Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-05-12 / 19. szám

4 oldal RÁKOS VIDÉKE 19. szám. Mansz. A rákosszentmihályi Mansz hétfőn, 13-án délután 5 órakor a községházán dr. vámosi Nagy Sán- dorné elnöklésével gyűlést tart, s arra tagjainak lelkes érdeklődését, pontos megjelenését kéri. NÉP gyűlés. A Nemzeti Egység rákosszentmi­hályi női csoportja május 20-án délután 5 órakor gyűlést tart a Tihanyi-vendéglőben s gyűlésére magyar szeretettel hívja meg az egyre tudatosabb, erőteljesebb nemzeti célkitűzések és törekvések híveit. E gyűlés keretében műsoros Anyák napját rendeznek, hogy mél­tókép kifejezésre juttassák a családvédelem nagy gon­dolatát, a nemzet erkölcsi megújhodásának egyik alapját. Köszönetnyilvánítás. Iskolánk 50 éves jubileumi ünnepségén községünk társadalmának a legalsó osztá­lyától a legmagasabbig oly impozáns módon való meg­nyilatkozását láttuk az érdeklődésnek, hogy ezúton is kedves kötelességet vélek teljesíteni, hogy ezt itt e helyen megköszönjem. Ez a részvétéi biztosította az ünnepély nagy erkölcsi, de egyúttal szép anyagi sikerét is. Hálás köszönetünket kell kifejezni elsősorban az Erkel zenekarnak, mely közreműködésével az ünnepély fényét emelte. Tiszai Istvánná polg. leányiskola igazgató­nőjének, aki szives volt az iskola zongoráját kölcsön adni. Szlavkovszky Sándor urnák, aki két délutánját feláldozta, hogy az ő ismert szakavatottságával a gyer­mekek maszkozásával is hozzájáruljon az előadás sike­réhez. Ádámy Oszkár urnák, aki a zongora és egyéb ingóságok szállításáról gondoskodott. Gorszky János urnák, aki a jelmezek festésében és ifj. Lantos András urnák, aki a színpadi díszítésben és elrendezésben segédkezett. Hild László igazgató. A ref. nőegylet hírei. A Református Nőegylet május 12-én vasárnap d. u. 5 órakor tartja ez évadban utolsó teadélutánját, melyen közreműködik: Izsák Margit írónő, a Magyarság népszerű munkatársa, továbbá dr. Ungárné Papp Katinka szavalattal, Göbölyös Ilonka hegedüszámmal, és a ref. énekkar. A szegény gyerme­kek uzsonnáztatásához újabban Szabó Ferencné egy üveg lekvárt, Tuba Pálné szalonnát és tepertőt ado­mányozott. Vasárnap lesz a Stefánia gyűjtése. A Stefánia szövetség rákosszentmihályi fiókja évek óta áldásos és nagyon céltudatos munkát folytat: bámulatos energiával megteremti a lehetőséget arra, hogy a rászorulók töme­gén segítsen. Az áldásos munka méltó folytatása érde­kében most a közönséghez fordul s vasárnap, május 12-én gyűjtést rendez községünkben. A helybeli nőegye­sületek — a Mansz elnöksége s a NÉP nőcsoportja — szeretettel kéri mindazokat, akik a krisztusi szeretet s a magyar testvéri érzés szellemében adakozni szoktak, hogy segítsék e napon adományaikkal a jövő nemze­dékének megmentése ügyét. A Nemzeti Egység ifjúsági nagygyűlése. A Nemzeti Egység rákosszentmihályi ifjúsági csoportja május közepére ifjúsági ankétet tervezett, amelyre a környékbeli ifjúsági csoportokat és egyesületeket meg­hívta. Már jelentettük, hogy az országos központ kíván­ságára most ez az ankét nagygyűléssé szélesedik s már nem a kaszinó nagytermében, hanem szabad téren fogják tartani s a beszédet megafonon közvetítik. A nagygyűlés előkészületei a legörvendetesebben haladnak előre, jelenleg azonban nagy gondot okoz a határnap, amennyiben május 19, 26, junius 2 mind olyan nap, amikor a rákosszentmihályi, sashalmi, mátyásföldi és pestújhelyi leventék versenyekben lennének. A nagy­gyűlés rendezőségének az a törekvése, hogy a junius 2-i terminust valamiképen lehetővé tegye, amit az ille­tékesek megértő jóindulatával remélhetőleg biztosítani is tudnak . . , A ki befutott ... A Rákosi úti járókelők közül kevesen voltak tanúi a felettébb érdekes pillanatnak, midőn egy kifogástalan öltözetű férfit a legdiszkrétebb formák között hirtelen rendőrgyürü vett körül. Mintha semmi sem történt volna, nyomban eltűntek a népes utcáról. Többszörösen büntetett, veszedelmes betörő volt az illető, ki Budapestről jött ki terepszemlére. Nevét, a nyomozás érdekében egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Református imaház Árpádföldön. Az árpád­földi ref. fiókegyház imaház építésének tervével foglal­kozik. A telket közadakozásból akarják megszerezni. Az építés költségére Sipos Imre, akit örökös tisztelet­beli presbiternek választottak, 3000 pengőt ajánlott fel. A fiókegyház vezetősége, főként Várady József fárad­hatatlanul buzgólkodik a gyűjtéssel. Az uj presbitérium tagjai az emiitetteken kívül Nagy Lajos és Tóth Dezső. Az ünnepélyes beiktatás most vasárnap lesz. Névmagyarosítás. Berger Péter kutmester lakos­társunk fiai: Péter és István Borhidi-ra változtatták belügyminiszteri engedéllyel családi nevüket. Junius 4 én kisdedovó ünnepség. A Szervita rendi apácák kisdedovójuk növendékeivel gazdag müsoru előadást rendeznek a Korzó mozgóban junius 4-én. Az előkészületek nagyban folynak. Ismerve azt a nagy szeretetet, amellyel gondozzák a kedves nővérek a gondjaikra bízott gyermeksereget és azt a kifogyha­tatlan lelki kincsesbányát, mellyel annyi szépet és nemeset tudnak alkotni, nagysikerű előadásban lesz része nemcsak a szülőknek, hanem mindenkinek, aki ott lesz. Sakkhirek. A Rákóczi Kupával kapcsolatos ver­senyek megkezdődtek. Esténként 32 versenyző méri össze erejét, hogy az előmérkőzések után bejusson a döntőbe. A verseny érdekes, nívós, a játékosok lelkesen küzdenek a büszke bajnoki címért és a gyönyörű kupá­ért. A verseny első meglepetése Steinhübel Andor a tavalyi helyi bajnok váratlan vesztesége. A sakkör vezetősége elhatározta, hogy a kupát a Rákosi úti kira­katok egyikében bemutatja az érdeklődőknek. Mit hoz a Korzó mozgó? Bolváry Géza mes­teri rendezésében készült a legmutatványosabb fiiin- operett „Őfelsége inkognitóban 6 Magda Schneider és férje Wolf Albach Retti-vel a főszerepben. A többi fő­szerep a legjobb komikusok kezében. A második sláger Mitsukó Meinl, Járay Jánossal „Az utolsó szerelem“ hatalmas zenés dráma. Kizárólagos joggal szombaton, vasárnap, hétfőn a Korzóban. imiiiiiiiniiiiniiminiminiiiiiiiiiiiiinnnniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiniiiiniiiiiiiinniiiuinni Mangold Bála Kolos uridivatáru üzletének különlegessége „CHAMPION“ gombnélküli alsónadrág Tarlós, kényelmes Ára 5'50 pengő Magyarországon kizárólag kapható: ív. Petőfi sandor-u. i Telefon 81-2-15 Apponyi térnél

Next

/
Oldalképek
Tartalom