Rákos Vidéke, 1912 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

1. szám. RÁKOS V IDKK.K 3. oldal. ma megjelent községi hirdetésekre, amelyek több igen fontos adóterminust közölnek a publikummal. Népszerűtlen téma biz’ ez, de nem lehet strucczként nem venni tudomást róla, mert aki a határnapokat elmulasztja, magának okoz vele pótolhatatlan károkat. Van ott bontaladó átalányról, tehervallomások beadásáról és egyebekről szó, csak tessék elolvasni. Gödöllő nagyközség virilis képviselői az 1912. évre. Koronauradalom gazdászat 7691*47. Koronauradalom erdészet 4344.52. Kafíka László 1708*28. dr. Zachar Kálmán 1519 36. Nick Ede 897'92. dr. Rosenfeld Sán­dor 88*4 46. Szentgály Dániel 793*60. Gyarmathy Mi­hály 666*29. Deutsch Sámuel 646*38. Fenyő Majer 632*57. Polner Lajos 621*00. M. kir. méhészeti gazdaság 661*61. dr. Thegze Lajos 527*44. Blumenthal Manó 519*27. Kaczvinszky Géza 517*60. Diamant László 434*60. dr. Bezsilla István 446*96. dr. Bródy Lajos 428*18 dr. Szőllőssy István 413*12. özv. Ignátzy Ernő 387 98. Téchy Gyula 377*38 adóval. Tea-estély az ág. h. ev. egyház javára. A rákos- szentmihályi ág. h. ev. hívek községünkben építendő templomuk alapja javára januárban nagyszabású tea­estélyt akarnak rendezni s ezért felkérik mindazokat, a kik nemes czélt támogatni hajlandók, hogy Figyelmessy Antalnénál, a helybeli ág. h. evangélikusok legbuzgóbbi- kánál (Mária-u. 42.) jelentkezni szíveskedjenek s az es­tély tervét vele együtt állapítsák meg véglegesen. Remél­jük, hogy mint nálunk minden vallásos és egyházi czél, úgy ez is bőségesen talál pártolókra. Farsang. Elég hosszú farsang lesz az idén. Feb­ruár 24-én lesz hamvazó szerda, tehát bőven hat hét áll a mulatozók rendelkezésére hivatalosan. Mert egyéb­ként úgyis megtoldják, a hogy jól esik, kissé túlságos szabadossággal is. A farsang alatt kívánatosnak látnók, hogy Rákosszentmihály úri társasága is megmozduljon hosszú pihenése után, mely már a tespedés határáig nyúlik. Hol vannak hires műkedvelőink ? Hol a felejt­hetetlen községi bál ? Hol a községi kaszinó jeles gár­dája és a többi? Hol a rákosszentmihályi kaszinó érde­mes műkedvelő serege ? Egy kis mozgás, egy kis élet jó lenne már ebben az intelligens községben megint. Még pedig, ha lehet, egyesült erővel, a béke jegyében. Az államrendörség hatáskörének kiterjesztése. Az államrendőrség hatáskörének Erzsébetfalva, Kispest és Pestszentlőrincz községekre való kiterjesztése ügyében folytatott tárgyalások olyan stádiumba jutottak, hogy a törvényjavaslat előreláthatólag rövid idő múlva az ország­gyűlés elé lesz terjeszthető. A Kispesten létesítendő kerületi kapitányság felállításának költségeire a község 12.000 korona évi hozzájárulást ajánlott fel, s ezt a határozatot Pest vármegye törvényhatósági bizottsága jóváhagyta. Ez az összeg — ép úgy, mint Erzsébet­falva község hozzájárulása — az 1912. évi állami költségvetésben bevételként elő is van irányozva. Mint­hogy azonban Pusztaszentlőrincz, amely az említett határozat hozatala idejében még Kispest község alkotó­része volt, időközben Pestszentlőrincz néven önálló községgé alakult: természetes, hogy a Kispest község által annak idején megajánlott hozzájárulási összeg egy részét most már Pestszentlőrincz községnek kell viselnie amelyre a budapesti államrendőrség hatásköre szintén ki fog terjedni. A belügyminiszter a fentiekre való tekintettel most rendeletet intézett Pest vármegye alispánjához, amelyben felhívja, hogy az említett közsé­geket az e végből szükséges tárgyalások folyamatba tételére sürgősen utasítsa. Állatvédelem télen. Gondoskodjunk elsősorban mun­kás állataink s ezek között kivált lovaink védelméről. Patkoltassuk a téli síkos útra éles sarkú patkókkal. Jeges ut, havazás esetén, kisebbítsük a rakományt. Minden túlterhelés, állatkínzás s ez az 1879. évi XL. törvény- czikk 86—ik §-a alapján 8 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtható. Ne hagyjuk munkás állatainkat a hidegben betakaratlanui hosszasabban vesztegelni, hanem munka után igyekez­zünk velük az istállóba. Hűséges házőrzőinket, a lánczos kutyákat is vegyük védelmünkbe. Tatarozzuk ki télire ólját, hogy szél, hó ne járhassa át a benne meghúzódó állatot, almozzunk jól benne s védjük meg lehetőleg kívül is a hidegtől, szalma borítékkal Segítsünk a téli fagyos világban, a hóval borított területeken eleséghez alig jutó madarakon is, állítsunk fel számukra védett helyen etető asztalkákat s lássuk el azokat valamely oly olcsó, keverék eleséggel, amelyben minden ott megfor­duló madár-faj fellelheti a neki alkalmas ételt. Jó e czélra a rosta-alj gabona, keverve olajt tartalmazó mag­vakkal, asztalról lekerült hulladékokkal, hús-, szalonna-, zsír-, faggyú darabkákkal. Végre, ha állatkínzásnak vagyunk tanúi, lépjünk közbe s kérjük a kihágót ember­séges viselkedésre, amelylyel védtelen, panaszkodni nem tudó állatainkkal, mint szintén érző lényekkel szemben is tartozunk. Postások újévi ajándéka Ezen a czimen kará­csonyi számunkban egyik külső munkatársunk tollából hirt közöltünk, melyre a Postás-otthon és internátus igazgatóságától a következő levelet kaptuk: A Rákos Vidéke tekintetes Szerkesztőségének! Budapesten. Becses lapja folyó évi 52. számában „A postások újévi ajándéka“ czim alatt egy, az intézetünket mél­tatlanul támadó igen erős hangú igaztalan czikkecske jelent meg és ezért kötelességünk, hogy a tekintetes Szerkesztőséggel a való tényállást közöljük. Mi az eredetben ide csatolt felhívás szövege szerint kifejezetten a tiszti személyzetnek adni szán­dékolt újévi ajándékokat kértük létesítendő Otthonunk és Internátusunk részére. Azok a czégek, akikhez felhívásunkkal fordultunk sokkal intelligensebbek, semhogy ne tudnák, miszerint a tiszti személyzet '

Next

/
Oldalképek
Tartalom