Rákos Vidéke, 1931 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1931-01-04 / 1. szám

2. oldal. rákos vidéké 1 szám. A Szent Imre év végéve. Irta: Kvenediis Sándovné. Nehéz a feladata annak, akinek a jubileumi év utolsó havában kell magasztaló szavakat keresnie Szent Imre hercegről. Hiszen az év folyamán annyi ihletett lélek csillogtatta már meg ütöttünk reávo­natkozó gondolatainak kincseit, annyi lánglelkü szó­nok festette már elénk Szent Imre herceg fölséges alakját, hogy nekünk már semmi hozzátenni valónk se maradt. Oly szépen, oly fönségesen áll előttünk nagy szentünk eszményi alakja, hogy lelkünk el­merül csodálatában. Ám e fölséges eszményképet szemlélve, önkéntelenül is ajkunkra tolul a kérdés, hogy miért is van e drága kincsből csak egy, miért nem ragyog a gyászos, szomorú magyar égboltoza­ton sok-sok ilyen tündöklő csillag? Oh, ha úgy lenne, ha úgy lehetne, akkor nem lenne annyi gyász, annyi baj körülöttünk. Akkor ta­lán nem is volna szükséges annyit beszélni az esz­ményképről, mert tettekben követnők azt. Azonban napjainkban, midőn minden csak az ifjúságot akarja megszerezni, midőn minden, a szin- ház, a mozi, a bárok, orfeumok, az utca, maga a kor szelleme összeesküdött az ifjúság ellen, ifjú tes­tére, lelkére tör, kellenek az ideálok, kellenek a szen­tek, kell, hogy gyakran visszatekintsünk Szent Im!- rénkre, ki izig-vérig magyar és ifjú volt. Mi, ma­gyarok, mindig élesen észrevehettük Isten oltal­mazó, védő kezét hazánk felett. Mikor legnagyobb a veszedelem, a baj fejünk felett, mindig megmutatja a kivezető utat nekünk, csak figyelnünk kell rá. Most is, hogy ilyen elhagyottan, árván, rnegc sónk itot tan küzdünk a kegyetlen magyar sorssal, midőn a for­radalom és kommunizmus rettenetes pusztítása után oly sok megmételyezett lelkű ember, annyi inga­dozó, annyi megbizhatatlan, erőszakoskodó, gyenge erkölcsű magyar akadályozza az amúgy is tltáni harcot vívó nemzet fejlődését, akkor az árpádházi szentek és különösen Szent Imre herceg példája 900 év dicsőséges és fájdalmas távlatából felénk int, felénk kiált és élesen, félre nem érthető módon meg­mutatja nekünk a kivezető utat a jelen szomorú hely­zetből. A két kor, amelyben Szent Imre élt és a mi korunk, igen sok mindenben hasonló. Akkor is az ország léte forgott kockán, mint napjainkban. A keresztény nyugat nem volt hajlandó a pogány és nyugtalan vérü magyarokat szomszéd gyanánt meg­tűrni. Akkor is kimondták a magyarra a halálos Ítéletet, mint most Trianonban. Akkor is“küzdelmes volt az ifjúság sorsa, mint napjainkban. Akkor a régi, pogány erkölcsök, a szabadabb életmód, most egyenesen az erkölcstelenség, a nemzetköziség ördögei kisértik ifjúságunkat. Akkor is meg volt az álnokság, a széthúzás a nemzet fiai között, de az előrehaladottabb kultúrával napjainkban ez is erő­sebb, veszedelmesebb. Akkor is örökös bizonytalan­ságban élt a nemzet és király, a sötétség és folytó bizonytalanság ült akkor is a magyar lelkeken, mint ma. 900 év előtt is világosan érezhető volt s érezte ezt Szent István messze jövőbe látó lelke is, hogy a világtörténelmet láthatatlan magas hatalom. Isten keze kormányozza, s nem az emberek alkotják. Bölcs feje azért alázatosan hajolt meg az isteni gondviselés előtt, s nemcsak cselekedeteit, de országát, népét, koronáját Istennek ajánlva. A középkor mély, alá­zatos keresztény szellemét Szent István honosítja meg hazánkban és e szellemben igazi apja, prófé­tája, lelki vezére és ideális királya volt nemzetének. Kis növésű, de annál nagyobb lelkű: korának leg­műveltebb királya volt. Még az őshazából magával hozott bátorság, vitézség párosult a kereszténység éltető, világot hóditó és megszentelő szellemével, e találkozás adta Szent Istvánnak azt a* bámulatos erejét, amellyel ezer esztendőre kihatóan meg tudta alapozni, el tudta indítani a magyarok történelmét. Nagy lelkének minden erejével hazája javát ke­reste. Házastársát is ilyen szempontból, de Isten csudálatos rendelése folytán a lehető legjobban vá­lasztotta meg. A bajor királyi ház leányát, Gizellát, nyerte meg feleségül. Biztosan látta, hogy a szilaj magyart csak a kereszténység megnyugtató, léleknemesitő tanai tudják megmenteni, s azért mindent elköve­tett arra nézve, hogy tömegesen kereszténnyé tegye. Ezért kir. monostorokat alapított, melyeket nyomon követtek a püspökségek. Első szent királyunk tizen­két püspökséget tervezett, de csak tíznek az alapí­tásáig jutott. Minden püspökségre négy-öt esperes- ség jutott és tiz falunkint kötelezte népét az esperes- ségek és plébániák fentartására. Az udvarának fő- emberei, az esperességek papjai és főpapjai meghall­gatása nélkül nagy dolgokban sohasem határozott. Az ország közigazgatását bajor, frank mintára szer­vezi meg. A törzsi birtokok területén a régi hagyo­mányos szokásjog és vérségi szervezet tovább él. A vérbosszú szülte magánharcok még igen gyakoriak. 39 vármegyében kormányozza az országot. E vár­megyék szervezése nem kis feladat volt, mert a királyi és törzsi birtokok közé ékelődve lehetett meg­szervezni, s a törzsi birtokokkal összhangban tar­tani. A vármegyék népéből nyugati -mintára, de ősi harcoló móddal szervezi a hadsereget. A tör­zsek katonái csak nagyobb háború esetén csatlakoz­nak a király hadseregéhez. De hogy a királyi had­sereg kiváló volt, bizonyítja II. Konrádon és a szö­vetséges cseh hadseregen aratott győzelme is. Eb­ben a csatában Szent Imre herceg is részt vett. Boldog Gizelláról keveset jegyzett fel a törté­nelem. Már ez is azt sejteti, hogy kiváló nő lehetett a szó legigazibb értelmében. Hiszen azt bizonyítja a tapasztalat, hogy a legkiválóbb nők lehetőleg keve­set beszéltetnek magukról. Élnek, dolgoznak, na­gyot alkotnak, igyekeznek lehetőleg tökéletesen elvé­gezni azt, amit Isten reájuk bízott, de nem keresnek érvényesülést, emberi elismerést. Bizonyos, hogy imádságos, vallásos életet élt. Családjában a hitnek eleven élete lüktetett. Első gyermekeit elveszítvén, az utóbb született fia, Imre, nevelése köti le életé­nek nagyobb részét. Sok forró imával ostromolta Isten trónusát, hogy immár egyetlen fiából szerető férjének méltó utódot, egész embert és Istennek tetsző kedves lelket neveljen. Tudta jól, hogy illatos virággá csak akkor fejlődik a bimbó, ha a napsugár éltető ereje füröszti. Egyetlen fiának azért nem csu­pán testi fejlődésére vigyázott, hanem ártatlan lel­két a hitnek sugaraiban fürösztötte. Minta iskola a mai szülők számára boldog Gizella és Szent István családi fészke, meghitt csa­ládi élete. A nagy király küzdelmes, nehéz gondjait, országát féltő terhes aggodalmait, mint igaz fele­ség és mint akárcsak egy született jó magyar asz- szony, megosztja, s Szent István uralkodásának má­sodik, csendesebb felében, mikor Magyarország ke­resztény alapon való szervezését megkezdhette, itt is méltó és hathatós segítőtársra talált hitvesében. Az újonnan épített templomokat ő látta el szebbnél- szebb mise ruhákkal. E végből maga mellé gyűjtött sokszor még a hitetlenség berkeiben tévelygő ma,-

Next

/
Oldalképek
Tartalom