Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-11-17 / 46. szám

XXXV. évfolyam.' Rákosszentmihály, 1935. november 17. vasárnap. 46. szám. RÁKOS VIDÉKE TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG ÉS SZÁMOS EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKOSSZENTMIHÁLY, Szentkorona-utca 103. Telefon : Rákosszentmihály 31. Megjelenik minden vasárnap. Felelős szerkesztő: BALÁZSOV1CH ZOLTÁN Előfizetési ár : Egész évre 10 pengő Fél évre 5 pengő Negyedévre 2 P50 fill. Egyes szám ára 24 fillér. Postatakarékpénztári csekkszámla: 647. sz. Közeledik a döntés. A ujllamö® tarifa ügyében küszöbön áll a döntés pillanata. A főváros törvényhatósági közgyűlése most tár­gyalja a Beszkárt költségvetését, amelyet nyomon követ az uj tarifa megállapítása. Sajnos, ezúttal sem szolgálha­tunk prvendetesebb hírekkel, üglyünk ma sem áll job­ban. A főváros környékének bajai, és jogos kívánságai iránt nem mutatkozik reménytkeltő jóakarat, .bár az utób­bi időben hangosabb lett a panaszok kara. A vezérszóla­mot komoly és tárgyilagos érvek felsorakoztatásával és a helyzet meggyőző erejű megvilágításával évek óta úgy­szólván egyedül fújta a Rákos Vidéke. A kísérő kar mos­tanában kissé megelevenedett. Szakszerű cikksorozatunk­ban feltárt adatainkat mások is felfedezik és felhasznál­jak az igazságunk bizonyítására. Megmozdult a szent­endrei vonal érdékelt lakossága is és ugyanolyan sérel­meket panaszol, mint aminőket barmiadé ve a mi .Vonalun­kon állapítottunk meg). Ott a Római fürdő állomása játsza azt a szerepet, amit nálunk a rlákosfalvai Zöldike. Ott is az a helyzet, hogy ha az utazást ott megszakítják és ott újabb jegyet váltanak, kevesebbe kerül, mint amennyi a közvetlenül a budapesti végállomásig váltott jegy ára. Ott is tömegesen gyalogolnak az utasok a Római fürdőig, hogy az elviselhetetlenül drága viteldij egy részét meg­takarítsák. Szóval, a Bhév tarifája egyformán lehetetlen és logikátlan a vasút valamennyi vonalán. Vájjon annyi sok ember sérelme nagyobb visszhan­got kelt-e, felébreszti-e az illetékes körök lelkiismeretét, nem tudhatjuk. A rideg! és érzéketlen javaslat semmi jó­val sem biztat. A polgármester kevés megértést mutat a határon kívüli lakosság törekvéseivel szemben. A fővá­rosbeliek a saját érdekeikkel törődnek és a Beszkárt /vi­teldija felemelésének kellemetlenségét akarják elhárítani, miár pedig a környékbeli viteldíjak leszállítása következ­tében egyelőre (de csak egyelőre!) jelentkezői bevé­tel-csökkenést valamiképpen egyensúlyozni kell. Erre va­ló a 24 filléres átszállójegy árának 26 fillérre tervezett felemelése. — A Beszkárt közlekedésének ismert reform­jával és akisszakaszokkal is baj van, a főváros költség­vetése sem mondhat le a Beszkártra kivetett bevétel össze géről, tehát ott is jövedelem gyarapitására törekszenek s így érthető módon idegenkednek mindén áldloz'attól, még! ha bizonyos is, hogy néhány év múlva a forgalom megnövekedésével számottevő haszonra alakulna át. így merült fel a 6 filléres kissziakasz megszüntetésének;, nép­szerű tlen ötlete és a 10, 20, , éis 30 filléres viteldijiak' rend s ze re sütésének terv e. A Rákos Vidéke nemrég jelentette, hogy ez a teív a legílletékesebb helyeken jnern talált kedvező fogadta­tásra és a hivatalos álláspont az , hogy a közkedveltté vált 6 filléres kisszakaszt minden áron fenn akarják tarta­ni. Ezen a héten azonban újabb tárgyalásokon megint újabb terv (merült fel, mely 28 fillérre emeli az átszálló- jegyek árát és — egyelőre ellenőrizhetetlen hírek sze­rint — a Nagyitcéig terjeszti ki annak érvényességét. Ez a terv sem valósul meg simán, de állítólag mégis ezt fo­gadják el. A mi kívánságainkról nem is esik szó. A buda­pesti viteldij emelése nekünk sem lenne öröm, miért hi­szen a Beszkárt vonalait mi is épen úgy használjuk, mint a határvonalon belül lakó közönség, és a drágítás terhe minket épen úgy sújtana, mint azokat, de ha már 28 fil­léres átszállójegyekről esik szó, ezt másként, elképzelni lehetetlen volna, mint úgy, hogy azok érvényessége Rá- kosszentmiháilyig; Mátyásf öldig s minden hasonló távolsár gon fekvő állomásig kiterjedjen. Ebben az esetben a ta­rifareform csakugyan jelent előnyt, könnyebbséget szá­munkra, és orvosolja több évtizedes sérelmeinket. Ha azonban velünk mégis csak olyan mostohán és igazság­talanul akarnának elbánni, mint a tárgylás alapjául szol­gáló, többször ismertetett tervezet óhajtja, és ráadásul még a Beszkárt viteldijakat is felemelik, akkor nekünk végérvényesen befellegzett. Vájjon lehetséges volna-e az, hogy néhány százezer tehetséges és jóakaratu polgár, a miindenképen tönkretett magyar közápotsztály kétség- beesett vergődő csoportja, ilyen elbánásban részesüljön? Nem; sok mindent próbáltunk busz esztendői óta, — de ezt már mégsem hisszük el. A Rákosmező történelmi neve. Az uj -XIV. kerület elnevezése ügyében, mint kö­zöltük, a polgármesteri előterjesztés a Rákosmezőt aján­lotta, csak La közgyűlés többsége döntött a Rákosváros mellett Bizonyára széleskörű érdeklődésre tarthat szá­mot, ha most a polgármesteri javaslat megokolását meg­ismertetjük. A mii községeink épen úgy a Rákos mezejé­hez tartoznak, a különbség' csak az, Jilogy a főváros XIV. kerülete a Rákospatak balpartján fekszik. A mi érdekelt­ségünk a Rákos vidéke, vagyis a Rákosmező,, Rákos­patak környéke, hallgassuk meg 'tehát, mit moríG értől a terüjjetrpl a székesfőváros pajgártnfcstere: A XIV. közigazgatási kerület területe az lstvánme- ző, Herminamező, Törökőr, Kis- és Nagyzugló, Alsó- rákosi tétek és Rákosfalva dűlőket, ezenkívül a Városlige­tet foglalja magában. , A város tö rtén éti k utatások eredménye szerint a »Tö­rökőr1« elnevezés nyilvánvalóan a török hódítással kapcso-

Next

/
Oldalképek
Tartalom