Uj Budapest, 1921 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1921-01-26 / 3. szám

Tönkremennek a szállodások Tiltakoznak a szállodai adó ellen Mint lapunk más helyién jelentjük, a főváros uj adótervezetei között jelentős helyet fogjál el a szállodai adó, melyből évi 50—60 millió koronát vár a főváros. Szállodai adó Európa majdinem minden nag-yobb városában van és a főváros igen helyesen .teszi, ha ezen a módon meg' akarja adóztatni elsősorban a külföldie­ket, akiknek idegen valutája meg sein érzi a pár koronás fővárosi adót. A szállodai adó, mely a tervezet szerint 20—50%-os lesz, csata­sorba állította a szállodatulaj doinosokat, akik exisztenciájukat féltik az uj adótól. A szállodatulaj doaiospk legnagyobb része derék, keresztény ember, aki nem a közönség kizsákmányolásával, hanem szolid alapon keresi kenyerét. Ma különben nem is a leg- hasznothajtóbb dolog szállodatulajdonosnak lenni, ami mit sem bizonyít jobban, minthogy az utolsó két esztendő alatt nyolc nagy szálloda csukott be Budapesten. A sort az Angol Királynő nyitotta meg, mely a Pénzintézeti Központnak adta át helyiségeit, utána, követ­kezett a Continental, ahol az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezet ütötte fel tanyáját, a Magyar Király és a Budapest helyét az Áru­forgalmi foglalta el, az István Király a /te.sf- vidéki rendőrségé lett, ugyancsak a rendőrség helyezkedett el a Nádorban is, a Hunniában a Fahivatal működik, a Parlamentben pedig a Nemzeti Hitelintézet bontotta ki szárnyait. A budapesti szállodaipar helyzetiéről és ^ a szállodai adóról Usetty Ferenc nemzetgyűlési képviselő, a Keresztény Községi Párt elnöke, aki a nemzetgyűlésben több ízben szót emelt a szállodások értekében a következőket mon­dotta. az Uj Bwdapest-nek: — A szállodai adót végzetesnek tartom Budapest szállodáira. Egy régi, becsületes, keresztény iparágról van itten szó, amelyet védenie és nem támadnia kell a főváros köz­gyűlésének. A nagyszálló dák egyre-másra mennek tönkre, mi lesz akkor, ha még ez az uj adónem is sújtani fogja őket? Ha már mindenáron meg akarja adóztatni a szállo­dákat a, főváros, akkor csak a külföldi illető­ségű szállodai lakókat adóztassa meg, akik­nek isokatérő valutája könnyen elbírja ezt a megterhelést, A szállodai adóról Várady Gyula, a szállo­dások ipartestületének alelnöke a következő­ket mondotta: — Az ötvenszázalékos szállodai adókulcs bevezetését nemcsak a hotel-ipar, hanem a főváros érdekei szempontjából is a leg­szerencsétlenebbnek tartom. A külföld egyet­len államában sincs hasonló nagyságú adó­kulcs. Ausztriában a szállodák maximális megterhelése 20 százalék, Franciaországban pedig a szállók osztályozása szerint van 3, 5 és 10 százalékos szállodai adó. Egészen más volna a helyzet, ha a szállodai szobaárakat szabaddá tennék, mert ebben az esetben az adó egy bizonyos részét átháríthatnánk a közönségre. Az adó behajtása egyébként ne­hézségekbe fog ütközni, mert a külföldi misz- sziók tagjai már a luxusadóról sem akarnak tudni. Az adó, legőszintébb meggyőződésem szerint a magyar hotel-ivar csődjét fogja eredményezni. A nagyszállodák már eddig is olyan ráfizetéssel dolgoznak, hogy a to­vábbi befektetéseket a jobb jövő reményé­ben sem fogják győzni. Másfél év óta tiz budapesti szállodát vettek meg a bankok és egyéb üzleti vagy kereskedelmi vállalatok- Ezeket az épületeket természetesen a jövő­ben más, sokkal jövedelmezőbb célokra hasz­nálják fel. Jelenleg öt hotelre folynak meg- vételi alkudozások. — A szállodai adó egy másik súlyos következménye lesz, hogy a külföldi kereskedők nem jönnek Pestre, ha­nem Bécsből fogják intézni magyarországi ügyeiket. I! CD ! I CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD I! CD 11 11 11 ELŐRE! A Nemzeti Hitelintézet megmu­tatta, hogy a keresztény köz­gazdaság lehetséges. Alig hat hónap alatt, több mint 100 millió korona keresztény jellegű saját tőkét szer­zett. Betétei jelentékenyen szaporodnak. Részvényesei számára már is tisztes osz­talékot biztosit. Keresztény magyar testvéreink! Előre büszkén a 200 millió korona felé! NEMZETI HITELINTÉZET R.-T. BUDAPEST, VI. HEB.. VILMOS tSÁSZÁH-OT 25. SZÓM Egy részvény ára 220 K 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 HÍREK • • • Az Uj Budapest harmadik számát veszi kezébe az olvasó, aki már e három számból megbizonyosodhatott arról, hogy lapunk hűséges és erős harcosa azoknak az eszméknek, amelyeket a Keresz­tény Községi Párt a keresztény és magyar Budapest megvalósítása érdekében zászlójára tűzött. Az Uj Budapest eddig megjelent három szá­mát a törvényhatósági bizottság minden tag­jának elküldöttük. Felkérjük a bizottsági tago­kat, akik előfizetésüket eddig nem rendezték, az előfizetési dijat akár a körlevélhez mellékelt postautalvány, (akár az első számihoz csatolt postatakarékpénztári befizető lap utján .juttas­sák el hozzánk, mert az Uj Budapest negyedik számát, mely február 2-án fog megjelenni, már csak az előfizetőknek küldjük el. Az Uj Budapest előfizetési árai: Egész évre .... 260 korona, Félévre ............................130 korona, Ne gyedévre .... 65 korona.. Az Uj Budapest kiadóhivatala. A harmincas bizottság uj tagjai. A Keresztény Községi Párt ügyrendje érteimében a harmincas bizottság mandátuma 1920. év végével lejárt. A kerü­letek most választották meg az uj tagokat, akiknek névsorát itt közöljük: I. Joanovich Pál dr., Liptay Lajos dr., Szigeti János. — II. Fertsek Gyula dr., Bozóky Ádám dr., Kozma Jenő dr. — III. Kontra Aladár, Hilbert Vilmos, Botzenhardt János dr. —• IV- Szőke Gyula dr., Jaczkó Pál dr., Nagy Ferenc, — V. Liszka Árpád dr., Brezovszky Emil dr., Lázár Ferenc dr. — VI. Ambrus Gyula dr., Piazza Győző, Kaich János. — VII. b. Horváth János, Ereky Károly, Fekete László dr. — VIII. Kazay László dr., Bieber Jenő, Vasek Ernő dr. — IX. Usetty Ferenc, Haller József dr., Buday Dezső. —- X. Szémann Mihály, Vdlya Gyula dr., Takács István dr. A Vigadó rejtelmei. E eimen megjelent cikkünkre. Evva Ferenc dr. úrtól a következő felvilágositást kaptuk: A fölszinti étterem bérbeadása tiz évvel ezelőtt' a polgármester ur és a tanács óhajára tör­tént, mert helyet kívántak* adni a menetjegyirodá­nak, a főváros idegenforgalma szempontjából fon­tos és igy közérdekű vállalkozásnak. A vendéglő e bérbeadás időpontjáig üzemben volt, de gyenge for­galmat mutatott fel. 1917-ben nem volt szó bérlet- meghosszabbitásról, mert a bérleti szerződés 1921- ben jár le eredetileg, hanem csupán arról, hogy a főváros az utolsó három évre felmondjon e bér­lőknek. Eltekintve attól, hogy a háborús lakbérren- deletek szerint a felmondás jog-ossága is vitatható volt, a tanács nem találta humánusnak, hogy az öz­vegyet a bérletből kitegyék, amig fiai a harctéren vagy fogságban voltak és ez álláspontját elfogadta a közgyűlés is. Felmondás helyett azonban kikötött évi 12.000 korona béremelést. Leghatározottabban vissza kell utasítanom végül a cikk azon részét, mely sze­rint a főváros rovására 440.000 koronát kaptak az Evva-örökösök Spolarits és