Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-02-17 / 7. szám

IC ÁKOS VimKB ?. szám. 2. oldal. szautasitotta a lappangó suttogásokat, mintha őt vagy a község vezetőségét a sokat hánytorgatott útépítés körül mulasztás terhelné. Kijelenti, hogy ő is méltá­nyolja az érdekeltek törekvését, de 80 százalékos pót- adóba nem egyezik bele és társaival együtt panaszt tesz a közigazgatási bíróságnál. Molnár Gyula szintén tiltakozik a miniszteri rendelet ellen. Balázsovich Zoltán részletesen kifejti a tényállást úgy, ahogy tudósításunk bevezetésében apróra elmondottuk és azt indítványozza, hogy a képviselőtestület ne nyugodjék bele a miniszter rendelkezésébe, hanem már most forduljon panasszal a közigazgatási bírósághoz, de mondják ki, hogy ha a vármegye teljesiti kérésünket, akkor mentesítjük az érdekelteket a harmadhozzájárulás alól. A képviselő - testület névszerinti szavazással 17 szóval 10 ellen ezt az indítványt fogadta el. A gyűlésen egyébként napirend előtt a főjegyző üdvözölte az uj virilistákat, akik ezúttal először vettek részt érdemleges tárgyaláson. A képviselőtestület tudo­másul vette, hogy a vármegye Árpádföld községgé ala­kítását nem javasolja a miniszternek, mert a Szelényi, Apponyi gf. és Margit telep és Kisszentmihály egy ré­széből alakuló községben 91 százalék lenne a pótadó. A Phöbusz tarifaleszállitása ügyében az érdekelt községek választott bíróság döntését kérik. Rákos­szentmihály is csatlakozik és képviseletével a vármegyei t. főügyészt bízta meg. A kisdedóvó ügyét már ismerik olvasóink. A harmadik kisdedóvó felállítása ügyében bizottságot küldtek ki, amely kész bérleti szerződést terjeszt majd a képviselőtestület elé. A bizottság tag­jai: a három elemi iskolai igazgató, a gondnokság el­nöke, a biró, a főjegyző és a vezető községi orvos. A községi hozzájárulás összegét 2000 pengőre szállították le és a hátralék elengedését kérik a minisztertől. A közvilágítást nem szaporíthatják egyelőre, mert nincs rá fedezet. A Phőbusz már eddig is jóval több ingyen lámpát éget, mint amennyire a szerződése kötelezi. Deák Lőrinc színigazgató ismeretes ajánlata ügyében a nyári színház telkét nem jelölte meg, a község pedig ilyennel nem rendelkezik, s igy a kérdés felett napi­rendre tértek. A ref. egyház kérelmére a kulturháznál létesítenek lámpát, ha a költséget, úgy, mint a temp­lomtéren a kath. egyház, ott a ref. egyház vállalja. Rákosszentmihály, Sashalom és Mátyásföld, mint már régen jelentettük, a sashalmi barakknál közös vá­góhidat épit. Ott vízvezeték, csatorna is van és igy a kérdést modem értelemben is meg lehet oldani. A há­rom község 10.000 pengő segélyt és 40.000 pengő kölcsönt kér a vármegyétől, mely a terveket is készít­teti. A községre ebből teher nem hárul, mert a köl­csönt a használati dijakból törlesztik, sőt szükség ese­tén a husvízsgáiati dijak is rendelkezésre állanak. A község öntöző kocsit szerez be. Az ajánlatok között a legdrágább 4000 pengős volt, a legolcsóbb a helybeli Hóra Nándoré, aki 1100 literes kocsit 1560 pengőért és szivattyút 520 pengőért szállít. Az árát egyszerű bank­kamattal, három év alatt törleszti le a község. Egész sereg másodfokú határozat tudomásul vé­tele és sok apróbb ügy szerepelt még a tartalmas és mozgalmas gyűlés napirendjén. Schulek Károly biró elnökölt; Wayand Károly és Homor Gyula volt a jegyzőkönyvhitelesitő és számos felszólalás hangzott el. A József uteai levente­otthon epüiete május 1-re **I« Ulr« Külónosen alkalmas üzleti celohra, raktárhelyiséggel; vagy egyesületi helyiségnek: de kényelmes Lka* céljára is, — egészben vagy rés leiekben. Olcsó bér. Bővebbet a Rákos Vidéke kiadóhivatalaban. 5zó1 a kakas, — hajnalodik! Gyülésezés a Bhév tarifa ügyében. Döntés előtt sok évi munkánk, elkeseredett küz­delmünk eredménye: mint ismeretes, a közeli napokban szültük meg végre a Beszkárt uj endszere és e zel kapcsolatban a Bhév tarifarevizi< ja. Hónapok óía verjük félre a harango*, hogy a javasolt viteldíjleszállitás nem orvosolja kellőképen több évtizedes sérelmeinket. Legalább húsz ev óta mi fizetjük a költségét annak, hogy a fő városkörnyékének egyes helyeire 24 filléres jegyekkel lehet utazni. Pestszemlőrincről—Újpestre vagy Óbudára, háromszori átszállás lehetőségevei 24 fillér a viteldij. — Rá^osszentmihályról a Keleti pályaudvarig 62 filler 1 Ezért a vérlázitó igazságtalanságért sírunk, dühöngünk, verekszünk évek hosszú sora óta, társtala- nul, segítség nélkül. Kezdetben talán nem is volt olyan nagy a baj, amig a tisztviselő, tanuló és munkás ked­vezmények és bérletjegyek a törzslakossá számára elvbe heiővé telték a helyzetet. Azzal vigasztalódtunk, hogy legalább megmarad az intelligens polgári közön­ség érintetlen üdülő-, nyaraló- és lakóhelyének a köz­ségünk. A háború alatt és miatt ez az ábránd is szerte foszlott. A méltá'iyds kedvezmények sorra megszűntek, a községet p dig uj elemek árasztották el, amelyek régi jellegét megszüntették és idegen csoportot alkotnak az egyre gyérülő tórzslakossággal szemben. A drága viteldij ped g itt maradt a nyakunkon és fojtogat azóta egyenlően mindnnnyiunkat. A dön'ésre megérett reformok éle beléptetése előtt különböző érdekeltségek, c op rtok és testülettk sietnek, hogy fel tpésükkel ny> matékot adjanak méltányos kíván­ságán knak és a remélt sikerből erkölcsi tőkét gyűjtse­nek a maguk számára is. A Nemzeti Egység szervezete már hosszabb idő óta fogla kozik a dologgal és emlék­iratot is készített, amely azonban kö/ösen készülvén az egész érdekeltség számara, inkább elméleti alapon mozog és óv tosan kerüli azokat a pontokat, ahol a környék két részének, érdekei ellentétben állanak egy­mással. Múlt vasárnap hogy a demokrata párt is meg­indult a neps'e'ü cél szolgalatra és a Nemzeti egység­gel közös gyűlést tartott R^kosszentmiháiyon, majd utána Sashalmon, — már örvendetes módon a gyakorlati szempor,tok is kidomborodtak és a szónokok őszinte nvilnággal és igazságszeretettel elismerték azt a mel- tá lytaianságot, amelyet nekünk es még néhány más budape»tkórnyéki helységnek eddig el kellett szenvedni, s oiyan megoldást követeit, amelyben az egyenlőség elve érvényesül. Ez a helyes, ez az igazság és ezt kell valóban diadalra is vinni ! Az igen népes gyűlést Krenedits Sándor, a rákos- szentmihályi Nép elnöke nyitotta meg nagy tetszéssel fogadott, tartalmas beszéddel, amelyben a helybeli ér­dekesség négy főkivánságár jelölte meg, mint legégetőob programpontot: a H^v. viteldij ugyanannyi legyen,mint Szentlőnncre vagy Újpestre, — a Hév vonalat a szer­ződés és a tett Ígéretek szerint bővítsék ki, — a Pnöbus tarifáját mérsékeljék és a váimegye adja át a községnek az innen elvont közmunkavaitságot és kövezetvámot. Szűcs István dr. ny. államtitkár, orszgy. képviselő a fővárossal szemben a környék érdekében kife.iett te­vékenységét ismertette és nagy hatással bizonyítót a törekvéseink jogosságát. Kiválóan népszerű képvLelőn- ket zajosan ünnepeltek. Nagy tetszesse! fogadták Fabian Béla dr. orsz. képviselő beszédét is. a melyben erélyes hangon tanúságot tett Rákosszentmihály igazsága mel- lett.wßar épen úgy képviselője a kedv zőbb helyzetet élvező részeknek is, eusmeri, hogy az igazság mellet-

Next

/
Oldalképek
Tartalom