Rákos Vidéke, 1929 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-06 / 1. szám

XXIX. évfolyam. Rákosszentmihály, 1929. vasárnap, január 6. 1. szám. RÁKOS VIDÉKÉ TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG ÉS SZÁMOS EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákosszentmihály, Szentkorona-utca 37. TELEFON : Rákosszentmihály 31. Megjelenik minden vasárnap. Felelős szerkesztő: BALÁZSOVICH ZOLTÁN. Előfizetési ár: Egész évre 10 pengő Fél évre 5 pengő. Negyedévre 2 P 50 fill. Egyes szám ára 24 fillér. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Rákosvár. (Mi legyen az uj város neve ?) • Immár nem lehet kétséges, hogy Rákosszent­mihály, Sashalom és Mátyásföld egyesítésével rövi­desen megalakul a főváros környékének legújabb, virágzó városa. A sorsunkat intéző felsőbb hatósá­gok kivétel nélkül helyeslik a tervet, amellyel most már az érdekelt közönség is megbarátkozott, köz­tudattá vált annak sok, fontos előnye és a már is rendelkezésre álló adatok kellő megnyugvást nyújta­nak arra nézve is, hogy az uj alakulat nem jelent újabb, nagyobb terhet a lakosságra, mert a pótadó 50 százalékban megszabott maximális határa a köz­terhek számottevő emelkedését lehetetlenné teszi. Hamarosan megindul tehát a törvényszerű forma­ságokhoz kötött hivatalos eljárás és —4 ha minden jól halad -^v-^aián már a folyó esztendő során megalakul az uj város. A várossá alakulás ügyét vezető bizottság kö­rében már az uj város nevének kérdése is szóba került és a csakugyan nem csekély fontosságú rész­letre vonatkozóan konkrét indítvány is merült fel. E szerint Pestu/város lenne az a név, amelyet az uj rendezett tanácsú város viselne. Ezt az ötletet azonban nem igen lehet szerencsésnek mondani, épen azért foglalkozunk már most vele, mielőtt még a köztudatba átmenne és a megszokás révén, észrevétlenül belopná magát az emberek gondolat- világába. A Pestujváros név semmi egyéb, mint öt- lettelen folytatása az Újpest, Kispest, Pestújhely, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc végevárhatatlan soro­zatnak. Az érdekelt három helység szempontjából semmi hagyományos alapja, közelebbi helyi kap­csolata nincs, minden szin, tartalom, eredetiség és gondolatnélküli jelentőségtelen tucatnév, amely el­len már csak azért is tiltakozni kell, hogy az uj város ne váljék miatta a Pest-kapcsolatu környék­beli városnév csinálmányok újabb, semmitmondó, szürke tagjává és amely elnevezés még a praktikus­ság szempontjából sem kívánatos, könnyen lévén összecserélhető a többi Pest-kapcsolatu város ne­vével. Ez a kérdés nem lehet már ma sem időelőtti,, ha figyelembe vesszük, hogy a várossá alakulás hi­vatalos végrehajtása a mai körülmények között egy­kettőre lebonyolodhatik, a város nevének helyes és igazán megfelelő kiválasztása pedig nem könnyű és nem gyorsan megoldható feladat. Elsősorban tehát azt szeretnénk elérni, hogy a Pestujváros nevet a közönség kellő nyomatékkai utasítsa vissza, másod­sorban pedig igyekezzünk rajta, hogy más meg­felelőbb, alkalmasabb nevet találjunk, amit legjob­ban úgy érhetünk el, ha maga a közönség is gon­dolkozik rajta és ötleteivel a cél elérését elősegíti. A »Rákos Vidéke« készségesen tolmácsol minden ötletet, amelyet olvasóink velünk közölnek. Minden ajánlatot a közönség itélőszéke elé terjesztünk, akár jónak tartjuk azt, akár nem. Tessék gondolkozni és javaslatokat tenni! A Pestujvárossal szemben már is akadt egy név, amely eléggé tetszetős és amannál minden­esetre jobb és kívánatosabb. Érdekes, hogy két el­mében született meg egyszerre ez a gondolat. Révay József dr. egyetemi tanár, Mátyásföld kiváló lakosa és a »Rákos Vidéke« szerkesztője, — e sorok írója — egymástól távol és függetlenül a »Rákos­vár« nevet gondolták ki. Korántsem állítjuk, hogy jobbat nem fognak találni nála, de a szürke Pest- ujvárosnál mindenesetre sokkal jobb és igen alkal­mas arra, hogy a tervezgetőknek mintául szolgáljon. Az uj város ugyanis a Rákos mezején terül el, tehát a név olyan történelmi eredetű szót tartalmaz, amely közösen illik az egyenlő három rész mindegyikére. A »vár« toldat viszont szimbolikus jelentőségű. Ért­hetjük úgy, hogy a történelmi Rákos a magyar jövő vára, amely itt, az ősökjárta hires mezőn őrt áll hazafias közönségével, készen a nagy küzdelemre az újra felhajnalodó magyar dicsőségért. Ebben a név­ben tehát van történelmi zamat, van eszme, van hangulat, sőt talán érzés, meggyőződés és program is és ez a név nem kisebbíti a hármas egység egyik tagját sem és viszont nem emeli egyiket sem a többi rovására. Addig tehát, amig valaki jobbat nem ajánl, a Rákosvár elég tetszetősnek látszik. Az uj város nevének kiválasztásához minden­esetre nagy tapintat kell, de azért ezzel a szándékkal ne öntsünk rá hideg zuhanyt a semmitmondó, sem­miben sem gyökerező és az egyesülő helységek szempontjából semmi egyéni szint nem tartalmazó, mondvacsinált Pestujvárossal. I hírek. I Imaoka tanár újévi üdvözlete. Kitűnő barátunk, a japáni Imaoka Dsuicsiro egyetemi tánár megint megörvendeztetett különleges újévi üdvözletével, melynek szövege annyira szép, annyira megkapó, hogy nem foszthatjuk meg élve­zetétől szives olvasóinkat sem, kiknek táborában igen nagy az ő igaz tisztelőinek száma. íme a levél: ősi szokásunkat az idén is felújítom. A japániak tudvalévőleg minden újévkor be­számolnak az ó-esztendőben folytatott munkálkodá­sukról és jövőbeli terveikről. Hét éve már, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom