Rákos Vidéke, 1918 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-06 / 1. szám

XVill. évfolyam. Rákosszentmihály, 1918. vasárnap, január 6. í szám RÁKOS VIDÉKE TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. RÁKOSSZENTMIHÁLY NAGYKÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SZÁMOS RÁKOSSZENTMIHÁLY! ÉS RÁKOSVIDÉKI EGYESÜLET ÉS TESTÜLET HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal? f MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP, t *E,««í„e ■ ■ *»-»«■ ® i ____ Fél évre .... 6.— . tt lí kos szent mihály, Felelős szerkeszt« : Negyed évre . . . a.— , 0 . __ 1 _ , eoves szám Ara so fillér. Szentkorona-utcza 37. | BAlAZSOVICH ZOLTÁN. | Hirdetéseket felvesz s klsdéhlvalsl. Az első sugár. Az uj esztendő, úgy látszik jobb reményekkel indul, mint a hogyan az elmúltat buosuztattuk. Talán még soha sem éltünk ennyire szomorú állapotok között, mint mostanában. Közellátásunk dolgában ezernyi baj és hiány gyötör és teljes bizonytalanság vesz körül. Tüzelőszerünk máig sincs, bár a kemény tél ránk szakadt. Hideg szobákban didereg népünk, üresek a hideg tűzhelyek, a legszükségesebb, legfontosabb élelmi- czikkeket nélkülözni kell. Amink van az is méregdrága» A drágaság minden téren fojtogat. Közlekedésünk győtrelmes és újabban méregdrága, ütczáink hol itt, hol ott sötétek. Közbiztonságunk teljesen megromlott A csekélyke holmink amink van, az sincs biztonságban. Hetek-hónapok óta várjuk, hogy közélelmezésünk­ben a nagy változás megtörténjék, s mint elvben már régen kimondották, az ellátás tekintetében a fővároshoz csatoljanak. Már vagy öt határnap forgott okkal és ok nélkül — közszájon, de mindeddig nem történt semmi. Az államrendörség kiterjesztését úgyszólván évek óta sürgetik felsőbb hatóságaink is, minden eredmény nélkül. Éhben a vigasztalan állapotban ért az uj esz­tendő, melynek -már első egy-két napja vigasztaló híreket hozott. Játszi reménysugár tör át a felhőkön, talámtalán végre ránk is virrad. Észrevesznek minket is. Nem kérünk egyebet, csak annyit, hogy nekünk se legyen rosszabb dogunk más honfitársunknál. Nem kérünk kedvezményeket, különleges elbánást. Tudjuk, hogy háború van és ismerjük hazafiul kötelességünket. Törünk és szenvedünk. De a mihez jogunk van s amiben más százezrek részesülnek, attól ne foszszanak meg pusztán közigazgatási nehézségek, sőt olykor felületes intézkedések miatt. Ez a jogos panaszunk. Szilveszter estéjén az az öröm érte lakosságun­kat, hogy a községünkben garázdálkodó betörők egy részét sikerült elfogni és ártalmatlanná tenrfí. Újév első napjaiban pedig elöljáróságunknak* legelső munkája az volt, hogy kérvényt készített egyenosen a belügyminisz­terhez. Feltárta benne helyzetünket és sürgős védelmet kért. Ezt a kérvényt küldöttség fogja átnyújtani a minisztériumban s reményünk van reá, hogy közbizton­ságunk ügyén végre lendíteni fog ez a lépés. Sietteti a végleges megoldást, az államrendőrség kiterjesztését és valami ideiglenes, átmeneti segítséget is ki fog vívni valánára. De még fontosabb, mert már kézzelfogható ered­ményt jelent az a tudósítás, amelyet kitűnő forrásból a Hangya Fogyasztási Szövetkezet áruellátása ügyében kaptunk. Igaz örömet fog kelteni minden betűje, mint a várva*várt jobb fordulat egy*egy kedves hírnöke. A legmelegebben ajánljuk ezt a nagyérdekü köz­leményt szives olvasóink különös figyelmébe: A Hangya, az Országos Közélelmezési Hivatal és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja közt megál­lapodás történt, hogy a Budapest környéki Hangya- szövetkezetek részére szükséges hatósági élelmiszerek ezentúl közvetlenül fognak rendelkezésükre bocsáttatni. A lebonyolítás egyszerűsítése kedvéért a Hangya meg­bízta a kötelékéhez tartozó budapesti „Háztartás* fo­gyasztási szövetkezetét, hogy a Budapest környékén müködö szövetkezetek számára szükséges hatósági czikkek kiutalása, átvétele és leszállítása tárgjában intézkedjék. Erre való tekintettel az elmúlt vasárnap a Háztartás igazgatójánál az érdekelt szövetkezetek kikül­döttei értekezletet tartottak. A rákosszentmihályi szö­vetkezetei Bauer igazgató képviselte. Az értekezleten a Háztartás igazgatója Hlatky Lajos részletesen ismertette az ellátás rendjét, úgy, hogy most már komoly reménység van arra, hogy az eddigelé többé-kevésbbé nélkülözött czikkek forgalomba kerülnek. Ezen a réven megkapja a szövetkezet lisztjét is, amely már oly régen kilátásba helyeztetett. A liszten kivül még e hónapban a következő czikkek kerülnek forgalomba: czukor, zsír, hadikávé, pótkávé, árpakása, köleskása, vaj, gyümölcsizek és zöldségkonzervek. Leölt egész, vagy fél sertések szállítása iránt a tárgyalások most vannak folyamatban. A szövetkezet igazgatósága a szükséges kimuta­tásokat már beterjesztette az illetékes hivatalokhoz, úgy hogy községünk 3600 lakosa — ennyi a szövet­kezet rákosszentmihályi tagjai, háztartásához tartozók száma — mihamarább eddigelé nélkülözött csikkekkel lesz ellátva. Az, hogy szövetkezetünket a hatósági czikkek tekintetében már most a budapesti .Háztartás" szövet­kezet ügykörébe osztották be, bizonysága annak, hogy Budapest környékét élelmezés tekintetében a főv^oafeoz fogják csatolni. S 'v Lapnnk nmí szara*« V&

Next

/
Oldalképek
Tartalom