Rákos Vidéke, 1929 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-06 / 1. szám

2. o'dal. RÁKOS VIDÉKÉ 1 szám magyar nyelven állítom össze évi mérlegemet. Döb­benetes gyorsasággal múlik az idő. Ám, a végzett munka mennyisége — úgy érzem — nincs arányban az elmúlt évek hosszúságával. Ez évi munkásságom látható gyümölcse csupán egy könyv kézirata. Magyar nyelven Írtam. Uj-Nip­pon lelkét ismertetem benne. Három-Királykor kezd­tem írni és Karácsony hetében fejeztem be. Szapo- rátlan eredmény, mert a múlt Szilveszterkor azt hit­tem, hogy ennyi idő alatt még egy másik tervezett munkámmal is elkészülök. De ezt — sajnálatomra — már csak az uj évben tudom tető alá hozni. Második könyvemet nem magyarul, hanem japánul irom. Ebben honfitársaimnak akarom bemutatni Európa legkedvesebb országát: Hungáriát. Pontos, lelküs- meretes munkára törekszem. Itt szerzett tapasztalataimról még egy könyvet irok angolul. A világ legelterjedtebb nyelvén akarok pörbe szállani az emberi kapzsisággal és rövidlátás­sal. E munkámat előreláthatóan Nipponban fogom befejezni. Amig Magyarországot csonkán rajzolják Európa térképére, addig nem lehet követelni senki­től, hogy higyjen az erkölcs fensőbbségében és bíz­zék az igazság és kultúra győzelmében. Valahányszor a szétszabdalt térképre nézek, mindannyiszor a milói Vénusz torzója jut eszembe! Hónapról-hónapra, évről-évre halogattam eddig a bucsuzást, de most már nem lehet kitérnem előle. Ultimátumot kaptam hazulról... Haza kell mennem. A nők Japánban is nők. Nem lehet velük ujjat huzni. Amióta itt vagyok, három húgom ment férj­hez, — a negyedik addig nem akar főkötőt tenni fejére, mig én nem leszek otthon, ö az egyedüli, aki az Imaoka-család nevét még viseli, ő az, aki az ősök névtábláját gondozza — távollétemben. Az ősi csa­ládi névvel és az ősök nevében akar fogadni akkor, amikor hazai földre teszem lábamat. Két éve már, hogy jegyben jár; tovább nem várathatom. Hogy mikor indulok, még nem tudom. Csupán az bizo­nyos, hogy még ebben az évben el kell hagynom ezt a szép országot, amelyet —, s ezt szivem mélyéből mondom, — második hazámnak tekintek. A válás nehézségeit mégis megkönnyíti az a gondolat, — hogy Nipponba megyek. Most a Fudzsi-Yama tesz szemrehányást. Ha otthon leszek, a Kárpátok fog­nak hívogatni. Úgy érzem, egész életem egy nagy utazás lesz — e két szimbolikus hegy között. Mert visszajövök! Az újév első napján benső áhítattal arra kérem a Teremtőt: adjon egyforma boldogulást, virágzást, gyarapodást úgy Magyarországnak, mint Nippon- nak; haladást, jólétet, szivbeli megelégedettséget fiaiknak és leányaiknak. Az uj esztendő alkalmából szivem mélyéből kí­vánom, hogy Isten áldása kisérje Önt és kedves családját! Uralkodóházunk alapításának 2589-ik évében, 124-ik császárunk negyedik uralkodási éve első ha­vának első napján. Imaoka Dsuicsiro, Ó-áldás. Szilveszter estéjén templomunk zsúfolásig telt meg hívekkel, kik hálaadó és bűnbánó szívvel térdeltek le a szentségi Jézus előtt, hogy megköszönjék a sok kegyelmet, melyben Isten részesítette őket az elmúlt esztendőben, s bocsá­natot kérjenek botlásaikért, melyekben az Isten kegyelmét vissza­utasították föl nem használták. A szent beszéddel kapcsolatban Pichler István esperes-plebánosunk főbb vonásokban beszámolt az elmúlt esztendő hitéletéről. 131 gyermek lépett be az anya- szentegyházba a keresztség szentsége által, 66 fiú és 65 leány. 88-at kisértek ki utolsó útjukra, a temetőbe. Az eljegyzések Télikabátok, buudák, estélyi és délutáni ruhák, pongyolák legolcsóbb bevásárlási forrása a REICH HENRIK cég Budapest, IV„ Egyetem-utca 9. a nemzeti hadsereg, pénzügyőrség, vasúti- posta- és erdészeti tisztek és altisztek, valamint bármilyen egyenruhátviselő testü­letek részére, továbbá sapkák, kardok, kardkötók, kard- bojtok, derékszijjak, vállszíjják, nyakravaiók, keztyük, bőrgamásnik, csavargamásnik, rendjelek, csillagok, zsinó­rok, paszományok, lovaglópálczák és mindenféle felsze­relési czikkek legjobb minőségben beszerezhetők TILLER MÓR ÉS TÁRSA CÉGNÉL Budapest, IV., Veres Pálné-utcza 10. kitűnő jó levóipapir discret Dori- Bs ulljfv II tékkai. Kapható: SZÉNÁSY BÉLA papiráruházában Budapest, Ferencziek-tere 9. ZSÜFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI angol gyapjúszövetek kereskedése , BUDAPEST, !¥., Yáczi-ntcza 25. Piarista-üícza sarok. Állandó nagy raktár elsőrendű angol-, skót- és Irland szövetekben valamint selyem- és egyéb bélésérnkhor Grttniraid es Váiü saját készítmény!! menyasszonyi kelengyék fehér- neműek és vászonáruk raktára. Különlegességek Blousok és pongyolákban BUDAPEST, IV. VÁCZ1-UTCZA 26. Telefon 98 Fratelli Deisínger cégnél Budapest Ferenciek-tere 1. (Királyi bérpalota) Kávé * Tea * Rum. Sneidig EGYENRUHÁKAT olcsón és jó minőségben szállítanak BLUM és TESTVÉRE efzáuf«éka Budapest, ÍV. Váczi-utcza 31—33 Piarista-épület. Adámy Oszkár temetkező és halottszállító váll. Főüzlet: Rákosszentmihály, RákoT-ut 49. Fióküzlet: Mátyásföld, középső megállónál. Elvállalja egyszerű és díszes temetések rendezését, halott- szállitást Budapestre, valamint az összes budapesti kór­házakból és szanatóriumokból ju'ányos áron. Kegyeletes és pontos kiszolgálás. I SZ0NG0TT GYULA (Magasin Frangaise) Miiipari újdonságok. — Dísztárgyak. — Diszlegyezőb Ékszerek. — ízléses újdonságok. Budapest IV., Petőfi SAndor-ntcza 2. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom