Uj Budapest, 1929 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1929-07-27 / 30. szám

1929 julius 27. UJ BUDAPEST 3 Látogatás a balatonparti levente-telepeken A főváros a folyó évben kéthetes turnusokban 3000 leventét nyaraltat a Balaton mellett — Rend, tisztaság és jó koszt a telepe­ken, amelyeknek vezetője Sallay főtanácsnok — 3000 főnyi közönség a fonyódi pásztortüznél — Az TJj Budapest tudósítójától — A főváros folyó évi költségveté­sébe 80.000 pengő van felvéve leven­ték nyaraltatására. A leventeokta­tásról szóló törvény bizonyos köte­lezettségeket ró a fővárosra a le- ventekorban levő ifjúság oktatását illetően. A főváros messze túlme­nően ezen kötelezettségén, nagysza­bású szociális és higiénikus felada­tokat vállalt magára, amikor a le­venteköteles korban levő iparos és munkásfiuk nyaraltatására jelentős összeget állított be a költségvetés­be. Ha van cél, amelyre közpénze­ket fordítani szabad, ha van kiadás, amely bőséges eredményeket hoz, akkor az ifjúság ugaroltatása való­ban az! Minden kiló, amelyet egy tüdővészre hajlamos, vagy angol­kóros fiú hízik, komoly és értékes gyarapodása a nemzeti vagyonnak és nem költhetjük értékesebb vala­mire a közpénzeket, mint a jöven­dő generáció ereje és egészségére. Dinich Vidor kormányfőtanácsos, bizottsági tag kiséretében, aki a fő­város sportbizottsága és az Orszá­gos Testnevelési Tanács részéről fáradhatatlan buzgalommal intézi az ifjúsági nyaraltatást, végigláto­gattunk néhány balatonparti tele­pet, hogy személyesen meggyőződ­jünk arról, hogyan és miképen használja fel a főváros a köllség- vetésileg előirt 80.000 pengőt? Utun­kat Lázár Miklós bizottsági tag­nak, „A Reggel“ kitűnő főszerkesz­tőjének autóján tettük meg és első állomásunk Siófok volt. Siófokon, a villanegyed tőszom­szédságában gyönyörű fenyves er­dőben van az üdülő leventék tele­pe. Luby Pál tanácsnok a telep ve­zetője, aki lekötelező szívélyesség­gel fogadja a kis expedíciót. Glé- dában sorakoznak a fiuk, fürdőruha van rajtuk, éppen fürödni készülnek. Jól megtermett deli legények mel­lett vézna apróságok kötik le a figyelmünket, a külvárosi proletár­anyák apró penészvirágai, görbe- lábú. angolkóros fiatalok. Megszó­lítjuk az egyiket, vékony, sovány az arca, a lába x-re van görbülve, a háta teknő. Szabóinas a külső Erzsébetvárosban, hatgyermekes munkásembernek legifjabb csemeté­je. Szelíd szemében öröm ragyog, amikor szólunk hozzá és elmondja, hogy gyermekkorában angolkóros volt, most töltötte be tizenhatodik életévét -— bár alig látszik csene- vész alakjával és pipaszár karjai­val tíznél többnek. Éppen két hete van a telepen, a két hét alatt két és fél kilót hízott! És a többi gyerek, mennyire bol­dogan, szeretettel rajongják körül vezetőjüket, aki jóságosán törődik legkisebb bajaikkal is, nevén ismeri mind a százhúsz fiút, yelük fürdik, felvigyáz konyhájukra, hogy jó és ízletes kosztot kapjanak. A kony­hát különben — ez alatt egy két­oldali-ól bedeszkázott nyitott tűz­hely értendő — szintén egy fiú „ve­zeti“, aki szakácsinas az egyik elő­kelő körúti étteremben. Az ebéd ki­tűnőnek ígérkezik: hatalmas kon­dorban jóillatuan rotyog a húsle­ves, másfélkilós-kétkilós szép hus- darabokkal, sok zöldséggel, még ve- lőscsdnt is akad benne! Egy másik fazékba most aprítják a paszulyt, mert a húshoz főzelék is jár. Es­tére gulyásleves lesz és mindezt a sok jót és szépet naponként és fe­jenként 1 pengő 80 fillérért tudják előállítani. Hatalmas sátrakban tanyáznak éjszakánként a fiuk, a sátrakban mindenütt példás tisztaság és rend. A fiukat különben oktatóik ajánlata alapján, akik közvetlenül legjobban ismerik a viszonyokat, veszik fel a nyaralásra. Siófokra, Balatonbog- lárra, Fonyódra, Tihanyba — itt vannak a Balaton partján telepeik a leventéknek — csak egészséges gyerekeket vesznek fel, a betegek, elsősorban a tüdővészre hajlamo­sak, az egri táborba kerülnek, ahol megfelelő orvosi kezelésben is ré­szesülnek. Az üdülés két hétig tart, kéthetenként váltják fel egymást az egyes fővárosi közigazgatási kerü­letek nyaraló leventéi. Az egyik fára szegezett házirend szigorúan előírja, hogy reggel 6 órakor van a felkelés, 9 órakor szabad gyakor­latok, 1 órakor ebéd, délután újra fürdés, este pedig tábortűz. Tovább szalad az autó és a bog- ián telep megtekintése után, ahol nagyon szép ritmikus testgyako Ha­tokat mutattak be a fiuk, este a fonyódi telepre érünk. Ugyanaz a példás rend, tisztaság a fiuk részé­ről jóindulat és tisztességérzet, amit Siófokon tapasztaltunk! A leventék közt itt nyaralt két hétig egy fa- szobrászinas, aki agyagból és ho­mokból gyönyörű reliefeket vará­zsolt a sátrak elé. Az egyik relief Szűz Máriát, fején a magyar koro­nával, mint Magyarország Nagy­asszonyát mutatja a művészi ihlet­tel megáldott inasgyerek naiv és mégis annyira művészi elgondolá­sában, egy másik sátor előtt a tria­noni Magyarország szomorú tér­képvonalai tűnnek elénk. A fonyódi telepen éppen a ferencvárosi iparos és munkásgyermekek üdülnek és érdekes megállapítani, hogy milyen komoly és nemes szórakozásokkal cserélték fel a fiuk a mozizást, korcsmázást és az egyéb káros pesti lumpolásokat. A fonyódi tartózkodásnak fény­pontja a tábortűz. Hatalmas térség közepén izzik a nagy hasáb fákkal folyton táplált tűzrakás, a környék­beli villákból kölcsönkért székeken és padokon ott szorong Fonyód és Bélatelep egész nyaralóközönsége, hogy meghallgassa a fiuk produk­cióit. Nemes és felemelő érzés, látni és hallani a ferencvárosi ifjúságot, amikor tisztult és nemes ihlettel keresi a művészetet és a szépet. Negyventagu zenekar fújja a líá- kóezi-kesergőt, fiuk, akik két hónap­pal ezelőtt még a kottát sem ismer­ték! Egy gitáros fiú jön most elő, civilben szabóinas, hazafias dalokat énekel. Majd egy hegedűszóló kö­vetkezik és a közel háromezerfőnyi hallgatóközönség — amelytől belé­pődíjat nem szed a telep vezetősé­ge — elragadtatva tapsol a kis ferencvárosi hentesinas igazán kva­litásos játékának. Már éjfél felé kö­zeledik az idő, amikor vége van a pásztortűznek és a nyaralóközönség elszéled, elragadtatással beszélgetve a fiuk produkcióiról. A leventék azonban még ekkor sem térnek sát­raikba: csomagolnak, mert reggel utazniok kell, lejárt a szabadság, vissza kell térniök a gyárba, a mű­helybe, a rideg és prózai életbe. Az egész nyaraltatási akciónak Sallay főtanácsnok a lelke, aki pá­ratlan nemesszivüséggel, szorga­lommal és hozzáértéssel intézi a városházán a leventék ügyeit. Az ő minden dicséretet megérdemlő agi­litása, megértő emberi szive és a jövendő magyar generáció iránt érzett rajongó szeretete hozták lét­re ezt a nyaraltatási akciót is, amelynek szociális és higiénikus jelentőségét mi sem jellemzi job­ban, minthogy a fiuk a kéthetes ba­latoni nyaralás alatt átlagosan 3 és fél kilót gyarapodnak súlyban. Ha tekintetbe vesszük, hogy a nyár fo­lyamán 3000 levente nyaral igazán primitívnek mondható anyagi erők igénybevételével, akkor könnyen kiszámíthatjuk, hogy 10.000 kilo­grammra tehető az a gyarapodás, amellyel a szinte kizárólagosan tel­jesen szegénysorsu, minden protek­ciótól mentesen felvett iparos és munkásif juság testi súlya gyarapo­dik. De ne hagyjuk figyelmen kiviil a lelki gyarapodást sem! A táborok esti csendjében az oktatók és íel­Hol vásároljanak a fővárosi tisztviselők? legelőnyösebb feltételek mellett, lakbér le­kötése ellenében 5-35 év/ tör fesz­CSALÁDI HAZAT w FANS, ,.,üln.k ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI VÁLLALAT Értekezés 3 — 6 óráig. VII.. RÁKÓCZI-ÚT 36. TELEFON : 366-68. Bőrkabálo 1c, autó-bőrfejvédők, bőraadrágok, sportmellények, stb. — Gyártja : ACZÉL BŐRRUHÁZATI IPAR VII,, Károly-körut 13, 1. em. Fö'-'s'z tarrnknak előnyös fizetési feltételek. SCHONDORFER JENŐ MÉRNÖK központi fűtési, szellőztetési, vízvezetéki és csator­názási berendezések vállalata. Budapest, VIII. kér., ^ólya-utc^^2^s^n^—^TelefmT^ózsefM31^j72^ építeni szándékozó Családi házat fővárosi tisztviselők és altisztek forduljanak bizalommal vállalatomhoz. Tervek rendelkezésre. 1 — 35 évi törlesztésre legelőnyösebb és legolcsóbb feltételek. Telefon : J. 324-22. Értekezés egész nap. Építési iroda: Népszinház-utca 19, Iélemelet 3. (Keresztény cég !) Cy^asiozás részletre STANDARD poloskairtó Kossuth Lajos-utca 17., Magyar-u. sarok. Városi tisztviselőknek 5°|o engedmény. jCOflOATK! I tökéletes I I autopneu j ügyelők szeretettel teljes bánás­módja mellett egy tisztultabb, idea- lizáltabb légkörbe jut u pesti pro­letárgyerek, éppen abban a korban, amikor a legfogékonyabb minden külső benyomás iránt. Az az ifjú­ság, amely két hetet töltött a ba­latoni sátortelepeken, nem korcs­mázó, politizáló generáció lesz, ha­nem edzett és öntudatos oszlopa az uj Magyarországnak! Országos Társadalombiztosító In­tézet. Hirdetmény. Az Országos Tár­sadalombiztosító Intézet tagjai ré­szere a Duna balpartján két szabad uszodát állított fel, melyek közül az egyik az Eskü-tér és a Ferenc Jó- zsef-hid között a székesfővárosi női uszoda alatt, mig a másik a VI. ke­rület, Bodor-utca torkolatánál, a Nagybátonyi Rt. fövény kitermelő és átemelő telepe fölött nyert elhelye­zést. Az uszoda használata díjtalan. Az uszodát igénybevenni óhajtó ta­gok magukat, mint az intézet tagjai, munkaadói igazolvánnyal, vagy más alkalmas módon igazolni tar­toznak. Fürdési időrend: Naponként reggel 6—8-ig csak férfiak részere; délelőtt 8—2-ig nők és 10 éven aluli gyermekek részére; délután 2—8-ig csak férfiak részére. Fürdőruháról a fürdőt igénybevevők maguk tartoz­nak gondoskodni. Lepedőt azonban 10 fillér használati dij lefizetése el­lenében az intézet ad kölcsön. A für­dőt folyó hó 22-én, hétfőn reggel ad­tuk át rendeltetésének. Budapest, 1929 julius hó 18-án. Országos Tár­sadalombiztosító Intézet. KOVÁCS GÁBOR ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS BUDAPEST, IX., SOROKSÁR1-UT 41-43. TELEFON : JÓZSEF 320 - 83. SCHMIDT NÉPARÉNA BUDAPEST LEGOLCSÓBB LEGKELLEMESEBB SZÓRAKOZÓHELYE Folytatólagos előadások d a. 1lA-től DAMJBIA MŰSZAKI VÁLLALAT IX., CSONT-UTBA 3. TELEFON: J. 340-82, J. 322-79 Sheet-, topeka-aszfalt, bitumac va. amint maka- dámutaknak átitató eljárású és felületi kezelése, Utak pormentesitése egyidejű konzerválással, sza­badalmazott olajos kátránybitumen kompozícióval. FODOR ISTVÁN miilakatos ÍUDAPEST, IX., VIOLA-UTCA 37|b. Készít mű-, épület-, vasszerkezet', műszaki-, diszmű-, kovácsolt- sonamen’-munkákat, portálokat és belső berende­:és;ket. - Tllzliely, redőny, ünyneiéi sm. iavitasoknl eltogad. Asphalt átépítő, szigetelő és tetőfedő vállalat KOREK E. Iroda: Budapest, Vili., József-körut 64. sz. Telefon : József 449 — 21. Telep : VI., Agyag-utca 75. szám Telefon : Lipót 962—32. FELD OLY FEST — TISZTIT — LEGSZEBBEN- KOzllszlYiselűkDek oaay kedvezmény. — Gyár: ThOkOly-it 31 szára. — Telelonszám: jtfzsel 384—41 ás 446—32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom