Uj Budapest, 1921 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1921-03-23 / 11. szám

/. évfotvom Budapest, 1921 március 23. 11. szám VÁROSPOLITIKAI *P ÉS CjCÖZCJULDASÁGI V TILAP M Keresztény Községi Párt hivatalos lapja ♦ Megjelenik minden szerdán ♦ Előfizetési áraz Egész évre 260 K ♦ Félévre 130 K ♦ Negyedévre 65 K ♦ Egyes szám ára 5 K ♦ Szerkesztőség és kiadóhivatal: VKálmán-utca 20. ♦ Telefonszám: 63-10. ♦ Felelős szerkesztő: Doby Undor Egészséges lakáspolitikát! Az igazságügy mi Misztériumban és a város­házán hetekig tartott az uj lakásrendelet elő­készítése, a vitatkozás egészen jelentéktelen dolgok fölött, amelyek a homojuzion és homo- azion meddő küzdelmeire emlékeztetnek. Köz­ben a fától nem látni az erdőt; a lakástermelés megindítására, amely pedig egyetlen orvossága lenne beteg lakásügyünknek, alig történik számbavehető lépés, még kevésbbé látunk lakáspolitikánk irányításában és célkitűzésé­ben olyan egységet és tudatosságot, amelyre' pedig Budapest fejlődésének okvetlenül szük­sége van. A fővárosi lakáspolitika természetszerű célja az lenne, hogy a belső városrészek lehető men­tesítésével a külterületekre szorítsuk a lakáso­kat, minden lehető eszközt igénybevegyünk arra vonatkozólag, hogy a belterületi bérpalo­ták odúiból a perifériák levegős, világos csa­ládi házaiba telepítsük át elsősorban a sápadt és vérszegény középosztályt. Ahogyan az pél­dául több, mint egy évszázada Londonban tör­ténik, ahol egészséges és becsületes városfejlesz­téssel elérték azt a cottage rendszert, mely sok . tekintetben hozzájárult ahhoz, hogy London fiai testileg és szellemileg kulturáltabbak, erő­sebb strukturájuak, mint a rossz lakáspolitika folytán tömeglakásokba szorított budapesti lakosság. A jó lakáspolitika első feltétele az olcsó és gyors közúti közlekedés, A-zok számára, akiknek a külterületekről napi munkájuk elvégzésére a belterületre kell bejönniök, elsősorban a köz- tisztviselők és a munkások számára, olcsó köz­lekedést kell a városnak biztosítania. Ma az a helyzet, hogy a horribilis villamos- és vasúti viteldijak miatt külterületen vagy épen a fő­várost környező valamelyik faluban lakni olyan luxus, amellyel nem ér fel az a relativ előny, ha a külterületen olcsóbb lakást és jó levegőt kapó köztisztviselő vagy munkás a Belváros, vagy Lipótváros méregdrága lakásaiban lakna. Ha még a béke éveiben különböző okok miatt a perifériákra szorult tisztviselők közlekedési lehetőségeit a mainál sokkal megfelelőbb for­mában nem biztosítjuk, akkor nemcsak hogy a belső városrészekben lakó, onnan elkívánkozó népességet anyagi erőinek túlságos igénybe­vétele nékül nem tudjuk kijebb elhelyezni, hanem elérjük azt, hogy a külterületen lakó, hivatalba vagy gyárba járó lakosság is, amint erre alkalom nyílik, befelé gravitál, ahol nem kell a maga és családja számára egy esztendő alatt súlyos ezrekre rugó közlekedési költséget fizetnie. A helyes politika tehát az lenne, hogy még’ anyagi áldozatok árán is a külteki közle­kedés olcsóságát és jóságát a maximálisra fo­kozzuk, hogy ilyképen utakat nyithassunk a terjeszkedésre. Ezzel szemben azonban azt lát­juk, hogy a rideg üzleti politika — és itt az államvasutak sem kivétel — szinte hónapról- hónapra drágítja a viteldijakat, és sem a kor­mány, sem a főváros részéről nem hallatszik egyetlen hang sem, amely rámutatna arra az antiszociális folyamatra, amely minden egyes emeléí alkalmával mértföldekre veti vissza a városfejlesztés lehetőségét. A város terjedése és fejlődése szempontjából súlyos terhet jelent a készülőben lévő lakásadó, mely hivatva van arra, hogy az egészséges lakáspolitika legelemibb lehetőségeit is kiölje a fővárosi és állami adminisztrációból. Ezen a helyen nem akarjuk vitatni azt, hogy adópoli­tikai szempontból helyes és igazságos-e a lakás­adó, hiszen ha a'lakásadót igazságosan akarjuk kivetni, olyan individualizációra van szüksé­günk, amelyre a mai, ugyan elég nagy és költ­séges, pénzügyi szervezet mellett sem lehet gon­dolni, csupán arra akarunk rámutatni, hogy egy erőszakos, a való élet követelményeit egy­általán nem ismerő lakásadó évtizedekre fogja visszavetni Budapest fejlődését, hozzá fog já­rulni ahhoz, hogy ez a város elnéptelenedjen, nem pedig ahhoz, hogy, amire pedig minden fő­városi intézkédesnek hivatva kell lennie, a lakosság megélhetési viszonyait javítsa, és á társadalmi ellentéteket, elsősorban a szociáli­sakat, kiegyenlítse. A lakásadót a mi véleményünk szerint csak a lakástermelési akcióval-kapcsolatban szabad életbeléptetni. Csak akkor lehet igazságos a lakásadó, ha a túlontúl magasra kivetett lakás-- adó elől a bérlő kisebb lakásba vagy kijebb fekvő lakásba való költözés által szabadulni tud. Amig az a helyzet, hogy annak idején oda­költözött — amikor még az jövedelmüknek és társadalmi állásuknak megfelelt — magasállásu és nagycsaládu köztisztviselők belvárosi öt- szobás lakásokban laknak, noha annak a köz- tisztviselőnek mai helyzete legfeljebb egy kül­területi háromszobás lakást engedne meg, vi­szont a háborús lakbérrendeletek miatt lakás­hoz, anyagi helyzetének megfelelő lakás­hoz, jutni nem tudó nagykereskedők kétszobás lakásban kénytelenek tengetni tejben és mézben folyó életüket, addig mi semmilyen lakásadót igazságosnak és célirányosnak el nem ismerünk. Ellenben a lakásadót nagyszerűen bekapcsol­hatnunk tartjuk a lakáspolitika szolgálatába olyképen, bogy a behozandó lakásadó az adó­zási bevételeken kivíil okosan szolgálja a város fejlesztésének érdekeit is. A lakásadó mostani tervezetében, melyet már a. legközelebbi jövő­ben tárgyalni fog a főváros pénzügyi bizott­sága, nagyon is egyoldalú és ötlet leien pro­gresszivitást hitünk, amikor az adószázalékot csupán a bérjövedelem növekedésével együtt emelik. Ha az erre vonatkozó szabályrendelet- tervezeten csak az a változás történik meg, hogy a mai egyoldalú progresszivitás helyett kétoldalú progresszivitást engedélyez, vagyis, hogy például a Belvárosban évi 6000 korona lakbért fizető lakás után kétszer olyan nagy lakásadót kelljen fizetni, mint példáid az Angyalföldön lévő ugyancsak 6000 koronát fizető lakás után, akkor már a lakásadót igen ügyesen beállítottuk a lakáspolitika szolgála­tába, mert azt az elemet, amelyiknek évi budget­I. Azok a tárgyalások, melyek a kormányzópárt két frakciója között a gabona forgalmának sza­baddá tétele ügyében folynak, egyáltalán nem érintik közömbösen Budapest közönségét. Min den újabb kommüniké, mely a napilapok hasáb­jain a tárgyalások megindulásáról vagy foly­tatásáról felbukkan, hetekre veti vissza a gabonaellátás folyamatosságát, bizonyságául annak, bogy a vidék mohón várja azt a pilla­natot, amikor nem kötött árakon, hanem a sza­bad forgalom számára kedvező szertelenségei között értékesítheti terményeit. Csodálatos do­lognak tartjuk, hogy abban a harcban, mely végeredményben a termelő és fogyasztó, a város és a falu között folyik, a főváros eddig egy­általán nem hallatta szavát, a közgyűlésen még egyetlen interpelláció sem hangzott el egyik párt részéről sem arra vonatkozóidig, hogy a gabonaforgalom szabaddátételéhez a főváros­nak is, mely ma Csonka-Magyarország 1H-ed részét alkotja, nagyon is köze van. Az aszfalton nem terem búza, Budapest lakos­ságának behozatal utján kell a mindennapi ke­nyeréről gondoskodnia, — olyan tétel ez, ame­lyet még a legelszántabb kisgazda sem von két­ségbe. Azok a háborús eltolódások, amelyek a földművelő nép általában való meggazdagodá­sát és a városi lakosság általában való leszegé- nyedését idézték elő, a főváros szempontjából nagyon is meggondolandóvá, teszi a gabona szabad forgalma visszaállításának engedélye­zését. A kereslet és a kínálat örökérvényű tör­vényei szabad forgalom esetén nagyon is a ter­melőnek látszanak kedvezni, és nem vetjük el a sulykot, ha megállapítjuk, hogy a gabona- forgalomnak teljes szabaddátétele, úgy, ahogy azt a kisgazdák kívánják, azt jelentené, hogy a főváros teljesen a vidék rabigájába görbéd, sőt esetleg azt is, hogy Budapest — és itt első­sorban a főváros hatóságát értjük — másfelé kénytelen orientálódni, importtal kénytelen se­gíteni magán, úgy annyira, hogy a búzatermő Magyarország terményei elhelyezésénél első­sorban a saját fővárosát vesztené el piacai közül. Nagy kérdés, hogy maguk a kisgazdák is akarják-e eddig vinni a dolgot, vagy pedig be­jében számításba jön az ilyenképpen megtaka­rított évi kétezer korona, már a Belvárosból kijebb, neki megfelelőbb, esetleg kisebb lakásba szorítottuk. A tervezett lakásadó másik, szerintünk anti­szociális intézkedése a kislakások megadózta­tása, lenne. Az egy- és kétszobás lakásokat tel­jesen mentesíteni kell mindenféle adó alól. Béesben, ahol több mint egy fél esztendeje életbelépett a lakásadó, bizonyos adómentes minimum van megállapítva, és semmi okunk sincsen, hogy antiszociálisabbak legyünk aa osztrákoknál. Arról nem is beszélve, hogy a mi tervezetünk szerint a bérösszeg fele a maximá­lis adókulcs, Béesben viszont a legnagyobb lakásadó a lakbér kétszerese. Mindezeknek az intézkedéseknek azonban egységesen és célt adat osan kell iörténniök, mert vajmi kevés értelme van annak, ha a belvárosi lakásokat akár tripla adóval sújtjuk, ezzel szemben azonban egészséges lakáspolitika híj- ján hónapról-hónapra drágul a. perifériákra vezető villamos. Ha például a fogaskerekű év- szakról-évszakra drágul, akkor hiába mentesít­jük teljesen a lakásadó alól a svábhegyi állan­dóan lakott lakásokat, mert a bérlő amit meg­takarítaná a lakásadón, azt elfizetné a fogas­kerekűre. Helyes dolognak tartanók, ha a közgyűlés külön albizottsága foglalkozna a lakáspolitiká­val, ez elé kerülnének mindazok az intézkedé­sek és rendelettervezetek, amelyek a lakással összefüggenek. Ez a bizottság azután vigyáz­hatna arra, hogy az állandó áremelések a lehe­tőség szerint 'megkíméljék a lakásokat, illetőleg az elkerülhetetlen emelések mikéntjét, úgy a lakbérnél, mint a lakásnál vagy a villamos- viteldijaknál ez a bizottság la ksá pofit lkai szem­pontból szabályozná. látással és mérséklettel a falu és a város har­móniájának helyreállításán akarnak-e dolgozni. Mi a főváros szemüvegén nézzük a. dolgokat és. ezért hasábjainkon ankétet rendezünk, melyen az összes érdekelt tényezőket fel fogjuk vonul­tatni a kérdés helyes megoldása céljából. Az az anyag, amit az Uj Budapest ezen és jövő számaiban összehalmozunk, értékes segítség- azokhoz a tárgyalásokhoz, amelyek husvét után a gabona szabad forgalmának helyreállítása, ügyében megindulnak. * íme az eddig beérkezett vélemények: SIPÖCZ JENŐ dr. polgármester: Természetes, hogy azoknál a tárgyai ásók­nál, amelyek a gabona forgalmának sza- bad cl át ót ele érdekében rövidesen megindul nak, a főváros érdekeit a legmesszebbmenő módon biztosítani kell. A főváros érdekei parancsolófag követelik, hagy ezeknél a tár­gyalásoknál ne hagyják figyelmen kívül azt, hogy Budapesten majd egy millió ellátatlan van, akiknek mindennapi kenyerét mégsem lehet a szabad kereskedelem változó eshető­ségeire bízni. Az ellátatlanok gabonaszük­ségletének biztosítása az a szociális szem­pontból igen fontos követelmény, amelyet ezeken a tárgyalásokon legelsősorban érvé­nyesíteni kell. Meg vagyok győződve arról,, hogy ezt a körülményt, mint elkerülhetetlen szükséget, az ország gazdatársadalma is, melynek testvéri szeretettel kell viseltetnie a főváros lakossága, iránt, figyelembe veszi és a szabadkereskedelmet csupán azokra a mennyiségekre kívánja, amelyek a városi lakosság ellátása után fenmaradnak. Az Uj Budapest ankétja a gabona szabad forgalmáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom