Rákos Vidéke, 1921 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1921-01-02 / 1. szám

1. szám. RÁKOS iViIDEKB 3. oldal. Egy kis gyöngédséget! Szerdán esiefelé valami baja esett a 75-ös villamosnak. Legalább is ezzel magyarázgatták az utasoknak, hogy a kocsi nem megy . ki a Kerepesi-uti végállomásra, a Keleti pályaudvar mellé, hanem hazamegy a Thököly-uton a kocsiszínbe. A Ba’ross-tér sarkán, a Debreczen-szálló előtt ugyanis tömegesen szálltak fel rá a „viczinális“ utasai, csak azért, hogy a magyarázat tudomásul vétele után ismét sorban leczihelődjenek. Ha baja esvén a kocsinak, levették volna rólJ a számjelzést, mindezt el lehetett volna kerülni s az annyit gyötrődő és bosszankodó közönség hálásan fogadta volna ezt a gyöngédséget. Azaz, hiszen nem is gyöngédség lett volna ez, (ki hallott ma ilyesmit!) csak egyszerűen „szabályszerű eljárás“, mellyel kötelességét teljesítette volna a kocsi személyzete. Vagy ilyet is ki hallott ma ?! A reformátusok jótékonysága. Megemlékeztünk már a rákosszentmihályi reformátusok nagyarányú jótékonyságáról, mellyel a helybeli szegény gyermekeket karácsony ünnepére megörvendeztették. Körülbelül ötszáz gyermek részesült a kedves és értékes ajándékokban, a melyből valláskülönbség nélkül juttattak minden jelentkezőnek. Valamennyi kapott íz­letes sütemény vagy czukorka csomagot, a melyeket a helybeli református családok adományaiból gyűjtöttek össze, a miben a főérdem a hölgybizottság fáradhatatlan és ötletekben kifogy­hatatlan elnökét, Korompay Pélánét és odaadó vezérkarát, valamint Bieberauer Tivadar lelkészt illeti meg, aki megindító beszéddel üdvözölte a szép ünnepély közönségét és a boldog gyermeksereget. Ugyanez a derék mozgalom folytatódik Szil­veszter napján, amikor a szegény gyermekek számára nagy­szerű szeretet vendégséget rendeznek ugyancsak a ref. lelkész­lak helyiségében. Hymen. Kovács József községi aljegyző vasárnap oltár­hoz vezette a rákosszentmihályi templomban Molnár Ilonát, Molnár Vilmos lakostársunk leányát. A díszes esküvőn igen nagyszámú érdeklődő közönség jelent meg s az uj párt sok­féléi üdvözölték. Tanukként Krenedits Sándor főjegyző és Böhsl Ferencz szerepeltek. Csizmadia Gyula lelkész meg­kapó beszédet intézett az uj párhoz. A polgári házasság kötést megelőzően Krenedits főjegyző végezte s itt Csizmadia Gyula és Böhsl Ferencz szerepeltek mint tanuk. A villamos vezeték veszedelme. Hihetetlen gazságo­kat követnek el tolvajok és garázda emberek a villamos vilá­gítás vezetékével. Egy idő óta napirenden van, hogy a drága vörösréz vezetéket.hosszu darabokban lelopkodják Az Elírna nn- telepen nagyob vezeték szakaszt vittek el legutóbb, de több eset fordult elő Mátyásföldön, Czinkotán és egyebütt is a környéken, sőt még Rákosszentmihályon is. A gaztettet nyil­vánvalóan szakavatott emberek követik el. akik fényes nappal is a legnagyobb vakmerőséggel működnek. Az egyik felmászik és elvágja a vezetéket, még olyan helyen is, ahol magas feszültségű áram halad rajta keresztül, a társa pedig hirtelen felgombolyítja a levágott drótot A közönség a vállalat mun­kásainak nézi őket és igy háborítatlanul dolgoznak. A Phöbus ilyen módon legutóbb is 25—30 000 korona kárt szenvedett, azonfelül pedig a közönséget minduntalan üzemzavar sújtja a vezeték megrongálása miatt. Talán ajánlatos lenne, ha a Phöbus a saját embereit valami feltűnő jelvénynyel látná el és igy maga a közönség segítené az ellenőrzésben úgy, hogy ha valaki jelvény nélküli munkást látna, nyomban figyelmez­tetné a rendőrséget. Igen gyakran előfordul az utóbbi időben az is, hogy gonosz kezek szándékosan megrongálják a veze­téket. A héten egy elszigetelőt zúztak össze, aminek követ­keztében a volt Almásy Pál telepi rész utczáiban egyik napon nem volt világítás, mert az egész szakaszt ki kellett kapcsol­ni, Máskor meg furfangosan összegörbített drótot doblak a vezetékre, s igy rongálták meg. Ez is hosszabb üzemzavart, kárt és sok munkát okozott. Sokszor éjnek idején kénytelenek a vállalat emberei a zavar oka után kutatni, amikor az ilyes­mit nehéz felfedezni és az áramszolgáltatást gyakran meg kell vele ott is zavarni, ahol abban egyébként fennakadás nem lenne. Az elvadulásnak olyan foka ez már, amely minden- nél szomorúbb az úgynevezett kuliura mai fokán. U í ó u r ; | elsőrendű csemegék, teasütemények, J * v 5 t » ezukorkák, kecskeméti befőttek, jamek, conserv borsó, friss gyümölcsök. Kitűnő fajborok, nagy választék likőrökben. Pezsgők. Rum gyári áron. KERNER EMIL kereskedőnél Rákossztmihály. P ALAIS ROYAL BUDAPES P, KORON AHERCZEG-U. 8. Diszmü. kinaezüst, bőráru, valamint gyémántután- zatu ékszerek és gyöngyök legolcsóbb árban. G-yász ékszerek nagy •vá.la.sztélc'ba.aa.. Veszek és eladok Sí bír. legkedvezőbb feltételekkel Nagy János kárpitos Buda* pest, IV., Czukor-u. 5. Telefon hivó 55-33. Rákosszenmihály Telefon 7. (Ehmanu-telcp) Bercsényl-u. 10. BUDAPEST Telefon : József 93—59. VII.Tábornok-u 3 bádogos és szerelő Elvállal minden e szakmába vágó munkákat, úgymint: köz- 1 ponti fűtést, szellőztetést, légszesz, vízvezeték, fürdő­szoba, angol clozet, szívó, nyomó, kézi- és motor-hajtási szivattyúkat csatornázások és mindennemű épület- i diszmü bádogos munkálatokat. Javítások jutányosán eszközöltetnek. Schmiedeg szőrmehás BUDAPEST IV.f PARISI-UTCZA 6. SZÁM. Szörmekülónlegességek, kabátok dús választékban. Megóvásra vállal mindennemű szőrméket. Átalakítások, javítások jutányosán. LIPCSEI VILMOS RUHA, PONGYOLA és BLÚZ KÜLÖNLEGESSÉGEK ÁRUHÁZA BUDAPEST, IV. KÉR. KÍGYÓ-TÉR 4. SZÁM. GrünvaXdL és Váhl i saját készitményü menyasszonyi kelengyék fehór- nemitek és vászonáruk raktára. Különlegességek: Blousok és pongyolákban | BUDAPEST, IV. VÁCZI-UTCZA 26. Telefon 98. 1 Pártos Testvérek Ul «UW ■ vUlltfl Ült áruk és Szabókellékek kereskedése nagyban és kicsinyben. A Rákos Vidéke előfizetői nagy árkedvezményben részesülnek. Budapest, IV. Korona-utca 1. Váci-utca sarok. D ANIS és POLOVITS BUDAPEST, IV. VJ Férfi és női, angol Váczi-u. 37. félemelet. és franczia szabók. Telefon 71-81. Önborotva-kések riilése Budapesten egyedül nálam létező spcczialis villany- gépen. Kifogástalan köszörülésért kezeskedem. S ZIGETI BÉLA BUDAPEST VI. DESSEWFFY-UTCZA 1. SZÁM Ifj. Vajda Dezső, IV., Koyonaherczeg-u, 8. Selyem, szövet és női divatáru üzlete. CZXRING ÁRMIN Budapest, Deák Ferenoutcza 19- szám. A szücsiparl kiállításon első aranyéremmel kitüntetve! Kizárólag sajátkészitményü szűcs- és szőrmeáruk rak­tára. Részit minden e szakmába vágó munkákat a legfinomabb kivitelben. Utazó bundák kikölcsönzése. Elegáns báli belépők. TELEFON ?81.

Next

/
Oldalképek
Tartalom