Uj Budapest, 1921 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1921-01-12 / 1. szám

Budapest, 19Január* 12. 1. szám M Keresztény Községi Párt hivatalos lapja ♦ Megjelenik minden szerdán ♦ Előfizetési ára: Egész évre 260 korona. Félévre 130 korona. Egyes szám ára 5 korona ♦ Szerkesztőség és kiadó- hivatal: VII., Huszár-utca 3. ♦ Telefonszám: József S1-20. ♦ Felelős szerkesztő: Doby Undor Budapest jövője Irta: SIPŐCZ JENŐ dr., Budapest székesfőváros polgármestere Uj Budapest épül a régi helyén, a háborús nélkülözések megviselték, a forradalmak megtépázták, erkölcsileg és anyagilag tönkretették ezt a várost, mely annyira kedves mindannyi­unknak. A törvényhatósági bizottság több­ségi pártja emberfeletti munkába kezdett, mikor vállalta a restaurálás nagy munká­ját, fővárosunk keresztény és nemzeti ala­pon való újjáépítését. Ebben a munkában hűséges fegyvertársai leszünk a Keresztény Községi Pártnak; a megcsufolt, letört, szét- züllött magyar főváros ujjáteremtéséből kér komoly és becsületes részt az Uj Budapest. melynek első számát most veszi kezébe az olvasó. Minden sorunkat a keresztény és nemzet/ gondolat fogja irányítani, szilárd meggyő­ződésünk, hogy a keresztény és nemzeti gondolat az élet, a fejlődés egyetlen lehető­sége Budapest számára. Az évezredek fer- getegeiben k ikri stál yosodott keresztén y at hi kát, annak örökérvényű igazságait akarjuk érvényesíteni a fővárosi élet min­den ágazatában, minden hivatalban, min­den intézményben, minden katedrán; a nemzetrontó irányzatokkal szemben rendít­hetetlen őrei leszünk a nemzeti eszmének, melyet az őszirózsás forradalomba szédült országban éppen, a gerinctelen budapesti városháza tagadott meg legelőször. Akármerre nézünk, a romlás és pusztul is szomorú képeit látjuk Csonkamagyarország fővárosában. Napról-napra drágul az élel­miszer, a fiités, a világítás, lerongyolódtak a közmüvek, rosszak az útburkolatok, a köz­lekedési eszközök, tízezer és tízezer ember, nagyobbrészt törzsökön budapesti lakos, hajléktalan, a többi tisztviselő és munkás­kategóriákkal egyetemben éhezik és fázik az a tizenötezer budapesti család, melynek kenyérkeresője fővárosi alkalmazott. A há­borút. vesztett ország kétségbeesett fővárosa nem a legkedvesebb kép azoknak, akik de­rűsnek és boldognak akarják tudni a jöven­dőt: és mi mégis bátor bízással és erős hit­tel hiszünk Budapest jövőjében, hisszük, hogy Budapest a keresztény és nemzeti gondolat jegyében nagy, hatalmas és meg­elégedett lesz! Ez a jövőbe vetett hivő bizalom akadá­lyozza meg, hogy a jelen vigasztalan sötét­ségében kezünkből kihulljon a. toll és késztet arra, hogy újságot indítsunk azok számára, akik vigasztalódnak a keresztény és magyar Budapest gondolatában. Túl a napi politika gyarlóságain, lobogó fűzként világit előt­tünk ez a nagy és szent cél, és arra kérünk mindenkit, akit lelkesit a keresztény és ma­gyar Budapest ideálja, álljon mellénk és támogasson bennünket a fáklyatartás ne­héz és hálád at! an munkájában. A jövendőmondás mindig kockázatos vállalkozás volt, de különösen az a mai kö­rülmények között. A múltban, ha valamely, felelős tényezőt megkérdeztek a főváros jö­vője felől, biztos feleletet a dolog természete szerint akkor sem tudott adni, ele mégis voltak bizonyos szilárd pontok, amelyekre építeni lehetett, voltak olyan tényezők, ame­lyeket szinte mennyi ségtani pontossággal lehetett számításba venni. így akkor adva volt az ország területe■, népessége, amely mindkét tényező nagy hatással van egy fő­város fejlődésére. Úgyszólván egészen pon­tosan ki lehetett számitani, hogy egy meg­határozott népességből az ország fővárosa mennyit szív fel magába, amelylvel erejét gyarapíthatja és a gazdasági ütőerekből mennyi foly be az ország központjába, a fő­városba. Adva volt továbbá az ország Mil­es belpolitikai helyzete. Ismert tényező volt egy szoros állami kapcsolat, amely jelen­tett ugyan hátrányokat is, de előnyöket is és nem kutatva most, hogy melyik oldal nyomta le jobban a mérleg serpenyőjét, egy kétségtelen voT bogy meghatározott politikai és gazdasági tényezővel lehetett számolni. Ezenkívül adva volt két hatalmas szövetséges állam, barátsága, támogatása, egyéb nagyobb és kisebb népek semleges jóindulata, amiket szintén készen lehetett beállítani a mérlegbe az ezzel járó összes gazdasági következményekkel együtt. Is­mert tényező volt továbbá a központi kor­mányzat akarata és ereje. Mindkettő akkor is rendelkezésére állott a fővárosnak, ha esetleg a belpolitikai kérdésekben a kor­mány és a főváros nézetei nem is teljesen fedték egymást, mert a kormányok nagyon jól tudták, hogy a főváros fejlesztése nem­csak szigorúan vett fővárosi, hanem, állami érdek, amiért semmi áldozatot nem szabad kímélni. Adva volt végül a bet politikai helyzet, amely hosszú időn keresztül csak közjogi kérdésekben mutatott sokszor csak árnyalati különbségeket, egyébként azonban maga a kormányzás állandóan ugyanazon magánjogi és szociális szempontok alapján folyt. Ilyképen az említett adott mennyisé­gekre és tényezőkre, amelyekben eltolódás csak igen csekély mértékben állott elő, bíz­vást lehetett támaszkodni és a főváros jövő életének prognosticonját felállítani és az már csak a képzelet kérdése volt, hogy a részletek miképen képezhessenek ki. Ma természetesen másként áll a helyzet. Az összes erőtényezők tekintetében teljes eltolódás, gyökeres változás állt be. Az or­szág területét és népességi számát nem is­merjük. A ránk erőltetett határokat végle­geseknek nem fogadhatjuk el, ősi jogunkról most nem is szólva., már csak azért sem, mert hiszen maguk a győztes nagyhatalmak is kilátásba helyeztek határki igazításokat, amelyeknek terjedelméről: és népességi ha­tásáról sejtelmünk sincs. Államkapcsolatunk felbomlott, magával rántva a gazdasági kapcsolatot is, és nem tudjuk, hogy helyébe mi fog lépni, hiszen ennek megoldása számos kérdés elintézésé­től. függ. Szövetségeink szintén felbomlot­tak. Jóakarata szomszédaink nincsenek és az ezekhez, valamint a nagyhatalmakhoz való viszonyunk még nem alakult ki és az európai koncertben való elhelyezkedé­sünkre nincs semmi támasztó pontunk. A kormány jóakaratáról a fővárossal szem­ben ina is meg vagyunk győződve, de szá­mos t^ren hiányzik a hatalom ennek gya­korlati érvényesítésére. A kormány nem rendelkezik teljesen szabadon az ország gazdasági értékei felett és hogy egyebet ne említsünk, a fő gazdasági ütőér, a Duna, idegen befolyás és ellenőrzés alatt áll. Hogy ez az idegen ingerencia meddig terjeszti ki hatáskörét és hogy ez mennyiben fogja éppen a Duna mentén fekvő és annak táp­láló erejére szoruló fővárost érinteni, az szintén a jövő titka sok egyéb gazdasági kérdéssel egyetemben. A belpolitikai hely­zet szintén kialakulatlan. Csak azt tudjuk, hogy királyság akarunk lenni, de minden egyéb ezzel összefüggő alkotmányjogi kér­dés ki van kapcsolva a megvitatás kö­réből. Amint látjuk, csupa ismeretlen tényező, amivel a jövő kialakulásában számolnunk kell. Eljutottunk ahoz a ponthoz, hogy jövő cselekvésünket nem tudjuk valamely sab­lonra alapítani, nem tudjuk adott mennyi­ségekhez mérni, hanem szinte a képzetemre vagyunk utalva, az adott viszonyok realitá­sának helyére az inspiráció lép. Eljutot­tunk ahhoz a ponthoz, ahol már semmi más nem segít, mint a fanatikus hit és az el­szánt akarat. Nem szabad meginogni, hinni kell és erős akarattal kell dolgozni még akkor is, ha az eredmény a minden oldalról támasz­tott nehézségek és akadályok miatt nem is áll arányban a ráfordított munkával.^ Hin­nünk kell, hogy a történelmi igazságnak felderül a napja, hogy a mi igazunkat is belátja a világ és ennek az időpontnak be­következtéig megfeszített erővel, vállve­tett munkával kell fentartani a nemze­tet és fővárost egy jobb jövő számára, Le­het, hogy azok, akik ma ebben az ideg­emésztő munkában résztv esznek, talán nem is érik meg fáradozásuknak gyümölcsét, de ha becsülettel és önzetlenül tartot­ták fenn egv jobb jövő hitét, már ezzel is nagy szolgálatot teljesítettek. Ez a nagy munka maga úgyszólván kizá­rólag azok vállain nyugszik, akik az ezer­éves alapon a keresztény nemzeti eszme segítségével kívánják a jövőt megalapítani. A munka, súlyos, szinte emberfeletti, de ma­gas a pályabér is: a keresztény nemzeti ala­pon álló nagy Magyarországnak és dicső fővárosának újjáépítése. Olyan cél ez, amelyért nem lehet eleget áldozni. És ha ez a szép város ismét gócpontja lesz egykor a magyar iparnak és kereske­delemnek, központja a nemzeti- műveltség­nek, művészetnek, tudománynak és iroda­lomnak — aminthogy ennek bekövetkezését szentül hiszem — akkor abban azoké lesz az érdem, akik semmiféle akadálytól vissza nem rettenve vállalták magukra — szóval, tollal vagy cselekedettel — a jelen konszoli­dációjának súlyos, hálátlannak látszó mun­káját egy szebb, boldogabb jövőért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom