Rákos Vidéke, 1931 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1931-04-05 / 14. szám

4. oldal. RÁKOS VIDÉKÉ 14. szám. A Rákosszentmihály! Nagykaszinó közgyűlése. Vasárnap délután tartotta a Rákosszentmihályi Nagy- kaszinó rendes évi közgyűlését, amelyen a kaszinó hatalmas törzstáborán kivül Szűcs István dr. állam­titkár, országgyűlési képviselő, Réthey Ferenc dr. nv. főispán, Piukovich József dr. tb. főszolgabíró és Csabány Antal János, a kaszinó tiszteletbeli elnöke is megjelent. Krenedits Sándor elnök szeretettel üd­vözölte a közgyűlés tagjait és a megjelent kitűnősé­geket. Mindenkor ünnep számunkra, midőn szeretett képviselőnk, Szűcs István dr. hozzánk ellátogat és őszinte hálával fogadjuk, hogy a kaszinó életében is közvetlen részt vesz és minden alkalmat megragad, hogy együttérzését kifejezésre juttathassa. Az elnöki székben elődjét, Csabány Antal Jánost is mindenkor örömmel látjuk körünkben, csak az a kár, hogy az utóbbi időben ritkán szerzi meg barátainak ezt a kedves örömet. A Nagykaszinó tizenötödik rendes közgyűlését nyitja meg, tehát kis jubileum ez az alkalom, amikor boldogan állapítja meg, hogy a Nagykaszinó valóban az lett, aminek alapították, a rákosszentmihályi társadalom vezető, irányitó testü­leté, a társaság igazi, kedves, meleg otthona, amit a tagjait egybefüző szeretet és törhetetlen, egyet­értő szellem biztosit. Nagy család ez az egyesület, amelynek tagjait lelkes hazafias szellem hatja át és önzetlen jóakarat, a község szeretető és egymás meg­becsülése vezéreli. Az elmúlt tizenöt év alatt válsá­gokkal, gazdasági és országos csapásokkal és nehéz- gekkel küzdött az ország, de ezt a kis várat meig nem rendíthette semmi sem. Adja Isten, hogy bol­dogabb, szebb jövő virradjon ránk és egyesületün­ket tovább fejleszthessük úgy, ahogy kitűzött cé­lunk szerint óhajtjuk. A szép, meleg és hatásos meg­nyitó beszédet zugó tetszéssel fogadta a közgyűlés és az elnököt hosszasan szeretettel ünnepelte. Ifj. Szabó József jegyző halaszthatatlan elfoglaltsága miatt kimentette elmaradását, ezért az elnök a jegy­zőkönyv vezetésére Reich Rezső gazdát kérte fel, hitelesít őkül pedig Keresztes István dr.-í és Nagy István Lajost jelölte ki. Regős József titkár tette meg azután jelentését, mely a Nagykaszinó múlt évi zavartalan és céltudatos működését ismertette. Fel­sorolta az estélyeket, mulatságokat, hazafias és köz­célú gyűléseket és mozgalmakat. Kiemelte a kaszinó­bál sikerét. A nyomorenyhitő akcióban eredményes részvételét a kaszinónak, mely termét is díjmentesen engedte át erre a célra és egyéb jótékony és közmű­velődés szolgálatában működő egyesületünket és in­tézményünket is hathatósan támogatta. A tekepálya élénk forgalmát és mozgalmas életét Reich Rezső gazda szakavatott vezetése biztosította. Több sikeres versenyt is tartottak, amelyen értékes dijakat osztot­tak ki. A színészetet, művészi vállalkozásokat támo­gatta a kaszinó és a vallásos irányú törekvéseknek is hűséges segítője volt. A rendes társasösszejöve­telek zavartalanul folytak és kedveltségnek örvend­tek a lefolyt évben is. 11 uj tagot vettek fel; kilépett 11 tag. Kegyelettel emlékezett meg Pintér Gyula és Strobl J. Nándor elhunyt tagtársakról. A választ­mányi tagok sorában az év folyamán több változás történt. Pender K. Farkas helyére a póttagok közül Fekete Sándor dr., Oláh Elemér dr. helyébe Tom- csányi Nándor, Pintér Gyula helyébe Payer Willi­bald, Dóra Mihály helyébe Váczi Gyula, Ferenczy Ödön helyébe Krieger György, Fleischhacker Jenő helyébe Vadas Lajos került sorshúzás utján. A je­lentést elismeréssel vette tudomásul a közgyűlés. Poros István pénztáros a zárószámadásokat, va­gyonkimutatást és költségelőirányzatot terjesztette elő. Szigethy György a felügyelőbizottság nevében tanúságot tett a számadások helyességéről, mire a közgyűlés egyhangúlag, észrevétel nélkül, köszöne­tét nyilvánítva, jóváhagyta azokat. Pillér György igazgató tette meg még érdeklődéssel fogadott je­lentését, általános helyeslés közepette és a tagok fi­gyelmébe ajánlotta, hogy Reich Rezső gazda a teke­pályát teljesen felújíttatta és rendbehozatta úgy, hogy kellemes szórakozásul kínálkozik a kaszinó kö­zönségének. Végül a tagsági dij hátralékok törlesz­tésére kérték az érdekelt tagokat. A súlyos gazdasági viszonyok akadályozzák, hogy több szép tervet nem tudunk egyelőre meg valósítani és több óhajtott újí­tást nem tudtunk még végrehajtani. A tagoktól függ, hogy mindezeket mielőbb megvalósíthassuk. A köz­gyűlés szeretettel fogadta az igazgató jelentését, amellyel a gyűlés véget ért. Olcsó borv&sóp, közvetlen a termelőtől! Szikrai 1 lites uj Rizüng 56 fillér 1 liter nemes Kadar uj 56 fii ér 1 liter 0 Rizling 70 fillér A M.Kir.Áll. Pincegazdaság asztali, pecsenye és aszuboralnak raktára Húsvéti tojások, cukorkák és likőrök igen olcsón. KEf&NJSR EMIL fűszer és cseme^ekereskedőnél Rákosszentmihály, Rákosi-ut 68. M. k. dohány és szivar áruda. TELEFON 15. szám SPLENDID SZÁLLODA IV. Magyar-u 34. Telefon 861-26. Budapest legolcsóbb, elegánsan berendezett úri szállodája. A villamosról lekésők számára 4 pengőért fényes szobák mindenkor kaphatók. ÉPÍTÉSI KÖI.CSÖNT K O LTSJÉOM E N TE§ E SZERZÜNK! KEDVEZŐ FIZETÉS 1. FÉETÉTÉEÉKET NÍltJTUNk’* Telefon : Üli: 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom