Uj Budapest, 1928 (5. évfolyam, 1-51. szám)

1928-01-07 / 1. szám

V. évfolyam 1. szám ' LA ,/■.! ' • /?»V\ ÄfW' i,V­n 1. szám <• ^ / (n'',?63p >' Budapest, 1928 január 7 IIJ BUDAPEST ^VÁROSPOLITIKAI „i. Elöilzelésl árait: r« ívre ..................................................30 pengő .. ...........................................................15 pengő Egyes szám ára 60 fillér KÖZGAZDASÁGI V FELELŐS SZERKESZTŐ : DOBY ANDOR (Ír. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Dalmady Győző-utca 3. Telefon: Teréz 296-56 Postatakarékp. chequeszámla: 30013. Fontos változások a főváros vezetésében Folkusházy a Beszkárt vezérigazgatója, Buzáth a Vásárpénztárral fuzionáló Egyesült Fővárosi elnöke lesz — Lamotte Károly az egyik új alpolgármester, és visszaállítják a harmadik alpolgármesteri állást is — Rényi Dezső végkielégítéséért perrel támadja meg a fővárost A pártok megállapodásait a miniszterelnök elé terjesztik — Az Uj Budapest tudósítójától. — Pro domo Jelen számával ötödik évfolya­mába lép az*Vj Budapest. Az év­fordulót szükségesnek tartjuk arra, hogy kicsit befelé nézve, számot ad­junk az elmúlt esztendőkben teljesí­tett munkásságunkról és azokról a cél­kitűzésekről, amelyeknek az évek dü­börgő egymásutánjában szolgálatába akarunk szegődni. Lapunk eddigi élete nyitott könyv, az elért eredményekről szerénytelen­ségnek tartjuk beszélni, jövő céljaink pedig állandóan ott lebegnek hasáb­jainkon komolyan, nemesen és változ- hatatlanul. Célkitűzésünk az elkövet­kező évben sem fog változni, továbbra is azt tartjuk, hogy ennek a városnak a napipolitikától mentes, komoly és céltudatos liberális fejlődésre van szüksége, olyképpen azemban, hogy ezt a liberalizmust a radikális irá­nyokba való átcsapástól mentesítse a hagyományok tisztelete és általában a konzervativizmus kötőfékje. Ezeknek a céloknak lobogója alatt az Uj Budapest független minden pártérdektől és pártkasszától. Minden párt programjából elfogadjuk azt, amit lelkiismeretünk és Budapest iránt érzett szeretetünk jónak és el­fogadhatónak tart, tekintet nélkül arra, hogy ezeket a megvalósíthatók- nak és jóknak ítélt szempontokat a szélsőjobbon vagy a szélsőbalon vetet­ték-e fel. Mifiden pártvonatkozástól független látásunk éppen ezért tiszta, mert túlmenően pártkereteken és egyéb érdekeken, a város egyetemes javát tudjuk szem előtt tartani. Ha valaha szükség'Volt pártatlan­ságra és elfogulatlanságra, akkor 1928-ban igazán szükség van erre. Az évek torlódásában kevés olyan esztendő van, amely annyira jelentős lenne a főváros életében, mint ez az alig pár napos csecsemő, amikor a gazdasági és politikai problémáknak egész sorozata várja a megoldást. • De e gazdasági és politikai pro­blémákkal legalább egyenrangúnak tartjuk az önkormányzat védelmének fontosságát. Az önkormányzatot mai struktúrájában kell fenntartani és ha lesznek is rajta a modern várospo­litikai élet iramának megfelelő vál­toztatások eszközlendők, ezek a mó­dosítások nem érinthetik az autonó­mia lényegét : a polgárság minden idegen befolyástól mentes jogosult­ságát arra vonatkozólag, hogy belső ügyeit a történelmi hagyományokhoz képest maga intézze. Ezekben a harcokban kezünkben a toll éles fegyverével ki fogjuk venni a magunk részét. Ehhez a harchoz kérjük a közönség támogatását, azét a közönségéét, amely eddigi műkö­désünket ismerve, érezi és tudja, hogy az Uj Budapest mindig objektiv szemlélője volt a város dolgainak, őre az autonómiának, megértő ba­rátja a fővárosi tisztviselőknek, ellensége minden törekvésnek, melyet nem a legtisztább és legönzetlenebb közérdek, mozgat a város körül. A beköszöntött új esztendő nagy változásokat hoz Budapest székes­főváros kommunális életében. A karácsonyi ünnepek alatt és az új­év alkalmából a legilletékesebb té­nyezők között komoly, beható és minden részletre egyaránt kiterjedő nagy tanácskozások folytak mind­azokról a fővárosi kérdésekről, ame­lyek az utóbbi időben a községpoli­tikai életet foglalkoztatták. Ezek a tanácskozások kezdetben csak a többségi pártok vezetői között foly­tak, később azonban, amikor a sze­mélyi kérdésekre vonatkozóan si­került közös platformot találni, az egymás közötti bizalmas megbeszé­lések megálló, vödásszerű jelleget öl­töttek magukra. A kulisszák mögötti kezdeményező tanácskozások után a városháza négy legnagyobb kori­feusa formálisan össze is ült és vég­leges megállapodást kötött. Ezen a döntő megbeszélésen Ripka Fe­renc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, Wolff Károly, a Ke­resztény Községi Párt elnöke és Kozma Jenő, az Egységes Községi Polgári Párt elnöke vettek részt. Az Uj Budapest munkatársa erről a rendkívül érdekes tanácskozásról és annak eredményeiről részletes és minden tekintetben teljesen be­avatott információkat kapott. Ezen az újévi programmtanácskozáson elsőnek a Beszkárt-ügyet vették elő. A nagyközönség előtt ismeretesek azok a bonyodalmak, amelyek a Beszkárt ügyvezetése körül támad­tak, azzal a jelentéssel kapcsolato­san, amelyet a Beszkárt üzemének ellenőrzésére kiküldött bizottság ké­szített. Rényi Dezső azóta fizetéses szabadságon van és a Beszkárt ügyeit Sztrókay István h. vezér - igazgató irányítja. Rényi Dezső helyzetének tisztázása céljából kon­krét tárgyalások indultak meg, ame­lyek azonban nem vezettek ered­ményre. Hosszas vita fejlődött ki ugyanis arról a kérdésről, hogy Rényi Dezső végkielégítését mek­kora összeggel állapítsák meg. Mint­hogy ezek a tá: válások sikerre nem vezettek, Rényi Dezső nem hajlandó további alkudozásokba bo­csátkozni, hanem vonatkozó szer­ződésbeli megállapodásának teljes mértékben való érvényesítését követeli és így előreláthatóan ennek az ügy­nek az elintézése bírói útra terelődik. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Rényi Dezső nem térhet vissza a Beszkárt élére, Bárczy István sze­mélye került előtérbe. Ezt a tervet azonban éppen a legilletékesebb kormánykörök ellenállása követ­keztében el kellett ejteni. Újabb puhatolódzások indultak meg tehát abban az irányban, hogy olyan személyt találjanak a Beszkárt ve­zérigazgatói állása számára, aki minden oldalon egyaránt akceptál­ható kitűnő szakember legyen. Ezzel párhuzamosan a Községi Polgári Párt oldaláról azt a köve­telést állították fel, hogy a fővárosi rendezetlen közlekedésügyi prob­lémák gyors és megfelelő megoldása érdekében közlekedési diktátor kreál- tassék. Azon a tanácskozáson tehát, amelyet a karácsonyi ünnepek alatt p ■városháza négy legilletékesebb tényezője egymás között folytatott, mindezeket a szempontokat figye­lembe kellett venni. Wolff Károly a maga részéről ragaszkodott ahhoz, hogy bizalmi embere kerüljön a Beszkárt élére, Kozmáék viszont azt a követelést állították fel, hogy a Beszkárt vezetőségében Márkus Jenő nyugalmazott miniszteri ta­nácsos, volt fővárosi tanácsnok is elhelyezést találjon. Wolff Károly kezdetben Márkus Jenő ellen fog­lalt állást, most azután kompro­misszumos alapon létrejött a vég­leges megállapodás, amely szerint kölcsönösen elfogadták egymás je­löltjeit : Folkusházy Lajos alpolgár­mester lesz a Beszkárt vezérigaz­gatója és egyben ő lesz az a közle­kedési diktátor, akinek működésé­től a Ripka-párt Budapest székes- főváros közlekedésügyének rende­zését várja. Folkusházy Lajos he­lyettese Márkus Jenő lesz, aki ilyen körülmények között közis­mert agilitásának és minden olda­lon elismert nagy képességeinek megfelelő teret fog találni. Folkus­házy Lajos alpolgármester éltető lelke volt mindig a városházának, az ő kitűnő képességeiről még poli­tikai ellenfelei is csak az elismerés hangján szólanak, nem kétséges tehát, hogy ez a megállapodás sze­rencsésnek minősíthető. De máris megállapíthatjuk, hogy ez a sze­rencsés megállapodás pártpolitikai tekintetben sem fog akadályokat találni a végrehajtás szempontjá­ból, mert hiszen Márkus Jenő ked­velt egyéniség Rassay Károly előtt is, akinek pártja, a Független Nem­zeti Demokrata Párt, nagytehet- ségű vezérének óhajtását minden­esetre teljesíteni fogja. A műszaki igazgatás területén pedig Sztrókay vezérigazgató-helyettes megmarad eddigi hatáskörében és így különö­sebb bonyodalmak ebből a meg­egyezésből aligha fognak keletkezni. Azzal, hogy Folkusházy Lajos átmegy a Beszkárt élére, megürül az egyik alpolgármesteri állás. De komoly hírek szólnak arról is, hogy a második alpolgármesteri állás is megürül, amennyiben Buzáth Já­nos alpolgármester van kiszemelve az Egyesült Fővárosi Takarékpénz­tárnak a Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Részvénytársaság egyesítéséből származó új intéz* mény élére. Erre a pozícióra is Folkusházy Lajos volt kezdetben kiszemelve, most azután, hogy a Beszkárt-ügy így oldódik meg, Bu­záth János személye került előtérbe. Az új esztendő tehát egyszerre mind a két alpolgármestert elviszi a vá­rosháza éléről, amit maguk az érde­keltek is szívesen vesznek, mert hi­szen mindkettőnek a szolgálati ideje lejárt. Tavaly, amikor úgy Folkusházy Lajosnak, mint Buzáth Jánosnak az alpolgármesteri állás­ban való marasztalás a kérdése fel­merült, a kormány ellenállást tanú­sított és a hosszas tárgyalások után sikerült ezt az ügyet közmegelége­désre úgy elintézni, hogy Folkus­házy Lajos és Buzáth János hivatal­ban maradhassanak. De jelentős változást hoz annak a tervnek a megvalósítása is, hogy a városházán visszaállítják a harmadik alpolgár­mesteri állást. Ezt a tervet a Ke­resztény Községi Párt részéről ve­tették fel és Wolff Károly maga is erősen szorgalmazta Scitovszky Béla belügyminiszternél a harmadik al­polgármesteri állás visszaállítását. A két alpolgármesteri állás meg- üresedése és a Beszkárt, valamint a Vásárpénztár-probléma új megol­dása következtében egész sereg igazgatósági tagsági hely ürül meg úgy a Beszkártnál, mint a Vásár­pénztárnál. Ezeknek a személyi kér­déseknek az elintézése természete­sen ma még korai volna, érdekelt körökben azonban természetesen már most megindultak az előzetes tanácskozások. Ami a megüresedő két alpolgár­mesteri állás jelöltjeit jelenti, ezek között első helyen Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, a pénzügyi osztály vezetője áll, rajta kívül ter­mészetesen az idősebb tanácsnokok is kombinációban vannak. Az ügy megvilágításának teljes­ségéhez tartozik még, hogy a ka­rácsonyi megállapodást Ripka Fe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom