Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-05-12 / 19. szám

19. szám mKQ3 y/DWXB 5. oldal Képviselőtestületi közgyűlés. Sok kisebb jelen­tőségű tárgy szerepelt a képviselőtestület szerdai rend­kívüli közgyűlésén. Schulek Károly biró, elnök a jegyző­könyv hitelesítésére Pillér Györgyöt és Wayand Károlyt jelölte ki. Dibusz Sándor főjegyző egész sereg vár­megyei határozatot mutatott be, amelyeket tudomásul vettek. Az Eperjes utcában a közvilágítás kibővítését, fedezet hiányában megtagadta a képviselőtestület. A vármegye a határozatot, a fellebbezés elutasításával jóváhagyta. Ellenben nem hagyta jóvá a kisiparosok és kereskedők hitelakciójára megszavazott hozzájárulást, mert nincs rá szabályszerű fedezet. Ezzel megint derék és emberséges terv semmisült meg és a képviselőtes­tület szerepe vált szomorúan nevetségessé. Jóváhagyták a Phöbus szerződés módosítását. (Lényegtelen változás, hogy már 150 méterre is ingyen kapcsolták be a veze­téket, ha megfelelő fogyasztást biztosítanak.) Szabály­rendeletet fogadott el a képviselőtestület, hogy a köz­adókon kívül a köztartozások végrehajtása előtt nyolc napos intőt kell kiküldeni. A pénztár ellenőri teendőkkel Vörösmarthy László drt bízták meg. Elfogadták az uj vágóhídi szabályrendeletet. A levente otthon részére egy negyedévre kibérelték a Károly király ut 167. sz. házat Mészáros Józseftől. A bér havi 40 P, a takarítás 5 P. Hóra Nándor azért folyamodott, hogy a rábízott öntözőkocsi vételárát 20 százalékkal emeljék fel, mert arra számított, hogy a munkát olcsó munkabérekkel még januárban végeztetheti el, a megrendelés pedig csak most vált jogerőssé, azóta pedig az anyagárak is emelkedtek, A képviselőtestület helyt adott a kérelem­nek, mert az ár még igy is 20—23 százalékkal olcsóbb, mint a többi ajánlat és megbízható, régi, helybeli iparosról van szó. — Harmadik fogyasztási ellenőrt, helyesebben második segédellenőrt alkalmaznak. Fize­tése havi 60 pengő és az előirányzottnál elért magasabb bevétel 10 százaléka. Nyugdíjigénye nincs. A főjegyző és a biró alkalmazza három hónapi felmondással. A munkássegélyalap 4329 pengő 51 fillérnyi vagyonát át­utalták az inségalapra. A polgári leányiskola iskola­székének tagjaivá újból a régieket választották meg, akiknek működéséről Dibusz főjegyző meleg elismerés­sel nyilatkozott. Az iskolaszék tagjai: Krenedits Sándor, Schulek Károly, Dibusz Sándor, Poros István, Balázsovich Zoltán és Wayand Károly. Póttagok: Lippe Ödön Sándor, Schvarczl József, Pillér György, Gombás József, Donner János és Molnár Gyula. A Cinkotai beton és cementárugyár ajánlatát elfogadták. Legalább száz padot helyez el díjtalanul a községben. Mükőlábakon állanak a padok és támlájukon a vállalat hirdetéseket helyez el. A padok tiz év múlva a község tulajdonába mennek át, s a vállalat köteles azokat jó­karban tartani. A meglevőkön kívül más nem kap jogot padhirdetésekre. A javaslatot Ungar Gyula dr., Dóra Mihály, Molnár Gyula és Balázsovich Zoltán megjegyzései után elfogadták. Mint más helyen is jelenijük, a vármegye nem engedi át a kövezetvámot. A határozatot sajnálattaljvettékj tudomásul. Krenedits Sándor és Balázsovich Zoltán felszólalása után úgy határoztak, hogy a közmunka átengedését kérik újból nyomatékosan. Krenedits Sándor, mint a NÉP helybeli elnöke kijelentette, hogy a pártszervezet szintén hasonló kérelmet terjeszt elő és mindent el fog követni, hogy a lakosságot a 80 százalékos pótadótól megmentse. Azelőtt a közmunkaválíság 20 százalékát vette el a vármegye, most a 80 százalékát. A régi arány helyre­állítása megkönnyebbitené a helyzetet. Egész sereg kisebb ügyet intézett még el a közgyűlés. A Jósziv egyesület közgyűlése. A rákosszent- mihályi Jósziv temetkező egyesület vasárnap tartotta Katona Béla elnöklete alatt rendes évi közgyűlését, mely teljesen simán folyt le. A gyűlés megelégedéssel és elismeréssel fogadta a vezetőség gondos és lelkiisme­retes munkálkodását. Az évi jelentést Vince István titkár, a számadásokat Szőke Sándor pénztáros, a számvizsgáló bizottság jelentését Donner János terjesz­tette elő. Mindent egyhangúlag elfogadtak és a felment­vényt megadták. Elfogadták az alapszabály módósiiá- sokat is, melyeket Ungár Gyula dr. ügyész javasolt. Indítvány nem volt. A régi vezetőséget egyhangúlag újra megválasztották. Uj ügyvezető alelnöki tisztséget szerveztek, melyre Buczurka József ny. főjegyzőt választották meg. Pénztári ellenőr lett: Matzal Lajos és Fetzer Ferenc. Választmányi rendes tagok: Vincze Kálmán, Tuba János, Orbán Antal, Fogéi Károly, Horváth István, Gunther József, Karlovics János, Vinczes Endre, Gyulai Pál, Benedek Mózes, Horváth János, Klausmann Gyula, Érti Ferenc, Kovács Gyula, Turányi Gyula, Csóri Ferenc, Bezák László, Fábián Ferenc, Wachtler Márton, Bazsó Bertalan, v. Regős Ágoston, Nagy Mihály, Gombás Károly, Pálfi János. Választmá­nyi póttagok: Bobbás Sándor, Koritnig Ferenc v. Szekeres Ferenc, Zsin Gyula, Taute Ede, Englert János. Halálozás. Rákosszentmihály egyik legrégibb lakosa, id. Garay Lajos ny. Máv. főmozdonyvezető, életének 86-ik évében meghalt. Négy évvel ezelőtt ün­nepelte aranylakodalmát hitvesével, a most özvegyen hagyott Fusz Gizellával. Akkor megnyilatkozott iránta az egész lakosság meleg megbecsülése, amelyre szor­galmas, példás élete tette mindenképen méltóvá. Öt derék gyermeket nevelt, kik közül György fia a nagy háborúban hősi halált halt. Orvosfia Garay Lajos dr. szintén kezdettől végig részt vett a háborúban, számos kitüntetést szerzett és Aladár öccsével, valamint húgaival Oszlányi Mihályné Garay Ilonkával és Klier Antalné Garay Gizellával együtt régi, kedvelt tagja társadal­munknak. A megboldogultat gyermekein kívül hét unokája gyászolja, kiterjedt rokonságával együtt. A derék Garay bácsi halála őszinte részvétet keltett egész Rákosszentmihályon. Belgrádból—Montreálba. Szentágotay József volt lakostársunkat, ki legutóbb Belgrádban teljesített mint számtanácsos szolgálatot a magyar követségen, kinevez­ték tiszteletbeli konzulnak Montreálba. Lázár Klára a Nemzeti zenede hangversenyén. A Nemzeti zenede zongora osztályának most végző müvésznövendékei, K. Kabos Ilonka legkiválóbb tanít­ványai szerdán, május 15-én este fél 8 órakor hang­versenyt rendeznek a Zeneművészeti főiskola kistermé­ben. A hangversenyen Lázár Klára, a mi kedves és annyiszor méltányolt fiatal zongoraművésznőnk Bach— Tauszig Toccata és fuga (d moll) müvét adja elő, amely csak a legkiválóbb zongoraművészek műsorán szokott szerepelni. A hangverseny iránt a rákosszentmiliályi közönség körében is széleskörű érdeklődés mutatkozik. m w wwwvwwwM Győző Béla és Társa közismert jó szivattyúit motor- és o kézi üzemre legolcsóbban, ked- vező fizetési feltételek mellett Jk szállítja: jglfe Hűre Nándor bádogos*és vízvezeték szerelő Rákosszentmihály, Ilona-utca 63.

Next

/
Oldalképek
Tartalom