigazgatási bizottsága egyelőre módosított, csak azért, hogy a plénum annál inkább az ere­deti szövegezés mellett foglaljon ál­lást, a kultuszminiszter széleskörű jogát kívánja biztosítani a főváros tanügyi személyzetéi illetően. A törvénytervezet miniszteri indoko­lása, nemkülönben a miniszterelnök beszéde a. közigazgatási bizottság­ban azzal vádolják a fővárost, hogy a tanügyi választások a. protekció útmutatásai szerint történtek. Kér­dezzük, hol nyilvánulhatott protek­ció a pártközi értekezlet egyhangú megállapításainál az egyhangú ta­nácsi választásnál? És ha voltak fi­gyelmeztetések és rábeszélések, mer­je mondani a miniszter ur, hogy az állami tanügyi kinevezéseknél nem érvényesül nemzeti betegségünk, a protekció! A fővárosi tanács hétfői rendkí­vüli ülése nagyjelentőségű az anya­gi és a formai jog szempontjából is. Egy vallomás volt az egyhangú ha­tározat, azt bizonyítván, hogy bűn- cselekmény nincsen, és így a vádlot­tat, a főváros autonómiáját, fel kell menteni, az eljárást beszüntetni, a rehabilitációt megadni. A készülő fővárosi törvény mintha megakasztotta volna a főváros mun­káját. Úgy látszik, sokan vannak, akik az uj célkitűzést az uj törvény­hatóságra és intéző tanácsra akarnák hízni, már az 1930-ik évre is és a régi törvényhatósági bizottságnak, valamint a tanácsnak csak a napi közigazgatási teendők elvégzését Ír­ják elő feladatul. .4 főváros élete nem állhat meg. Amit a törvényhatóság éveken át ki­tartó munkával végzett és amit a tanács a főváros javára szorgalmas munkálkodásával a felfordulás rom­jainak az eltakarítása és a viszonyok kívánta, uj élet alapjának lerakása céljából maga elé tűzött és végzett, azt abba nem hagyja, j azért, mert esetleg az uj törvény lényeges szer­vezeti változtatása az ügyek vezetését más körbe fogja utalni. A mai ne­héz élet nem várhat a vitatkozások végére, nem függhet esetlegességek­től és a feladatok elintézése mindig annak a hatóságnak a kezében van, amely a törvény szerint fennálló és az ügyeket intézni hivatott. A beru­házások előkészítése, a közmunkák kiadása és lefolytatása, a közigazga­tás állandó javítása, a tanügy fejlesz­tése, a szegényvédelem, a vallásos élet ápolása és fejlesztése, éppen úgy buzgó feladata és kitartó kötelessége a mai törvényhatóságnak az uj év­ben, amint annak ismertük az elmúlt időkben és amint annak a viszonyok­hoz képest az autonómia megfelelni igyekezett. Az uj kerületi elöljáróságok felál­lítása és az előljárósági szükséges uj épületek felépítése nem odázható el, ha csak az alsóbb közigazgatás tel­jes csődjét megérni nem akarjuk. Mert nem a szervezeti vagy közigaz­gatási szabályok megújítása a szük­séges, hanem a nagy kerületek olya- tén szétválasztása, hogy a meglévő közigazgatási személyzettel, azok he­lyes beosztásával az elöljáróságok képesek legyenek a polgárság ügyeit tényleg elintézni és pedig gyorsan, amikor azok az ügyek a lakosság szükségleteinek a kielégítése céljából aktuálisak, nem pedig hosszú vára­kozás és az érdek elvesztése után. A helyesen megállapított útépítési Programm keresztülvitele nem a fé­nyes és a külföldiek által is meg­bámulandó utak kiépítését, hanem a közlekedési utak hiányának a pótlá­sát kívánja elsősorban, hogy a fővá­ros minden része megközelíthető és a forgalom lebonyolítására alkalmas legyen. De erre szükséges a helyes közlekedési politika is, elsősorban a villamos hálózat helyes irányú kiépí­tésével és ahol erre kedvező alkalom nincs, az autóbuszközlekedés fejlesz­tésével. Ez azonban nem lehet pro­tekció kérdése és nem lehet minden­felé autóbuszokat vezetni egyesek kí­vánságára, amelyből csak felesleges útvonalak fenntartásával az autóbusz közlekedésére ráfizet a főváros és amelyből a villamosközlekedést szin­tén jövedelemnélkülivé tennék. Szin­te bámulatraméltó naivitással járatjuk az Aiulrássy-utón végig az autóbuszok özönét akkor, amikor a kitűnő föld­alatti vasúttal az Andrássy-ut forgal­mának tekintélyes részét lebonyolít­hatnék. Vagy máshol is a villamossal párhuzamosan, ugyanabban az utcá­ban vezetjük végig az autóbuszokat és az érdektelen megfigyelő megálla­píthatja, hogy nem a szükségletet bonyolítjuk ezzel le, hanem a villa­mosoknak csinálunk felesleges kon- kílrrenciát. Ezt még akkor sem sza­bad tenni, ha az uj autóbuszközleke­déssel bizonyos gépgyáraknak adunk üjabb munkát, mert ezzel a munká­val a közérdeket nem szolgáljuk, vi­szont a szükséges villamosvasúti be­ruházással éppen úgy tudunk a mun­kanélküliségen segíteni. A munkanélküliségen segítünk azonban az építkezésekkel is, amelye­ket a főváros már az 1929-es évben elhatározott. A szegényház építése, az előljárósági épületek felemelése, a szükséges épületek tatarozása és az uj kórházi építkezések, elsősorban az uj év feladata és az nemcsak az cpisA'-p-arnak és maukú.'