Klemenschitz cégtől. Spolarils és Klemenschitz vállalták az évi bérösszeg­ből a kávéházra és a Hangli kioszkra eső 35.000 koronának megfizetését és fizettek Evva Lajos örö­köseinek nem ugyan 440.000 koronát, hanem 300.000 koronát, amely1 összegért azonban megkapták az egy millió koronánál jóval nagyobb értékű felszerelést. Mi címen volnának kötelesek Ewa Lajos örökösei e felszerelésért befolyt összeget a fővárosnak áten­gedni? Teljesen önkényes a cikkíró azon állítása, hogy Evva Lajos örököseinek félmillió korona évi tiszta jövedelme van, mert az utolsó év brutto jöve­delme nem közelíti meg ez összeg felét sem. A cikk­író megfeledkezik, hogy ez a bruttó jövedelem nagy üzemköltségekkel van terhelve, nevezetesen a vil­lanyáramfogyasztás ez évben jóval felül fogja múlni a 100.000 koronát, ami szintén a székesfőváros, mint a villamosművek tulajdonosának a jövedelme. Mégis Rajháti lesz az óbudai elöljáró? A Gergelyt elöljáró ^ nyugalombavonailásával megüresedő elöljárói állásra, mint az Uj Buda­pest már megírta, e hó 30-án jár le a pályázat. Nincs kétség aziránt, hogy a kijelölő választ­mány valamennyi pályázót minősíteni fogja. Pártunk valószínűleg már február 1-én, ked­den tartandó értekezletén fog foglalkozni a választással. Az óbudai kereszténypárti bizott­sági tagok kedden tartott értekezletükön fog­lalkoztak az elöljárói állás betöltésének kérdé­séivel, a, kerületi értekezlet ^egyhangúlag Baj- háti főjegyző mellett foglaltak állást, az ebbeli elhatározásukat hivatalosan közölték a Keresz­tény' Községi Párt elnökségével. A keddi érte­kezlet fog’ afelett dönteni, hogy elfogadja-e a párt az óbudaiak jelölését. A kabarészezon nagy sikerét jelenti az Andrássy- uti Színház 'januári műsora. Kökény Ilona, Wirth Sári, Szabados Piroska, Titkos Ilona, Krémer Lili, továbbá Boross, Bársony, Kabos és Abonyi játsszák a nagy tetszéssel, kacagással és tapssal fogadott műsordarabok és tréfák főszerepeit. A nagyhatású műsorban külön említést érdemelnek a. nagysikerű magánszámok, amelyeket Kökény, tTrmössy Anikó, Boross, Babrik és a vendégszereplő Nádor Jenő adnak elő. A Magyár Színházban ezen a héten is minden este •a Peer Gyntet, Ibsen remekművét játsszák, Törzv- zsel a címszerepben. A Peer Gynt minden előadása zsúfolt, házak előtt kerül színre. Szombat délután 2 órakor a Rákosi-iskola vizsgaelőadásaként meg­ismétlik az Éjjel az erdőn című darabot, részben uj szereposztásban, vasárnap délután pedig uj betanu­lással a Kis Lord van műsoron. A. drámai szezon egyik domináló »ikerévé lesz „A buta ember“, a Belvárosi Színház újdonsága. Szenes Béla vígjátékénak nápról-napra fokozottabb a sikero és a jegyeket napokkal előbb elkapkodja a közönség. George Bandin csütörtökön és szombaton; a bél többi napján „A buta ember“ kerül' színre. Ezen a héten is folytatódnak a Király Színházban az Offenbaoh-előadások, melyek iránt oly rendkívüli az érdeklődés,, hogy a jegypénztár már a február 6-ig bezárólag szóló jegyeket árusítja. Vasárnap délután a János vitéz-t adják. A délutáni előadást fél 3 óra­kor kezdik és mérsékelt helyárak mellett tartják meg. A Revü Színház e heti eseménye a Bálkiralyné szombati bemutatója, melynek nyilvános főpróbája pénteken, e hó 28-án, délelőtt fél 11 órakor le«z 26 és 10 koronás helyárak mellett. A bemutatóig a nagy­sikerű Szilveszter kerül szinre, melynek pénteken lesz az 50-ik előadása. Vasárnap délután a Szilvesz­ter kerül szinre fél 3 órakor mérsékelt helyárakkal. n KÖZGAZDASÁG A Hobé-likőrök ügye. A VI. kerületi elöl­járóság, mint az Uj Budapest már megírta, 400 korona pénzbüntetésre Ítélte a Hobé- 1 ikőrgy árat, mert gyártmányait, melyek az Angyalföldön készülnek, mint „a francia likő­rök királynőjét“ reklámozta. Hobéék megbün­tetését Purébl tanácsnok be is jelentette a köz­gyűlésnek, mire Horváth Károly bizottsági tag felszólalt, bejelentvén, hogy a gyár az Íté­let meghozatala óta is folytatja üzelmeit és likőrjét franciának hirdeti. A felszólalás kap­csán. a közgazdasági ügyosztály most utasí­totta, a tiszti ügyészséget, hogy az elsőfokú Íté­letei hivatalból felebbezze meg, mert a tanács másodfokon is foglalkozni kíván az ominózus üggyel, mely oly kínos fényt vet az ipartör­vény hézagos voltára. A Magyar Géniusz Nemzeti Kultúrát Ter­jesztő Részvénytársaság alakuló közgyűlése nem január 25-én, hanem 30-án, d. u. 4 órakor lesz az Újvárosháza közgyűlési termében. A részvénytársaság, melynek nagyszerű kultu­rális és hazafias céljaira legutóbbi számunk­ban hívtuk fel közönségünk figyelmét, tiz millió alaptőkével indul, mely már majdnem teljes egészében le van jegyezve. Részvények még jegyezhetők. Aláírási ivet küld, felvilágo­sítást nyújt az alapítási iroda: Rákóczi-ut 9. A Szövetkezetek Áruforgalmi Részvénytársaságá­nak uj neve. Az Áruforgalmi Részvénytársaság címét „Futura“ a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársdsága névre változtatja, azért, mivel az utóbbi időben sok újonnan alakult vállalat és kereskedelmi részvénytársaság használja, nevében az „áruforgalmi“ szót és ez a körülmény könnyén félreértésre szolgáltathat okot. Ah az álli- • tás, hogy az Országos Központi Hitelszövetkezet ki­válnék az Áruforgalmi Részvénytársaság, illetőleg most már a. „Futóra“ kötelékéből, légből kapott állí­tás. A „Futura“ szövetkezeti jellege nem szűnik meg. Lloyd Bank Részvénytársaság. Százmillió korona alaptőkével uj bank alakul a fővárosban. Az alapí­tási munkálatok teljesen befejeztettek, s az alakuló' közgyűlést legközelebb meg fogják tartani. A Lloyd Bank foglalkozni fog a banküzlet összes ágaival és a kereskedelem hitelszükségleteinek kielégítésén, kivid, ipari és! mezőgazdasiági üzemek finanszíro­zását is célul, tűzte ki. Az uj pénzintézet elnöke Szterényi József báró ny. m. kir. kereskedelemügyi miniszter, vezérigazgatója Nagy Béla, a, Hazai Fa­termelő r.-t. h. vezérigazgatója lesz. Az Első Magyar Részvény Serföződe megtartotta rendes közgyűlését, melyen elfogadták a nyereség felosztására vonatkozó javaslatokat, részvényünk int 250 koronát fizetnek ki. Az igazgatóságba, újra meg­választották Knnz Józsefet és Metzler Jenő dr.-t. A: szelvényeket a Magyar Országos Központi , Takarék- pénztár január hó 24-től kezdve beváltja. Az Első Budapesti Gőzmalom Részvénytársaság közgyűlése elfogadta az igazgatóság javaslatait, amelyek szerint a malomszámlának 12'7 millió ko­ronával történt felértékelése utján keletkezett 8,431.441 korona feleslegből az 1918. és 1919. szelvé­nyek 5(1—50 koronával váltandók be, mig 750.000, koronát a. nyugdíjalapnak, 500.000 koronát a mun­kások segélyalapjának, 320.000 koronát jóléti ;irtóz­ni ényeknek juttatnak. Felelős kiadó és lap tulajdonos: DOBY ANDOR 1^^^»—>11»» ■»««»■—I Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapesten BnilÁDOCI ADEEIIM Nagymező-utca 17 szám rWMKVJI wKrEUn Igazgatók: Keleti és Ribner Minden este VJ órakor Lieszkovszky és Nádasi a m. kir. opera első táncosai MÜVESZVÉR operett, SZIKLAI Jenő, FEREHCZY Károly és ANTAL Erzsi felléptével

Next

/
Oldalképek
Tartalom