Rákos Vidéke, 1918 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-06 / 1. szám

RÁKOS .VUDBM 1. szám. 2. oldal. Szilveszter-estély. A Rákosszentmihályi Nagykaszinó Szilveszter | estélyeinek múltja és hitele van, a mi évről-évre job- | ban meglátszik ezen az egyre népszerűbbé váló össze- | jövetelen. Hamar elérkezett az az idő, hogy a jövőnek épült és sokra tartott nagyterem igen is kicsinek bizo zonyul. A legkomolyabb gondja ma már a kaszinó vezetőségének, hogy mihelyt a viszonyok megengedik, a helyiség bővítéséről gondoskodjék és különösen a berendezés tökéletesítésével alkalmassá tegye csodá­latos módon megnövekedett közönségének használatára. Hétfőn este megint szorongásig megtelt a kaszinó közönséggel és ismét nem volt egyetlen kisegítő asz talka, egyetlen darab szék sem, melyet a publikum igénybe ne vett volna. De mennyien álldogáltak még sürü csoportokban szorongva azonkívül is! A viszontagságos 1917. esztendőt vidám kacza- gással búcsúztatta az estély közönsége. Jól esett egy gondtalan estén elfelejteni az esztendő töméntelen búját» baját és a minden napi házi gondoktól az irodalom, a , költészet, a humor és tréfa tarka birodalmába menekülni* Műkedvelőink fáradságot nem ismerő társasága vette magára ezúttal is a nagy terhet, hogy hűséges közön­ségének szórakoztatását biztosítsa és ennek az áldo­zatnak a nagyságát csak az tudja méltányolni, a ki beletekinthet a műhelyükbe. Mint futkosnak hivatalok­ból, terhes napi munka után estéről*estére hóban-sárban próbákra, előkészületekre s mint kerül össze az elő­adások anyaga, sokféle kelléke és az a számtalan min­denféle, a mi vele összefügg. Hivatásos művészeknek becsületére válnék, a mit ez a gárda produkálni tud. Annyi sok kiváló művészi alakítást pedig, mint a legutóbbi Szilveszter estén, na­gyon régen nem élvezhettünk egy csomóban. Igen gaz­dag és szerencsés műsor szolgáltatott rá alkalmat és a közönségnek kiváltságos szórakozást . . . Gábor Andor „Fehér néger“ czimü jelenete nyitotta meg a műsort, Pintér Vilma és Klimkó Pista adták elő igen kedvesen. A mindig kitűnő Pintér Vilma nagy önfeláldozással, betegen lépett a színpadra, a gyermekszerepben pedig az ügyes kis Farkas Mancika egyetlen próba után játszotta le a jelenetet. Zöldy Márton „A falusi suszternél" czimü pom­pás tréfája viharossá növelte a tetszést Eszláry László klasszikus susztere, Horváth Károly remek parasztja és Farkas Imre jellegzetes kántora egymáson tettek túl, de kedves volt kisebb szerepében Horváth Böske és az uj tehetségként kibontakozó Farkas Bandi is. A jókedv és nevetés tombolva követte a „Dani és Dini“ minden szavát. A Kőváry Gyula páratlanul vidám mókája tökéletesen érvényesült műkedvelőink előadásá ban. Klimkó Pista Danija egyik felejthetetlen alakítása lesz ennek a műkedvelő művésznek. Ilyen jókedvűnek és ilyen ellenállhatatlannak régen nem láttuk. Méltó partnere volt Farkas Imre jóizü korhely figurája, a női szerepben pedig Rónay Moksi tündökölt, Kiaknázta szerepét, pergőnyelvü hárpia volt, de mind e mellett mindenkor kedves és szeretetreméltó. Nagyon sikerült produkció volt a Dani és Dini. Gábor Andornak egy rövid, kis komoly jelenete tette változatossá azután a programmot és vitt bele a háborús jelen hangulatából néhány megkapó akkordot. Horváth Károlynak hozott ez a jelenet felejthetetlen sikert és alkalmat az „Ügynök* czimszerepében olyan alakításra, a melyre hivatásos művészek is büszkék lehetnének. A közönség visszafojtott lélekzettel leste a kis jelenet minden mondatát és szem nem maradt szá­razon, midőn a függöny összecsapódott. Vörös Fe- renczné, mint mindig, finom jellegzetességgel játszott, Horváth Böske pedig kedves, meleg szavával, őszinte meghatottságával pompásan fejlődő tehetségének adta újabb értékes bizonyságát. A megkapóan tökéletes együttest Varga Gyula egészítette ki néhány szavas szere­pének hü és korrekt előadásával. Becses ígéret volt ő már régebben, de használhatósága, odaadása és tehetsége már be is váltották azt. Az est szenzácziója az idei kabaré-évad slágere/ Karinthy Frigyes hires tréfája, a .Bűvös szék* követke­zett ezután, melyet kitünően csiszolt, gördülékeny és felettébb vidám előadásban élvezhetett publikumunk. Az egyetlen női szerepet Balázsovich Zoltánná játszotta, uj oldalról mutatkozván be az államtitkárné komikus alakjában, melyet finom ízléssel és teljes készséggel rajzolt meg. A közönség nagyon kitüntette elismerésé­vel. A miniszter szerepében harmadik „kabinet“ alakí­tását mutatta be a virtuóz Horváth Károly, kinek ez volt egyik legszebb estéje. Barabás György pompás modern iró volt, sok-sok kaczagást keltett, Eszláry László pedig a feltaláló kissé démonikus alakjában produkált újabb sikeres jellemábrázolást. Csak a Charley nénjében fedezték fel és már mint a modern színházi nyelv mondja: „beérkezett* Farkas Imre jeles doktora, Farkas Béla szimpatikus és eleven referense, valamint Varga Gyula nagyon jól megjátszott hivatalszolgája megannyi pompás alakítás. Farkas Bandi és Hauser János kisebb szerepekben tették tökéletessé az együttest. A teljesség kedvéért megemlítjük még, hogy az állam­titkárt szerkesztőnk Balázsovich Zoltán ábrázolta. A közönség a legnagyobb elismeréssel fogadta a szokatlan tárgyú és szellemes darabot, mely itt is megtette a maga hatását. A valóban gazdag műsort a „Potya fekete kávé* czimü bohóság fejezte be, melyen módfelett sokat ka- czagott a közönség. Farkas Tusi rekedtsége miatt az utolsó napokban lemondott és szerepét Rónay Moksi vette át, rutinosságának és művészi készségének megint kiváló bizonyságát adva sikeres játékával. Nagyon tet­szett, valamint Pintér Vilma kedves és bájos szoba- cziczusa is, a mely szerepet viszont Rónay Moksitól vett át. a *)műkedvö!ő társaságnak ez a jeles tagja. — 5 mmtól házhoz szállítva kapható Mühlbacher Márton ttt/llatef®pJf,üréw/ Rákosszentmihály, Rákőczi-ut 14. sz.it Megrendelések CsÖmöri-ut 50. sz. alatt fogadtatnak el Ilona utozal fatelepem megszűnt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom