Rákos Vidéke, 1935 (35. évfolyam, 1-51. szám)

1935-05-19 / 20. szám

20. szám mxo& víDmB 5. oldal Rothemere lord Íróasztala. A budapesti asztalos ipartestület remekművű íróasztalt ajándékoz a magyarok nagy barátjának, Rothemere lordnak. A csodaszép Íróasztal intarziás munka, melyen elöl Csonkamagyar- ország vármegyéi, hátlapján pedig az elszakított vár­megyék színes címerei láthatók. Nagy Antal keresk. és ipar kamarai alelnök, az ipartestület elnöke készítette, aki a rákosszentmibályi társaságnak is kiválóan becsült ég szeretett tagja. A Nemzetközi vásáron rengeteg cso- dálója akadt a remekműnek, melyet küldöttség visz el Londonba. Szereplő változás. Az ipartestület műkedvelő gárdája lelkesen készül a jubileumi ünnepélyen színre kerülő Ingyenélők előadására. Az együttesből most, általános sajnálatra a gárda egyik jeles műkedvelője, Manglitz Rudolf kivált, mert felesége betegsége miatt nem vehet részt a próbákon. Szerepét Adámy Oszkár vette át. Jól adózik Rákosszentmihály. Rákosszentmihály község pénztárába az együttesen kezelt közadók címén 1934. január 1 -tői—1934. május 9-ig tőkében 174.400 pengő 25 fillér folyt be. Az idén január elsejétől — ugyancsak május 9-ig ugyanezen a cimen 174.283 P 6 fillér bevételt értek eí, tehát csaknem pontosan ugyan­annyit, mint a múlt esztendőben. Ha figyelembe vesz- szük, hogy a viszonyok most még a tavalyinál is rosszabbak, akkor el keli ismerni, hogy Rákosszentmi­hály községe elég jó adófizető és a község adóosztálya derekasan végzi a munkáját. Korzó fagylaltszalón. Az Otthon kávéház volt helyiségében fagylalt-szalón nyílott. Az uj vállalkozás Ízléses uj berendezéssel szerelte fel a helyiséget, mely­ben dzsessz-zene szórakoztatja a közönséget, sőt újab­ban csütörtöki napokon 6—11 óráig táncestélyeket is tartanak. E hét csütörtökjére az egyetemisták hirdettek ott tavaszi táncmulatságot, amelyen csak a férfiak fizettek 60 fillér belépődíjat. Az ügyes üzleti érzékkel létesített és vezetett uj szórakozóhely már is élénk lá­togatottságnak örvend, bár az igazi fagylaltévad még meg sem kezdődöd. Gyűjtések. A Mansz és Stefánia tejkonyhájára gyűjtöttek a következő ieíkes tagok : Schulek Károlyné, Sándor-utcában 93.—, dr. Fekete Sándorné, Lajos- utcában 18 50, Közel Istvánná, Szt. Imre-utcában 25 30, Svéda Károlyné, János-utcában 37.—, Gürtler Miklósné, Rákóczi-utcában 32.40, Marton Tihamérné, Mária-utcá- ban 14.59, Dómé Margit, Regele János-utcában 37.90, Sebő Istvánné, Józseí-utcában 14.40, Csipke Istvánná, Rózsa-utcában 10 80, Nofzné, Herceghné, Árpád-utcá­ban 5.—, Kovách Zoltánná, Béla-u cában 42.60, össze­sen 331.40 pengőt. A Mansz ezúton mond köszönetét megértő és fáradhatatlan buzgaimu tagjainak. A Stefánia május 12-i gyűjtésének eredménye: Frontharcosok szöv. 19.04, Ág. ev. nőegylet 29 74, Jézus szive szöv. 62.42, Magyar lányok 29.78, Ref. nőegylet 5 31, Nem­zeti egység párt 23.44, Háztulajdonosok szöv, 15,74, Mansz 35 18, ízr. nőegylet 13,55, Polgári kör 5.80, Postatisztek 5.—, Postaaltiszíek 5.—, Ipartestület 5.—, Hild László 10.— pengő. A Mansz elnöksége hálás köszönetét mond az egyesületeknek és a társadalom minden jószivü adakozójának e fontos és hasznos jótékony intézmény támogatásáért. Uj zene a Regős vendéglőben. A vitéz Regős Ágoston piactéri vendéglőjében szombaton nyitják meg a nyári évadot. E napon kezdi meg működését az újonnan szerződtetett „Vig fiuk* dzsessz zenekara, amely ezentúl naponta szórakoztatni fogja a vendégeket. Szombaton ízletes különlegességekből készül a megnyitó est vacsorája. A Regős vendéglő hü marad elvéhez: olcsó árak, jó ételek és italok és szolid családi jelleg! A Beszkárt uj vezérigazgatója. A Beszkárt uj vezérigazgatója Perczel György dr. ügyvéd, a vállalat jogi osztályának főnöke lett, akivel három éves szerző­dést kötöttek. Márkus Jenő dr. helyettes vezérigaz­gató marad, újból meghosszabitott szerződéssel. Blatniczky Jenő cinkotai ev. lelkész. A cinkotai ev. lelkészi állást meghívás és egyhangú választás utján Blatniczky Jenő eddigi h. lelkésszel, az elhunyt Blat­niczky Pál főesperes gyorsan megszeretett fiával töltöt­ték be. Amig a különválás ügyében nem történik döntés, ő a rákosszentmihályi és sashalmi evangélikusok lel­késze is. A képviselőház bizottságai. Megalakították a képviselőház bizottságait A pestkörnyéki képviselők közül Csik József dr. Közoktatásügyi, boconádi Szabó Imre pedig a gazdasági, kérvényi és társadalompoliti­kai bizottság tagja lett. SZENTMIHÁLYI MISKA. — Mi a különbség az olasz légügyi miniszter édes anyja és a Szalay Karola operai táncosnő egyik lábafeje között? — Miska, ez már mégis sok ! — Nem olyan veszedelmes. A miniszter anyjának van Balbokája, a táncosnőnek meg bal bokája. Jó árut olcsón vásárolhat a rég bevált VllCSOk ¥ÍIH10S házában. Budapest, 1Y. Kossuth Lajos-utca 4. szám Kézimunka ágygarnil. 36.—, 32.—, 29.— — la lepedő mtr. 1.98 Damaszt törülköző tucatja 21.50 — 6, sz. damaszt étkészlet 15.20, 9.80 — la lendamaszt étkészlet 18.— — Angin 1.45. Zsebkendők, íehérnemüek nagy választékban. A sors kisszakaszjegye S*«ysor**y osztályonként már 3.30 pengőért. Sokan egy hét alatt elhasználnak ennyi tantuszt. Főárusitó: Pestkörnyéki Bank (Fiók: Rákosi ut 118.) I Párisi modellek j: után készült női ruhák | blouzok, pongyolák és pyjamák a legolcsóbban I; és legszebb kivitelben kaphatók / BREITFELD-néi Budapest, IV., Váczi-utea 12. <;

Next

/
Oldalképek
Tartalom