Uj Budapest, 1921 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1921-03-16 / 10. szám

4 IIJ BUDAPEST 1921 március 16 HÍREK • •• Fogadd be a közgazdasági egyetemet, kiver a régi képviselőházból. A közgazdasági egyetem egyes előadásai a tanév elején a főváros jó­voltából a régi . képviselőház épületében uy ei - tek elhelyezést. Nem .is volt eddig semmi baj, a főváros szívesen segített a közgazdasági egyetemen, az egyetem is örült, hogy a város központjában nyert kitűnő elhelyezést. Most azután a közgazdasági egyetem dékáni hiva­tala átirattal fordult a fővároshoz, kijelent­vén. hogy az egyetemi előadásoknak árt az, hogy ugyanazon épületben vannak elhelyezve a Népjóléti Központ helyiségei. Főképen a panmtakcló ellen van az egyetemnek kifogása, mint amely különösen nagy zajjal járván, sérti az egyetemi előadások komolyságát. A közgazdasági egyetem azt kérte a fővárostól, hogy helyezze el onnan máshova a Népjóléti Központot és az összes helyiségeket engedje át a közgazdasági egyetem céljaira. A főváros persze nem járul hozzá a kívánság teljesítésé­hez és a Népjóléti Központ továbbra is a régi képviselőházban marad, legfeljebb a közgaz­dasági egyetem költözik el máshova... Mozi a városligeti tavon. Egv vezérkari őr­nagy azzal a kérelemmel fordult a főváros ta­nácsához, hogy a városligeti tavon mozit en­gedélyezzen. A mozit úgy képzeli el a pályázó, hogy a mozivászon a tó közepén cölöpökre lenne kifeszitve, a nézőközönség pedig a Kor­csolyázó-Egylet melegedője előtt lévő aszfal­tozott, területen nyerne elhelyezést. A főváros tanácsa legutóbbi ülésén hozzájárult az ötle­tes tervhez és ha a, mozit a belügyminiszter is engedélyezi, a terv megvalósításának mi sem áll útjába. Az Andrássy-uti Színház bemutatója óta. amely a meleg- sikerekhez szokott kis színháznak az eddigi­nél is nagyobb és zajosabb sikerét jelenti, egyre fokozódik a közönség érdeklődése az uj műsor iránt. Különösen nagy tetszést vált ki Szőliősi Záigmond Primadonnája, Antal ff y-Zsiros Dezső zenésjá.íéka: A farsangi kaland, Zágpn. István parasztkomédiája: a Kigyütt az igazság, melyeket nyiltszini tapsokkal kisér az előre eladott táblás házak közönsége. A buta ember, Szenes Béla ez a pompás izig-vérig pesti vigjátéka, folytatja diadalmas pályafutását a Belvárosi Színházban. Jegyeit a hét elején sízétkap- kodja a, közönség'. Vetekszik vele sikerben az „Akiket felvet a pénz“, Zang-willnak a milliomosok világá­ban lejátszódó rendkívül mulatságos vigjátéka. Vasárnap délután Schönherr megrázó erejű Gyer­mektragédiája kerüf szinre Bajor Gizivel. A buta ember; a páratlan érdeklődésre Való tekintettel, erre a hétre 5-ször tűzte , ki a Belvárosi Saipház; Csütörtökön és Vasárnap Zangwill pompás komé­diája,, az Akiket felvet a, pénz van műsoron. Búzavirág huszonötödször. Bus Fekete László Búzavirág című feltűnő sikerű játéka hétfőn került szinro hnszonö'ödször a Magyar Színházban. A mu­latságos darab előadását szerdán, pénteken és szom­baton megismétlik. Csütörtökön és vasárnap este Peer Gynt van műsoron. Vasárnap délután Füzest Anna, a Budai Színtársulat művésznőjének vendég- felléptével Fedora van műsoron. Offenbach, a pompás Faragó-Nádor operett kerül szinre ezen a héten is minden este a Király Színház­ban. A Péchy-Lábas-s-Rátkai triász esténként forró sikereket arat és különösen érdekes, hogy az Offen­bach eddig minden, estes noha már - túljár az első százas jubileumon, az utolsó helyig eladott ház előtt kerül szinre. Vasárnap délután a János vitéz-1 adják. A Bálkirályné ötvenedik előadása. Szombaton, e hó 19-én, ünnepli a- Ilevü Színház Oscar Strauss a Bálkirályné című szép operettjének 50-ik előadását, amelyet azontúl is mindén este megismételnek. Va­sárnap délután a Szilveszter kerül szinre. A ,,XA-XA“ az Omniában és a Tivoliban. Hetek óta, kiváncsi érdeklődés előzi meg a nagy amerikai dzsungelfilm, a XA-XA előadásait az Omniában és a, f ivoliban. Külföldi hírek szerint a maga zsánerében ez a film ugyanolyan rendkívüli esemény, mint a f ezei ina volt. Oroszlánok, tigrisek, párducok, leo- ipardok. 0Flán.,ok, krokodilok, vadmajmok, kígyók, ; .sakálok, pumák, medvék, vízilovak,' keselyük stb. száz és száz kaland kapcsán jelennek meg a hatal- / más dzsungolíilmben, amelynek kél vozetőszerepót két, remek artista, Jan i tv Hansen és George Chesebro játsszák. A négy rész közül az első A hercegnő, aki elveszett óimén kerül előadásra. Az előadások az Omniában köznapokon 4. 6 és 8 órakor, vasárnap Va4, 'Ali, 7 és >A9 órakor, a Tivoliban köznap Vá5, y»7 és 'A9, vasárnap 4,’.%6. V28 és 9 órakor kezdőd­nek. Omnia jegyei BárdnáL is. „A négy ördög díszelőadása“ a Royal-Apollóban. A jövő hét nagy íilmeseménye: „A négy ördög dísz­előadása'' a Royal-Apollóban. Hermann Bang,, a ki­váló dán író nagyszerű cirkuszregénye, amely a. manézs és az artistavilág különös rejtelmeibe veze i n, nézőt, rendkívüli vonzerő fog gyakorolni a ma­gyar közönségre is. A két főszerepet Vera Hella és Ernst Winar játszik művészi tökéllyel. A nagy filmet egy kis dráma előzi meg „Az asszony és a férje" címen, ez a legfrissebb amerikai lllmbizsnk egyike. Az előadások köznapokon, vasár- és ünnepnapokon egyformán 4. 6 és 8 órakor kezdődnek- Jegyek Bárd- 11 ál is. KÖZGAZDASÁG • • • Steinitz ur és az autóbusz-koncesszió. Tavaly nyáron dísztelen véget ért a BUSZ, a Budapest- Ujpest Személyszállító R.-T., melynek üzletei, a. Nyugatitól Újpestig- és a Szigeten való autó- fuvarozás nem tartozott a legjövedelmezőbb vállalkozások közé, annál kevésbbé, mert a köz­munkatanács betiltotta a szigeti forgalmat. A BUSZ. közben uj kezekbe került, a Király Auto­mobil R.-T. vásárolta meg, mely az autobusz- forgalom életrekeltési kísérletén kívül autók adásával és vevésével is foglalkozik. A Király, mely vezérigazgatóul Steinitz urat vallja ma­gáénak, nagy súlyt helyez azonban az autó­buszra, mert egyik laptársunkban, mely a Ki­rály Automobil R.-T. részvényeinek tőzsdei be­vezetésével kapcsolatban rövid, de nemes egy­szerűséggel „exotikus papírok”-nak nevezte a Király-részvényeket, aztolyássuk, hogy „a pa­pírok tőzsdei bevezetése mindenképen indokolt volt, annál is inkább, mert a részvénytársaság­rak autobuszforgalma is van”. Nincs. Csak Steinitz ur mondja, hogy van, Till Antal tanácsnok, a főváros közlekedésügyi ügyosztá­lyának vezetője, akit ez ügyben megkérdeztünk, azt mondja, hogy nincsen. Sőt nem is lesz: bár kérte, hogy a főváros a BUSZ. autóbusz kon­cesszióját ruházza Királyra, a főváros arrp az álláspontra helyezkedett, hogy au to busz kon­cessziót senkinek sem fog adni, még Steinitz urnák sem. Ami a Király-papír tőzsdei beveze­tésénél éppen nem enyhítő körülmény. Budapesti Keleti Vásár. A Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara májusban fogja meg­tartani az idei keleti miutavásárt, amely a tizen­kettedik lesz a kamara által rendezett áruminta- vásárok között. A vásár megnyitása a város­ligeti Iparcsarnokban május 14-én lesz. bezárása, pedig május 27-én. A vásár szakmái hal főcso­portra oszlanak és pedig: 1. az üveg-, porcel­lán-, majolika- és agyagipar; 2. a papír-, Író­szer- és grafikai ipar; 3. a textil- és bőripar; 4. a uorinbergi-, diszmű-, játékáru-, fa- és bútor­ipar; 5. a vegyészeti-, gyógyszer-, kozm etikai- és élelmiszeripar; tí. a vas-, fém-, műszaki- és elektrotechnikai iparok csoportjára. Ezen a hat főcsoporton kívül bemutatásra kerülnek az építőipar régi és uj rendszerei, gépei, kellékei, legszesz- és vizvezetékbereodezés anyagai és ezenfelül a gyors építkezés különféle módjai, valamint a kisiparban használatos modern szerszámok, gépek és készülékek. Mint ujitást említi meg az áruminta-vásár tájékoztatója, a kertészeti cikkek csoportját, amelynek rendezé­sét az Országos Magyar Kertészeti Egyesület irányítja. Aki az áruminta-vásáron mint eladó akar részt venni, annak a Budapesti Keleti Másár irodájában (V., Szemere-u. 6.) kell jelent­keznie. Felelős kiadó és Japtulajdonos: DOBY ANDOR Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapesten N agy ferenc Telefon: IV., Szarka-utca 7. Jtof '»'-5»­v. J I 5 órai tea a 1 Renaissance I éttermeiben. ❖ (55+ZS) 656&S 626*3 626Í3 6263 62613♦ Háztulajdonosok Forgalmi, Ipari és Kereskedelmi R. T. Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 15. v Telefon 51 26. Vesz és elad ingatlanokat, vállal építési munkálatokat, házak karbantartását. Saját állvány- és létrakölcsönző- osztály. Építési anyagok raktára ; IX., Márton-u. 3/b F óvárosi cirkusz Igazgatók : KÖNYÖT SÁNDOR és GRÜNFELD S. ZOLTÁN MEGN91TÓ DÍSZELŐADÁS március 26-án, Husvét szombatján. „REVE"Riliázati Imii liwlím Budapest, >V., Kossuth Lajos-utca 20. Dlvatkelme újdonságok: Női kosztümökre, ruhákra, aljakra, és blúzokra. Férfi öltöny kel­mék nagy választékban. Feltűnő jutányos árakban* J ANCSI NEPARENA Igazgató: Schmidt Mihály előadásait március 19-én kezdi meg. „Magyar Nemzeti Reneszánsz Társaság" II. Művészeti Aukciója, amelyen válogatott művészeti tárgyak, úgymint: elsőrangú magyar ás külföldi festőművészek munkái, kiváló renaissence, .bar.ock ás empire ezüstök, XVIH.. századbeli és empire arany, szelencék, ritka qualitásu régi porcellántárgyak, nagybecsű- renaissence bronzok, szőnyegek, gobelinek, fnitorok stb. stb kerülnék eladásra. Kiállítás: 1921. márc. 17—20-ig d. e. 9-töl d. u. 6-ig. Aukció: 1921. márc. 21—24-ig d. u. 1 a4-től. IV. kér., Ferenciek-tere 9. sz„ l. emelet. i FŐVÁROSI ORFEUM A csodapók Nagymezö-utca 17 szám. Igazgatók: Keleti és Ribner Minden este A fCAHtmŐlf Minden este '/,7 órakor. »UUGpUA ■ ,7 órakor és a szenzációs márciusi variété műsor. A LEGJOBB KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ AZ J TElíf ONWVSS £S£T£N\ EZEN KÉSZÜLÉKÜNKKEL t A TONNÁI KÜLDHETÜNK AUTOTAXI1 um A LEGKÖZELEBBI ÁLLOMÁSUNKRÓL TELELŐM 1 AUTOTAXI 15ZÁM HELYET*) Húsvéti tojások, Nippek, Porcellánok, Üvegáruk, llovszky János cégnél ____ Vili., József körút 59.___________ Be tegápolási cikkeket és orvosi műszereket csak a ORVOSI MŰSZERÜZEM-nél vásá- „JVlUrVE. roljunk. BUDAPEST, ŰUői-ut 1. TELEFON : József 32—7S — Saját ipartelepek

Next

/
Oldalképek
Tartalom