-oknák ad ke­nyeret, de az azzal kapcsolatos ipar­ágakat is kellően foglalkoztatja. Itt azonban megint nem a fényűző épít­kezés a fontos, sőt az mellőzendő, ha­nem a jó polgári építkezés szükséges, amely évtizedek múlva is megfelel a feladatnak. Nem azért végezzük eze­ket a beruházásokat, hogy a külföld megbámuljon bennünket, hanem, hogy a főváros polgárságának a szük­ségletét kielégítsük. És különösen fel­adatuk legyen az, hogy sem a sze­gényházban, sem a kórházban, sem pedig az árvaházban, ne olyan körül­ménybe helyezzük a népet, amely a rendes polgári igényeken felül van, hanem amely a helyesen 'felfogott igé­nyeknek megfelel. És szemben az ed­digi gyakorlattal, oda kell törekedni, hogy ugyanazért a> pénzért megfelelőn több arra rászorultat láthassunk el. A legutóbbi évek túlzott igényei olyan kiadással terhelték meg a fővárost, hogy egy-egy szegényházi ápolt eltartása aránytalanul több terhet ró a fővárosra, mint amibe a jó polgári életben egy személy eltartása kerül. Az autonómiának meg kell mutatni, hogy nem az egyes sürgetések túlzott igényeinek, hanem a rendes jó polgár lefokozott igényeinek megfelelő elbá­nás a feladat, amikor is a kormányzat, a helyes autonómiai működést nem is fogja kritika tárgyává tehetni. Biztosra veszem, hogy az uj év meg fogja hozni azokat a tanügyi újításo­kat. amelyeket szintén évek óta sür­getünk. Az iskolaszék újjáalakítása nemcsak személyi változás kérdése, de ezzel kapcsolatban az iskolaszéki szer­vezet reorganizálása az iskolaszék he­lyes működésének nélkülözhetetlen előfeltétele. A tananyag helyes beosz­tása pedig nemcsak megkönnyíti a tanítást és a tanulást, de az úgyis ide­ges növendékek túlterhelését fogja megszüntetni. Ebben a tekintetben igen sokat remélek a főváros tanügyi vezetésétől, amely mpst már évek hosszú során át látja, hogy nem he­lyes az, amikor az alsófoku tanügyi férfiak mellőzésével magasrangu ta­nárok és más tanüggyel foglalkozó férfiak állapítják meg a tanrendet és tananyagot, amely főleg az elemi iskolákban és *a középiskolák al­sóbb osztályában nem a növendé­kek szellemi nívójához, hanem a fel­ügyelő hatóság magasabb szín­vonalához van mérve. Bizonyos az, hogy ezzel a kellő beosztással,, ha nem csökkentjük is, — amely nem kívánatos, — a gyermeknyaraltatás és gyermekgondozás mérvét és kiadá­sait, mindenesetre elérjük azt, hogy az ezen a téren hozott nagy anyagig és erkölcsi áldozatok nagyobb ered­ményt fognak a gyermekek egészsége és a közegészségügyi kiadások terén felmutatni. Nagy segítségére fog jönni a ta­nácsnak ebben a tekintetben a köz- tisztasági téren tervezett újítás, amely a város belső részén is megfelelő köz­egészségügyi állapotot fog teremthet­ni, anélkül, hogy a mai nehéz viszo­nyok között drága erdővételekkel voltaképpen levegővételt csinálnánk azoknak a gyermekeknek és a pol­gárság azon nagy tömegének, amely a nehéz közterhek között ugv sem jut levegőhöz és nemcsak akkor akar tiszta, jó, egészséges környezetben élni, ha a Disznófőhöz rándul ki, ha­nem akkor is, ha bent a városban ne­héz életét éli. Ezen a nehéz életen nagyban segí­tettek és segítenek a közüzemek, ame­lyeknek a beszüntetését és elherdá­lását még akkor sem tartjuk okos­nak. ha azt az üzemvizsgáló bizott­ságok javaslata alapján a kormány­hatóság kívánja. A közvagyonnak ez az oknélküli és célnélküli elvesztege­sse sem a kisiparosoknak, sem a kis­kereskedőknek, sem az adózó polgár­ságnak nem érdeke és a faárugyár példája legjobban mutatja azon állás­pontom helyességét, hogy sokkal na­gyobb veszteség a fővárosra, ha a jólműködő és árnivelláló üzemeket beszüntetjük, mintha egy pár üzem további működésével módot ad a pol­gárság könnyebb megélhetésére. A takarékosságnak azonban nem­csak itt kell megindulni, hanem a költségvetésben, a felesleges kiadások törlésében, és a felesleges adók meg­szüntetésében is. Revideálni kell a tú­lontúl nagy és nem közérdekű segé­lyeket, a fényüzési kiadásokat és mindazokat a beruházásokat jobb idő­re kell halasztani, amelyek nem élet- szükségletek és amelyek nem szoro­san a közérdeket szolgáljak. Mert a főváros eladósodását ilyenekkel elő­mozdítani nem szabad még akkor sem, ha a hitel felvételét a jövő ge­nerációra hárítanék is legalább rész­ben át. Az autonómiának ez a pénz­ügyi politikája nemcsak kifelé fog bizalmat kelteni, de megnyugvást fog kelteni a polgárságban is, amely az autonómiát fenntartja és védi, amely a vezetőséget oda állította és amely az ország szivét, a fővárost tovább is önkormányzati jellegében fenntartani kívánja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom