Rákos Vidéke, 1921 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1921-01-02 / 1. szám

2. oldal. RÁKOS VIDÉKE 1. szám valaha. Gyarló emberi elménk nem láthat keresztül a jövendő titokzatos fátyolén. De azt tudjuk, hogy a magyar jövendőt honnan remélhetjük. Az isteni gond­viselés kegyelméből, a magunk elszánt és czéltudatos munkájának eredményéből és a mindent megérlelő idő jóvoltából. Ezért tudjuk, mi a kötelességünk: imád­kozunk és dolgozunk és várjuk a jobb, a szebb jövőt. Boldog örömmel köszöntünk téged, reánk virradó uj esztendőnk, mert akár méhedben hordod már a perczet, amelyben a nagyszerű újjáéledés elkövetkezik, akár nem, minden esetre közelebb viszel hozzá és meg­rövidíted szabadulásunk idejét a szenvedések és nyomo­rúságok tisztitó tüzéből. Mi pedig már csak azért a nagyszerű újjászületésért akarunk még élni ezen a szomoruságos és jajkeserves, vigasztalan világon. „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában I Amen.“ Szent Rntai. — Levél a szerkesztőhöz. — Szentmihály Ászzonyaihoz! Engedjétek meg *Ti kedves, lelkes Asszonyok, hogy Nektek elmondjak egy mesét, mely igaz volt. Szombat este felé, Rákos Vidékét lapozgattam, látom a készséges adakozást a templom­rablók megkeritésére, eszembe jut a szentmihályiak sok lelkes adakozása, minden nemes, szép czél elérésére. A korai alkony leszállva, 1-1 órára ünnepet ül minden ház­ban. Mily varázsa van egy ily téli alkonynak I Meleg szobában, meghitt körben, mikor halk beszédben,közelebb simulnak egymáshoz, egyiknek gondolatai előre siklanak, álmai megvalósulását éli át, másik eltűnt szép napokat keres fel. Így én is vissza mentem csodaszép tájakra. Egyszer Bajorországban jártam, ott éltem néhány felejthetetlen hetet. Égig érő fenyő erdők, sötét völgyek, az Enz kanyarogva, tekervényesen keresztül kasul hasítja a tájat mesze a szem­határon csak mint egy ezüst szalag csillog a napban. Eszembe jut sok szép emlék közt egy szent Antal adakozás, melyet nektek, ti szép és jóért buzgólkodó asszonyok, elmondok. Láttam, hogy a templomban a szent Antal perselybe levélkéket, cédulákat is dobnak. Kérdé­semre bevezettek a sekrestyébe és mise után behozták a perselyt pénzzel, cédulákkal együtt. Láttam egy levél­két, melyben egy anya fogadalmat tesz: ha gyermeke felgyógyul, 200 márkát fog a perselybe dobni. Látlam egy szelet papirt, hol egy fiatal leány kérte szent Anialt, segítené őt egy varrógéphez, mert ő most nem mehet házakhoz varrni, mert édes anyjuk meghalt, kis testvérét nincs kire hagyja, otthon kell varrnia, de nincs gépje. A szent Antal kegyelmébe bízva, czimét is megadta. Majd kisebb kérések és ígéretek kerültek elénk. A plébános Istentől megáldott igazi lelkipásztor és a pf. .. i nők kis egyesületté csoportosultak és ezeket a szent Antal­hoz irt kéréseket és fogadalmakat lebonyolították. A hölgyek a kérőkhöz személyesen elmentek, meggyőződni az egyes esetekről. Még ott voltam, mikor a beteg gyermek édes anyja 200 koronáját a perselyben meg­találtuk, ebből kapott a varrópő gépet. Egy öreg nő elpanaszolta, hogy elveszítette retiküljét, imakönyvét, pápaszemét és nehány márkáját és ő nem tud helyette mást venni, szánná meg őt a szent Antal 1 Kikerült az adakozásból. Sokszor oly megható naiv kérések, foga­dalmak mentek a megvalósulásba. Mondhatom, sok lélekemelő munka. Nem lehetne ezt Szentmihályon meg­teremteni ? Dehogy nem 1 Van nekünk is derék, jó Fő­urunk, ki minden jóban elől jár. Szent Antal perselyünk is megvan és sok, sok nemes emberszerető munkára készséges hölgyeink is vannak. Fogjatok hozzá 1 De szaporán! Hisz’ oly kimondhatatlan sok a szegény 1 Oly sok szorulna szerető szivekre, segítő kezekre. Mennyivel több adakozás kerülne a perselybe, ha a hívők ezt a munkát látnák, sőt esetleg magok is részesek lehetnének belőle. Igaz krisztusi munkakör válhatnék belőle. Kedves valamennyiötöket tettre hiv Pihenő Gézáné. HÍREK. A Nagykaszinó Szilveszter-estélye. A Rákos- szentmihályi Nagykaszinó Szilveszter-estélyének teljes műsora a következő: 1. Induló. Műkedvelők szalon- zenekara. 2. A hajótörött. Drámai jelenet. Irta Coppée Ferencz. Előadja Balázsovich Zoltán. 3. Dardanella foxtrott. Műkedvelők szalonzenekara. 4. Dalok. Énekli Pornói Rezső. 5. A vasorru bába, vagy egy rémes éj titokzatos borzalmai. Irta Deréki Antal. Előadja Folberth Gusztáv. 6. Denevér. (Strausz János.) Műkedvelők szalonzenekara. 7. Az orr. Komédia egy felvonásban. Irta Szőllősy Zsigmond. Személyek: özv. Ajakiné — Vörös Ferenczné, Hedvig leánya — Jean Lonczy, Kovács Róbert — Danis Győző, Borsody Pabló — Kiszer í Guszti, Biri, szobalány — Pintér Vilma. 8. Czigánybáró. (Strausz.) Műkedvelők szalonzenekara. 9. Szilveszter. ; Alkalmi játék. Irta Balázsovich Zoltán. Zenéjét össze- i állította Polner Ernő. Személyek: Az aggastyán — Hor­váth Károly. Az ifjú — György Lajos. A vándor — Danis i Győző. Tanitóválasztás. Lelkészünk, Csizmadia Gyula I testvérhuga, Csizmadia Ilona Heréd község róm. kath. j iskolájának tanítónője. Ott ment férjhez nemrég Kovács j Kárcíly tanitótársához. A derék fiatal tanitópárt a héten Bag községben választották meg az ottani róm. kath. elemi iskolához. A választás értékét fokozza, hogy egy­hangú lelkesedéssel ment végbe. Az uj czinkotai rendőrkapitány. A belügyminiszter Juszt Szilárd dr. volt érsekujvári rendőrkapitányt, aki i hónapok óta a czinkotai rendőrkapitányság vezetője volt, a menekültek kormánybiztosságához rendelte és helyébe Gergely György dr. volt kassai rendőrkapitányt bízta meg 1 a czinkotai rendőrkapitányság vezetésével. Estély a hadiárvák javára. Deczember hó 31-én ! este 8 órakor Budapesten a Lloyd összes termeiben — Mária Valéria-utcza 12. sz. — Szilveszter estélyt rendez a Move Hadiárvák Otthona és a Honszeretet Nevelő Intézet saját alapja javára. A: estélyen hangverseny és kabaré-előadás lesz gazdag és előkelő műsorral, ezen­kívül amerikai bar, parkett táncz, tombola és sok minden egyéb. Előléptetés. Egy örvendetes előléptetés hire jutott el hozzánk kissé elkésetten. Néhány hete már, hogy a rákosszentmihályi társadalomnak egyik régi, kiválóan becsült tagja, Halász Ferencz dr. magyar államvasuti főfelügyelő és osztályvezető helyettes lett, hosszú és értékes működésének jól megérdemelt elismeréseképen. VILÁG MOZGÓ UTCZA^ Boldog uj évet kivan Mezey igazgató. Szombat január 1-én 3 órai kezdettel: A kisértet diáma 4 feiv. Italia film. A főszerepben: Mária Bemard. Vasárnap január 2-án 3, 5, 7 és 9 órai kezdettel A tize­dik szimfónia, eredeti francia film Abel Gancetól. Szerdán január 5-én 5, 7, és 9 órai kezdettel, nem folyta­tólagos előadás. V. rész Czezarina világhírű film 6 felvonásban Csütörtök január 6-án kezdete 3, 5, 7 és 9 kor. A vas- gyáros. Ohnet legújabb olasz filmje, a főszerep­ben a gyönyörű elegáns művésznő P. Aáenicheli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom